PDV na usluge posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva isporučuje kupcima na teritoriji Republike Srbije

PDV na usluge posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva isporučuje kupcima na teritoriji Republike Srbije

„Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (odredba člana 5. stav 1. Zakona).

Saglasno odredbi člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.

Prema odredbi stava 4. člana 12. Zakona, mesto prometa usluga posredovanja, osim usluga posredovanja iz stava 3. tačka 4) podtačka 11) ovog člana (usluge posredovanja prilikom pružanja usluga za koje se mesto prometa utvrđuje prema mestu primaoca usluge), određuje se prema mestu prometa dobara i usluga koji je predmet posredovanja.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (odredba člana 5. stav 1. Zakona).

Mesto prometa dobara, saglasno odredbi člana 11. stav 1, tačka 1) Zakona, je mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njegovom nalogu.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kada obveznik PDV vrši promet usluga posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva isporučuju kupcima na teritoriju Republike Srbije, u tom slučaju na naknadu za promet ovih usluge ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, imajući u vidu da se mesto prometa predmetnih usluga određuje prema mestu prometa dobara koji je predmet posredovanja, a da mesto prometa dobara u ovom slučaju nije na teritoriji Republike Srbije.

Na uvoz dobara u Republiku Srbiju, saglasno članu 7. Zakona, a koja strano lice isporučuje iz inostranstva kupcima na teritoriju Republike Srbije, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00698/2008-04 od 22.12.2009. godine