Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom

Servis računara online zakazivanje

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Sl. glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013

Prilog 2

ŠIFARNIK OSNOVA NAPLATE, PLAĆANJA I PRENOSA U PLATNOM PROMETU SA INOSTRANSTVOM

 

Opis Priliv Odliv
I. TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA
TEKUĆI RAČUN – ROBA
Transakcije po osnovu razmene robe između rezidenata i nerezidenata
Roba – sve naplate, odnosno plaćanja izvoza i uvoza robe (pre i posle izvršenog izvoza i uvoza robe) u skladu sa opštim sistemom trgovine koji primenjuje Republički zavod za statistiku, a koji obuhvata: a) slobodno cirkulirajuće područje, prostorije za unutrašnju preradu ili industrijske slobodne zone, b) prostorije za carinsko skladištenje; – naplata, odnosno plaćanje prevoznicima robe prodate u lukama i na aerodromima ako je pri izvozu, odnosno uvozu popunjena carinska deklaracija, – kamata za neblagovremeno plaćanje/naplatu uvoza/izvoza robe, – zatezne kamate, razlike u ceni, kursne razlike, penali po osnovu izvoza i uvoza robe, – naplate izvoza, odnosno plaćanje uvoza robe bez carinske deklaracije: izvoz, odnosno uvoz knjiga, stručne literature, standardizovani softverski paketi, video i audio-zapisi na čvrstim medijima s pravom da se koriste bez vremenskog ograničenja i sl., – plaćanja štete (neosigurane) pri izvozu i uvozu robe, – naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena oplemenjivanju, – naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena popravkama. Ne uključuje: – naknade za poslove posredovanja, tj. razliku u ceni između kupljene i prodate robe kod direktnog reeksporta i prevoza (uključeno u 310 – Zastupnička i posrednička provizija), – naplate, odnosno plaćanja za doradu, preradu i oplemenjivanje robe (uključeno u 315 – Oplemenjivanje robe), – usluge popravki (uključeno u 314 – Popravka robe), – avanse po osnovu izvođenja investicionih radova u inostranstvu (uključeno u 421 – Građevinski radovi u inostranstvu). 112 112
Roba na teritoriji Republike Srbije – naplate, odnosno plaćanja po spoljnotrgovinskom poslu za robu koja ne prelazi carinsku liniju 712 712
Plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se ne uvozi u zemlju, a koja se na osnovu ugovora neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju – plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se trajno locira u drugoj državi ili carinskoj teritoriji a ostaje u vlasništvu rezidenta, – plaćanje kupljene robe koja se nabavlja u inostranstvu i neposredno isporučuje u inostranstvo, odnosno naplata po tom poslu. 312 312
Roba za snabdevanje transportnih sredstava – naplate, odnosno plaćanja po osnovu isporučene robe za snabdevanje rezidentnih/nerezidentnih prevoznih sredstava (brodovi, avioni, drumska vozila, železničke kompozicije i sl.) gorivom, hranom i dr. na stranim/domaćim terminalima (pristaništima, aerodromima, železničkim stanicama i sl.) ako pri izvozu, odnosno uvozu nije bila popunjena carinska deklaracija, bez obzira na to da li su plaćanja, odnosno naplate izvršene pre ili posle isporuke robe. 147 147
Otpisi razlika na fakturisanu vrednost robe 650 650
Pripis razlika na fakturisanu vrednost robe 651 651
Primljena pokrića za loro (izvozne) akreditive 514
TEKUĆI RAČUN – USLUGE
Ova kategorija obuhvata transakcije naplata i plaćanja po osnovu razmene usluga između rezidenata i nerezidenata, uključujući i avanse i povraćaje po svim osnovima
Oplemenjivanje i popravke
Oplemenjivanje robe – naplate za usluge dorade, prerade i oplemenjivanja robe (npr. rafinisanje nafte, doradni poslovi u tekstilnoj i metalskoj industriji, odnosno drugim industrijama) koja je u vlasništvu nerezidenta, – plaćanja za usluge dorade, prerade i oplemenjivanja robe (npr. rafinisanje nafte, doradni poslovi u tekstilnoj i metalskoj industriji, odnosno drugim industrijama) koja je u vlasništvu rezidenta. Ne uključuje: – vrednost robe koja se dorađuje, prerađuje ili oplemenjuje (uključeno u 112 – Roba). 315 315
Popravka robe Naplate, odnosno plaćanja usluga popravki i servisiranja robe. Ne uključuje: – popravke koje vrše građevinska i monterska preduzeća (uključeno u 317 – Građevinski radovi u inostranstvu), – popravke računarske opreme (uključeno u 302 – Računarske usluge), – održavanje uređaja i opreme na aerodromima i u lukama (uključeno u 248 – Vazdušni saobraćaj – ostalo i 208 – Pomorski saobraćaj – ostalo), – vrednost robe koja se popravlja i ugrađuje (uključeno u 112). 314 314
Transport
Pomorski saobraćaj
– Prevoz putnika 202 202
– Prevoz robe 201 201
– Ostalo 208 208
Vazdušni saobraćaj
– Prevoz putnika 242 242
– Prevoz robe 241 241
– Ostalo 248 248
Drumski saobraćaj
– Prevoz putnika 252 252
– Prevoz robe 251 251
– Ostalo 258 258
Železnički saobraćaj
– Prevoz putnika 222 222
– Prevoz robe 221 221
– Ostalo 228 228
Rečni saobraćaj
– Prevoz putnika 232 232
– Prevoz robe 231 231
– Ostalo 238 238
Prevoz putnika: – prevoz nerezidenata u međunarodnom saobraćaju domaćim transportnim sredstvima, – prevoz rezidenata stranim prevoznim sredstvima, – prevoz putnika u zemlji stranim prevoznim sredstvima, uključujući i sve ostale troškove koji nastanu pri prevozu putnika (porez na dodatu vrednost, troškovi viška prtljaga, prevoz pomagala za invalide, hrana i piće u prevoznim sredstvima i sl.). Ne uključuje: – prevoz nerezidenata domaćim prevoznim sredstvima unutar zemlje (uključeno u 702 – Turističke usluge).
Prevoz robe: – prevoz robe i usluga utovara na prevozno sredstvo, odnosno istovara ako je ugovorom između vlasnika robe i prevoznika dogovoreno da prevoznik izvrši i te usluge.
Ostalo: – sve vrste usluga u lukama, na aerodromima i drugim terminalnim linijama (kargo, utovar, istovar, čuvanje, skladištenje, pakovanje, održavanja i čišćenje opreme za transport, vuča i spasavanje vozila, kao i provizije i marže agenata za izvršene usluge prevoza robe i putnika), – sve usluge koje se plaćaju preko kontokorentnog računa. Ne uključuje: – usluge iznajmljivanja vozila s posadom (uključeno u 218 – Iznajmljivanje vozila s posadom na određeni period), – eksploatacione troškove transportera (uključeno u 219 – Ostale usluge povezane s transportom), – ostalo skladištenje robe (uključeno u 319 – Skladištenje), – osiguranje robe (uključeno u 259 – Osiguranje – premije), – roba koju prevoznici nerezidenti nabavljaju u lukama, pristaništima i aerodromima i koja se tretira kao roba a ne kao usluga (uključeno u 147 – Roba za snabdevanje transportnih sredstava), – popravke na železničkim postrojenjima, lukama i aerodromskim postrojenjima (uključeno u 317 – Građevinski radovi u inostranstvu), – kurirske usluge (uključeno u 249 – Poštanske i kurirske usluge).
Ostalo
Usluge transporta nafte, gasa i električne energije – troškovi transporta nafte i gasa cevovodima i transport električne energije. Ne uključuje: – vrednost isporučene nafte, gasa i električne energije (uključeno u 112 – Roba). 213 213
Špediterske usluge – sve usluge vezane za poslove špedicije. 270 270
Iznajmljivanje vozila s posadom nerezidentima na određeni period Ne uključuje: – iznajmljivanje vozila bez posade (uključeno u 490 – Zakup transportnih sredstava bez posade), – usluge finansijskog zakupa – lizing (uključeno u 575 ili u 175 – Finansijski lizing). 218 218
Ostale usluge povezane s transportom uključuju: – troškove eksploatacije, – naknade za puteve, – tranzitne takse, – takse za prelet i dr. 219 219
Poštanske i kurirske usluge
Poštanske i kurirske usluge – poštanske usluge, koje uključuju usluge preuzimanja, transporta i isporuke pisama, novina, magazina, brošura i ostalog štampanog materijala, iznajmljivanja poštanskih sandučića, kao i usluge povezane s neisporučenom poštom, dostavljanje pošiljaka, kurirske usluge i sl., – usluge koje se plaćaju preko kontokorentnog računa. 249 249
Međunarodna poštanska uputnica – prebijanja međusobnih dugovanja i potraživanja sa stranim poštanskim upravama po osnovu prenosa sredstava međunarodnom poštanskom uputnicom. 271 271
Turizam
Otkup/prodaja efektivnog stranog novca – nerezidenti – otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od nerezidenata, odnosno nerezidentima. Ne uključuje: – otkup, odnosno prodaju efektivnog stranog novca od rezidenata (uključeno u 796 ili u 700 – Otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od rezidenata fizičkih lica). 701 701
Otkup/prodaja čekova – nerezidenti – otkup, odnosno prodaja čekova od nerezidenata, odnosno nerezidentima. Ne uključuje: – otkup, odnosno prodaju čekova od rezidenata (uključeno u 795 – Otkup, odnosno prodaja čekova od rezidenata fizičkih lica). 699 699
Prodaja, odnosno kupovina domaće valute u inostranstvu – prodaja efektivnih dinara u inostranstvu i njihov reotkup od inostranstva. 707 707
Plaćanja u inostranstvu za prodate čekove stranih izdavalaca 341
Turističke usluge Plaćanja u korist rezidenata ili nerezidenata pravnih i fizičkih lica koja pružaju turističke usluge: – usluge turističkih agencija, – usluge smeštaja – hotela i drugih smeštajnih objekata, – usluge restorana, – organizacija izleta, – usluge prevoza koje prevoznici rezidenti pružaju nerezidentima u zemlji, – usluge turističke animacije i dr. 702 895
Ostalo – turističke usluge – ostalo: prodaja robe i drugih usluga turistima, dozvole za lov i ribolov. 705 702
Službena putovanja u inostranstvu – troškovi u vezi sa službenim putovanjima rezidenata u inostranstvu radi obavljanja svih vrsta poslovnih delatnosti. Ne uključuje: – vrednost prodate ili kupljene robe, usluga i sl. koje rezidenti na službenim putovanjima mogu zaključiti u ime preduzeća i za preduzeće (uključeno u 112 – Roba ili pripadajuća usluga). 340
Naknada (refundacija) od nerezidenta za nastale troškove službenog putovanja rezidenta u inostranstvu 343
Naknada za plaćene troškove koje je nerezident ostvario tokom službenog boravka u našoj zemlji 342
Turističke usluge – zdravstvene usluge – troškovi i naknade lečenja u bolnicama, lečilištima i rehabilitacionim centrima, – troškovi medicinskih tretmana i dr. 401 804
Turističke usluge – školovanje – ukupni troškovi školovanja (stipendije i školarine), – troškovi specijalizacije, – ostali troškovi u vezi s školovanjem. 812 812
Platne kartice – plaćanja za izravnanje stanja na kontokorentnom računu: izmirenje salda na računu platne kartice. Uključuje: – plaćanja po platnim karticama za robu i usluge koje rezident kupuje/koristi na putovanjima u inostranstvu, – naplate po platnim karticama za robu i usluge koje nerezidenti kupuju/koriste na putovanjima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika). 532 132
Investicioni radovi (građevinski radovi, izgradnja i montaža)
Građevinski radovi u inostranstvu Građevinski radovi koje rezidenti obavljaju u inostranstvu u trajanju do godinu dana, a uključuju: – pripremu lokacije, – građevinske radove na visokogradnji ili niskogradnji, – usluge gradnje i montaže, – kupovinu opreme i robe u inostranstvu, koju vrši rezident, za rad na projektima, – iznajmljivanje građevinske opreme ili opreme za rušenje uz angažovanje osoblja, – građevinske popravke. Ne uključuje: – građevinske radove koje ogranci rezidentnog preduzeća izvode u inostranstvu (uključeno u 735/635 – Transakcije između matičnog pravnog lica rezidenta i njegovog ogranka u inostranstvu), – pripreme lokacije za rudarstvo, vađenje nafte i plina (uključeno u 306 – Poljoprivreda, rudarstvo i usluge prerade na terenu), – isplatu dobiti od izvršenih građevinskih radova (uključeno u 420 – Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu i zemlji). 317 317
Građevinski radovi u inostranstvu – avansi po osnovu investicionih radova: avansi, odnosno prilivi po privremenim situacijama i obračunima (odnose se na preduzeća koja moraju odvojeno voditi računovodstvo za poslovnu jedinicu ili plaćaju porez u državi u kojoj obavljaju investicionu delatnost), – plaćanja u inostranstvu po osnovu izvođenja investicionih radova. Ne uključuje: – isplate dobiti od izvršenih investicionih (građevinskih) radova (uključeno u 420 – Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu i zemlji). 421 421
Građevinski radovi u inostranstvu – za troškove plaćene u dinarima – naplate po osnovu investicionih (građevinskih) radova u inostranstvu za troškove plaćene u zemlji u dinarima (izuzev robe). 422
Građevinski radovi koji se izvode u zemlji Građevinski radovi koje nerezidenti obavljaju u zemlji u trajanju do godinu dana, a uključuju: – pripremu lokacije, – građevinske radove na visokogradnji ili niskogradnji, – usluge gradnje i montaže, – kupovinu opreme i robe u zemlji, koju vrši nerezident, za rad na projektima, – iznajmljivanje građevinske opreme ili opreme za rušenje uz angažovanje osoblja, – građevinske popravke. Ne uključuje: – građevinske radove koje ogranci nerezidentnog preduzeća izvode u zemlji (uključeno u 635/435 – Transakcije između matičnog pravnog lica nerezidenta i njegovog ogranka u zemlji), – pripreme lokacije za rudarstvo, vađenje nafte i plina (uključeno u 306 – Poljoprivreda, rudarstvo i usluge prerade na terenu), – isplatu dobiti od izvršenih građevinskih radova (uključeno u 420 – Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu i zemlji). 475 475
Građevinski radovi koji se izvode u zemlji – naplate iz inostranstva na osnovu investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji u trajanju preko godinu dana, – sva plaćanja, uključujući i avanse, po osnovu investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji u trajanju preko godinu dana. 217 217
Osiguranje
Osiguranje – premije – naplate i plaćanja premija osiguranja i prenosa po osnovu osiguranja života koje nerezidenti vlasnici polisa plaćaju rezidentnim društvima za osiguranje, – naplate i plaćanja kod stranog društva za osiguranje po osnovu sledećih osiguranja: (a) osiguranja investicionih radova u inostranstvu koje izvode domaća privredna društva, kao i opreme za izvođenje ovih radova ako je to predviđeno ugovorom o izvođenju tih radova, odnosno propisima zemlje u kojoj se radovi izvode; (b) osiguranja stranih kredita, radi osiguranja vraćanja tih kredita ako je to, na zahtev davaoca kredita, predviđeno ugovorom; (v) osiguranja brodova u izgradnji ili remontu ako je to izričito predviđeno ugovorom sa stranim kupcem, odnosno naručiocem; (g) osiguranja prekomorskih brodova od odgovornosti vozara za štete učinjene trećim licima i njihovoj imovini; (d) osiguranja robe koja se izvozi iz Republike, odnosno uvozi u Republiku ako se prevoz te robe ne vrši na rizik domaćeg pravnog ili fizičkog lica; (đ) osiguranja kod stranog društva za osiguranje imovine domaćih privrednih društava u vlasništvu domaćih lica ili zajedničkom vlasništvu sa stranim licima, osnovanih za obavljanje delatnosti u inostranstvu, kao i osiguranja zaposlenih u tim privrednim društvima – ako to propisi strane zemlje zahtevaju, odnosno ako je to aktom o osnivanju tih društava izričito predviđeno; (e) osiguranja koje predlagač za dobijanje dozvole nadležnog organa u Republici za kliničko ispitivanje lekova i medicinskih sredstava, odnosno za stavljanje u promet medicinskih sredstava stranih proizvođača, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva, može ugovoriti sa stranim društvima za osiguranje u slučaju nastanka štete kao posledice primene tih lekova, odnosno medicinskih sredstava, pod uslovom da je ugovorom o osiguranju prihvaćena nadležnost domaćih sudova i drugih organa da odlučuju o zahtevima za naknadu štete; (ž) osiguranja stranih lica koja se nalaze u Republici i čija se imovina može osigurati kod stranog društva za osiguranje, osim ako je za tu imovinu i ta lica propisano obavezno osiguranje u Republici; (z) osiguranja rizika u vezi s pomorskom plovidbom, komercijalnim vazduhoplovstvom, lansiranjem u svemir i teretom (uključujući i satelite), tako da osiguranje pokriva sve ili pojedinačno: robu u prevozu, prevozno sredstvo i odgovornost koja po tom osnovu proističe; (i) osiguranja rizika u vezi s robom u međunarodnom tranzitu (prevozu).Ne uključuje: – transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača (uključeno u 260 ili u 261 – transferi po osnovu osiguranja), – potraživanja rezidenta po osnovu polise nerezidenta (uključeno u 260 ili u 261 – transferi po osnovu osiguranja) – potraživanja nerezidenta na osnovu polise rezidenta (uključeno u 260 ili u 261 – transferi po osnovu osiguranja), – naknade štete iz komercijalnih odnosa (uključeno u 892 – Porezi i naknade – država ili u 893 – Porezi i naknade – ostali sektori). 259 259
Provizije društava za osiguranje i dobrovoljnih penzijskih fondova 264 264
Provizije reosiguravača 267 267
Reosiguranje – premije 268 268
Reosiguranje – naknade štete 269 269
Uplata doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove u Republici – naplate i plaćanja koje nerezidenti vrše po osnovu penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove u Republici. 807 807
Finansijske usluge
Finansijske usluge, osim osiguranja i usluga dobrovoljnih penzijskih fondova Sve usluge finansijskog posredovanja i dodatne usluge koje rezidenti pružaju nerezidentima, odnosno koje nerezidenti pružaju rezidentima, a uključuju i: a) provizije i troškove povezane s finansijskim transakcijama, i to: – s primanjem depozita, – sa akreditivima, garancijama i sl., – s finansijskim lizingom, – s faktoringom, – s poslovima kupovine dugovanja i potraživanja ostvarenog iz spoljnotrgovinskog poslovanja rezidenta, – s kreditnim poslovima, – sa isplatom šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača, – s klirinškim plaćanjima, – s deviznim transakcijama; b) usluge: – finansijskog savetovanja, – upravljanja finansijskom imovinom, – povezane s poslovanjem platnim karticama, – određivanja kreditnog rejtinga; v) druge usluge. 400 400
Provizija na transakcije hartijama od vrednosti i naknade za upravljanje finansijskom aktivom Provizije i troškovi povezani sa: – poslovanjem hartijama od vrednosti, – transakcijama finansijskim derivatima, – dilerskim i brokerskim uslugama, – naplatama i plaćanjima koji se pretežno odnose na naknade za upravljanje finansijskom aktivom: zajedničkim fondovima, holding kompanijama, trastovima (uključuje i naknade direktorima, kastodionima, bankama, računovođama, advokatima i sl.) i dr. Ne uključuje: – isplate kamata na ulaganja u obveznice i menice (uključeno u 430 – Isplata kamate na ulaganje u dužničke hartije od vrednosti) i ulaganja u instrumente tržišta novca (uključeno u 431 – Isplata kamate na ulaganje u instrumente tržišta novca). 403 403
Prava industrijske svojine
Prava industrijske svojine (patenti i robni žigovi) Naknade i druge takse za korišćenje: – patenata i registrovanih robnih marki (reči, simboli, dizajn ili njihova kombinacija), – autorskih prava, – prava na industrijske procese i dizajn i sl., – dozvola za registrovanje proizvoda, – drugih prava. Ne uključuje: – kupovinu i prodaju patenata i licenci (uključeno u 770 – Kupoprodaja patenata, licenci i druge nematerijalne imovine). 301 301
Franšiza Naknade i druge takse za korišćenje franšize. 410 410
Naknade za licence za korišćenje proizvoda koji su zaštićeni autorskim pravima: Naknade i druge takse za korišćenje: – licenci za distribuciju i/ili reprodukciju originala ili prototipova, kao i prava vezanih za ove proizvode (štampanje knjiga, proizvodnja računarskih programa, zvučnih zapisa i sl., naknade za živo izvođenje umetničkih dela, te za njihovo televizijsko, kablovsko ili satelitsko emitovanje). 412 412
Telekomunikacione, računarske i informacione usluge
Telekomunikacione usluge – prenos zvuka, – prenos informacija telefonom ili teleksom, – telegrami, – kablovski ili satelitski prenos, – korišćenje SWIFT-a, – doprinosi za gledanje satelitskih programa, – iznajmljivanje telekomunikacionih kapaciteta (satelita i sl.), – elektronska pošta i sl. 245 245
Računarske usluge Usluge povezane s hardverom, softverom, bazama podataka i sl., a obavljaju se između rezidenata i nerezidenata. Uključuje: – prodaju/kupovinu, razvoj, produkciju, isporuku i dokumentovanje posebnih nestandardizovanih računarskih programa (uključujući i operativne sisteme napravljene po narudžbini), – prodaju/kupovinu standardizovanih računarskih programa koji nisu pribavljeni preko čvrstih medija, odnosno koji su preuzeti preko interneta, – pribavljanje standardizovanih računarskih programa sa ograničenim trajanjem prava korišćenja preko čvrstih medija (disketa ili disk), – aktivnosti povezane s bazama podataka, – izradu računarskih programa, – savetovanja u oblasti računarstva, – popravku računarske opreme i sl. Ne uključuje: – troškove računarske obuke (uključeno u 816 – Usluge iz oblasti obrazovanja i nauke), – naknade za autorska prava (uključeno u 301 – Prava industrijske svojine (patenti i robni žigovi), – naknade za licence (uključeno u 412 – Naknade za licence). 302 302
Informacione usluge Usluge vezane za medije, pretplate i sl., a obavljaju se između rezidenata i nerezidenata. Uključuje: – naknade za usluge novinskih kuća, – naknade koje se plaćaju slobodnim novinarima ili fotografima, – kupovinu i prodaju ekskluzivnih informacija, – druge informacione usluge. 309 309
Ostale poslovne usluge
Istraživanje i razvoj – fundamentalna i primenjena istraživanja, – laboratorijske i druge usluge, – projekti i elaborati, – arheološka istraživanja, – kotizacije za stručne i naučne skupove, – refundacija troškova organizacije stručnih seminara i sl. Uključuje: – refundaciju troškova. 303 303
Pravne i računovodstvene usluge – pravna savetovanja i zastupanja (advokatske usluge), – usluge sudskih veštačenja, – računovodstvena savetovanja, – revizija, – savetodavni poslovi u oblasti poreza, – i sl. Uključuje: – refundaciju troškova. 304 304
Poslovni konsalting – konsultantske usluge u vezi sa upravljanjem poslovnim projektima i organizacijom, – upravljanje firmom, tržištem, ljudskim resursima i proizvodnjom, – preduzetnički i poslovni konsalting, – odnosi s javnošću, – kotizacije za poslovne skupove, – refundacija troškova organizacije poslovnih skupova i sl. Uključuje: – refundaciju troškova. 305 305
Propaganda i ispitivanje tržišta – usluge reklamnih agencija, – oglašavanje u medijima, – ispitivanje javnog mnjenja, – troškovi organizacije sajamskih izložbi, – prezentacija proizvoda u inostranstvu, – ispitivanje tržišta i sl. 300 300
Arhitektonske, inženjerske i druge tehničke usluge – arhitektonske i građevinske usluge projektovanja, – nadgledanje izvođenja projekata, – geodetske usluge, – usluge tehničke kontrole proizvoda, – otkup konkursne i aukcijske dokumentacije i dr. 316 316
Kontrola kvaliteta i kvantiteta robe – tehničko testiranje robe, – analize i izdavanje certifikata i dr. 280 280
Poljoprivreda, rudarstvo i usluge prerade na terenu – poljoprivredne usluge (žetva, obrada useva, uzgoj i vakcinisanje životinja, kao i usluge povezane s lovom, ribolovom i šumarstvom), – rudarske usluge (usluge proizvodnje nafte i gasa, rudarski inženjering i geološka merenja), – usluge prerade otpadaka, – usluge dekontaminacije i asanacije i dr. 306 306
