Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije

Sl.glasnik RS br. 41/2015

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika (u daljem tekstu: stalna poslovna jedinica) ostvari u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Stalna poslovna jedinica iskazuje prihode i rashode i druge podatke na osnovu kojih utvrđuje dobit u poreskom bilansu na Obrascu PBPJ – Poreski bilans stalne poslovne jedinice za period od ___ do___ 201_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stalna poslovna jedinica sastavlja poreski bilans i dostavlja ga u Zakonom propisanom roku u jednom primerku nadležnom poreskom organu.

Član 3

Oporeziva dobit – osnovica poreza na dobit stalne poslovne jedinice iz člana 2. ovog pravilnika obračunava se tako što se u Obrascu PBPJ iskazuju odgovarajući prihodi i rashodi stalne poslovne jedinice za period za koji se sastavlja poreski bilans.

U Obrazac PBPJ unose se prihodi i rashodi na osnovu urednih i verodostojnih isprava o poslovnim promenama, kao i na osnovu evidencija, specifikacija i izveštaja, a naročito na osnovu: izvoda banke o stanju i promenama na dinarskom i deviznom računu kod banke, blagajničkih izveštaja o svim uplatama i isplatama izvršenim preko blagajne, obračuna zarada zaposlenih u stalnoj poslovnoj jedinici, obračuna poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda, izveštaja o radu i ostale dokumentacije i evidencije.

Član 4

U Obrazac PBPJ unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. unosi se iznos prihoda ostvarenih poslovanjem stalne poslovne jedinice na teritoriji Republike Srbije;

2) pod rednim brojem 2. unosi se iznos doznačenih sredstava koja stalna poslovna jedinica dobija od centrale nerezidentnog obveznika u čijem je sastavu;

3) pod rednim brojem 3. unosi se iznos rashoda utvrđenih po osnovu transakcija po transfernim cenama koje je stalna poslovna jedinica dužna da prikaže na osnovu člana 60. stav 10. Zakona, a u skladu sa članom 59. i članom 60. stav 1. Zakona;

4) pod rednim brojem 4. unosi se iznos rashoda utvrđenih po osnovu transakcija po transfernim cenama za koje se, saglasno Pravilniku o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Službeni glasnik RS“, br. 61/13 i 8/14 – u daljem tekstu: Pravilnik o transfernim cenama), podnosi izveštaj u skraćenom obliku;

5) pod rednim brojem 5. unosi se iznos prihoda utvrđenih po osnovu transakcija po transfernim cenama koje je stalna poslovna jedinica dužna da prikaže na osnovu člana 60. stav 10. Zakona, a u skladu sa članom 59. i članom 60. stav 1. Zakona;

6) pod rednim brojem 6. unosi se iznos prihoda utvrđenih po osnovu transakcija po transfernim cenama za koje se, saglasno Pravilniku o transfernim cenama, podnosi izveštaj u skraćenom obliku;

7) pod rednim brojem 7. unosi se zbir konačnih korekcija transfernih cena koji se utvrđuje u zaključku dokumentacije o transfernim cenama na način propisan odredbom člana 31. Pravilnika o transfernim cenama;

8) pod rednim brojem 8. unosi se iznos ukupnih prihoda stalne poslovne jedinice, dobijeni sabiranjem iznosa sa red. br. 1, 2. i 7;

9) pod rednim brojem 9. unosi se iznos zarade zaposlenih u stalnoj poslovnoj jedinici;

10) pod rednim brojem 10. unosi se iznos rashoda po osnovu zakupa poslovnog prostora, struje, vode, telefona i drugih rashoda po osnovu zakupa poslovnog prostora;

11) pod rednim brojem 11. unosi se iznos rashoda po osnovu ostalih dokumentovanih troškova koji su nastali u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti stalne poslovne jedinice, a koji, u skladu sa Zakonom, mogu biti priznati;

12) pod rednim brojem 12. unosi se iznos rashoda po osnovu kamata i pripadajućih troškova za zajam odobren stalnoj poslovnoj jedinici od njene nerezidentne centrale, koji se ne priznaju u poreskom bilansu, u skladu sa članom 20. stav 1. Zakona;

13) pod rednim brojem 13. unosi se iznos rashoda po osnovu naknada za autorska i srodna prava i prava industrijske svojine, koje stalna poslovna jedinica isplaćuje svojoj nerezidentnoj centrali, koji se ne priznaju u poreskom bilansu, u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona;

14) pod rednim brojem 14. unosi se iznos ukupnih rashoda stalne poslovne jedinice koji se priznaju u poreskom bilansu, dobijeni odgovarajućim računskim putem;

15) pod rednim brojem 15. unosi se iznos gubitka koji predstavlja negativnu razliku iznosa sa red. br. 8. i 14;

16) pod rednim brojem 16. unosi se iznos dobiti koji predstavlja pozitivnu razliku iznosa sa red. br. 8. i 14.

Uz Obrazac PBPJ stalna poslovna jedinica dostavlja evidencije, specifikacije, izveštaje, kao i druge podatke koji su od značaja za utvrđivanje dobiti koju stalna poslovna jedinica ostvaruje poslovanjem na teritoriji Republike Srbije.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 19/07 i 99/10).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac PBPJ

 

______________________________
(naziv nerezidentnog obveznika)
______________________________
(država rezidentnosti)

 

_________________________________________________
(naziv stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika)

 

______________________________
(sedište)
______________________________
(oblik stalne poslovne jedinice)1)
_________________________________________________

 

PORESKI BILANS STALNE POSLOVNE JEDINICE

za period od _____ do _____ 201_. godine

– iznos u dinarima, bez decimala –

Red. broj Pozicija Dinara
1 2 3
1. Prihodi stalne poslovne jedinice
2. Doznačena sredstva
Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena
3. Iznos rashoda utvrđenih po osnovu transakcija po transfernim cenama
4. Iznos rashoda utvrđenih po osnovu transakcija po transfernim cenama za koje se podnosi izveštaj u skraćenom obliku
5. Iznos prihoda utvrđenih po osnovu transakcija po transfernim cenama
6. Iznos prihoda utvrđenih po osnovu transakcija po transfernim cenama za koje se podnosi izveštaj u skraćenom obliku
7. Zbir konačnih korekcija (rashoda i prihoda) po osnovu transakcija sa povezanim licima utvrđen u zaključku dokumentacije o transfernim cenama
8. Ukupni prihodi (red. br. 1+2+7)
9. Zarade zaposlenih u stalnoj poslovnoj jedinici
10. Rashodi po osnovu zakupa poslovnog prostora
11. Ostali rashodi stalne poslovne jedinice
12. Rashodi po osnovu kamata i pripadajućih troškova za zajam
13. Rashodi po osnovu naknada za autorska i srodna prava i prava industrijske svojine
14. Ukupni rashodi (red. br. 9+10+11-12-13)
15. Gubitak (red. br. 8-14<0)
16. Dobit (red. br. 8-14>0)

1) Član 4. Zakona

 

U __________________ Lice odgovorno za sastavljanje
Dana ___________ godine poreskog bilansa
____________________________

 

 

Servis računara online zakazivanje