Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za druga pravna lica

Pravilnik o kontrnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za druga pravna lica

Sl.glasnik RS br. 137/2014

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/13 – u daljem tekstu: Zakon).

Drugim pravnim licima, koja primenjuju ovaj pravilnik, smatraju se pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja).

Kontni okvir za druga pravna lica (u daljem tekstu: Kontni okvir) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Druga pravna lica iskazuju stanje i promene imovine, uloga, odnosno sopstvenih izvora i obaveza, rashode i prihode i utvrđuju rezultate poslovanja prema sadržini pojedinih računa u Kontnom okviru.

Druga pravna lica koja odluče da primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 22. stav 2. Zakona, primenjuju podzakonski akt kojim se uređuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

Član 3

Stanje i promene imovine, uloga, odnosno sopstvenih izvora i obaveza, prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja evidentiraju se na osnovnim (trocifrenim) računima propisanim u Kontnom okviru, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Propisani osnovni (trocifreni) računi mogu se raščlanjavati, po potrebi i u skladu sa odredbama ovog pravilnika, na analitičke račune.

II SADRŽINA RAČUNA

Klasa 0: Stalna imovina

Član 4

Na računima grupe 01 – Nematerijalna imovina, iskazuju se ulaganja u određeno nemonetarno sredstvo bez fizičkog sadržaja, koje služi za redovno obavljanje poslovanja, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi u administrativne svrhe.

Nematerijalna imovina priznaje se i vrednuje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirani višak rashoda nad prihodima po osnovu obezvređenja nematerijalne imovine.

Na posebnom analitičkom računu, odnosno računima u okviru računa 019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja.

Višak rashoda nad prihodima po osnovu obezvređenja nematerijalne imovine knjiži se, u zavisnosti od procenjenog preostalog korisnog veka upotrebe, vrednosnim usklađivanjem analitičkih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, a na teret računa 581 – Obezvređenje nematerijalne imovine.

Na računu 011 – Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, iskazuju se ulaganja u nematerijalna prava koja ispunjavaju uslove za priznavanje nematerijalne imovine.

Na računu 012 – Softver i ostala prava, iskazuje se softver koji je kupljen odvojeno od računara na osnovu licencnog ugovora na osnovu kojeg se može koristi u periodu dužem od godinu dana (uključujući i pravo na neograničeno korišćenje) i druga prava koja ispunjavaju uslove za priznavanje nematerijalne imovine.

Na računu 013 – Gudvil, iskazuje se svaki višak nabavne vrednosti u odnosu na interes sticaoca u poštenoj (fer) vrednosti stečenih identifikovanih sredstava i obaveza na datum transakcije razmene po osnovu poslovnih kombinacija.

U slučaju poslovne kombinacije koja dovodi do stvaranja odnosa matično pravno lice – zavisno pravno lice, gudvil iz stava 7. ovog člana matično pravno lice priznaje i prikazuje u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima.

U slučaju poslovne kombinacije kada jedno pravno lice kupuje neto imovinu drugog pravnog lica (sredstva umanjena za preuzete obaveze), uključujući i gudvil tog pravnog lica i preduzetnika, koja dovodi do statusne promene spajanja ili pripajanja, gudvil iz stava 7. ovog člana, priznaje se u pojedinačnom bilansu stanja pravnog lica sticaoca.

Svaki višak interesa sticaoca u poštenim (fer) vrednostima stečenih identifikovanih sredstava i obaveza u odnosu na nabavnu vrednost sticanja na datum transakcije razmene po osnovu poslovnih kombinacija, unosi se u konsolidovane prihode perioda.

Na računu 014 – Ostala nematerijalna imovina, iskazuju se ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu koja ispunjavaju uslove za priznavanje nematerijalne imovine.

Na računu 015 – Nematerijalna imovina u pripremi, iskazuju se svi oblici nematerijalne imovine koji ispunjavaju uslove za priznavanje nematerijalne imovine, od dana ulaganja do dana početka korišćenja.

Na računu 016 – Avansi za nematerijalnu imovinu, iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika nematerijalne imovine.

Na računu 019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine, iskazuje se ukupna amortizacija i ukupni gubici po osnovu obezvređenja nematerijalne imovine.

Član 5

Na računima grupe 02 – Nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se zemljišta, građevinski objekti, investicione nekretnine, postrojenja i oprema u vlasništvu drugog pravnog lica, postrojenja i oprema uzeti u finansijski lizing, alat i inventar sa kalkulativnim otpisom i ostale nekretnine, postrojenja i oprema, uključujući stanove, stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju uslov za priznavanje, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina, postrojenja i opreme.

Početno priznavanje nekretnina, postrojenja i oprema vrši se po nabavnoj vrednosti, odnosno po ceni koštanja. Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema procenjuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane viškove rashoda nad prihodima po osnovu obezvređenja.

Nekretnine, postrojenja i oprema ne uključuju biološka sredstva povezana sa poljoprivrednom delatnošću iz člana 6. ovog pravilnika.

Na posebnom analitičkom računu, odnosno računima u okviru računa 029 – Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja.

Višak rashoda nad prihodima po osnovu usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se, vrednosnim usklađivanjem analitičkih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, računa 582 – Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme.

Na računu 020 – Poljoprivredno i ostalo zemljište, iskazuju se zemljišta po nabavnoj vrednosti.

Na računu 021 – Građevinsko zemljište, iskazuje se građevinsko zemljište koje nije uključeno u vrednost građevinskog objekta po nabavnoj vrednosti.

Na računu 022 – Građevinski objekti, iskazuju se građevinski objekti koji se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja.

Na računu 023 – Postrojenja i oprema, iskazuju se postrojenja i oprema koji se vrednuju po nabavnoj vrednosti. U okviru ovog računa iskazuje se kod primaoca lizinga oprema uzeta u finansijski lizing, kao i alat i inventar sa kalkulativnim otpisom.

Na računu 024 – Investicione nekretnine, iskazuju se nekretnine (zemljište ili zgrade – ili deo zgrade – ili i jedno i drugo), koje vlasnik ili korisnik lizinga, po osnovu finansijskog lizinga drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti uloga ili radi i jednog i drugog, a ne radi: (a) upotrebe za proizvodnju ili snabdevanje robom ili pružanje usluga ili za administrativne svrhe; ili (b) prodaje u okviru redovnog poslovanja.

Prilikom početnog priznavanja investiciona nekretnina se procenjuje po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja. Nakon početnog priznavanja, investiciona nekretnina se može procenjivati po fer vrednost ako se fer vrednost može pouzdano utvrditi bez nepotrebnih troškova i napora, a promene fer vrednosti se priznaju kao višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad prihodima u Bilansu uspeha.

Na računu 025 – Ostale nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se vrednosti ostalih osnovnih sredstava koja nisu iskazana na drugim računima ove grupe, kao što su: spomenici kulture i istorijski spomenici, dela likovne, vajarske, filmske i druge umetnosti, muzejske vrednosti, knjige u bibliotekama i druga osnovna sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrednosti.

Na računu 026 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, iskazuju se ulaganja u ove oblike sredstava od dana ulaganja do dana početka korišćenja po nabavnoj vrednosti, odnosno po ceni koštanja.

Na računu 027 – Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi, iskazuju se ulaganja koja se vrše na tuđim sredstvima radi obavljanja delatnosti.

Na računu 028 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu, iskazuju se dati avansi za sticanje ovih oblika sredstava.

Na računu 029 – Ispravka vrednosti, nekretnina, postrojenja i opreme, iskazuje se ukupna amortizacija i ukupno obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme.

Član 6

Na računima grupe 03 – Biološka sredstva, iskazuju se šume, višegodišnji zasadi, osnovno stado, biološka sredstva u pripremi i ostala biološka sredstva za obavljanje poljoprivredne delatnosti.

Prilikom početnog priznavanja i na datum svakog bilansa stanja biološka sredstva se procenjuju po fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje. Promene u fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje se priznaju kao višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad prihodima u Bilansu uspeha. Poljoprivredni proizvodi ubrani od bioloških sredstava odmeravaju se po fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje u momentu ubiranja. Tako utvrđena cena predstavlja nabavnu cenu na taj dan od kada se zalihe poljoprivrednih proizvoda procenjuju po nižoj ceni od nabavne ili prodajne cene umanjene za troškove prodaje.

Na računu 030 – Šume, iskazuje se vrednost drvne mase u šumama po poštenoj (fer) vrednosti umanjenoj za troškove prodaje.

Na računu 031 – Višegodišnji zasadi, iskazuju se voćnjaci, vinogradi, hmeljnjaci, brzorastuće upotrebno, ukrasno i ostalo drveće i ostali višegodišnji zasadi po poštenoj (fer) vrednosti umanjenoj za troškove prodaje.

Na računu 032 – Osnovno stado, iskazuju se biološka sredstva, koja predstavljaju životinje koje se koriste kao radna i priplodna stoka.

Na računu 037 – Biološka sredstva u pripremi, iskazuju se ulaganja u ove oblike sredstava od dana ulaganja do dana početka korišćenja.

Na računu 038 – Avansi za biološka sredstva, iskazuju se dati avansi za sticanje ovih oblika sredstava.

Na računu 039 – Ispravka vrednosti bioloških sredstava, iskazuje se ukupna amortizacija i ukupno obezvređenje bioloških sredstava.

Višak rashoda nad prihodima po osnovu obezvređenja bioloških sredstava knjiži se na teret računa 580 – Obezvređenje bioloških sredstava, a višak prihoda nad rashodima u korist računa 680 – Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava.

Član 7

Na računima grupe 04 – Dugoročni finansijski plasmani, iskazuju se zajmovi sa rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa, dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća i ostali dugoročni plasmani.

Na računima ove grupe iskazuju se i pripisane kamate po dugoročnim finansijskim plasmanima (interkalarne kamate, odnosno kamate u toku grejs perioda).

Na računu 040 – Dugoročni finansijski plasmani u zemlji, iskazuju se dugoročni zajmovi dati pravnim licima u zemlji, osim matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.

Na računu 041 – Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu, iskazuju se dugoročni zajmovi dati pravnim licima u inostranstvu, osim matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima.

Na računu 042 – Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima, iskazuju se dugoročni zajmovi dati matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima.

Na računu 043 – Ostali dugoročni finansijski plasmani, iskazuju se ostala dugoročna ulaganja koja nisu iskazana na ostalim računima u okviru računa grupe 04.

Na računu 049 – Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana, iskazuje se obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana.

Razlika za koju se umanjuje vrednost knjiži se na teret računa 583 – Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana.

Član 8

Na računima grupe 05 – Dugoročna potraživanja, iskazuju se potraživanja sa rokom dospelosti dužim od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 050 – Potraživanja od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica, iskazuju se potraživanja iz odnosa sa matičnim, zavisnim i povezanim licima nad čijim poslovanjem postoji kontrola i koja ulaze u grupu pravnih lica za konsolidovanje, sa ostalim povezanim licima na čije poslovanje postoji značajan uticaj ili učešće u zajedničkim poslovima dva ili više lica.

Na računu 052 – Potraživanja po osnovu jemstva, iskazuju se potraživanja na ime plaćenog jemstva sa rokom dospelosti dužim od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 053 – Sporna i sumnjiva potraživanja, iskazuju se potraživanja u sudskom sporu i sumnjiva potraživanja sa procenjenim rokom naplate dužim od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 054 – Ostala dugoročna potraživanja, iskazuju se druga potraživanja sa rokom naplate dužim od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 059 – Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja, iskazuje se obezvređenje dugoročnih potraživanja.

Klasa 1: Zalihe

Član 9

Na računima grupe 10 – Zalihe materijala, iskazuju se zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara koji se u celini otpisuje u obračunskom periodu, prema nazivima računa ove grupe.

Priznavanje i vrednovanje zaliha vrši se po nabavnoj vrednosti, odnosno po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti u zavisnosti koja je niža. Neto prodajna vrednost je procenjena cena prodaje u okviru redovnog poslovanja umanjena za procenjene troškove dovršenja i procenjene troškove neophodne za realizaciju prodaje.

Na računu 100 – Obračun nabavne vrednosti zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara, iskazuje se vrednost po obračunu dobavljača i zavisni troškovi nabavke, ako pravno lice odluči da obračun nabavke zaliha vrši preko ovog računa. Na ovom računu iskazuje se fakturna vrednost nabavljenih zaliha po obračunu dobavljača, umanjena za popuste iskazane u računu dobavljača i za porez na dodatu vrednost i druge dažbine koje se mogu povratiti, zavisni troškovi nabavke koji se mogu direktno pripisati konkretnoj nabavci zaliha, carine i druge uvozne dažbine koje se uključuju u nabavnu vrednost zaliha, porez na dodatu vrednost i akciza koji se ne mogu povratiti.

Za nabavnu vrednost nabavljenih zaliha zadužuju se računi 101, 102 i 103 u korist računa 100.

Na računu 101 – Materijal, iskazuju se zalihe sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala, ostalog materijala, goriva i maziva.

Na računu 102 – Rezervni delovi, iskazuje se vrednost zaliha rezervnih delova.

Na računu 103 – Alat i inventar, iskazuje se vrednost zaliha alata i inventara koji se u celini otpisuju u momentu davanja na korišćenje (kao što su sitan inventar, auto-gume i ambalaža, ako se u celini otpisuju u obračunskom periodu).

Na računu 104 – Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i manipulaciji, iskazuje se materijal, rezervni delovi, alat i inventar dati u obradu, doradu i manipulaciju.

Na računu 109 – Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara, iskazuje se razlika između niže neto prodajne vrednosti i knjigovodstvene vrednosti zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara, koja se knjiži na teret računa 584 – Obezvređenje zaliha materijala i robe, a u korist ovog računa.

Ako se podaci o početnom stanju, nabavci i trošenju materijala, rezervnih delova, alata i inventara vode na računima grupe 10 – Zalihe materijala, u okviru finansijskog knjigovodstva, na računima ove grupe knjiže se podaci o nabavci materijala zaduženjem računa grupe – 10 u korist odgovarajućeg računa grupe 43 – Obaveze iz poslovanja, a podaci o trošenju odobrenjem računa grupe 10 i zaduženjem odgovarajućeg računa u klasi 5 – Rashodi.

Član 10

Na računima grupe 11 – Nedovršena proizvodnja i usluge, iskazuje se početno stanje i povećanje ili smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i delova, kao i nedovršenih usluga po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj ceni, ako je ona niža, na kraju obračunskog perioda.

Na računima 110 – Nedovršena proizvodnja i 111 – Nedovršene usluge, odnosno na posebnim analitičkim računima u okviru ovih računa, iskazuje se početno stanje, a na kraju obračunskog perioda – povećanje ili smanjenje zaliha proizvodnje, nedovršenih proizvoda, poluproizvoda i delova, kao i nedovršenih usluga po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj ceni, ako je ona niža.

Povećanje vrednosti zaliha na računima 110 i 111 knjiži se zaduženjem tih računa u korist računa 620 – Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i nedovršenih usluga, a smanjenje vrednosti zaliha na računima 110 i 111 knjiži se odobrenjem tih računa, a zaduženjem računa 621 – Smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i nedovršenih usluga.

Član 11

Na računima grupe 12 – Gotovi proizvodi, iskazuje se početno stanje, povećanje ili smanjenje vrednosti zaliha gotovih proizvoda po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj ceni, ako je ona niža, na kraju obračunskog perioda.

Na računu 120 – Gotovi proizvodi u skladištu, odnosno na posebnim analitičkim računima u okviru ovog računa, iskazuje se početno stanje, a na kraju obračunskog perioda – povećanje ili smanjenje zaliha gotovih proizvoda po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj ceni, ako je ona niža.

Povećanje vrednosti zaliha na računu 120 knjiži se zaduženjem tog računa u korist računa 620 – Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga, a smanjenje vrednosti zaliha na računima 120 knjiži se odobrenjem tog računa, a zaduženjem računa 621 – Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga.

Član 12

Na računima grupe 13 – Roba, iskazuju se zalihe robe u magacinu, prodajnim objektima na veliko (skladište i stovarište) i prodajnim objektima na malo (stovarište, prodavnice i drugi prodajni objekti), roba u obradi, doradi i manipulaciji, roba u tranzitu, roba na putu, ukalkulisani PDV i razlika u ceni robe.

Priznavanje i vrednovanje zaliha robe vrši se po nabavnoj vrednosti ili po neto prodajnoj vrednosti u zavisnosti koja je niža. Neto prodajna vrednost je procenjena cena prodaje u okviru redovnog poslovanja umanjena za procenjene troškove neophodne za realizaciju prodaje.

Obračun nabavke zaliha robe obuhvata nabavnu cenu, uvozne dažbine i druge takse (osim onih koje će pravno lice nadoknaditi od poreskih organa), kao i transport, manipulativne i druge troškove koji se mogu direktno pripisati pribavljanju robe. Trgovački popusti, rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri određivanju troškova nabavke.

Na računu 130 – Obračun nabavke robe, iskazuje se vrednost po obračunu dobavljača i zavisni troškovi nabavke. U korist ovog računa knjiži se nabavna vrednost robe na teret odgovarajućih računa grupe 13.

Na računu 131 – Roba u magacinu, iskazuje se vrednost zaliha robe u magacinu pre stavljanja robe u promet.

Na računu 132 – Roba u prometu na veliko, iskazuje se vrednost zaliha robe u prodajnim objektima na veliko.

Na računu 133 – Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica, iskazuje se vrednost zaliha robe koja je data na skladištenje, komisionu i konsignacionu prodaju.

Na računu 134 – Roba u prometu na malo, iskazuje se vrednost zaliha robe u prodajnim objektima na malo.

Na računu 135 – Roba u obradi, doradi i manipulaciji, iskazuje se vrednost zaliha robe koja je data na pakovanje i druge oblike dorade i obrade.

Na računu 136 – Roba u tranzitu, iskazuje se vrednost robe koja se po nalogu kupca neposredno isporučuje bez prethodnog skladištenja.

Na računu 137 – Roba na putu, iskazuje se vrednost robe isporučene kupcu, a kada kupac potvrdi prijem robe, zadužuje se kupac po fakturi, u korist prihoda od prodaje, uz istovremeno knjiženje na teret računa 500, u korist ovog računa.

Na računu 139 – Ispravka vrednosti robe, iskazuje se razlika između niže neto prodajne vrednosti robe i knjigovodstvene vrednosti, koja se knjiži na teret računa 584 – Obezvređenje zaliha materijala i robe, a u korist ovog računa.

Ako se roba na zalihama vodi po prodajnim cenama, razlika između nabavne i prodajne cene (ukalkulisana razlika u ceni) knjiži se na posebnom analitičkom računu u okviru sintetičkog računa na kome se vodi roba.

Na analitičkom računu u okviru računa 134 – Roba u prometu na malo, evidentira se iznos ukalkulisanog PDV u prometu proizvoda na malo.

Ako se podaci o početnom stanju, nabavci i prodaji robe vode na računima grupe 13 – Roba, u okviru finansijskog knjigovodstva, na računima ove grupe iskazuju se podaci o nabavci robe zaduženjem računa grupe 13 – Roba, u korist odgovarajućeg računa grupe 43 – Obaveze iz poslovanja. Nabavna vrednost prodate robe knjiži se odobrenjem računa grupe 13 – Roba, na teret računa 500 – Nabavna vrednost prodate robe.

Proizvodna pravna lica koja vrše prodaju proizvoda i robe u sopstvenim maloprodajnim objektima, mogu vršiti prenos zaliha sopstvenih proizvoda na račun 134 – Roba u prometu na malo, zaduženjem tog računa u korist računa 611 i 612. Na računima klase 9 taj prenos knjiži se zaduženjem računa 980 – Troškovi prodatih proizvoda i usluga, u korist računa grupe 96 – Gotovi proizvodi. U tom slučaju, na kraju godine zalihe gotovih proizvoda koje su prenete na robu svode se na cenu koštanja ili neto prodajnu cenu ako je niža.

Član 13

Na računima grupe 15 – Plaćeni avansi za zalihe i usluge, iskazuje se vrednost avansa plaćenih za nabavku zaliha materijala, rezervnih delova, alata, inventara, robe i usluga, zaduženjem računa grupe 15 u korist računa sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa (241 – Tekući (poslovni) računi, 244 – Devizni račun).

Na računu 159 – Ispravka vrednosti plaćenih avansa, iskazuje se razlika između knjigovodstvene vrednosti i procenjene vrednosti za naplatu koja se knjiži na teret računa grupe 58, a u korist ovog računa.

Klasa 2: Kratkoročna potraživanja, kratkoročni finansijski plasmani, novčana sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

Član 14

Na računima grupe 20 – Potraživanja po osnovu prodaje, iskazuju se potraživanja od kupaca – u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga.

Prihod se odmerava po fer vrednosti primljene nadoknade ili potraživanja. Fer vrednost primljene nadoknade ili potraživanja je iznos utvrđen nakon oduzimanja svih trgovačkih popusta i rabata koji su odobreni kupcu.

Na računu 200 – Kupci u zemlji – matična, zavisna i ostala povezana lica, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga od kupaca matičnih i zavisnih, odnosno ostalih povezanih lica u zemlji zaduženjem ovog računa, a u korist računa 600.

Na računu 201 – Kupci u zemlji, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga u zemlji, zaduženjem ovog računa u korist računa 601, 602 i 603.

Na računu 202 – Kupci u inostranstvu – matična, zavisna i ostala povezana lica, iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga od kupaca matičnih i zavisnih, odnosno ostalih povezanih lica iz inostranstva zaduženjem ovog računa, a u korist računa 600.

Na računu 203 – Kupci u inostranstvu, iskazuju se potraživanja od stranih lica po osnovu izvoza robe i usluga u inostranstvu u korist odgovarajućih računa prihoda (računi grupe 60).

Na računu 204 – Ostala potraživanja po osnovu prodaje, iskazuju se ostala potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga, u korist odgovarajućih računa prihoda (računi grupe 60).

Na računu 209 – Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje, iskazuje se kao razlika između knjigovodstvene vrednosti i procenjene vrednosti za naplatu, koja se knjiži na teret računa grupe 58, a u korist ovog računa. Procena vrednosti za naplatu vrši se pojedinačno po kupcima. Krajem obračunskog perioda ili na dan bilansa utvrđuje se da li je stanje procenjene ispravke vrednosti (umanjenja) na ovom računu povećano ili smanjeno.

Na osnovu podataka iz popisa potraživanja (portfolio kupaca), ako je stanje procenjenih ispravki vrednosti povećano, razlika se knjiži na teret računa 585 – Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana, a u korist računa 209. Ako je stanje procenjene ispravke vrednosti smanjeno, razlika se knjiži na teret računa 209, u korist računa 685 – Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana.

Na računu 209 nije neophodno voditi analitičke račune ispravke vrednosti, iako je metod procenjivanja vezan za pojedinačno potraživanje.

Član 15

Na računima grupe 22 – Druga potraživanja, iskazuju se potraživanja za kamatu i dividende, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa i potraživanja po osnovu naknada šteta od društava za osiguranje i drugih lica.

Na računu 220 – Potraživanja za kamatu i dividende, iskazuju se potraživanja za ugovorenu i zateznu kamatu po dužničko-poverilačkim odnosima i kreditima.

Na računu 221 – Potraživanja od zaposlenih, iskazuju se potraživanja od zaposlenih po osnovu akontacija za službena putovanja, po osnovu naknada šteta koje su zaposleni pričinili pravnom licu po osnovu manjkova koji se naknađuju od zaposlenih i sl.

Na računu 222 – Potraživanja od državnih organa i organizacija, iskazuju se potraživanja za regres, premije, stimulacije, dotacije, kompenzacije i sl.

Na računu 223 – Potraživanja za članarine i članske doprinose, iskazuju se potraživanja drugog pravnog lica po osnovu članarina i članskih doprinosa zaduženjem ovog računa, a odobrenjem računa 630, odnosno 631.

Na računu 224 – Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa, iskazuju se potraživanja za više plaćene poreze, doprinose i druge dažbine utvrđene na dan bilansa na računima grupe 48 – Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.

Na računu 225 – Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju, iskazuju se potraživanja po osnovu naknada zarada koje se refundiraju od državnih organa i drugih subjekata.

Na računu 226 – Potraživanja po osnovu naknada šteta, iskazuju se potraživanja po osnovu naknada šteta od društava za osiguranje i drugih lica.

Na računu 227 – Potraživanja za prihode po posebnim propisima, iskazuju se potraživanja za prihode u skladu sa posebnim propisima.

Na računu 228 – Ostala kratkoročna potraživanja, iskazuju se ostala kratkoročna potraživanja koja nisu iskazana na drugim računima grupe 22.

Na računu 229 – Ispravka vrednosti drugih potraživanja, iskazuje se procenjeno umanjenje vrednosti drugih potraživanja za koja postoji verovatna nenaplativost potraživanja. Procenjeno umanjenje vrednosti nenaplativih potraživanja knjiži se na dan bilansa na teret računa grupe 58, a u korist ovog računa. Ako je stanje procenjenih ispravki vrednosti povećano, razlika se knjiži na teret računa grupe 58 – Rashodi po osnovu obezvređenja imovine, a u korist ovog računa. Ako je stanje smanjeno, razlika se knjiži na teret ovog računa, u korist računa grupe 68.

Član 16

Na računima grupe 23 – Kratkoročni finansijski plasmani, iskazuju se pozajmice i ostali kratkoročni plasmani sa rokom dospeća, odnosno prodaje kraćem od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda, odnosno od dana bilansa.

Na računu 230 – Kratkoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima, iskazuju se kratkoročni finansijski plasmani dati matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima.

Na računu 231 – Kratkoročne pozajmice, iskazuju se pozajmice sa rokom dospeća kraćim od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda, dati pravnim i fizičkim licima.

Na računu 232 – Ostali kratkoročni finansijski plasmani, iskazuju se ostali kratkoročni finansijski plasmani koji nisu iskazani na drugim računima grupe 23. Na ovom računu iskazuju se i potraživanja po menicama kao instrumentima plaćanja, s tim što se na posebnom analitičkom računu u okviru ovog računa iskazuje kamata budućeg perioda sadržana u meničnoj vrednosti.

Na računu 239 – Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana, iskazuju se procenjena umanjenja finansijskih plasmana i potraživanja čija je naplata neizvesna, i za koja se procenjuje verovatna nenaplativost. Procenjeni iznos verovatne nenaplativosti knjiži se na teret računa grupe 58, u korist ovog računa. Ako je stanje procenjenih ispravki vrednosti povećano, razlika se knjiži na teret računa grupe 58 – Rashodi po osnovu obezvređenja imovine, a u korist ovog računa. Ako je stanje smanjeno, razlika se knjiži na teret ovog računa, u korist računa grupe 68.

Član 17

Na računima grupe 24 – Gotovinski ekvivalenti i gotovina, iskazuju se neposredno unovčive hartije od vrednosti, depoziti po viđenju, gotovina, plemeniti metali i predmeti od plemenitih metala.