Skladištenje Ne uključuje: – skladištenja na železničkim stanicama, aerodromima i lukama (uključeno u Transport – ostalo). 319 319
Operativni lizing opreme Obuhvata sve vrste operativnog zakupa opreme: – kupoprodaja prava na korišćenje prekograničnog kapaciteta na interkonektivnim vezama ovlašćenih operatera u prometu električne energije. Ne uključuje: – finansijski lizing – zakup (uključeno u 575/175 – Finansijski lizing); – iznajmljivanje telekomunikacionih kapaciteta (satelita i sl.) (uključeno u 245 – Telekomunikacione usluge). 489 489
Zakup transportnih sredstava bez posade – brodova, – aviona, – motornih vozila, uključujući i rentakar usluge, – železničkih kontejnerskih vagona, platformi itd., – ostalih vozila. Ne uključuje: – prodaju motornih vozila na lizing (uključeno u 575/175 – Finansijski lizing). 490 490
Zastupnička i posrednička provizija Provizija za usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata u trgovanju robom i uslugama: – provizije agentima, zastupnicima i posrednicima, – provizije trgovcima, – kupoprodaja mesečne tercijarne rezerve električne energije, – provizije robnim brokerima, – provizije dilerima i komisionarima, – usluge veštačenja vezane za trgovinu i sl. Ne uključuje: – naknadu za korišćenje patenata (uključeno u 301 – Patenti i robni žigovi), – naknadu za licence (uključeno u 412 – Naknade za licence), – brokerske usluge (uključeno u 403 – Provizije na transakcije hartijama od vrednosti), – posredovanje u osiguranju (uključeno u 259 – Osiguranje – premija). 310 310
Ostale usluge – usluge čuvanja i traženja, – fotografske usluge, – usluge štampe i izdavanja, – usluge čišćenja, – usluge pakovanja robe, – komunalne usluge, – usluge obrade tenderske dokumentacije, – usluge prevođenja i objavljivanja stručnih i naučnih članaka (tantijeme), – druge usluge. 307 307
Lične usluge i usluge iz oblasti kulture i rekreacije
Audio-vizuelne usluge – naknade za izvršene usluge koje se odnose na proizvodnju filmova, radijskih i televizijskih programa, kao i muzičku produkciju, – distributivna prava na audio-vizuelne proizvode (filmske i televizijske programe), – televizijsko pravo prenosa sportskih, koncertnih i sličnih događaja i dr. 409 409
Ostale poslovne usluge – zdravstvene usluge – naknade honorara lekara i drugog medicinskog osoblja. Uključuje: – refundaciju troškova. 814 814
Usluge iz oblasti obrazovanja i nauke – plaćanje troškova obuke (preko kurseva, interneta, televizije), – naknade honorara nastavnika i profesora. Uključuje: – refundaciju troškova. 816 816
Usluge iz oblasti kulture – usluge muzeja, biblioteka, pozorišta i orkestara, – članarine kulturnim organizacijama, – organizovanje modnih revija, – usluge kulturnih centara pri ambasadama, – naknada honorara glumaca, producenata, umetnika, muzičara i novinara, – druge usluge iz oblasti kulture. Uključuje: – refundaciju troškova. 765 765
Sport i rekreacija – kotizacije za međunarodne sportske manifestacije, – članarine u međunarodnim sportskim organizacijama, – honorari sportistima i dr. Uključuje: – refundaciju troškova. 760 760
Roba i usluge Vlade
Roba i usluge Vlade Prihodi i rashodi za robu i usluge zaposlenih u ambasadama, konzulatima, vojnim organizacijama i drugim Vladinim kancelarijama u inostranstvu, kao i članova njihovih porodica. Uključuje: – kancelarijski materijal, vozila, komunalne usluge, zakup prostorija, održavanje, lične troškove i dr., – službenu reprezentaciju, – dozvole koje Vlada izdaje, – zajedničke vojne aranžmane i mirovne trupe (kao što su trupe Ujedinjenih nacija), – regulatorne usluge – održavanje reda, – povraćaj neutrošenih sredstava koja su prethodno preneta na račune diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike u inostranstvu, – naknade za plaćene ili naplaćene usluge koje Vlada pruža a koje ne mogu biti uključene u ostale kategorije usluga (npr. izdavanje određenih potvrda i certifikata i dr.). Ne uključuje: – plate i naknade zaposlenih (uključeno u 600 – Plate i druge naknade). 721 721
TEKUĆI RAČUN – RAČUN PRIMARNOG DOHOTKA
Dohodak od rada
Plate i druge naknade: – stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima i nerezidentima u domaćim ambasadama, državnim institucijama i drugim predstavništvima u inostranstvu, – stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima u stranim diplomatskim i drugim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u Republici, – stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima i nerezidentima kod nerezidenata u inostranstvu, odnosno rezidenata u Republici u periodu do godinu dana, – zaposlenim prigraničnim i sezonskim radnicima. 600 600
Dohodak od kapitala
Prihodi – direktna ulaganja – isplaćena dobit od učešća u kapitalu, ako je u pitanju direktna investicija. 578 160
Zakup zemljišta, nekretnina i poslovnog prostora – plaćanja po osnovu zakupa zemljišta, nekretnina i poslovnog prostora između rezidenta i nerezidenta, – naplata zakupnine i dr. koju rezident vrši po osnovu kapitala uloženog u nepokretnosti u inostranstvu, – plaćanje zakupnine i dr. nerezidentu po osnovu kapitala uloženog u nepokretnosti u zemlji. Uključuje: – plaćanja po osnovu prava korišćenja šuma, lovišta, voda, rudnika i dr., kada nerezident/rezident ne formira pravno lice za obavljanje tih delatnosti u zemlji/inostranstvu. 320 320
Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu i zemlji 420 420
Prihodi – portfolio ulaganja – isplaćena dobit od učešća u vlasničkom kapitalu manjem od 10%. 326 326
Kamate po dužničkim hartijama od vrednosti
Isplata kamate na ulaganja u dužničke hartije od vrednosti 430 430
Isplata kamate na ulaganja u instrumente tržišta novca 431 431
Kamate
Kamata na dugoročne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata Uključuje: – plaćanje i naplatu kamate po osnovu dugoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu, – plaćanje i naplatu kamate po osnovu subordiniranih kredita ili zajmova između rezidenta i nerezidenta u devizama, – plaćanje kamate po osnovu dugoročnih kredita ili zajmova u devizama koje rezidenti fizička lica uzimaju iz inostranstva i koje rezidenti ogranci stranih pravnih lica uzimaju od nerezidenta osnivača, – plaćanje kamate po osnovu dugoročnih kredita ili zajmova u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima. Ne uključuje: – plaćanje i naplatu kamate po osnovu dugoročnih kredita ili zajmova između rezidenata i nerezidenata po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije (uključeno u 840 ili 140 – Kamata na dugoročne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije). 510 110
Kamata na dugoročne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije Uključuje: – naplatu kamate po osnovu dugoročnih kredita u dinarima koje banka odobrava nerezidentu, – plaćanje i naplatu kamate po osnovu dugoročnih komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima – odloženo plaćanje po uvozu i naplata po izvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom preko godinu dana od dana uvoza/izvoza i avansna naplata po izvozu i avansno plaćanje po uvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom izvoza/uvoza preko godinu dana od dana naplate/plaćanja. 840 140
Kamata na kratkoročne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata Uključuje: – plaćanje i naplatu kamate po osnovu kratkoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu, kao i po osnovu kratkoročnih bankarskih kreditnih linija u devizama između banke i strane banke, – plaćanje kamate po osnovu kratkoročnih kredita ili zajmova u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima. Ne uključuje: – plaćanje i naplatu kamate po osnovu kratkoročnih kredita ili zajmova između rezidenata i nerezidenata po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije (uključeno u 841 ili 141 – Kamata na kratkoročne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije). 511 111
Kamata na kratkoročne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije – Uključuje: naplatu kamate po osnovu kratkoročnih kredita u dinarima koje banka odobrava nerezidentu, – plaćanje i naplatu kamate po osnovu kratkoročnih komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima – odloženo plaćanje po uvozu i naplata po izvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana od dana uvoza/izvoza, s kamatom, i avansna naplata po izvozu i avansno plaćanje po uvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom izvoza/uvoza do godinu dana od dana naplate/plaćanja, s kamatom. 841 141
Kamata na kratkoročne oročene bankarske depozite u devizama – otplata i naplata kamate po kratkoročnim oročenim bankarskim depozitima u devizama između banke i strane banke, s rokom otplate, odnosno naplate do dvanaest meseci. 418 418
Kamata na depozite po viđenju i oročene depozite 512 512
Kamate po osnovu finansijskog lizinga 513 113
Drugi troškovi po osnovu kredita datih inostranstvu, odnosno uzetih iz inostranstva 528 128
Plaćanje zatezne kamate 529 129
TEKUĆI RAČUN – RAČUN SEKUNDARNOG DOHOTKA
Pomoć i pokloni – javni sektor – pomoć i pokloni javnom sektoru, odnosno pomoć javnog sektora (uz saglasnost nadležnog organa). 802 801
Pomoć i pokloni – ostali sektori – plaćanje između rezidenata i nerezidenata u vidu novčanih poklona, pomoći, nasledstva, alimentacija i dr., – sponzorisanja sportskih i kulturnih manifestacija i sl., – redovna naplata članarina verskih, humanitarnih, naučnih i kulturnih organizacija, – naplate novčanih dobitaka od igara na sreću. 767 767
Strane donacije za međunarodne učesnike u projektima – prijem sredstava stranih donacija u kojima je koordinator iz Republike, kao i prenos sredstava primljenih po osnovu donacija partnerima drugih zemalja po ugovoru o donaciji. 822 822
Tekući javni transferi – redovni transferi državnih institucija međunarodnim organizacijama, i obrnuto, – članarine i drugi transferi međunarodnim organizacijama, – naknada za stranu tehničku pomoć, – članarine, transferi, uplate i isplate po osnovu međunarodne policijske saradnje. 803 803
Porezi i naknade – država Naplate i plaćanja po osnovu poreza, naknada, sudskih depozita, kaucija, kazni, taksi i nagrada, naplate i plaćanja po osnovu sudskih presuda i rešenja, kao i naplate i plaćanja koji proizlaze iz dogovora između rezidenta i nerezidenta i dr. Uključuje: – povraćaj preplaćenih iznosa po navedenim osnovima. 892 892
Porezi i naknade – ostali sektori Naplate i plaćanja po osnovu poreza, naknada, sudskih depozita, kaucija, kazni, taksi i nagrada, naplate i plaćanja po osnovu sudskih presuda i rešenja, kao i naplate i plaćanja koji proizlaze iz dogovora između rezidenta i nerezidenta i dr. Uključuje: – povraćaj preplaćenih iznosa po navedenim osnovima. 893 893
Devizne doznake iz inostranstva u korist rezidenata fizičkih lica – isplaćeno u dinarima 780
Devizne doznake fizičkih lica – devizne doznake fizičkih lica iz inostranstva u korist deviznih računa rezidenata fizičkih lica u Republici, – plaćanja u inostranstvo s deviznih računa rezidenata fizičkih lica, – plaćanja (umerene doznake) koja nerezidenti (rezidenti) fizička lica koja borave u Republici, odnosno inostranstvu duže od godinu dana vrše rezidentima (nerezidentima), najčešće kao plaćanja između članova porodice i dr. 781 894
Devizne doznake radnika – devizne doznake radnika iz inostranstva u korist pravnih lica – organizacija za socijalno osiguranje po osnovu penzijskog osiguranja radnika i zdravstvene zaštite njihovih porodica, – uplate u korist deviznih računa navedenih radnika. 782
Rente, penzije, invalidnine i druga socijalna primanja – država – uplate doprinosa za socijalno osiguranje koje nerezidenti obavljaju u korist socijalnih fondova u Republici, kao i isplate iz tih fondova penzija i drugih socijalnih davanja nerezidentima koje vrše socijalni fondovi u Republici. 800 800
Rente, penzije, invalidnine i druga socijalna primanja – ostali sektori – uplate doprinosa za socijalno osiguranje u korist stranih fondova ili država, kao i isplata penzija i drugih socijalnih davanja iz tih fondova. 806 806
Transferi po osnovu osiguranja – naplata kod koje su ugovarač osiguranja kod stranog osiguravača i korisnik rezidenti, – plaćanje kod kog su ugovarač osiguranja kod domaćeg osiguravača i korisnik nerezidenti. Uključuje: – transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača, – potraživanja po osnovu polise. Ne uključuje: – provizije povezane s transakcijama po prelaznim računima za isplatu šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača (uključeno u 400 – Finansijske usluge, osim osiguranja). 260 260
Transferi po osnovu osiguranja – naplata kod koje je ugovarač osiguranja kod stranog osiguravača nerezident a korisnik rezident, – plaćanje kod kog je ugovarač osiguranja kod domaćeg osiguravača rezident a korisnik nerezident. Uključuje: – transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača, – potraživanja po osnovu polise. Ne uključuje: – provizije povezane s transakcijama po prelaznim računima, – za isplatu šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača (uključeno u 400 – Finansijske usluge, osim osiguranja). 261 261
KAPITALNI I FINANSIJSKI RAČUN
Kapitalni transferi
Kapitalni transferi – javni sektor Transferi javnog sektora nerezidentima i transferi nerezidenata javnom sektoru (transferi novca koji povećavaju fiksni kapital u zemlji: npr. novčane subvencije za investicione projekte i međuvladine odštete plaćene na nivou vlada, koncesije za prirodna bogatstva, šume, izvore i dr.). Ne uključuje: – koncesije za infrastrukturu i sl. (uključeno u 557/157 – Direktne investicije – ulaganje nerezidenata u Republiku). 901 901
Kapitalni račun – prodaja, odnosno kupovina neproizvodne i nefinansijske imovine
Kupoprodaja patenata, licenci i druge nematerijalne imovine Uključuje: – plaćanje naknade za koncesije, internet domene, „gudvil“ i sl., – međunarodni transferi profesionalnih sportista i sl. 770 770
Prodaja nepokretnosti stranim diplomatskim predstavništvima, odnosno kupovina nepokretnosti od tih predstavništava 771 771
Finansijski račun
Direktne investicije
Direktne investicije – ulaganje nerezidenata u Republiku Transakcije koje su rezultat kupovine i prodaje akcija ili vlasničkog udela u osnovnom kapitalu rezidenta pravnog lica, kao i ostale transakcije čija je svrha povećanje udela nerezidenta u postojećem rezidentu pravnom licu: – uplata osnivačkog udela (osnivanje pravnog lica, ogranka i sl.), – dokapitalizacija, – uplate u svrhu pokrića gubitka, – koncesije za infrastrukturu i dr. Uključuje: – pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tom uplatom stiču upravljačka prava. 557 157
Prodaja vlasničkog udela u drugom domaćem preduzeću – naplata koju ostvaruje rezident pravno lice od nerezidenta za prodati vlasnički udeo u drugom rezidentu pravnom licu, – plaćanje u korist nerezidenta za prodati vlasnički udeo u drugom rezidentu pravnom licu. 666 666
Uplata stranog kapitala osnivača koja ne povećava osnovni kapital Uključuje: – dodatnu uplatu sredstava osnivača koja ne povećava osnovni kapital, odnosno vraćanje dodatne uplate osnivaču. 560 560
Zajedničko ulaganje (joint venture) – transakcije nerezidenata po poslovnim poduhvatima zajedničkog ulaganja u Republici – uplata i povraćaj sredstava po osnovu zajedničkog ulaganja (joint venture) – ugovor kojim dva ili više lica udružuju svoju imovinu i/ili rad radi stvaranja unapred određenog poslovnog poduhvata, a koji se razdužuje posle njegovog ispunjenja, s tim da ugovarači proporcionalno svom učešću ili dogovoru dele dobitak, odnosno snose gubitak. 607 607
Transakcije između matičnog pravnog lica nerezidenta i njegovog ogranka u zemlji Ne uključuje: – osnivanje preduzeća (uključeno u 557/157 – Direktne investicije – ulaganje nerezidenata u Republiku). 635 435
Prodaja, odnosno kupovina nepokretnosti u Republici Uključuje: – „tajm šer“ ugovore s periodom zakupa preko 90 godina. 538 138
Direktne investicije – ulaganja rezidenata u inostranstvo – učešće domaćeg kapitala u stranoj banci i pravnom licu, sva ulaganja u akcije stranih pravnih lica i banaka, odnosno smanjenje udela u kapitalu. Uključuje: – pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se ona vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tim plaćanjem stiču upravljačka prava. 579 179
Zajedničko ulaganje (joint venture) – transakcije rezidenata po poslovnim poduhvatima zajedničkog ulaganja u inostranstvu – uplata i povraćaj sredstava po osnovu zajedničkog ulaganja (joint venture) – ugovor kojim dva ili više lica udružuju svoju imovinu i/ili rad radi stvaranja unapred određenog poslovnog poduhvata, a koji se razdužuje posle njegovog ispunjenja, s tim da ugovarači proporcionalno svom učešću ili dogovoru dele dobitak, odnosno snose gubitak. 608 608
Transakcije između matičnog pravnog lica rezidenta i njegovog ogranka u inostranstvu (kao i drugi njegov oblik organizovanja koji nije privredno društvo) Ne uključuje: – osnivanje preduzeća (uključeno u 579/179 – Direktne investicije – ulaganje rezidenata u inostranstvo). 735 635
Prodaja, odnosno kupovina nepokretnosti u inostranstvu Uključuje: – „tajm šer“ ugovore s periodom zakupa preko 90 godina. 539 139
Portfolio ulaganja
Portfolio ulaganja rezidenata – ulaganja u vlasničke hartije od vrednosti i udele u kapitalu (ne prelaze 10% vlasništva). Ne uključuje: – pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tim plaćanjem stiču upravljačka prava (uključeno u 579/179 – Direktne investicije – ulaganje rezidenata u inostranstvo). 519 519
Portfolio ulaganja nerezidenata – ulaganja u vlasničke hartije od vrednosti i udele u kapitalu (ne prelaze 10% vlasništva). Uključuje: – prodaju domaćih hartija od vrednosti koje rezidenti izdaju u inostranstvu a glase na stranu valutu. Ne uključuje: – pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tom uplatom stiču upravljačka prava (uključeno u 557/157 – Direktne investicije – ulaganje nerezidenata u Republiku). 518 518
Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti koje obuhvataju dugoročne i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti
Prodaja, odnosno kupovina dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje su izdali nerezidenti Uključuje: – ulaganja rezidenata u dužničke dugoročne hartije od vrednosti koje izdaju države članice Evropske unije, OECD-a, međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države. 540 540
Prodaja, odnosno kupovina drugih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti čiji rejting i zemlju izdavaoca propisuje Narodna banka Srbije 549 549
Prodaja, odnosno kupovina dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje su izdali rezidenti 541 541
Naplata po osnovu prodaje domaćih hartija od vrednosti koje glase na stranu valutu, a izdaju se u inostranstvu Plaćanja po osnovu iskupa dospelih domaćih hartija od vrednosti od nerezidenata koje glase na stranu valutu, a izdaju se u inostranstvu 902 904
Plaćanja po osnovu kupovine domaćih hartija od vrednosti koje glase na stranu valutu, izdaju se u inostranstvu, a kupuju ih rezidenti 902
Prodaja, odnosno kupovina kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje izdaju nerezidenti 542 542
Prodaja, odnosno kupovina kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje izdaju rezidenti 543 543
Izvedeni finansijski instrumenti – Finansijski derivati
Primljena uplata od nerezidenta za neto poravnanja po osnovu opcije koju su izdali nerezidenti, ali ne za stvarnu kupovinu/prodaju instrumenta na koju opcija glasi, kao i priliv po osnovu prodaje opcije u toku trajanja opcije, odnosno plaćanje premije nerezidentu za kupovinu opcije koju su izdali nerezidenti Uključuje: – priliv i odliv po osnovu varanata. 547 547
Primljena uplata premije od nerezidenta od prodaje opcije koju su izdali domaći izdavaoci, odnosno plaćanje nerezidentu za neto poravnanja za prodatu opciju domaćeg izdavaoca, ali ne i za stvarnu prodaju instrumenta na koju opcija glasi Uključuje: – priliv i odliv po osnovu varanata. 548 548
Priliv, odnosno odliv iz neto poravnanja forvard instrumenata koje su izdali nerezidenti (forward, future, swap i dr.) Uključuje: – poslove s finansijskim derivatima radi zaštite od rizika promene deviznog kursa, rizika promene kamatne stope, rizika promene cena hartija od vrednosti, rizika promene cena robe i rizika promene vrednosti berzanskog indeksa, – valutni i kamatni forvard (currency forward, interest rate forward), – valutni i kamatni svop (foreign exchange swap, interest rate swap), – unakrsni valutni svop (cross currency interest rate swap), – kod fjučersa – odliv po osnovu uplate inicijalne margine (initial margin) i margine varijacije (variation margin), odnosno priliv po osnovu povlačenja sredstava iznad inicijalne margine. 742 742
Priliv, odnosno odliv iz neto poravnanja forvard instrumenata koje su izdali rezidenti (forward, future, swap i dr.) Uključuje: – kod fjučersa – priliv i odliv po osnovu uplate inicijalne margine (initial margin) i margine varijacije (variation margin). 743 743
Ostala ulaganja – krediti i finansijski lizing (glavnica)
Dugoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva – korišćenje dugoročnih kredita ili zajmova uzetih iz inostranstva (s rokom otplate dužim od godinu dana), kao i otplata glavnice po tom osnovu. Uključuje: – korišćenje dugoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama, uključujući i kredite ili zajmove koje rezidenti fizička lica uzimaju iz inostranstva, kao i kredite ili zajmove koje rezidenti ogranci stranih pravnih lica uzimaju od nerezidenata osnivača, i otplatu glavnice po tom osnovu, – korišćenje dugoročnih kredita ili zajmova u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentu, kao i otplatu glavnice po tom osnovu, – otplatu glavnice po dugoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu, – plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po dugoročnim kreditima ili zajmovima uzetim iz inostranstva, ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata. Ne uključuje: – korišćenje i otplatu glavnice po dugoročnim kreditima ili zajmovima uzetim iz inostranstva po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije, kao i plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata (uključeno u 685 ili 185 – Dugoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije). 521 121
Dugoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije Uključuje: – korišćenje dugoročnih komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima – avansna naplata po izvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom izvoza preko godinu dana od dana naplate, – otplatu glavnice po dugoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima – odloženo plaćanje po uvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom preko godinu dana od dana uvoza, – plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima između rezidenata i nerezidenata, ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata. 685 185
Kratkoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva – korišćenje kratkoročnih kredita ili zajmova uzetih iz inostranstva (s rokom otplate do godinu dana), kao i otplata glavnice po tom osnovu. Uključuje: – korišćenje kratkoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i otplatu glavnice po tom osnovu, – korišćenje kratkoročnih kredita ili zajmova u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentu, kao i otplatu glavnice po tom osnovu, – otplatu glavnice po kratkoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu, – otplatu glavnice po kratkoročnim bankarskim kreditnim linijama u devizama koje banka uzima od strane banke, – plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzetim iz inostranstva, ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata. Ne uključuje: – korišćenje i otplatu glavnice po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzetim iz inostranstva po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije (uključeno u 687 ili 187 – Kratkoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije). 522 123
Kratkoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije Uključuje: – korišćenje kratkoročnih komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima – avansna naplata po izvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom izvoza do godinu dana od dana naplate, s kamatom, – otplatu glavnice po kratkoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima – odloženo plaćanje po uvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana od dana uvoza, s kamatom, – plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima, ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata. 687 187
