Odluka o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama

Servis računara online zakazivanje

Odluka o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama

Sl.glasnik RS br. 109/2005

 

1. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom (u daljem tekstu: Ministarstvo) odobrava domaćem licu da robu koju uvozi, odnosno izvozi, kao i usluge u spoljnoj trgovini plati, odnosno naplati u robi ili uslugama (u daljem tekstu: kompenzacioni poslovi), na osnovu podataka dostavljenih u skladu sa odredbama ove odluke, i to:

1) ako se izvozom robe i usluga plaća zakup opreme, uvoz opreme, repromaterijala i sirovina namenjenih proizvodnji robe i pružanju usluga za izvoz;

2) ako se izvozom robe i usluga plaća uvoz opreme, repromaterijala i sirovina koji se ne proizvode ili se ne proizvode u količinama dovoljnim za snabdevanje domaćeg tržišta;

3) kada se usluga oplemenjivanja naplaćuje, odnosno plaća u robi koja je predmet oplemenjivanja, odnosno oplemenjenoj robi;

4) ako se plaća uvoz ili zakupnina opreme, sirovina i repromaterijala koji se koriste u sopstvenoj proizvodnji ako se na drugi način ne mogu platiti, odnosno naplatiti.

Na uvoz i izvoz robe i usluga iz stava 1. ove tačke primenjuju se propisi koji se odnose na redovan uvoz, odnosno izvoz.

2. Izuzetno od odredaba tačke 1. ove odluke domaćem licu može se odobriti kompenzacioni posao prekograničnog prometa električne energije prema Ugovoru o osnivanju energetske zajednice.

Domaće lice kome je odobren kompenzacioni posao prekograničnog prometa električne energije dostavlja Ministarstvu obračun o izvršenju kompenzacionog posla po isteku perioda za koji se sačinjava izveštaj, sa podacima o mesečnim obavezama i potraživanjima prema drugoj ugovornoj strani u kompenzacionom poslu.

3. Ako u izvršenju kompenzacionog posla učestvuje više domaćih lica, nosilac posla može biti jedno domaće lice koje učesnici u tom poslu odrede, bez obzira na broj učesnika u poslu.

4. Zahtev za odobrenje ili izmenu kompenzacionog posla podnosi se Ministarstvu prema obrascima br. 1, 1a, odnosno br. 2, koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

5. Po okončanju kompenzacionog posla, domaće lice dužno je da napravi obračun o izvršenju tog posla.

Domaće lice kome je odobren kompenzacioni posao dužno je da dostavi Ministarstvu finansija obračun o izvršenju tog posla i dokumentaciju na osnovu koje je obračun sastavljen prema obrascu br. 4, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo, u roku od 30 dana od dana završetka odobrenog posla.

6. Ako je kompenzacioni posao izvršen u količinama, odnosno vrednostima manjim od onih koje su odobrene rešenjem o tom poslu, domaće lice kome je odobren kompenzacioni posao podnosi Ministarstvu zahtev za svođenje tog posla na nivo izjednačenja realizovanog uvoza, odnosno izvoza, a višak realizovanog uvoza, odnosno izvoza ima tretman redovnog uvoza, odnosno izvoza.

Zahtev iz stava 1. ove tačke podnosi se prema obrascu br. 3, koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

7. Ako domaće lice odustane od odobrenog kompenzacionog posla dužno je da Ministarstvu podnese zahtev o ukidanju rešenja o odobrenom kompenzacionom poslu, u roku od 15 dana od dana odustajanja od posla.

Ako je realizovan samo uvoz, odnosno izvoz, podnosi se zahtev za ukidanje rešenja o odobrenom kompenzacionom poslu pri čemu realizovani uvoz, odnosno izvoz ima tretman redovnog uvoza, odnosno izvoza.

8. Poslovi iz tačke 1. ove odluke u oblasti naoružanja i vojne opreme vrše se u skladu sa propisima koji uređuju spoljnu trgovinu naoružanjem i vojnom opremom.

9. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac br. 1

Zahtev za odobrenje kompenzacionog posla

Na memorandumu podnosioca zahteva

MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE
SA INOSTRANSTVOM

Beograd
Vlajkovićeva 10

 

Predmet: Zahtev za odobrenje
kompenzacionog posla

Molimo da nam na osnovu tačke _____ Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama („Službeni glasnik RS“, broj 109/05) odobrite kompenzacioni posao, o kome se daju sledeći podaci:

1. IZVOZ

1. Tarifna oznaka, naimenovanje robe i oblik izvoza (ako je predmet posla usluga, navesti vrstu usluge):

2. Količina, vrsta i cena robe po jedinici mere koja se izvozi, sa oznakom pariteta (EXW, FOB, CIF, CPT i sl.):

(Ako je predmet posla usluga, ne popunjava se)

3. Ukupna vrednost robe (usluge) u ugovorenoj valuti:

4. Proizvođač robe za izvoz (pružalac usluge) i poreski identifikacioni broj:

5. Vlasnik robe za izvoz (ako je predmet posla usluga, ne popunjava se) i poreski identifikacioni broj:

6. Domaći izvoznik i poreski identifikacioni broj:

7. Strani kupac:

8. Zemlja izvoza:

9. Rok i dinamika izvoza:

2. UVOZ

1. Tarifna oznaka, naimenovanje robe i oblik uvoza (ako je predmet posla usluga, navesti vrstu usluge):

2. Količina, vrsta i cena robe po jedinici mere koja se uvozi, sa oznakom pariteta (EXW, FOB, CIF, CPT i sl.):

(Ako je predmet posla usluga, ne popunjava se)

3. Ukupna vrednost robe (usluge) u ugovorenoj valuti:

4. Domaći uvoznik i poreski identifikacioni broj:

5. Korisnik robe (usluge) iz uvoza i poreski identifikacioni broj:

6. Strani prodavac:

7. Zemlja uvoza:

8. Zemlja porekla robe:

9. Rok i dinamika uvoza:

OSTALI PODACI O POSLU:

NAPOMENA: ugovorena valuta kod izvoza/uvoza mora biti ista.

 

________________________
(pečat i potpis ovlašćenog lica)
________________________
(ime i prezime ovlašćenog lica)

 

Obrazac br. 1a

Zahtev za odobrenje kompenzacionog posla kada se usluga oplemenjivanja plaća, odnosno naplaćuje u robi koja je predmet oplemenjivanja ili u oplemenjenoj robi

Na memorandumu podnosioca zahteva

MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE
SA INOSTRANSTVOM

Beograd
Vlajkovićeva 10

 

Predmet: Zahtev za odobrenje kompenzacionog
posla kada se usluga oplemenjivanja
plaća, odnosno naplaćuje u robi
koja je predmet oplemenjivanja
ili u oplemenjenoj robi

Molimo da nam na osnovu tačke _____ Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama („Službeni glasnik RS“, broj 109/05) odobrite kompenzacioni posao, o kome se daju sledeći podaci:

1. Reprodukcioni materijal koji se prima (šalje) na doradu:

– trgovački naziv robe,

– količina,

– tarifna oznaka, naimenovanje robe,

– vrednost uvezene (izvezene) robe,

– naziv i sedište stranog partnera,

– zemlja iz koje se roba uvozi (u koju se izvozi) na doradu;

2. Dorada:

– objašnjenje u čemu se dorada sastoji,

– vrednost usluge dorade u naturi,

– vrednost dodatnog materijala za doradu u valuti,

– ukupna vrednost usluge dorade i dodatnog materijala u valuti;

3. Dorađena roba koja se izvozi (uvozi):

– trgovački naziv robe,

– količina,

– tarifna oznaka, naimenovanje,

– vrednost dorađene robe u valuti,

– zemlja u koju se dorađena roba izvozi (iz koje se uvozi);

4. Roba kojom se vrši plaćanje (naplata):

– trgovački naziv robe,

– količina,

– tarifna oznaka, naimenovanje,

– vrednost u valuti,

– rok za zaključenje posla.