Na računu 240 – Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti, iskazuju se neposredno unovčive hartije od vrednosti, uz beznačajni rizik smanjenja vrednosti.

Na računu 241 – Tekući (poslovni) računi, iskazuju se na posebnim analitičkim računima novčana sredstva na poslovnim računima, kao i iskorišćeni okvirni krediti.

Potražni saldo na poslovnom računu na dan bilansa iskazuje se na odgovarajućem računu u grupi 42 – Kratkoročne finansijske obaveze, bez obaveze preknjižavanja u knjigovodstvu. Pravno lice u okviru ovog računa po potrebi vodi poseban prelazni analitički račun.

Na računu 242 – Izdvojena novčana sredstva i akreditivi, iskazuju se sredstva izdvojena na posebnim računima kod poslovne banke za otvorene akreditive u zemlji, za isplatu čekova, za investicije i za druge namene.

Na računu 243 – Blagajna, iskazuju se dinarske uplate i isplate gotovog novca i drugih vrednosnica.

Na računu 244 – Devizni račun, iskazuju se stanja i promene na deviznom računu.

Na računu 245 – Devizni akreditivi, iskazuju se otvoreni devizni akreditivi kod banke za plaćanja u inostranstvu.

Na računu 246 – Devizna blagajna, iskazuju se uplate i isplate efektivnog stranog novca i drugih vrednosnica naplativih u stranoj valuti.

Na računu 248 – Ostala novčana sredstva, iskazuju se novčana sredstva koja nisu iskazana na ostalim računima novčanih sredstava u okviru grupe računa 24.

Na računu 249 – Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena, iskazuju se novčana sredstva prema nazivu ovog računa.

Član 18

Na računima grupe 27 – Porez na dodatu vrednost, iskazuje se prethodni porez na dodatu vrednost prema nazivima računa ove grupe.

Član 19

Na računima grupe 28 – Aktivna vremenska razgraničenja, iskazuju se troškovi plaćeni u toku poslovne godine koji se odnose na narednu poslovnu godinu i prihodi po osnovu kojih su nastali troškovi u tekućoj godini, a koji nisu fakturisani za tekuću godinu.

Na računu 280 – Unapred plaćeni troškovi, iskazuju se troškovi koji su unapred plaćeni. U korist ovog računa iskazuje se obračunati otpis unapred plaćenih troškova za odnosni period.

Na računu 281 – Potraživanja za nefakturisani prihod, iskazuju se prihodi tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturisani, a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu.

Na računu 282 – Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza, iskazuju se plaćeni transakcioni troškovi po osnovu primljenih kredita i emitovanih dužničkih instrumenata koji se vode po amortizovanoj vrednosti, primenom efektivne kamatne stope. Ovi troškovi terete rashode u periodu otplate kredita ili drugih dužničkih instrumenata.

Na računu 289 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja, iskazuju se ostala aktivna vremenska razgraničenja koja nisu iskazana na drugim računima grupe 28.

Klasa 3: Ulozi (sopstveni izvori)

Član 20

Na računima grupe 30 – Ulozi (sopstveni izvori) osnivača i drugih lica, iskazuje se osnivački ulog, povećanje uloga po osnovu dodatnih uplata osnivača i drugih lica.

Ulozi na računima ove grupe iskazuje se u nominalnoj vrednosti.

Na računu 300 – Ulozi (sopstveni izvori) osnivača i drugih lica, iskazuju se ulozi formirani od osnivača i drugih lica.

Član 21

Na računima grupe 34 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima, iskazuje se neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina i tekuće godine.

Na računu 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina, iskazuje se kumulirani neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina.

U korist ili na teret ovog računa knjiži se i efekat po osnovu promene računovodstvene politike i ispravke materijalno značajne greške, u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom.

Na računu 341 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine, iskazuje se neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine, odobrenjem ovog računa na teret računa 722 – Prenos viška prihoda nad rashodima ili viška rashoda nad prihodima. Prilikom otvaranja poslovnih knjiga na početku naredne poslovne godine saldo sa ovog računa prenosi se na račun 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina.

Na teret računa 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina, knjiži se iznos raspoređenog viška prihoda nad rashodima u korist računa 350 – Višak rashoda nad prihodima ranijih godina, grupe 45 – Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada i odgovarajućih računa grupe 30 – Ulozi (sopstveni izvori) osnivača i drugih lica. Na teret ovog računa, u korist računa 481 – Obaveze za porez iz rezultata, knjiži se i iznos utvrđene obaveze za porez iz rezultata po rešenju poreskog organa, iznad iznosa koji je utvrdilo pravno lice.

Član 22

Na računima grupe 35 – Višak rashoda nad prihodima, iskazuje se višak rashoda nad prihodima ranijih godina i višak rashoda nad prihodima tekuće godine prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 350 – Višak rashoda nad prihodima ranijih godina, iskazuje se višak rashoda nad prihodima iz ranijih godina prenosom sa računa 351 – Višak rashoda nad prihodima tekuće godine. U korist ili na teret ovog računa knjiži se i efekat po osnovu promene računovodstvene politike i ispravke materijalno značajne greške, u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom.

Na računu 351 – Višak rashoda nad prihodima tekuće godine, iskazuje se utvrđen na kraju obračunskog perioda zaduženjem ovog računa u korist računa 722 – Prenos viška prihoda nad rashodima ili viška rashoda nad prihodima.

Višak rashoda nad prihodima tekuće godine koji je iskazan na računu 351, prilikom prenosa početnog stanja u narednom obračunskom periodu prenosi se na račun 350 – Višak rashoda nad prihodima ranijih godina.

Pokriće viška rashoda nad prihodima vrši se na teret računa 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina.

Klasa 4: Dugoročna rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

Član 23

Na računima grupe 40 – Dugoročna rezervisanja, iskazuju se dugoročna rezervisanja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 400 – Dugoročna rezervisanja, iskazuju se sva rezervisanja za buduće troškove i rizike u skladu sa računovodstvenom procenom drugog pravnog lica.

Kada nastane odliv sredstava po osnovu obaveze za koju je prethodno izvršeno rezervisanje, stvarni troškovi se ne iskazuju ponovo kao rashod, već se knjiženje sprovodi zaduženjem računa rezervisanja, a u korist odgovarajućeg računa obaveza (prema vrstama) ili odgovarajućeg računa sredstava (zalihe, novčana sredstva) u zavisnosti od karaktera rezervisanja, vrste nastale obaveze i načina na koji je ona izmirena. Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist računa 674 – Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja.

Član 24

Na računima grupe 41 – Dugoročne obaveze, iskazuju se dugoročne obaveze prema matičnim, zavisnim i povezanim pravnim licima, dugoročni krediti i zajmovi, obaveze po hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze. Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju u roku dužem od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda, odnosno od dana pod kojim se sastavlja izveštaj o finansijskoj poziciji.

Dugoročne obaveze priznaju se i vrednuju u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Obaveze po osnovu hartija od vrednosti ispravljaju se indirektno u poslovnim knjigama na posebnom analitičkom računu po osnovu kamata koje se odnose na budući period.

Na računu 410 – Dugoročne obaveze prema matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima, iskazuju se obaveze nastale iz odnosa prema matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima.

Na računu 411 – Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita i zajmova od pravnih lica koja ulaze u grupu za konsolidovanje.

Na računu 413 – Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita i zajmova od pravnih i fizičkih lica u zemlji, osim od zavisnih i povezanih pravnih lica.

Na računu 414 – Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita i zajmova od pravnih i fizičkih lica u inostranstvu, osim od zavisnih i povezanih pravnih lica.

Na računu 415 – Obaveze po osnovu finansijskog lizinga, iskazuju se obaveze po osnovu finansijskog lizinga.

Na računu 419 – Ostale dugoročne obaveze, iskazuju se ostale dugoročne obaveze koje nisu iskazane na ostalim računima u okviru računa grupe 41. Na ovom računu iskazuju se kod primaoca lizinga obaveze po osnovu opreme uzete u finansijski lizing.

Član 25

Na računima grupe 42 – Kratkoročne finansijske obaveze, iskazuju se obaveze po kreditima i zajmovima, hartijama od vrednosti i ostale kratkoročne obaveze koje dospevaju u roku kraćem od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda, odnosno od dana pod kojim se sastavlja izveštaj o finansijskoj poziciji.

Kratkoročne finansijske obaveze priznaju se i vrednuju u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Obaveze po osnovu hartija od vrednosti ispravljaju se indirektno u poslovnim knjigama na posebnom analitičkom računu po osnovu kamata koje se odnose na budući period.

Na računu 420 – Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih kratkoročnih kredita i zajmova od pravnih lica koja ulaze u grupu za konsolidovanje.

Na računu 422 – Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji, iskazuju se obaveze po kratkoročnim finansijskim, robnim i ostalim kreditima i zajmovima koje dospevaju u roku kraćem od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 423 – Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu, iskazuju se obaveze po kratkoročnim finansijskim, robnim i ostalim kreditima i zajmovima koje dospevaju u roku kraćem od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda, koji su primljeni od pravnih i fizičkih lica u inostranstvu, u skladu s propisima o deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju.

Na računu 424 – Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospevaju do jedne godine, iskazuju se obaveze po anuitetima, odnosno po otplatama dugoročnih kredita i zajmova koje dospevaju u roku kraćem od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda. Na dan bilansa, na ovaj račun prenose se obaveze za otplate dugoročnog kredita i zajma koje dospevaju u roku do godinu dana od dana bilansa.

Na računu 425 – Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine, iskazuju se obaveze po otplatama koje dospevaju za plaćanje u roku kraćem od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda. Na dan pod kojim se sastavlja izveštaj o finansijskom položaju, na ovaj račun prenose se obaveze za otplate dugoročnih obaveza koje dospevaju u roku kraćem od dvanaest meseci posle izveštajnog perioda.

Na računu 429 – Ostale kratkoročne finansijske obaveze, iskazuju se ostale kratkoročne finansijske obaveze koje nisu iskazane na drugim računima grupe 42.

Član 26

Na računima grupe 43 – Obaveze iz poslovanja, iskazuju se obaveze za primljene avanse, depozite i kaucije, obaveze prema dobavljačima, obaveze po izdatim čekovima, obaveze po menicama i ostale obaveze iz poslovanja.

Obaveze iz poslovanja priznaju se i vrednuju u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Na računu 430 – Primljeni avansi, depoziti i kaucije, iskazuju se unapred naplaćeni iznosi i novčana obezbeđenja za obrtna sredstva.

Na računu 431 – Dobavljači u zemlji, iskazuju se fakturisane i nefakturisane obaveze prema dobavljačima u zemlji.

Na računu 432 – Dobavljači u inostranstvu, iskazuju se fakturisane i nefakturisane obaveze prema dobavljačima u inostranstvu.

Na računu 439 – Ostale obaveze iz poslovanja, iskazuju se ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja koje nisu iskazane na drugim računima grupe 43. Na ovom računu iskazuju se i obaveze za izdate čekove koji su predati poveriocima za izmirenje obaveza i obaveze po izdatim menicama koje su predate poveriocima za izmirenje obaveza. U okviru ovog računa na posebnom analitičkom računu evidentira se kamata budućeg perioda koja je sadržana u meničnoj vrednosti.

Član 27

Na računima grupe 45 – Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, iskazuju se obaveze za neto zarade i neto naknade zarade, kao i neto naknade zarade koja se refundira i porezi i doprinosi po navedenim osnovama na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

Na računima ove grupe otvara se analitika prema vrstama poreza i doprinosa.

Na računu 450 – Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju, iskazuju se obaveze za neto zarade i neto naknade zarada, zaduženjem računa 520 za deo zarada na teret troškova i zaduženjem računa 340 za deo zarada iz rezultata.

Na računu 451 – Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa zaduženjem računa 520.

Na računu 452 – Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa zaduženjem računa 520.

Na računu 453 – Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa zaduženjem računa 521.

Na računu 454 – Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa zaduženjem računa 225 – Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju.

Na računu 455 – Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa zaduženjem računa 225.

Na računu 456 – Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju, iskazuju se obaveze prema nazivu ovog računa zaduženjem računa 225.

Član 28

Na računima grupe 46 – Druge obaveze, iskazuju se obaveze za kamate, troškove finansiranja, obaveze prema zaposlenima i obaveze prema fizičkim licima za naknade prema ugovorima.

Na računu 460 – Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, iskazuju se obaveze po osnovu rashoda kamata i ostalih finansijskih rashoda.

Na računu 461 – Obaveze prema zaposlenima, iskazuju se neto obaveze prema zaposlenima po raznim osnovama, kao što su: otpremnina za odlazak u penziju, jubilarne nagrade, dnevnice i naknade troškova na službenom putu, naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta, naknade za smeštaj i ishranu na terenu i ostale naknade troškova zaposlenima.

Na računu 462 – Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima, iskazuju se navedene obaveze u neto iznosu zaduženjem odgovarajućeg računa iz grupe 45.

Na računu 463 – Obaveze za kratkoročna rezervisanja, iskazuju se kratkoročna rezervisanja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 464 – Obaveze za prikupljena sredstva pomoći, iskazuju se obaveze po osnovu primljenih donacija, humanitarnih akcija i prikupljenih sredstava pomoći, koje pripadaju drugom pravnom licu, prikupljenih radi podele drugima i koja se ne iskazuju kao prihod u trenutku prijema pomoći, već u momentu njihovog deljenja licima kojima su namenjena.

Na računu 469 – Ostale obaveze, iskazuju se ostale kratkoročne obaveze koje nisu iskazane na posebnim računima u okviru grupe računa 46, kao što su članarine, troškovi platnog prometa i sl.

Član 29

Na računima grupe 47 – Obaveze za porez na dodatu vrednost, iskazuju se obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na dodatu vrednost prema nazivima računa ove grupe.

Član 30

Na računima grupe 48 – Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine, iskazuju se obaveze za akcize, obaveze za poreze i doprinose koji terete troškove, obaveze za porez iz rezultata i ostale obaveze za poreze i doprinose.

Na računima ove grupe otvara se analitika prema vrstama poreza i doprinosa.

Dugovna salda na računima ove grupe utvrđena na dan pod kojim se sastavlja izveštaj o finansijskoj poziciji iskazuju se na računu 224 – Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa.

Na računu 480 – Obaveze za akcize, iskazuju se akcize koji se naplaćuju uz prodajnu cenu proizvoda, robe i usluga zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja, zaliha, prihoda i sl.

Na računu 481 – Obaveze za porez iz rezultata, iskazuje se obračunati porez na dobit (porez na razliku prihoda i rashoda), zaduženjem računa 721 – Poreski rashod perioda.

Na računu 482 – Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova, iskazuju se porezi, carine i druge dažbine koji čine zavisne troškove nabavke zaliha i osnovnih sredstava, odnosno koji se nadoknađuju neposredno na teret troškova.

Na računu 489 – Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine, iskazuju se obaveze za ostale poreze, doprinose i dažbine koji nisu iskazani na posebnim računima u okviru grupe računa 48, kao što su troškovi poreza i doprinosa koji su obračunati po ugovoru o delu, ugovoru o autorstvu, drugim ugovorima uz naknadu, troškovi taksa, naknada i sličnih obaveza.

Član 31

Na računima grupe 49 – Pasivna vremenska razgraničenja, iskazuju se nastali, odnosno naplaćeni, prihodi i troškovi tekućeg perioda za koje nije primljena isprava, ili kad obaveza plaćanja nastaje u budućem periodu, kao i odložene poreske obaveze i razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost.

Na računu 490 – Nastali obračunati troškovi, iskazuju se obračunati troškovi koji terete tekući obračunski period, a nisu fakturisani, kao što su obračunati troškovi zakupnine, grejanja, obračunate kamate i ostali troškovi koji nisu fakturisani u periodu na koji se odnose.

Na računu 491 – Naplaćeni prihodi budućeg perioda, iskazuju se naplaćeni ili obračunati prihodi u tekućem periodu koji se odnose na naredni obračunski period.

Na računu 494 – Razgraničeni zavisni troškovi nabavke, iskazuju se zavisni troškovi nabavke osnovnih sredstava, robe, materijala, rezervnih delova i sl. koji nisu fakturisani u momentu knjiženja nabavke. Po dobijanju fakture za stvarne troškove nabavke zadužuje se ovaj račun u korist odgovarajućeg računa obaveza.

Na računu 495 – Odloženi prihodi i primljene donacije, iskazuju se primljene donacije i državna davanja.

Na računu 496 – Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja, iskazuju se prihodi od naplate transakcionih troškova po osnovu datih kredita, kupljenih hartija od vrednosti i drugih plasmana koji se vode po amortizovanoj vrednosti primenom efektivne kamatne stope. Prihodi od naplate transakcionih troškova prenose se u prihode u periodu naplate plasmana po osnovu kojih su nastali.

Na računu 497 – Razgraničeni prihodi po osnovu uslovljenih donacija, iskazuju se prihodi koji su razgraničeni a koji su nastali po osnovu uslovljenih donacija.

Na računu 499 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja, iskazuju se ostala pasivna vremenska razgraničenja koja nisu iskazana na posebnim računima u okviru računa grupe 49.

Klasa 5: Rashodi

Član 32

Na računima grupe 50 – Nabavna vrednost prodate robe, iskazuje se nabavka robe, nabavna vrednost prodate robe i nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje.

Na računu 500 – Nabavna vrednost prodate robe, iskazuje se nabavna vrednost prodate robe u korist računa grupe 13.

Član 33

Na računima grupe 51 – Troškovi materijala i energije, iskazuju se nabavka i troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala i troškovi goriva i energije.

Na računu 510 – Troškovi materijala za izradu, iskazuju se troškovi materijala za izradu u korist računa grupe 10 – Zalihe materijala.

Na računu 511 – Troškovi ostalog materijala (režijskog), iskazuju se troškovi režijskog materijala u korist računa grupe 10.

Na računu 512 – Troškovi goriva i energije, iskazuju se troškovi goriva i energije u korist računa grupe 10.

Na računu 513 – Troškovi rezervnih delova, iskazuju se troškovi rezervnih delova utrošenih za održavanje nekretnina postrojenja i opreme u korist računa 510, u kom slučaju se podaci o stanju, nabavci i troškovima materijala vode na računu 910, u okviru obračuna troškova i učinaka.

Ako se podaci o stanju, nabavci i troškovima rezervnih delova vode na računima grupe 10 – Zalihe materijala, u finansijskom knjigovodstvu, troškovi rezervnih delova knjiže se zaduženjem računa 514 u korist računa grupe 10.

Na računu 514 – Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara, iskazuju se troškovi alata i sitnog inventara koji je stavljen u upotrebu, u korist računa 510, u kom slučaju se podaci o stanju, nabavci i troškovima materijala vode na računu 910, u okviru obračuna troškova i učinaka. Stavke alata i inventara male sadašnje knjigovodstvene vrednosti, ili vrednosti uopšte, se po izdavanju u upotrebu jednokratno otpisuju zbog računovodstvenog principa ekonomičnosti.

Ako se podaci o stanju, nabavci i troškovima jednokratnog otpisa alata i sitnog inventara vode na računima grupe 10 – Zalihe materijala, u finansijskom knjigovodstvu, troškovi otpisa alata i sitnog inventara knjiže se zaduženjem računa 514 u korist računa grupe 10.

Član 34

Na računima grupe 52 – Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, knjiže se troškovi po osnovu obračunatih zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih, kao i troškovi po osnovu obračunatih naknada po ugovorima sa fizičkim licima.

Na računu 520 – Troškovi zarada i naknada zarada (bruto), iskazuju se troškovi obračunatih zarada i naknada zarada koje se ne refundiraju (za godišnji odmor, rad na dane državnih praznika, bolovanje na teret poslodavca, zbog prekida rada bez krivice zaposlenog i sl.), a u korist računa 450, 451 i 452.

Na računu 521 – Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca, iskazuju se troškovi poreza i doprinosa, koji se pri obračunu zarada i naknada zarada iskazanih na računu 520, plaćaju na teret poslodavca, a u korist računa 453.

Na računu 522 – Troškovi naknada po ugovoru o delu, iskazuju se ukupni troškovi naknada po ugovoru o delu, a u korist računa 462 i odgovarajućih računa grupe 48 na kojima se iskazuju obaveze za poreze i doprinose.

Na računu 523 – Troškovi naknada po autorskim ugovorima, iskazuju se ukupni troškovi naknada po osnovu autorskih ugovora, a u korist računa 462 i odgovarajućih računa grupe 48 na kojima se iskazuju obaveze za poreze i doprinose.

Na računu 524 – Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, iskazuju se ukupni troškovi naknada po osnovu privremenih i povremenih poslova, a u korist računa 462 i odgovarajućih računa grupe 48 na kojima se iskazuju obaveze za poreze i doprinose.

Na računu 525 – Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, iskazuju se ukupni troškovi naknada fizičkim licima po napred nepomenutim ugovorima, a u korist računa 462 i odgovarajućih računa grupe 48 na kojima se iskazuju obaveze za poreze i doprinose.

Na računu 529 – Ostali lični rashodi i naknade, iskazuju se ukupni troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada kao što su otpremnina za odlazak u penziju, jubilarne nagrade, naknade troškova smeštaja i ishrane na službenom putu, naknade troškova prevoza na službenom putu, naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta, naknade za smeštaj i ishranu na terenu, i ostale naknade troškova zaposlenima, poslodavcima i drugim fizičkim licima.

Član 35

Na računima grupe 53 – Troškovi proizvodnih usluga, iskazuju se proizvodne usluge na izradi učinaka, transportne usluge, usluge održavanja, zakupnine, troškovi sajmova, reklame i propagande, troškovi istraživanja, troškovi razvoja i ostale proizvodne usluge.

Na računu 530 – Troškovi usluga na izradi učinaka, iskazuju se usluge na izradi proizvoda, odnosno učinaka koji su sastavni deo procesa proizvodnje.

Na računu 531 – Troškovi transportnih usluga, iskazuju se transportne usluge drugih pravnih lica.

Na računu 532 – Troškovi usluga održavanja, iskazuju se troškovi održavanja osnovnih sredstava.

Na računu 533 – Troškovi zakupnina, iskazuju se zakupnine osnovnih sredstava (opreme i poslovnog, skladišnog i drugog prostora).

Na računu 534 – Troškovi sajmova, iskazuju se troškovi koji nastaju u vezi sa izlaganjem na sajmovima i drugim izložbama proizvoda, robe i usluga u zemlji i inostranstvu.

Na računu 535 – Troškovi reklame i propagande, iskazuju se usluge po osnovu izvršene reklame i propagande, kao i troškovi po osnovu reklamnog i propagandnog materijala.

Na računu 536 – Troškovi istraživanja, iskazuju se troškovi istraživanja.

Na računu 537 – Troškovi razvoja, iskazuju se troškovi razvoja.

Na računu 539 – Troškovi ostalih usluga, iskazuju se ostale proizvodne usluge, usluge zaštite na radu i ostale usluge koje nisu iskazane na posebnim računima u okviru grupe računa 53.

Član 36

Na računima grupe 54 – Troškovi amortizacije i rezervisanja, iskazuju se troškovi amortizacije nematerijalne imovine i osnovnih sredstava i troškovi rezervisanja u skladu sa računovodstvenom politikom pravnog lica.

Na računu 540 – Troškovi amortizacije, iskazuju se troškovi amortizacije nematerijalne imovine i osnovnih sredstava obračunati prema računovodstvenoj politici pravnog lica, u korist odgovarajućih analitičkih računa ispravke vrednosti nematerijalne imovine i osnovnih sredstava u okviru grupe računa 01 i 02.

Na računu 541 – Troškovi rezervisanja, iskazuju se sva rezervisanja koja se vrše u korist odgovarajućih računa grupe 40 – Dugoročna rezervisanja.

Član 37

Na računima grupe 55 – Nematerijalni troškovi, iskazuju se troškovi neproizvodnih usluga, reprezentacije, premija osiguranja, troškovi platnog prometa, članarina, poreza, doprinosa i ostali nematerijalni troškovi.

Na računu 550 – Troškovi neproizvodnih usluga, iskazuju se neproizvodne usluge, kao što su zdravstvene, advokatske usluge, usluge čišćenja i druge neproizvodne usluge u korist odgovarajućeg računa obaveza iz poslovanja 431 ili 432.

Na računu 551 – Troškovi reprezentacije, iskazuju se izdaci za reprezentaciju, uključujući i vrednost sopstvenih proizvoda, robe i usluga.

Na računu 552 – Troškovi premija osiguranja, iskazuju se troškovi premija osiguranja, osim premija po osnovu osiguranja života zaposlenih.

Na računu 553 – Troškovi platnog prometa, iskazuju se usluge platnog prometa i druge bankarske usluge koje se plaćaju za obavljeni platni promet i izvršene druge bankarske usluge.

Na računu 554 – Troškovi članarina, iskazuju se članarine poslovnim i drugim udruženjima, komorama i zadružnim savezima u korist računa 469 – Ostale obaveze.

Na računu 555 – Troškovi poreza, iskazuju se troškovi poreza koji se nadoknađuju na teret troškova u korist računa 482 – Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova.

Na računu 556 – Troškovi doprinosa, iskazuju se doprinosi koji terete troškove u korist računa 489 – Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.

Na računu 557 – Troškovi donacija, iskazuju se troškovi datih donacija.

Na računu 559 – Ostali nematerijalni troškovi, iskazuju se ostali troškovi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 55.

Član 38

Na računima grupe 56 – Finansijski rashodi, iskazuju se rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika, negativni efekti po osnovu valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

Na računu 560 – Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima, iskazuju se rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika, efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim licima.

Na računu 562 – Rashodi kamata, iskazuju se rashodi kamata po kreditima, po obavezama iz dužničko-poverilačkih odnosa, zatezne i druge kamate, osim kamata po osnovu obaveza prema zavisnim i povezanim pravnim licima. Na ovom računu iskazuju se kod primaoca lizinga rashodi kamata po finansijskom lizingu.

Na računu 563 – Negativne kursne razlike, iskazuju se negativne kursne razlike nastale u obračunskom periodu, osim kursnih razlika iz odnosa prema zavisnim i povezanim pravnim licima.

Na računu 564 – Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule, iskazuju se negativni efekti proistekli iz zaštite potraživanja, plasmana i obaveza valutnom klauzulom.

Na računu 566 – Rashodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika (osim valutne klauzule), iskazuju se rashodi po osnovu ostalih oblika ugovorene zaštite od rizika (revalorizacija rastom cena i sl), osim po osnovu valutne klauzule.

Na računu 569 – Ostali finansijski rashodi, iskazuju se finansijski rashodi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 56.

Član 39

Na računima grupe 57 – Ostali rashodi, iskazuju se gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

Na računu 570 – Rashodi po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne i materijalne stalne imovine i materijala, iskazuju se rashodi nastali po osnovu rashodovanja i prodaje svih navedenih oblika imovine.

Na računu 574 – Manjkovi, iskazuju se manjkovi sredstava koji se utvrde na osnovu redovnog ili vanrednog popisa, osim manjkova učinaka. Manjkovi učinaka koji se evidentiraju na računima troškova i učinaka u klasi 9, knjiže se na računima te klase zaduženjem računa 982 u korist računa na kojima se iskazuju ti učinci (računi grupa 91, 95 i 96). U finansijskom knjigovodstvu manjkovi učinaka knjiže se zaduženjem računa 574 u korist računa 620.

Na računu 575 – Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja, iskazuju se rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja čija je nenaplativost dokumentovana.

Na računu 576 – Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe, iskazuju se rashodi po osnovu kala, rastura, kvara, loma i sl. zaliha materijala i robe.

Na računu 577 – Kazne, penali i nadoknade štete, iskazuju se rashodi na ime kazni, penala i nadoknade štete.

Na računu 579 – Ostali nepomenuti rashodi, iskazuju se ostali rashodi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 57.

Član 40

Na računima grupe 58 – Rashodi po osnovu obezvređenja imovine, iskazuju se negativni efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, potraživanja u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Druga pravna lica imaju mogućnost da u skladu sa potrebama svog poslovanja, definišu trocifrena konta u okviru računa grupe 58, na kojima će evidentirati rashode po osnovu obezvređenja imovine.

Član 41

Na računima grupe 59 – Efekti promene računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda i prenos rashoda, iskazuju se rashodi prema nazivima računa ove grupe i prenos ukupnih rashoda na kraju obračunskog perioda u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Na računu 591 – Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika, iskazuju se efekti promena računovodstvene politike koji nisu materijalno značajni.

Na računu 592 – Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne, iskazuju se ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne.

Na računu 599 – Prenos rashoda, iskazuje se prenos rashoda odobrenjem ovog računa na teret odgovarajućih računa grupe 71. Na kraju godine vrši se zaključivanje ovog računa njihovim zaduženjem u korist računa grupe 50 do 59.

Klasa 6: Prihodi

Član 42

Na računima grupe 60 – Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, iskazuju se prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga na domaćem i inostranom tržištu prema nazivima ovih računa.

Ovi prihodi se priznaju i vrednuju u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Na računu 600 – Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima, iskazuju se prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima na domaćem i inostranom tržištu.

Na računu 601 – Prihodi od prodaje robe, iskazuju se prihodi od prodaje robe na domaćem i inostranom tržištu.

Na računu 602 – Prihodi od prodaje proizvoda, iskazuju se prihodi od prodaje proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.

Na računu 603 – Prihodi od pružanja usluga, iskazuju se prihodi od pružanja usluga na domaćem i inostranom tržištu.

Član 43

Na računima grupe 61 – Prihodi od aktiviranja robe, proizvoda i usluga, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalnu imovinu za osnovna sredstva, za materijal, za prirast osnovnog stada i za sopstveni transport nabavke materijala i robe, kao i za reprezentaciju.

Na računu 610 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe robe za nematerijalnu imovinu, osnovna sredstva, materijal i rezervne delove, kao i za reprezentaciju.

Na računu 611 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda za sopstvene potrebe, iskazuju se prihodi po osnovu upotrebe proizvoda za nematerijalnu imovinu, osnovna sredstva, materijal i rezervne delove, prirast osnovnog stada i sopstveni transport nabavke materijala i robe, kao i za reprezentaciju.

Na računu 612 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje usluga za sopstvene potrebe, iskazuju se prihodi po osnovu potrošnje usluga za nematerijalnu imovinu, osnovna sredstva, materijal i rezervne delove, prirast osnovnog stada i sopstveni transport nabavke materijala i robe, kao i za reprezentaciju.

Član 44

Na računima grupe 62 – Promena vrednosti zaliha učinaka, iskazuje se povećanje ili smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i nedovršenih usluga na kraju obračunskog perioda u odnosu na početak perioda.

Na računu 620 – Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga, iskazuje se povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i nedovršenih usluga na kraju obračunskog perioda u odnosu na početak perioda, zaduženjem računa 110 i 120.

Na računu 621 – Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga, iskazuje se smanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i nedovršenih usluga na kraju obračunskog perioda u odnosu na početak perioda, odobrenjem računa 110 i 120.

Član 45

Na računima grupe 63 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa i prihodi po posebnim propisima, iskazuju se prihodi od članarine i članskih doprinosa poslovnih i drugih udruženja i prihodi po posebnim propisima prema nazivima ovih računa.

Na računu 630 – Prihodi od članarina, iskazuju se prihodi od članarine poslovnih i drugih udruženja.

Na računu 631 – Prihodi od članskih doprinosa, iskazuju se prihodi od članskih doprinosa poslovnih i drugih udruženja.

Na računu 632 – Prihodi po posebnim propisima iz budžeta, iskazuju se prihodi ostvareni iz budžeta u skladu sa iznosima utvrđenim po posebnim propisima.

Na računu 639 – Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora, iskazuju se prihodi ostvareni iz ostalih izvora finansiranja predviđenih posebnim propisima.

Član 46

Na računima grupe 64 – Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl, iskazuju se prihodi prema nazivima računa ove grupe.

Ovi prihodi se vrednuju u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Na računu 640 – Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta, iskazuju se navedeni prihodi koji su ostvareni iz republičkog budžeta.

Na računu 641 – Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, iskazuju se navedeni prihodi koji su ostvareni iz budžeta autonomne pokrajine, odnosno lokalne samouprave.

Na računu 642 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od inostranih vlada i međunarodnih organizacija, iskazuju se pomenuti prihodi od strane inostranih vlada i međunarodnih organizacija.

Na računu 643 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica, iskazuju se pomenuti prihodi od strane domaćih pravnih lica i preduzetnika.

Na računu 644 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od fizičkih lica iz zemlje i inostranstva, iskazuju se pomenuti prihodi od strane domaćih i stranih fizičkih lica.

Na računu 649 – Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl, iskazuju se ostali prihodi za koje nije predviđen poseban račun u okviru računa grupe 64.

Član 47

Na računima grupe 65 – Prihodi od nefinansijske imovine, iskazuju se prihodi prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 650 – Prihodi od nefinansijske imovine od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica, iskazuju se prihodi ostvareni od nefinansijske imovine iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima.

Na računu 651 – Prihodi od zakupnina pokretnih i nepokretnih stvari, iskazuju se prihodi po osnovu zakupnine (operativnog lizinga) nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme.

Na računu 652 – Prihodi od tantijema i licencnih naknada, iskazuju se prihodi od naknada po osnovu patenata, žigova, autorskih i ostalih prava.

Na računu 659 – Ostali prihodi od nefinansijske imovine, iskazuju se ostali prihodi za koje nije predviđen poseban račun u okviru računa grupe 65.

Član 48

Na računima grupe 66 – Prihodi od finansijske imovine (finansijski prihodi), iskazuju se prihodi od kamata, kursnih razlika, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, dividendi i ostali finansijski prihodi.

Na računu 660 – Prihodi od finansijske imovine od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica, iskazuju se prihodi od kamata, pozitivnih kursnih razlika, dividendi i ostali finansijski prihodi pravnih lica, lica koja ulaze u grupu za konsolidovanje osim udela u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja, koji se obračunava korišćenjem metoda udela.

Na računu 661 – Prihodi od kamata, iskazuju se prihodi od kamata po datim zajmovima, po potraživanjima iz dužničko-poverilačkih odnosa, zateznim i drugim kamatama, osim kamata po osnovu obaveza prema matičnim i zavisnim i ostalim povezanim licima. Na ovom računu iskazuju se kod davaoca lizinga prihodi od kamata po finansijskom lizingu.

Na računu 662 – Pozitivne kursne razlike, iskazuju se pozitivne kursne razlike po osnovu potraživanja i obaveza u obračunskom periodu, osim kursnih razlika iz odnosa prema matičnim i zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima.

Na računu 663 – Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostalih efekata zaštite od rizika, iskazuju se pozitivni efekti proistekli iz zaštite potraživanja, plasmana i obaveza valutnom klauzulom i drugim sredstvima zaštite od rizika.

Na računu 664 – Prihodi od dividendi, iskazuju se prihodi ostvareni po osnovu učešća u kapitalu privrednih društava i drugih pravnih lica.

Na računu 669 – Ostali prihodi od finansijske imovine, iskazuju se ostali prihodi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 66.

Član 49

Na računima grupe 67 – Ostali prihodi, iskazuju se dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalne imovine, dobici od prodaje bioloških sredstava, dobici po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrednosti i učešća u kapitalu, dobici od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškovi, prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

Na računu 670 – Prihodi od prodaje nematerijalne i stalne imovine i materijala, iskazuje se prihod od prodaje ovih oblika imovine u iznosu većem od neotpisane vrednosti.

Na računu 671 – Viškovi, iskazuju se viškovi sredstava koji se utvrde na osnovu redovnog ili vanrednog popisa, osim viškova učinaka.

Na računu 672 – Naplaćena otpisana potraživanja, iskazuju se prihodi po osnovu naplate direktno otpisanih potraživanja.

Na računu 673 – Prihodi od smanjenja obaveza, iskazuje se smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnanja, i sl. direktnim otpisivanjem, zaduženjem računa na kome je obaveza iskazana.

Na računu 674 – Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja, iskazuje se ukidanje neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja zaduženjem odgovarajućih računa grupe 40.

Na računu 675 – Prihodi od nadoknade štete i refundacija, iskazuju se prihodi nastali po osnovu nadoknade štete i refundacije po različitim osnovama.

Na računu 679 – Ostali nepomenuti prihodi, iskazuju se ostali nepomenuti prihodi za koje nije propisan poseban račun u okviru računa grupe 67.

Član 50

Na računima grupe 68 – Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine, iskazuju se pozitivni efekti promene poštene (fer) vrednosti investicionih nekretnina, bioloških sredstava i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrednosnog usklađivanja, kao i drugih ukidanja ispravki vrednosti po osnovu vrednosnog usklađivanja u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Član 51

Na računima grupe 69 – Efekti promene računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda i prenos prihoda, iskazuju se dobici prema nazivima računa ove grupe i prenos ukupnih prihoda na kraju perioda u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje priznavanje, vrednovanje, prezentacija i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Na računu 691 – Prihodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika, iskazuju se efekti promena računovodstvene politike koji nisu materijalno značajne.

Na računu 692 – Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne, iskazuju se prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne.

Na računu 699 – Prenos prihoda, iskazuje se prenos prihoda zaduženjem ovog računa u korist odgovarajućih računa grupe 71. Na kraju godine vrši se zaključivanje ovog računa njegovim odobrenjem, a na teret pojedinih računa grupe 60 do 69.

Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha

Član 52

Na računima grupe 70 – Otvaranje glavne knjige, iskazuju se početna stanja pojedinih pozicija aktive i pasive na početku svake nove poslovne godine ili u toku godine pri otpočinjanju poslovanja novog pravnog lica.

Na računu 700 – Otvaranje glavne knjige, iskazuju se stanja početnih pozicija aktive i pasive na početku svake nove poslovne godine ili u toku godine ili otpočinjanju poslovanja novog pravnog lica. Otvaranje glavne knjige vrši se zaduženjem računa 700 u korist računa glavne knjige sa pasivnim saldom, odnosno zaduženjem računa glavne knjige sa aktivnim početnim saldom a odobrenjem računa 700.

Posle otvaranja svih računa glavne knjige zbir dugovne i potražne strane računa 700 jednak je zbiru Bilansa stanja na osnovu koga se vrši otvaranje računa glavne knjige.

Član 53

Na računima grupe 71 – Zaključak računa uspeha, na dan godišnjeg bilansa, iskazuje se zaključak računa rashoda i prihoda.

Na računu 710 – Rashodi i prihodi, iskazuje se zaključak računa rashoda i prihoda, osim viška prihoda nad rashodima i viška rashoda nad prihodima poslovanja koje se obustavlja, zaduženjem ovog računa u korist računa 599 – Prenos rashoda, odnosno odobrenjem ovog računa na teret računa 699 – Prenos prihoda. Knjiženja na računu 710 vrše se po pojedinim pozicijama bilansa uspeha. Saldo računa 710 posle prenosa rashoda i prihoda prenosi se na račun 712 – Prenos ukupnog rezultata.

Na računu 711 – Višak prihoda nad rashodima i višak rashoda nad prihodima poslovanja koje se obustavlja, iskazuje se zaključak računa, zaduženjem ovog računa u korist računa 599 – Prenos rashoda, odnosno odobrenjem ovog računa na teret računa 699 – Prenos prihoda. Saldo računa 711 posle prenosa viška prihoda nad rashodima i viška rashoda nad prihodima poslovanja koje se obustavlja prenosi se na račun 712 – Prenos ukupnog rezultata.

Na računu 712 – Prenos ukupnog rezultata, iskazuje se prenos viška prihoda nad rashodima na kraju obračunskog perioda, zaduženjem ovog računa u korist računa 720 – Višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad prihodima, odnosno zaduženjem računa 720 u korist ovog računa, ako je ostvaren višak rashoda nad prihodima.

Član 54

Na računima grupe 72 – Višak prihoda nad rashodima i višak rashoda nad prihodima, iskazuje se ostvareni višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad prihodima na kraju obračunskog perioda, porez na dobit (porez na razliku prihoda i rashoda), i prenos prihoda nad rashodima ili rashoda nad prihodima.