Kratkoročni oročeni bankarski depoziti u devizama – korišćenje kratkoročnih oročenih bankarskih depozita u devizama s rokom otplate, odnosno naplate do dvanaest meseci između banke i strane banke, koji se koriste tako što banka kreditor uplaćuje sredstva na račun banke dužnika, kao i otplata, odnosno naplata glavnice po tom osnovu. Uključuje: – uzimanje depozita od strane banke i otplatu glavnice po tom osnovu, – davanje depozita stranoj banci i naplatu glavnice po tom osnovu. 618 118
Dugoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu – korišćenje dugoročnih kredita ili zajmova datih nerezidentima (s rokom naplate dužim od godinu dana), kao i naplata glavnice po tom osnovu. Uključuje: – korišćenje dugoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i naplatu glavnice po tom osnovu, – naplatu glavnice po dugoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu, – plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po dugoročnim kreditima ili zajmovima datim inostranstvu ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata. Ne uključuje: – korišćenje i naplatu glavnice po dugoročnim kreditima ili zajmovima datim inostranstvu po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije, kao i plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata (uključeno u 586 ili 186 – Dugoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije). 517 166
Dugoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije Uključuje: – korišćenje dugoročnih kredita u dinarima koje banka odobrava nerezidentu i naplatu glavnice po tom osnovu, – korišćenje dugoročnih komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima – avansno plaćanje po uvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom uvoza preko godinu dana od dana plaćanja, – naplatu glavnice po dugoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima – odložena naplata po izvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom preko godinu dana od dana izvoza, – plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata. 586 186
Subordinirani krediti uzeti iz inostranstva 520 120
Subordinirani krediti dati inostranstvu 619 119
Kratkoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu – korišćenje kratkoročnih kredita ili zajmova datih nerezidentima (s rokom naplate do godinu dana), kao i naplata glavnice po tom osnovu. Uključuje: – korišćenje kratkoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i naplatu glavnice po tom osnovu, – naplatu glavnice po kratkoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima za finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga u spoljnotrgovinskom prometu, – naplatu glavnice po kratkoročnim bankarskim kreditnim linijama u devizama koje banka odobrava stranoj banci, – plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po kratkoročnim kreditima ili zajmovima datim inostranstvu ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata. Ne uključuje: – korišćenje i naplatu glavnice po kratkoročnim kreditima ili zajmovima datim inostranstvu po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije, kao i plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata (uključeno u 688 ili 188 – Kratkoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije). 523 169
Kratkoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu po kojima platni promet može da se obavi i bez prethodnog izveštavanja Narodne banke Srbije Uključuje: – korišćenje kratkoročnih kredita u dinarima koje banka odobrava nerezidentu i naplatu glavnice po tom osnovu, – korišćenje kratkoročnih komercijalnih kredita ili zajmova u devizama i dinarima – avansno plaćanje po uvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom uvoza do godinu dana od dana plaćanja, s kamatom, – naplatu glavnice po kratkoročnim komercijalnim kreditima ili zajmovima u devizama i dinarima – odložena naplata po izvozu robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana od dana izvoza, s kamatom, – plaćanje i naplatu po osnovu prenosa potraživanja ili dugovanja po tim kreditima ili zajmovima, ako se prenos obavlja između rezidenata i nerezidenata. 688 188
Sindicirani krediti ili zajmovi koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u Republici Uključuje: – uplatu udela stranog kreditora za učešće u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora preko banke agenta u Republici odobrava rezidentu, kao i povraćaj tih sredstava, – kupovinu potraživanja od nerezidenta učesnika u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava rezidentu preko banke agenta u Republici i prodaju takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka. 526 126
Sindicirani krediti ili zajmovi koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u inostranstvu Uključuje: – uplatu udela rezidentne banke za učešće u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora preko banke agenta u inostranstvu odobrava rezidentu, kao i povraćaj tih sredstava, – kupovinu potraživanja od nerezidenta učesnika u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava rezidentu preko banke agenta u inostranstvu i prodaju takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka. 535 135
Sindicirani krediti ili zajmovi koji se odobravaju nerezidentu preko banke agenta u Republici Uključuje: – uplatu udela stranog kreditora za učešće u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u Republici, kao i povraćaj tih sredstava, – kupovinu potraživanja od nerezidenta učesnika u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u Republici i prodaju takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka. 537 137
Sindicirani krediti ili zajmovi koji se odobravaju nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu Uključuje: – uplatu udela rezidentne banke za učešće u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu, kao i povraćaj tih sredstava, – kupovinu potraživanja od nerezidenta učesnika u sindiciranom finansijskom ili komercijalnom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu i prodaju takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka. 536 136
Garancije po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu – naplata i plaćanje po aktiviranoj garanciji banke koja je izdata po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu. 534 134
Jemstvo po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu – naplata i plaćanje po aktiviranom jemstvu rezidenta pravnog lica koje je dato po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu. 544 144
Finansijski lizing – davanje, odnosno otplate po osnovu finansijskog lizinga (zakup jednak ekonomskom veku robe, uz mogućnost kupovine robe posle isteka zakupa). Ne uključuje: – plaćanje za korišćenje opreme, vozila i drugih prevoznih sredstava po osnovu operativnog zakupa – lizing (uključeno u 490 – Zakup transportnih sredstava bez posade). 575 175
Naplaćena loro garancija i drugi oblici obezbeđenja za poslove između rezidenata; namirenje naplaćene loro garancije i drugih oblika obezbeđenja za poslove između rezidenata 525 125
Namirenje plaćene nostro garancije i drugih oblika obezbeđenja za poslove između nerezidenata; plaćanje po aktiviranoj nostro garanciji i drugim oblicima obezbeđenja za poslove između nerezidenata 545 345
Plaćanja i naplate rezidenata preko strane institucije elektronskog novca po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga, a koja se ne obavljaju preko platnih kartica domaćih izdavalaca 837 237
Finansijski račun – depoziti
Efektivni strani novac i čekovi – nerezidenti – polaganje efektivnog stranog novca i dinara, kao i čekova, na tekuće račune i depozite nerezidenata, – podignuti efektivni strani novac i dinari, kao i izdati čekovi, s tekućih računa i uloga nerezidenata. 898 898
Oročeni depoziti nerezidenata – povećanje, odnosno smanjenje oročenih depozita nerezidenata (stranih banaka i drugih nerezidenata). 504 104
Depoziti stranih banaka – povećanje, odnosno smanjenje depozita na računima stranih banaka i drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti i dinarima (računi 5007 i 4007). 501 101
Depoziti drugih stranih lica, uključujući i fizička lica – povećanje, odnosno smanjenje depozita na računima stranih lica u stranoj valuti i dinarima (računi 5007 i 4007). 502 102
Kratkoročni depoziti domaćih banaka – smanjenje, odnosno povećanje kratkoročnih depozita kod stranih banaka. 505 105
Plaćanja s dinarskih računa nerezidenata u zemlji – plaćanje troškova u zemlji s računa 4007 za komunalne usluge, čišćenje i kupovinu u maloprodajnim objektima i dr. Ne uključuje: – plaćanja s računa nerezidenata za robu i usluge u zemlji koja se smatraju spoljnotrgovinskim poslom i sl. 704
Primljena pokrića za čekove – primljena pokrića za čekove, odnosno čekovi dostavljeni na naplatu u inostranstvu i korišćenje pokrića za loro čekove. 515 115
Primljena pokrića za podignuti efektivni strani novac – primljena pokrića za podignuti efektivni strani novac s štednih knjižica nerezidenata kod domaćih banaka, odnosno podignuti efektivni strani novac s štednih knjižica stranih banaka. 508 108
Smanjenje, odnosno povećanje domaćeg kapitala u međunarodnim finansijskim organizacijama (depoziti u međunarodnim finansijskim organizacijama) Ne uključuje: – članarine međunarodnim finansijskim organizacijama (uključeno u 803 – Tekući javni transferi). 580 180
Kupoprodaja deviza i dinara između banke i nerezidentne banke 888 888
II. TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA I NEUTRALNE TRANSAKCIJE
Plaćanje i naplata između rezidenata po osnovu prenosa potraživanja i dugovanja iz spoljnotrgovinskog posla rezidenta i kreditnog posla sa inostranstvom 845 145
Podizanje i polaganje efektivnog stranog novca rezidenata fizičkih lica s blagajne po osnovu ličnog prenosa sredstava plaćanja iz/u inostranstvo preko banke, kao i isplata uplaćenih sredstava plaćanja iz inostranstva, uključujući i tzv. brzi transfer novca 805 805
Otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od rezidenata fizičkih lica 796 700
Otkup, odnosno prodaja čekova od rezidenata fizičkih lica 795 795
Deponovanje, odnosno podizanje efektivnog stranog novca i putničkih čekova na račune i štedne uloge rezidenata u stranoj valuti 797 897
Otkup deviza s deviznog računa rezidenta fizičkog lica – otkup deviza na osnovu ugovora koji je zaključen s bankom o otvaranju i vođenju deviznog računa, u kome je ugovoreno da banka na osnovu naloga tog rezidenta može da otkupi devize s njegovog računa. 793
Otkupljivanje deviznih sredstava s računa nerezidenata i prodaja deviznih sredstava nerezidentima 703 703
Prenosi s deviznih i dinarskih računa nerezidenata s računa jedne banke na devizne i dinarske račune nerezidenata u drugoj banci, kao i prenos sredstava u devizama s deviznog računa rezidenta kod jedne banke na devizni račun rezidenta kod druge banke 503 103
Prenos s računa u inostranstvu na račune u Republici, odnosno dotacije deviznih računa u inostranstvu 530 130
Plaćanja za izravnanje stanja na kontokorentnom računu: izmirenje salda na računu dugoročne proizvodne kooperacije 533 133
Prenos pokrića za konfirmirane akreditive i garancije, odnosno vraćanje neiskorišćenog pokrića za konfirmirane akreditive i garancije 411 411
Prodaja i kupovina efektivnog stranog novca u inostranstvu: prenos efektivnog stranog novca na račun u inostranstvu (na teret računa 050, a u korist računa 051), dotacija računa 051 efektivnim stranim novcem kupljenim u inostranstvu (na teret računa 051, a u korist računa 050) 552 152
Neizvršene isplate po naplatama iz inostranstva kad nisu ispunjeni uslovi za izvršenje naplate (račun 509), odnosno povraćaj tih sredstava u inostranstvo 909 109
Prenos deviza preko računa u inostranstvu između Narodne banke Srbije i ovlašćenih banaka NAPOMENA: Pri dotaciji računa 050 za Narodnu banku Srbije banka koristi šifru 155, a Narodna banka Srbije šifru 555; pri dotaciji računa 050 banke – banka koristi šifru 555, a Narodna banka Srbije šifru 155. 555 155
Prenos s računa 050 na drugi račun 050 u okviru jedne banke: – kad se koristi šifra 561, obavezno mora postojati i odliv s šifrom 161 i istim podacima, odnosno kad se koristi šifra 161, obavezno mora postojati i priliv s šifrom 561 i istim podacima. 561 161
Prenos s računa 051 na drugi račun 051 u okviru jedne banke: – kad se koristi šifra 583, obavezno mora postojati i odliv s šifrom 183 i istim podacima, odnosno kad se koristi šifra 183, obavezno mora postojati i priliv s šifrom 583 i istim podacima – prenos efektive između trezora. 583 183
Prenos s računa 050 jedne banke na račun 050 druge banke: – banka koja prima sredstva koristi šifru 562, a banka koja prenosi sredstva šifru 162. NAPOMENA: Ako je jedna od banaka Narodna banka Srbije, nije dozvoljeno koristiti tu šifru, već šifru 155 ili 555. 562 162
Prenos u zemlji na osnovu prenosa efektivnog stranog novca: – prenos efektivnog stranog novca između banaka preko zbirnih centara (korišćenje šifre dozvoljeno je samo na računu 051). NAPOMENA: Banka koja prenosi sredstva koristi šifru 163, a banka koja prima sredstva šifru 563. 563 163
Otkup efektivnog stranog novca i čekova od ovlašćenih menjača i prodaja efektivnog stranog novca i čekova ovlašćenim menjačima 572 573
Polaganje, odnosno podizanje efektivnog stranog novca koje vrši ovlašćeni menjač 576 176
Prenos između deviznih računa u Republici NAPOMENA: Za zaduženje računa s koga se vrši prenos koristi se osnov 165, a za odobrenje računa na koji se vrši prenos – osnov 565. 565 165
Isplata po osnovu devizne štednje (tzv. stara devizna štednja) – obveznice i efektivni strani novac 900
Kupoprodaja deviza: – prodaja jedne valute i kupovina druge. 577 177
Povraćaj ukradenog efektivnog stranog novca, odnosno pljačka i krađa efektivnog stranog novca 198 198
Prenos sredstava iz banke priliva na banku isplate 569
Zamena stranih valuta za evro 568 168
Konverzija 567 167
Naplate, plaćanja, uplate i isplate između rezidenata koji se mogu vršiti u Republici u efektivnom stranom novcu u skladu s propisom Narodne banke Srbije Ne uključuje: – naplate, plaćanja, uplate i isplate između rezidenata i nerezidenta koji se mogu vršiti u Republici u efektivnom stranom novcu: navesti šifru osnovnog posla iz ovog priloga. 808 808
Otkup i prodaja efektivnog stranog novca između Narodne banke Srbije i ovlašćenih banaka po osnovu privremenog platnog prometa s Kosovom i Metohijom, kao i humanitarne pomoći i donacija 899 899
Uplata Narodnoj banci Srbije iz inostranstva po osnovu obaveze SR Jugoslavije, odnosno državne zajednice Srbija i Crna Gora za koje je Narodna banka Srbije agent 912
Otkup i prodaja efektivnog stranog novca koje Narodna banka Srbije vrši ovlašćenim bankama 910 910
Korišćenje i otplata sindiciranih kredita koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u Republici Uključuje: – prenos sredstava sindiciranog finansijskog ili komercijalnog kredita ili zajma koji rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u Republici s računa banke agenta na račun rezidenta dužnika, kao i prenos glavnice s računa rezidenta dužnika na račun banke agenta. 913 913
Računska neusklađenost (otvorene stavke) i pogrešna knjiženja 599 199
Međubankarski kliring (neto obračun) međunarodnih plaćanja koje vrši Narodna banka Srbije 914 914
Transferi migranata – prenosi sredstava povezani s migracijom pojedinaca iz jedne privrede u drugu. 768 768
Promena statusa – prenosi između računa rezidenata i nerezidenata zbog promene statusa. 640 640
Donacije u humanitarne, naučne i kulturne svrhe između rezidenata u devizama u Republici 645 645

Prilog 3

ŠIFARNIK INSTRUMENATA PLAĆANJA

Šifra Naziv
1 doznake, kreditna pisma i čekovi
2* storno doznaka, kreditnih pisama i čekova
3 korišćenje akreditiva
4* storno korišćenja akreditiva
5 efektiva
6* storno efektive

* Koristi se kod povraćaja.   Prilog 4   POSEBNE ŠIFRE REZIDENATA (MATIČNI BROJEVI)

Matični broj Opis
07000006 fizičko lice – Srbija van teritorija autonomnih pokrajina
08000000 fizičko lice – AP Vojvodina
09000003 fizičko lice – AP Kosovo i Metohija

 

Servis računara online zakazivanje