OSTALI PODACI O POSLU:

NAPOMENA: ugovorena valuta pod 1, 2, 3. i 4. mora biti ista.

Prilog: ugovor o preradi

________________________
(pečat i potpis ovlašćenog lica)
________________________
(ime i prezime ovlašćenog lica)

 

Obrazac br. 2

Zahtev za produženje – izmenu rešenja o odobrenju kompenzacionog posla

Na memorandumu podnosioca zahteva

MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE
SA INOSTRANSTVOM

Beograd
Vlajkovićeva 10

 

Predmet: Zahtev za produženje – izmenu
rešenja o odobrenju
kompenzacionog posla

Molimo da nam na osnovu Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama („Službeni glasnik RS“, broj 109/05) odobrite produženje – izmenu rešenja o odobrenju kompenzacionog posla Up. br. ___ od _____ godine, i to:

(obrazloženje izmene)

Po rešenju do sada je realizovano:

Izvoza u vrednosti od: __________

Uvoza u vrednosti od: __________

Prilozi:

– fotokopija osnovnog rešenja

– fotokopije svih rešenja o izmenama i dopunama osnovnog rešenja

________________________
(pečat i potpis ovlašćenog lica)
________________________
(ime i prezime ovlašćenog lica)

 

Obrazac br. 3

Zahtev za svođenje kompenzacionog posla

Na memorandumu podnosioca zahteva

MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE
SA INOSTRANSTVOM

Beograd
Vlajkovićeva 10

 

Predmet: Zahtev za svođenje
kompenzacionog posla

Molimo da nam na osnovu Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama („Službeni glasnik RS“, broj 109/05) odobrite svođenje rešenja o odobrenju kompenzacionog posla Up. br. _____ od _____ godine.

Po rešenju realizovan je:

Izvoz ______________________________________
u vrednosti od: ______________________________
Uvoz ______________________________________
u vrednosti od: ______________________________

Rešenje svodimo na vrednost od ______ (niža realizovana vrednost). Nastalu razliku u vrednosti __________ tretirati kao redovan uvoz/izvoz.

Podaci o robi koja će bita predmet svedenog rešenja (do nivoa izjednačenog uvoza i izvoza odnosno bez robe koja će se tretirati kao redovan uvoz odnosno izvoz):

IZVOZ

tar.
oznaka
trg.
naziv
količina JCI
br/datum
vrednost
u valuti

UKUPNO _______________

UVOZ

tar.
oznaka
trg.
naziv
količina JCI
br/datum
vrednost
u valuti

UKUPNO _______________

NAPOMENA: ako je na izvozu/uvozu odobrena
usluga ne popunjavaju se podaci
o robi

Prilozi:

– fotokopija osnovnog rešenja,

– fotokopije svih rešenja o izmenama i dopunama osnovnog rešenja,

– fotokopije svih JCI.

________________________
(pečat i potpis ovlašćenog lica)
________________________
(ime i prezime ovlašćenog lica)

 

Obrazac br. 4

Obračun o izvršenju kompenzacionog posla

Na memorandumu podnosioca zahteva

MINISTARSTVO FINANSIJA

Beograd

Broj i datum rešenja o odobrenju kompenzacionog posla: _______________

OBRAČUN
O IZVRŠENJU KOMPENZACIONOG POSLA

Izvoz robe ili usluga:

Broj JCI Datum JCI Naziv
valute
Iznos
u valuti

UKUPNO _______________

Uvoz robe ili usluga:

Broj JCI Datum JCI Naziv
valute
Iznos
u valuti

UKUPNO _______________

    Overa
Ministarstva
finansija
________________________
(pečat i potpis ovlašćenog lica)
________________________
(ime i prezime ovlašćenog lica)

 

 

Servis računara online zakazivanje