Na računu 720 – Višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad prihodima, iskazuje se ostvareni višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad prihodima na kraju obračunskog perioda odobrenjem ili zaduženjem ovog računa na teret ili u korist računa 722 – Prenos viška prihoda nad rashodima ili viška rashoda nad prihodima.

Na računu 721 – Poreski rashod perioda, iskazuje se poreski rashod tekućeg perioda obračunat u skladu sa poreskim propisima zaduženjem ovog računa u korist računa 481 – Obaveze za porez iz rezultata.

Na računu 722 – Prenos viška prihoda nad rashodima ili viška rashoda nad prihodima, iskazuje se ostvareni višak prihoda nad rashodima ili ostvareni višak rashoda nad prihodima na kraju obračunskog perioda zaduženjem ili odobrenjem ovog računa u korist ili na teret računa 720 i 721. Ostvareni višak prihoda nad rashodima koji nije raspoređen, na kraju obračunskog perioda prenosi se zaduženjem računa 722 u korist računa 341 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine. Ostvareni višak rashoda nad prihodima na kraju obračunskog perioda prenosi se na teret računa 351 – Višak rashoda nad prihodima tekuće godine, u korist računa 722.

Član 55

Na računima grupe 73 – Zaključak računa stanja, na dan bilansa, iskazuje se zaključak računa aktive i pasive bilansa stanja.

Na računu 730 – Izravnanje računa stanja, iskazuje se zaključak računa glavne knjige zaduženjem ovog računa u korist računa aktive, odnosno odobrenjem ovog računa na teret računa pasive. Knjiženje na računu 730 vrši se po pojedinim pozicijama bilansa stanja. Po izvršenom zaključku svih računa glavne knjige na ovom računu zbir dugovne i potražne strane je jednak.

Član 56

Na računima grupe 74 – Slobodna grupa, druga pravna lica mogu otvarati posebne osnovne račune prema sopstvenim potrebama.

Klasa 8: Vanbilansna evidencija

Član 57

Na računima grupe 88 – Vanbilansna aktiva, iskazuju se npr. sredstva uzeta u operativni lizing (zakup), osim sredstava uzetih u finansijski lizing, materijal i roba primljeni na obradu i doradu, data jemstva, garancije i druga prava i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu pravnog lica.

Na računima ove grupe iskazuju se i hartije od vrednosti koje su van prometa, avali, garancije i druga jemstva, kao i imovina koja se nalazi kod drugih subjekata.

Član 58

Na računima grupe 89 – Vanbilansna pasiva, iskazuju se obaveze po osnovu sredstava iskazanih na računima grupe 88.

Klasa 9: Obračun troškova i učinaka

Član 59

Druga pravna lica koja obavljaju proizvodnu delatnost, u klasi 9 vode osnovne račune 900 i 901, grupe računa 95 i 96 i račune 980, 981 i 982.

Ostale račune predviđene u klasi 9, proizvodna pravna lica mogu da vode u skladu sa svojim potrebama i načinom obračuna troškova i učinaka.

Druga pravna lica koja ne obavljaju proizvodne delatnosti ne vode evidenciju u okviru računa klase 9.

Član 60

Na računima grupe 90 – Računi odnosa sa finansijskim knjigovodstvom, iskazuje se preuzimanje zaliha i preuzimanje troškova za obračun cene koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda.

Na računu 900 – Račun za preuzimanje zaliha, na početku poslovne godine, iskazuje se preuzimanje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda zaduženjem računa grupe 95 i 96 u korist ovog računa. Preuzete zalihe na ovom računu iskazuju se u iznosu koji je iskazan u finansijskom knjigovodstvu na računima grupe 11 i 12.

Na računu 901 – Račun za preuzimanje troškova, iskazuju se troškovi koji su u finansijskom knjigovodstvu knjiženi na računima grupe 51 do 55, kao i troškovi finansiranja koji se knjiže zaduženjem odgovarajućih računa grupa 91, 92 i 93, ako se troškovi vode po mestima troškova, a na teret računa grupe 95 i računa 981, ako se troškovi ne vode po mestima troškova.

Član 61

Na računima grupe 91 – Materijal i roba, iskazuju se zalihe materijala, robe i proizvoda i robe u prodavnicama proizvođača, kada se evidencija o stanju, nabavci, trošenju i prodaji tih zaliha vodi na računima ove grupe u okviru posebnog knjigovodstva obračuna troškova i učinaka.

Kada se evidencija o stanju, nabavci, trošenju i prodaji zaliha materijala i robe vodi u finansijskom knjigovodstvu na računima grupa 10 i 13, na računima grupe 91 ne vrši se knjiženje.

Na računu 910 – Materijal, odnosno na posebnim analitičkim računima u okviru ovog računa iskazuje se evidencija o stanju, nabavci i trošenju zaliha sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala, ostalog materijala, goriva i maziva, alata i inventara koji se u celini otpisuju u obračunskom periodu (kao što su sitan inventar, auto-gume i ambalaža, ako se u celini otpisuju u obračunskom periodu). Na posebnim analitičkim računima u okviru ovog računa vode se odstupanja od planskih nabavnih cena, ispravka vrednosti i revalorizacija zaliha. Preuzimanje početnog stanja materijala knjiži se zaduženjem računa 910 u korist računa 900, a nabavka u korist računa 901.

Utrošeni materijal knjiži se zaduženjem računa grupe 92, 93, 94 i 95, a sve u korist računa 910.

Za izlaz materijala vrši se knjiženje i u klasi 5, zaduženjem računa 511, 512, 513, 575 i 576, a u korist računa 510, a za viškove zaduženjem računa 510 u korist računa 671.

Na računu 911 – Roba, na posebnim analitičkim računima, iskazuje se vrednost zaliha robe u skladištu i stovarištu na veliko, u prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima, u obradi, doradi i manipulaciji, kao i ukalkulisani PDV i razlika u ceni robe.

Preuzimanje početnog stanja robe knjiži se zaduženjem računa 911 u korist računa 900.

Na računu 912 – Proizvodi i roba u prodavnicama proizvođača, na posebnim analitičkim računima, iskazuje se vrednost zaliha proizvoda i robe u prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima proizvođačkih pravnih lica i preduzetnika, kao i ukalkulisani PDV i razlika u ceni robe.

Preuzimanje početnog stanja proizvoda i robe knjiži se zaduženjem računa 912, u korist računa 900. Nabavke robe u toku perioda knjiže se zaduženjem računa 912, u korist računa 901. Prijem sopstvenih proizvoda u prodavnicu u toku perioda knjiži se zaduženjem računa 912, u korist računa grupe 96.

Prodaja proizvoda i robe iz sopstvenih prodavnica knjiži se zaduženjem računa 980 – Troškovi prodatih proizvoda i usluga, u korist računa 912.

Član 62

Na računima grupe 92 – Računi mesta troškova nabavke, tehničke uprave i pomoćnih delatnosti, odnosno na posebnim osnovnim računima koje drugo pravno lice otvori u okviru računa ove grupe, posle knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, iskazuju se odgovarajući troškovi u korist računa 901 – Račun za preuzimanje troškova.

Član 63

Na računima grupe 93 – Računi glavnih proizvodnih mesta troškova, odnosno na posebnim osnovnim računima koje drugo pravno lice otvori u okviru računa ove grupe, posle knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, iskazuju se odgovarajući troškovi u korist računa 901 – Račun za preuzimanje troškova.

Član 64

Na računima grupe 94 – Računi mesta troškova uprave, prodaje i sličnih aktivnosti, odnosno na posebnim osnovnim računima koje drugo pravno lice otvori u okviru računa ove grupe, posle knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, iskazuju se odgovarajući troškovi u korist računa 901 – Račun za preuzimanje troškova.

Član 65

Na računima grupe 95 – Nosioci troškova, iskazuju se početno stanje nosioca troškova, direktni troškovi koji se na osnovu dokumentacije mogu povezati za pojedine učinke i indirektni troškovi koji se na osnovu odgovarajućih ključeva za raspodelu alociraju na učinke.

Preuzimanje početnog stanja nosioca troškova knjiži se zaduženjem računa 950 do 957 – Nosioci troškova, u korist računa 900.

Na računu 950 do 957 – Nosioci troškova, iskazuju se direktni i indirektni troškovi zaduženjem pojedinih računa nosilaca troškova u korist računa 901, odnosno u korist računa grupe 93.

Na računu 958 – Poluproizvodi sopstvene proizvodnje, iskazuju se poluproizvodi po ceni koštanja zaduženjem pojedinih računa poluproizvoda sopstvene proizvodnje u korist računa 950 do 957. Utrošak poluproizvoda iskazuje se odobrenjem računa 958 na teret računa grupe 92 ili na računima 950 do 957.

Na računu 959 – Odstupanja u troškovima nosilaca troškova, iskazuje se razlika između cena po kojima se vode zalihe nedovršenih učinaka i cena koštanja tih zaliha.

Član 66

Na računima grupe 96 – Gotovi proizvodi, iskazuju se gotovi proizvodi po ceni koštanja i odstupanja u troškovima gotovih proizvoda.

Preuzimanje početnog stanja gotovih proizvoda knjiži se zaduženjem računa 960 do 968 – Gotovi proizvodi, a u korist računa 900.

Na računu 960 do 968 – Gotovi proizvodi, iskazuju se gotovi proizvodi po ceni koštanja zaduženjem pojedinih računa gotovih proizvoda u korist računa grupe 95.

Na računu 969 – Odstupanja u troškovima gotovih proizvoda, iskazuje se razlika između cena po kojima se vode zalihe učinaka gotovih proizvoda i cena koštanja tih zaliha.

Član 67

Na računima grupe 98 – Rashodi, iskazuju se troškovi prodatih proizvoda i usluga, troškovi perioda, otpisi, manjkovi, obezvređenje i viškovi zaliha učinaka.

Na računu 980 – Troškovi prodatih proizvoda i usluga, iskazuje se vrednost prodatih proizvoda i usluga po stvarnim troškovima, zaduženjem ovog računa u korist računa grupa 95 i 96. Na teret ovog računa knjiži se i vrednost sopstvenih učinaka upotrebljenih za nematerijalna ulaganja, osnovna sredstva, materijal i rezervne delove, prirast osnovnog stada i sopstveni transport nabavke materijala i robe, uključujući i troškove utovara, istovara i sl.

Na računu 981 – Troškovi perioda, iskazuju se troškovi koji se ne uključuju u cenu koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, već se direktno nadoknađuju na teret prihoda obračunskog perioda.

Na računu 982 – Otpisi, manjkovi i viškovi zaliha učinaka, iskazuje se vrednost otpisa, manjkova i viškova zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. Otpisi i manjkovi knjiže se zaduženjem računa 982 u korist računa grupe 95 i 96, a viškovi se knjiže zaduženjem računa grupe 95 i 96 u korist računa 982. Na ovom računu iskazuju se i gubici od obezvređenja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda.

Član 68

Na računima grupe 99 – Računi zaključka, iskazuje se zaključak obračuna troškova i učinaka.

Na računu 999 – Zaključak obračuna troškova i učinaka, na dan godišnjeg bilansa, iskazuje se zaključak računa obračuna troškova i učinaka zaduženjem računa 990 u korist računa koji imaju dugovni saldo i zaduženjem računa koji imaju potražni saldo u korist računa 990.

III PRIZNAVANJE I MERENJE U SLUČAJU STEČAJA I LIKVIDACIJE

Član 69

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja na dan otvaranja, odnosno zaključenja postupka stečaja i likvidacije, kao i u slučajevima kada se u toku trajanja tih postupaka sastavljaju godišnji finansijski izveštaji, druga pravna lica primenjuju odredbe ovog pravilnika, s tim što vrednovanje imovine koja čini stečajnu masu vrše u visini očekivanog unovčenja u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija pravnih lica.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 70

Druga pravna lica koja su vršila razgraničenje neto efekata obračunate ugovorene valutne klauzule i neto efekata obračunatih kursnih razlika u skladu sa odredbama čl. 77a do 77l Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, br. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 i 101/12), dužna su da iznos razgraničenih neto efekata obračunate ugovorene valutne klauzule i razgraničenih neto efekata obračunatih kursnih razlika prenesu na teret rashoda, odnosno prihoda prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Član 71

Druga pravna lica vrše preknjižavanje sa računa Kontnog okvira propisanih Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, br. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 i 101/12) na račune Kontnog okvira koji su propisani ovim pravilnikom na osnovu Uporednog pregleda za preknjižavanje sa računa prethodnog Kontnog okvira na račune novog Kontnog okvira, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 72

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 24/14).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, druga pravna lica koja su evidentirala poslovne promene primenom Kontnog okvira i sadržine računa u Kontnom okviru propisanih Pravilnikom iz stava 1. ovog člana, mogu da nastave da evidentiraju te promene u skladu sa tim pravilnikom do 31. decembra 2014. godine.

Druga pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, a koja se završava pre 31. decembra 2014. godine, kao i druga pravna lica koja sastavljaju vanredne finansijske izveštaje pre 31. decembra 2014. godine, za tu poslovnu godinu, odnosno vanredne finansijske izveštaje, primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, br. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 i 101/12).

Druga pravna lica koja nisu evidentirala poslovne promene primenom Kontnog okvira i sadržine računa u Kontnom okviru propisanih Pravilnikom iz stava 1. ovog člana, te promene evidentiraju u skladu sa ovim pravilnikom od dana njegovog stupanja na snagu.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Član 73

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

KONTNI OKVIR ZA DRUGA PRAVNA LICA

Klasa 0: STALNA IMOVINA

01 – NEMATERIJALNA IMOVINA

011 – Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke

012 – Softver i ostala prava

013 – Gudvil

014 – Ostala nematerijalna imovina

015 – Nematerijalna imovina u pripremi

016 – Avansi za nematerijalnu imovinu

019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine

02 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

020 – Poljoprivredno i ostalo zemljište

021 – Građevinsko zemljište

022 – Građevinski objekti

023 – Postrojenja i oprema

024 – Investicione nekretnine

025 – Ostale nekretnine, postrojenja i oprema

026 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

027 – Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi

028 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu

029 – Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

03 – BIOLOŠKA SREDSTVA

030 – Šume

031 – Višegodišnji zasadi

032 – Osnovno stado

037 – Biološka sredstva u pripremi

038 – Avansi za biološka sredstva

039 – Ispravka vrednosti bioloških sredstava

04 – DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

040 – Dugoročni finansijski plasmani u zemlji

041 – Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu

042 – Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima

043 – Ostali dugoročni finansijski plasmani

049 – Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana

05 – DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

050 – Potraživanja od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica

052 – Potraživanja po osnovu jemstva

053 – Sporna i sumnjiva potraživanja

054 – Ostala dugoročna potraživanja

059 – Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja

Klasa 1: ZALIHE

10 – ZALIHE MATERIJALA

100 – Obračun nabavne vrednosti zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara

101 – Materijal

102 – Rezervni delovi

103 – Alat i inventar

104 – Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i manipulaciji

109 – Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara

11 – NEDOVRŠENA PROIZVODNJA I USLUGE

110 – Nedovršena proizvodnja

111 – Nedovršene usluge

12 – GOTOVI PROIZVODI

120 – Gotovi proizvodi u skladištu

13 – ROBA

130 – Obračun nabavke robe

131 – Roba u magacinu

132 – Roba u prometu na veliko

133 – Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica

134 – Roba u prometu na malo

135 – Roba u obradi, doradi i manipulaciji

136 – Roba u tranzitu

137 – Roba na putu

139 – Ispravka vrednosti robe

15 – PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE

150 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji

151 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu

152 – Plaćeni avansi za robu u zemlji

153 – Plaćeni avansi za robu u inostranstvu

154 – Plaćeni avansi za usluge u zemlji

155 – Plaćeni avansi za usluge u inostranstvu

159 – Ispravka vrednosti plaćenih avansa

Klasa 2: KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

20 – POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE

200 – Kupci u zemlji – matična, zavisna i ostala povezana lica

201 – Kupci u zemlji

202 – Kupci u inostranstvu – matična, zavisna i ostala povezana lica

203 – Kupci u inostranstvu

204 – Ostala potraživanja po osnovu prodaje

209 – Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje

22 – DRUGA POTRAŽIVANJA

220 – Potraživanja za kamatu i dividende

221 – Potraživanja od zaposlenih

222 – Potraživanja od državnih organa i organizacija

223 – Potraživanja za članarine i članske doprinose

224 – Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa

225 – Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju

226 – Potraživanja po osnovu naknada šteta

227 – Potraživanja za prihode po posebnim propisima

228 – Ostala kratkoročna potraživanja

229 – Ispravka vrednosti drugih potraživanja

23 – KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

230 – Kratkoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima

231 – Kratkoročne pozajmice

232 – Ostali kratkoročni finansijski plasmani

239 – Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

24 – GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

240 – Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti

241 – Tekući (poslovni) računi

242 – Izdvojena novčana sredstva i akreditivi

243 – Blagajna

244 – Devizni račun

245 – Devizni akreditivi

246 – Devizna blagajna

248 – Ostala novčana sredstva

249 – Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena

27 – POREZ NA DODATU VREDNOST

270 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)

271 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa)

272 – Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi

273 – Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi

274 – Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi

275 – Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj stopi

276 – Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica

277 – Naknadno vraćen porez na dodatu vrednost kupcima – stranim državljanima

278 – PDV nadoknada isplaćena poljoprivrednicima

279 – Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost

28 – AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

280 – Unapred plaćeni troškovi

281 – Potraživanja za nefakturisani prihod

282 – Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza

289 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja

Klasa 3: ULOZI (SOPSTVENI IZVORI)

30 – ULOZI (SOPSTVENI IZVORI) OSNIVAČA I DRUGIH LICA

300 – Ulozi (sopstveni izvori) osnivača i drugih lica

34 – NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina

341 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine

35 – VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA

350 – Višak rashoda nad prihodima ranijih godina

351 – Višak rashoda nad prihodima tekuće godine

Klasa 4: DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

40 – DUGOROČNA REZERVISANJA

400 – Dugoročna rezervisanja

41 – DUGOROČNE OBAVEZE

410 – Dugoročne obaveze prema matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima

411 – Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima

413 – Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji

414 – Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

415 – Obaveze po osnovu finansijskog lizinga

419 – Ostale dugoročne obaveze

42 – KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

420 – Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica

422 – Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji

423 – Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

424 – Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospevaju do jedne godine

425 – Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine

429 – Ostale kratkoročne finansijske obaveze

43 – OBAVEZE IZ POSLOVANJA

430 – Primljeni avansi, depoziti i kaucije

431 – Dobavljači u zemlji

432 – Dobavljači u inostranstvu

439 – Ostale obaveze iz poslovanja

45 – OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA

450 – Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju

451 – Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog

452 – Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog

453 – Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

454 – Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju

455 – Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju

456 – Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju

46 – DRUGE OBAVEZE

460 – Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja

461 – Obaveze prema zaposlenima

462 – Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima

463 – Obaveze za kratkoročna rezervisanja

464 – Obaveze za prikupljena sredstva pomoći

469 – Ostale obaveze

47 – OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST

470 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)

471 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa)

472 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi

473 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi

474 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi

475 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi

476 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu

479 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza

48 – OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE

480 – Obaveze za akcize

481 – Obaveze za porez iz rezultata

482 – Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova

489 – Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine

49 – PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

490 – Nastali obračunati troškovi

491 – Naplaćeni prihodi budućeg perioda

494 – Razgraničeni zavisni troškovi nabavke

495 – Odloženi prihodi i primljene donacije

496 – Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja

497 – Razgraničeni prihodi po osnovu uslovljenih donacija

499 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja

Klasa 5: RASHODI

50 – NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

500 – Nabavna vrednost prodate robe

51 – TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE

510 – Troškovi materijala za izradu

511 – Troškovi ostalog materijala (režijskog)

512 – Troškovi goriva i energije

513 – Troškovi rezervnih delova

514 – Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara

52 – TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

520 – Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

521 – Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

522 – Troškovi naknada po ugovoru o delu

523 – Troškovi naknada po autorskim ugovorima

524 – Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

525 – Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora

529 – Ostali lični rashodi i naknade

53 – TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

530 – Troškovi usluga na izradi učinaka

531 – Troškovi transportnih usluga

532 – Troškovi usluga održavanja

533 – Troškovi zakupnina

534 – Troškovi sajmova

535 – Troškovi reklame i propagande

536 – Troškovi istraživanja

537 – Troškovi razvoja

539 – Troškovi ostalih usluga

54 – TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

540 – Troškovi amortizacije

541 – Troškovi rezervisanja

55 – NEMATERIJALNI TROŠKOVI

550 – Troškovi neproizvodnih usluga

551 – Troškovi reprezentacije

552 – Troškovi premija osiguranja

553 – Troškovi platnog prometa

554 – Troškovi članarina

555 – Troškovi poreza

556 – Troškovi doprinosa

557 – Troškovi donacija

559 – Ostali nematerijalni troškovi

56 – FINANSIJSKI RASHODI

560 – Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima

562 – Rashodi kamata

563 – Negativne kursne razlike

564 – Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule

566 – Rashodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika (osim valutne klauzule)

569 – Ostali finansijski rashodi

57 – OSTALI RASHODI

570 – Rashodi po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne i materijalne stalne imovine i materijala

574 – Manjkovi

575 – Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja

576 – Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe

577 – Kazne, penali i nadoknade štete

579 – Ostali nepomenuti rashodi

58 – RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE

580 – Obezvređenje bioloških sredstava

581 – Obezvređenje nematerijalne imovine

582 – Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme

583 – Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana

584 – Obezvređenje zaliha materijala i robe

585 – Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

589 – Obezvređenje ostale imovine

59 – EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS RASHODA

591 – Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika

592 – Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne

599 – Prenos rashoda

Klasa 6: PRIHODI

60 – PRIHODI OD PRODAJE ROBE, PROIZVODA I USLUGA

600 – Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima

601 – Prihodi od prodaje robe

602 – Prihodi od prodaje proizvoda

603 – Prihodi od pružanja usluga

61 – PRIHODI OD AKTIVIRANJA ROBE, PROIZVODA I USLUGA

610 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe

611 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda za sopstvene potrebe

612 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje usluga za sopstvene potrebe

62 – PROMENA VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA

620 – Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga

621 – Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga

63 – PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA I PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

630 – Prihodi od članarina

631 – Prihodi od članskih doprinosa

632 – Prihodi po posebnim propisima iz budžeta

639 – Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

64 – PRIHODI OD DONACIJA, DOTACIJA, SUBVENCIJA I SL.

640 – Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta

641 – Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave

642 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od inostranih vlada i međunarodnih organizacija

643 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica

644 – Prihodi od donacija i dotacija i sl. od fizičkih lica iz zemlje i inostranstva

649 – Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl.

65 – PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE

650 – Prihodi od nefinansijske imovine od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica

651 – Prihodi od zakupnina pokretnih i nepokretnih stvari

652 – Prihodi od tantijema i licencnih naknada

659 – Ostali prihodi od nefinansijske imovine

66 – PRIHODI OD FINANSIJSKE IMOVINE (FINANSIJSKI PRIHODI)

660 – Prihodi od finansijske imovine od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica

661 – Prihodi od kamata

662 – Pozitivne kursne razlike

663 – Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostalih efekata zaštite od rizika

664 – Prihodi od dividendi

669 – Ostali prihodi od finansijske imovine

67 – OSTALI PRIHODI

670 – Prihodi od prodaje nematerijalne i stalne imovine i materijala

671 – Viškovi

672 – Naplaćena otpisana potraživanja

673 – Prihodi od smanjenja obaveza

674 – Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja

675 – Prihodi od nadoknade štete i refundacija

679 – Ostali nepomenuti prihodi

68 – PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

680 – Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava

681 – Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine

682 – Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

683 – Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana

684 – Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha

685 – Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana

689 – Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

69 – EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA

691 – Prihodi po osnovu promene računovodstvenih politika

692 – Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne

699 – Prenos prihoda

Klasa 7: OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA

70 – OTVARANJE GLAVNE KNJIGE

700 – Otvaranje glavne knjige

71 – ZAKLJUČAK RAČUNA USPEHA

710 – Rashodi i prihodi

711 – Višak prihoda nad rashodima i višak rashoda nad prihodima poslovanja koje se obustavlja

712 – Prenos ukupnog rezultata

72 – VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA I VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA

720 – Višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad prihodima

721 – Poreski rashod perioda

722 – Prenos viška prihoda nad rashodima ili viška rashoda nad prihodima

73 – ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA

730 – Izravnanje računa stanja

74 – SLOBODNA GRUPA

Klasa 8: VANBILANSNA EVIDENCIJA

88 – VANBILANSNA AKTIVA

89 – VANBILANSNA PASIVA

Klasa 9: OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA

90 – RAČUNI ODNOSA SA FINANSIJSKIM KNJIGOVODSTVOM

900 – Račun za preuzimanje zaliha

901 – Račun za preuzimanje troškova

91 – MATERIJAL I ROBA

910 – Materijal

911 – Roba

912 – Proizvodi i roba u prodavnicama proizvođača

92 – RAČUNI MESTA TROŠKOVA NABAVKE, TEHNIČKE UPRAVE I POMOĆNIH DELATNOSTI

93 – RAČUNI GLAVNIH PROIZVODNIH MESTA TROŠKOVA

94 – RAČUNI MESTA TROŠKOVA UPRAVE, PRODAJE I SLIČNIH AKTIVNOSTI

95 – NOSIOCI TROŠKOVA

950 do 957 – Nosioci troškova

958 – Poluproizvodi sopstvene proizvodnje

959 – Odstupanja u troškovima nosioca troškova

96 – GOTOVI PROIZVODI

960 do 968 – Gotovi proizvodi

969 – Odstupanja u troškovima gotovih proizvoda

98 – RASHODI

980 – Troškovi prodatih proizvoda i usluga

981 – Troškovi perioda

982 – Otpisi, manjkovi i viškovi zaliha učinaka

99 – RAČUNI ZAKLJUČKA

999 – Zaključak obračuna troškova i učinaka

 

UPOREDNI PREGLED ZA PREKNJIŽAVANJE SA RAČUNA PRETHODNOG KONTNOG OKVIRA NA RAČUNE NOVOG KONTNOG OKVIRA

– sadrži samo nove i delimično izmenjene račune –

Red.
broj
Novi računi Sa prethodnih računa
1. 00 – Neuplaćeni upisani kapital
2. 012 – Softver i ostala prava 014 – Ostala nematerijalna ulaganja
3. 013 – Gudvil 012 – Gudvil
4. 019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine Ispravka vrednosti sa analitičkih računa grupe 01 – Nematerijalna ulaganja
5. 029 – Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme Ispravka vrednosti sa analitičkih računa u okviru računa grupe 02, osim računa na kojima se iskazuju biološka sredstava
6. 030 – Šume Deo računa 021 – Šume i višegodišnji zasadi
7. 031 – Višegodišnji zasadi Deo računa 021 – Šume i višegodišnji zasadi
8. 032 – Osnovno stado 025 – Osnovno stado
9. 037 – Biološka sredstva u pripremi Deo računa 027 – Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi
10. 038 – Avansi za biološka sredstva Deo računa 028 – Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva
11. 039 – Ispravka vrednosti bioloških sredstava Ispravka vrednosti sa analitičkih računa 021 i 025 koja se odnosi na biološka sredstava
12. 030 – Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
13. 031 – Učešća u kapitalu ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica
14. 032 – Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
15. 033 – Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima
16. 040 – Dugoročni finansijski plasmani u zemlji 034 – Dugoročni krediti u zemlji
17. 041 – Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu 035 – Dugoročni krediti u inostranstvu
18. 036 – Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća
19. 037 – Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli
20. 043 – Ostali dugoročni finansijski plasmani 038 – Ostali dugoročni finansijski plasmani
21. 049 – Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana 039 – Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana
22. 050 – Potraživanja od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica Deo računa na kojima su iskazana potraživanja od matičnih i zavisnih lica čiji je rok dospelosti duži od godinu dana
23. 050 – Potraživanja od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica Deo računa na kojima su iskazana potraživanja od ostalih povezanih lica čiji je rok dospelosti duži od godinu dana
24. 052 – Potraživanja po osnovu jemstva Deo računa na kojem su iskazana dugoročna potraživanja po osnovu jemstva
25. 053 – Sporna i sumnjiva potraživanja Deo računa na kojem su iskazana utužena i sumnjiva potraživanja
26. 054 – Ostala dugoročna potraživanja Deo računa na kojem su iskazana ostala dugoročna potraživanja
27. 059 – Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja Deo računa 039 i drugih računa na kojima je iskazana ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja
28. 104 – Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i manipulaciji Deo računa 101, 102 i 103
29. Računi grupe 14 – Stalna sredstva namenjena prodaji
30. 150 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge
31. 151 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge
32. 152 – Plaćeni avansi za robu u zemlji Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge
33. 153 – Plaćeni avansi za robu u inostranstvu Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge
34. 154 – Plaćeni avansi za usluge u zemlji Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge
35. 155 – Plaćeni avansi za usluge u inostranstvu Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge
36. 200 – Kupci u zemlji – matična, zavisna i ostala povezana lica Deo računa 200 – Kupci – matična i zavisna pravna lica
37. 202 – Kupci u inostranstvu – matična, zavisna i ostala povezana lica Deo računa 200 – Kupci – matična i zavisna pravna lica
38. 200 – Kupci u zemlji – matična, zavisna i ostala povezana lica Deo računa 201 – Kupci – ostala povezana pravna lica
39. 202 – Kupci u inostranstvu – matična, zavisna i ostala povezana lica Deo računa 201 – Kupci – ostala povezana pravna lica
40. 201 – Kupci u zemlji 202 – Kupci u zemlji
41. 202 – Kupci u inostranstvu 203 – Kupci u inostranstvu
42. Računi grupe 21
43. 225 – Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju Deo računa 228 – Ostala potraživanja
44. 226 – Potraživanja po osnovu naknada šteta Deo računa 228 – Ostala potraživanja
45. 230 – Kratkoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 230 – Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica
46. 230 – Kratkoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 231 – Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica
47. 231 – Kratkoročne pozajmice 232 – Kratkoročni krediti u zemlji
48. 231 – Kratkoročne pozajmice 233 – Kratkoročni krediti u inostranstvu
49. 234 – Deo dugoročnih finansijskih plasmana koji dospeva do jedne godine
50. 235 – Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća – deo koji dospeva do jedne godine
51. 236 – Hartije od vrednosti kojima se trguje
52. 237 – Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni prodaji ili poništavanju
53. 270 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) Deo računa 287- Razgraničeni porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po opštoj stopi
54. 271 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa) Deo računa 287- Razgraničeni porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po posebnoj stopi
55. 288 – Odložena poreska sredstva
56. 290 – Gubitak iznad visine kapitala
57. 300 – Akcijski kapital
58. 301 – Udeli društava sa ograničenom odgovornošću
59. 302 – Ulozi
60. 303 – Državni kapital
61. 304 – Društveni kapital
62. 305 – Zadružni udeli
63. 300 – Ulozi (sopstveni izvori) osnivača i drugih lica Deo računa 309 – Ostali osnovni kapital
64. Računi grupe 31 – Neuplaćeni upisani kapital
65. Računi grupe 32 – Rezerve
66. Računi grupe 33 – Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici
67. 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina 340 – Neraspoređeni dobitak ranijih godina
68. 341 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine 341 – Neraspoređeni dobitak tekuće godine
69. 350 – Višak rashoda nad prihodima ranijih godina 350 – Gubitak ranijih godina
70. 351 – Višak rashoda nad prihodima tekuće godine 351 – Gubitak tekuće godine
71. 400 – Dugoročna rezervisanja 400 – Rezervisanja za troškove u garantnom roku
72. 400 – Dugoročna rezervisanja 401 – Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
73. 400 – Dugoročna rezervisanja 402 – Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
74. 400 – Dugoročna rezervisanja 403 – Rezervisanja za troškove restrukturiranja
75. 400 – Dugoročna rezervisanja 404 – Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
76. 400 – Dugoročna rezervisanja 409 – Ostala dugoročna rezervisanja
77. 410 – Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
78. 411 – Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima 412 – Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima
79. 413 – Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana
80. 413 – Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji 414 – Dugoročni krediti u zemlji
81. 414 – Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 415 – Dugoročni krediti u inostranstvu
82. 415 – Obaveze po osnovu finansijskog lizinga Deo računa 419 – Ostale dugoročne obaveze
83. 420 – Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica 420 – Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica
84. 422 – Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 422 – Kratkoročni krediti u zemlji
85. 423 – Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 423 – Kratkoročni krediti u inostranstvu
86. 426 – Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti
87. 427 – Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji
88. 431 – Dobavljači u zemlji Deo računa 431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
89. 432 – Dobavljači u inostranstvu Deo računa 431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
90. 431 – Dobavljači u zemlji Deo računa 432 – Dobavljači – ostala povezana pravna lica
91. 432 – Dobavljači u inostranstvu Deo računa 432 – Dobavljači – ostala povezana pravna lica
92. 431 – Dobavljači u zemlji 433 – Dobavljači u zemlji
93. 432 – Dobavljači u inostranstvu 434 – Dobavljači u inostranstvu
94. Računi grupe 44 – Obaveze iz specifičnih poslova
95. 461 – Obaveze za dividende
96. 462 – Obaveze za učešće u dobitku
97. 461 – Obaveze prema zaposlenima 463 – Obaveze prema zaposlenima
98. 469 – Ostale obaveze 464 – Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora
99. 462 – Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima 465 – Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
100. 466 – Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine
101. 463 – Obaveze za kratkoročna rezervisanja Deo 469 – Ostale obaveze
102. 464 – Obaveze za prikupljena sredstava pomoći Deo 469 – Ostale obaveze
103. 483 – Obaveze za doprinose koji terete troškove
104. 470 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) Deo računa 497 – Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po opštoj stopi
105. 471 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa) Deo računa 497 – Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po posebnoj stopi
106. 498 – Odložene poreske obaveze
107. 500 – Nabavka robe
108. 500 – Nabavna vrednost prodate robe 501 – Nabavna vrednost prodate robe
109. 502 – Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje
110. 510 – Nabavka materijala
111. 510 – Troškovi materijala za izradu 511 – Troškovi materijala za izradu
112. 511 – Troškovi ostalog materijala (režijskog) 512 – Troškovi ostalog materijala (režijskog)
113. 512 – Troškovi goriva i energije 513 – Troškovi goriva i energije
114. 529 – Ostali lični rashodi i naknade 526 – Troškovi naknadna članovima upravnog i nadzornog odbora
115. Deo računa 541 – Troškovi rezervisanja 541 – Troškovi rezervisanja za garantni rok
116. Deo računa 541 – Troškovi rezervisanja 542 – Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
117. Deo računa 541 – Troškovi rezervisanja 543 – Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
118. Deo računa 541 – Troškovi rezervisanja 544 – Rezervisanja za troškove restrukturiranja
119. Deo računa 541 – Troškovi rezervisanja 545 – Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
120. Deo računa 541 – Troškovi rezervisanja 549 – Ostala dugoročna rezervisanja
121. 557 – Troškovi donacija Deo računa sa grupe računa 55 – Nematerijalni troškovi
122. 560 – Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 560 – Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
123. 560 – Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 561 – Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
124. 565 – Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja koji se obračunavaju korišćenjem metoda udela
125. 566 – Rashodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika (osim valutne klauzule) 569 – Ostali finansijski rashodi
126. 570 – Rashodi po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne i materijalne stalne imovine i materijala 570 – Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
127. 570 – Rashodi po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne i materijalne stalne imovine i materijala 571 – Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava
128. 572 – Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti
129. 570 – Rashodi po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne i materijalne stalne imovine i materijala 573 – Gubici od prodaje materijala
130. 575 – Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi
131. 575 – Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 576 – Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
132. 576 – Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe 577 – Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
133. 577 – Kazne, penali i nadoknade štete Deo računa 579 – Ostali nepomenuti rashodi
134. 583 – Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana Deo računa 583 – Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
135. 590 – Gubitak poslovanja koje se obustavlja
136. 591 – Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika Deo računa 591 – Rashodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
137. 592 – Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koji nisu materijalno značajni Deo računa 591 – Rashodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
138. 600 – Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima Deo računa 600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima
139. 601 – Prihodi od prodaje robe Deo računa 600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima
140. 600 – Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima Deo računa 601 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
141. 601 – Prihodi od prodaje robe Deo računa 601 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
142. 600 – Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 602 – Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
143. 601 – Prihodi od prodaje robe 603 – Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
144. 600 – Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima Deo računa 610 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima
145. 600 – Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima Deo računa 611 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima
146. 602 – Prihodi od prodaje proizvoda i 603 – Prihodi od pružanja usluga 612 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
147. 602 – Prihodi od prodaje proizvoda i 603 – Prihodi od pružanja usluga 613 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu
148. 610 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe 620 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe
149. 611 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda za sopstvene potrebe 621 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe
150. 612 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje usluga za sopstvene potrebe 621 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe
151. 620 – Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga 630 – Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga
152. 621 – Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga 631 – Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga
153. Deo računa 640 do 649 640 – Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina
154. Deo računa 640 do 649 641 – Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
155. 651 – Prihodi od zakupnina pokretnih i nepokretnih stvari 650 – Prihodi od zakupnina
156. 630 – Prihodi od članarina 651 – Prihodi od članarina
157. 659 – Ostali prihodi od nefinansijske imovine 659 – Ostali poslovni prihodi
158. Deo računa 660 – Prihodi od finansijske imovine od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica 660 – Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
159. Deo računa 660 – Prihodi od finansijske imovine od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica 661 – Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
160. 661 – Prihodi od kamata 662 – Prihodi od kamata
161. 662 – Pozitivne kursne razlike 663 – Pozitivne kursne razlike
162. Deo računa 663 – Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostalih efekata zaštite od rizika 664 – Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
163. Deo 664 – Prihodi od dividendi 665 – Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja
164. 669 – Ostali prihodi od finansijske imovine 669 – Ostali finansijski prihodi
165. Deo računa 670 – Prihodi od prodaje nematerijalne i stalne imovine i materijala 670 – Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
166. Deo računa 670 – Prihodi od prodaje nematerijalne i stalne imovine i materijala 671 – Dobici od prodaje bioloških sredstava
167. 672 – Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
168. Deo računa 670 – Prihodi od prodaje nematerijalne i stalne imovine i materijala 673 – Dobici od prodaje materijala
169. 671 – Viškovi 674 – Viškovi
170. 672 – Naplaćena otpisana potraživanja 675 – Naplaćena otpisana potraživanja
171. Deo računa 663 – Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostalih efekata zaštite od rizika 676 – Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
172. 673 – Prihodi od smanjenja obaveza 677 – Prihodi od smanjenja obaveza
173. 674 – Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja 678 – Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
174. 675 – Prihodi od nadoknade štete i refundacija Deo računa 679 – Ostali nepomenuti prihodi
175. 690 – Dobitak poslovanja koje se obustavlja
176. 691 – Prihodi po osnovu promene računovodstvenih politika 691 – Prihodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
177. 692 – Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne 691 – Prihodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
178. 722 – Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda
179. 723 – Lična primanja poslodavca
180. 722 – Prenos viška prihoda nad rashodima ili viška rashoda nad prihodima 724 – Prenos dobitka ili gubitka
181. 901 – Račun za preuzimanje nabavke materijala i robe
182. 901 – Račun za preuzimanje troškova 902 – Račun za preuzimanje troškova
183. 903 – Račun za preuzimanje prihoda
184. 97 – Slobodna grupa
185. 981 – Nabavna vrednost prodate robe
186. 981 – Troškovi perioda 982 – Troškovi perioda
187. 982 – Otpisi, manjkovi i viškovi zaliha učinaka 983 – Otpisi, manjkovi i viškovi zaliha učinaka
188. 985 – Slobodan račun
189. 986 – Prihodi po osnovu proizvoda i usluga
190. 987 – Prihodi po osnovu robe
191. 988 – Slobodan račun
192. 989 – Drugi prihodi
193. 990 – Poslovni dobitak i gubitak
194. 991 – Gubitak i dobitak po osnovu prodaje materijala
195. 992 – Manjkovi materijala i robe
196. 993 – Otpisi materijala i robe
197. 994 – Viškovi materijala i robe

NAPOMENA: U uporedni pregled uneti su samo novi i inovirani računi na koje se, kod preknjižavanja prenosi stanje i promet sa prethodnih računa koji se gase sa prelaskom na primenu novog Kontnog okvira propisanog ovim pravilnikom.