Kako se oporezuje prihod fizičkog lica koji je ostvario trgovinom na deviznom tržištu

Servis računara online zakazivanje

Kako se oporezuje prihod fizičkog lica koji je ostvario trgovinom na deviznom tržištu

„Prema navodima iz Vašeg dopisa, trgovina valutnim parovima na FOREX-u obavlja se kupovinom jedne valute drugom valutom, a prihod se stiče promenom deviznog kursa. Naime, valutni parovi predstavljaju odnos između deviznog kursa dve valute, npr. EUR/USD. Kao primer navodite da se trgovina odvija na način da se, recimo, za 100 evra kupi valutni par EUR/USD, čime se razmene evri za dolare po trenutnom kursu i tako se poseduje navedeni valutni par koji u tom momentu vredi, primera radi, 112 dolara s tim da se posle nekog vremena kada vrednost dolara opadne taj valutni par proda pa se za 112 dolara dobije 101 evro i time se ostvari pozitivna razlika u ceni od jednog evra. U slučaju da je vrednost dolara porasla ostvaruje se negativna razlika u ceni. Dalje navodite da od troškova koji prate navedenu trgovinu postoje troškovi prema brokeru i troškovi bankarskih transakcija. Naime, broker naplaćuje razliku između kupovne i prodajne cene, a bankarski troškovi nastaju prilikom povlačenja novca od brokera do deviznog računa fizičkog lica u domaćoj banci. Kada je količina novca koja je povučena od brokera veća od iznosa koji je uplaćen brokeru, fizičko lice ostvaruje prihod. Inače, sve transakcije po osnovu trgovine valutnim parovima na FOREX-u obavljaju se elektronskim putem preko brokera.

Sa stanovišta oporezivanja prihoda koje ostvare fizička lica ukazujemo da saglasno odredbama člana 1. stav 1. i člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak, na prihode iz svih izvora, osim onih koji su posebno izuzeti tim zakonom.

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 16) Zakona propisano je da se ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni od plaćanja poreza po ovom zakonu.

Osnovica poreza na drugi prihod je oporezivi prihod koji čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, saglasno odredbi člana 85. stav 3. Zakona.

Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20%, saglasno odredbi člana 86. stav 1. Zakona.

Odredbom člana 100a stav 2. Zakona propisano je, pored ostalog, da ako isplatilac prihoda nema obavezu da obračuna i plati porez po odbitku, obavezu utvrđivanja i plaćanja poreza samooporezivanjem ima obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kao i u drugom slučaju kada isplatilac prihoda nema obavezu da obračuna i plati porez po odbitku.

Poreska prijava sa obračunatim porezom na druge prihode za koji je članom 100a Zakona utvrđena obaveza samooporezivanja, podnosi se u roku od 45 dana od dana ostvarivanja prihoda i podnosi se poreskom organu na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište (član 95. stav 5. i član 98. tačka 3) Zakona). Porez se plaća najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave (član 114. stav 1. Zakona).

Poreska prijava podnosi se na Obrascu PP OPO – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika za prihod primljen ______ 20__. godine, koji je propisan Pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 77/2013).

Saglasno navedenom, prihod koji fizičko lice ostvaruje po osnovu kursne razlike između različitih valuta trgujući valutnim parovima na međunarodnom deviznom tržištu – FOREX, ima poreski tretman drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa odredbama čl. 85. i 86. Zakona. Po osnovu navedenih prihoda poreska prijava podnosi se na Obrascu PP OPO u roku od 45 dana od dana ostvarivanja prihoda, u kom roku se plaćaju i obaveze po osnovu poreza. Poreska prijava podnosi se organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište.

Imajući u vidu da se u pogledu plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na prihod ostvaren u predmetnom slučaju, kao prethodno postavlja pitanje da li bi se fizičko lice po tom osnovu smatralo osiguranikom saglasno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), za davanje odgovora po predmetnom pitanju nadležno je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u čijem delokrugu je davanje mišljenja o primeni tog zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-24/2015-04 od 08.10.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje