Ako se knjiga evidencije prometa robe vodi na računaru to ne isključuje obavezu štampanja svakog lista posebno

Servis računara online zakazivanje

Ako se knjiga evidencije prometa robe vodi na računaru to ne isključuje obavezu štampanja svakog lista posebno

„Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 i 10/2013) u članu 37. propisuje obavezu vođenja evidencije o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe. U istom članu daje se ovlašćenje ministru nadležnom za poslove trgovine da podzakonskim aktom bliže propiše sadržinu, oblik, način vođenja i mesto čuvanja ove evidencije. S obzirom da na osnovu ovog ovlašćenja nije donet odgovarajući akt, a imajući u vidu član 80. stav 2. primenjivaće se Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/96, 48/96 – ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010 – dalje: Pravilnik). Navedenim pravilnikom propisano je da se Knjiga evidencije vodi na obrascu KEPU i to za svaki objekat, prodajno mesto, odnosno poslovnu prostoriju. Dalje u članu 4. određuje se da je Knjiga povezana i da obveznik overava Knjigu evidencije i numeriše stranice rednim brojevima pre unošenja podataka. Ukoliko se Knjiga evidencije vodi preko računara, odštampani listovi moraju biti numerisani i overeni. Zaključivanje Knjige evidencije vrši se na poslednjoj strani poslednjih knjiženja za proteklu poslovnu godinu i overava pečatom i potpisom odgovornog lica i čuva se na način i u pogledu rokova shodno propisima o računovodstvu.

Na osnovu navedenog sledi da je obveznik dužan da vodi Knjigu evidencije na propisanom obrascu za svaki prodajni objekat, prodajno mesto ili poslovnu prostoriju. Da bi se obezbedila tačnost i verodostojnost podataka o poslovnim promena koje se moraju unositi svakodnevno i to pre raspolaganja robom, mišljenja smo da iako se Knjiga evidencije vodi na računaru to ne isključuje obavezu štampanja svakog lista posebno.

Shodno članu 12. Pravilnika i članu 24. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013) Knjiga evidencije kao pomoćna knjiga čuva se pet godina od dana njenog zaključenja.

Upotreba pečata nije obavezna u poslovnoj komunikaciji privrednih društava i drugim dokumentima društva prema članu 25. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), međutim obaveza vođenja evidencije prometa, propisane sadržine, oblika i načina vođenja predstavlja opšti uslov za obavljanje trgovine u skladu sa članom 37. Zakona o trgovini.“

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 011-00-00023/2014-03 od 22.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje