Odluka o odobrenju izvođenja investicionih i drugih radova na nepokretnosti

„__“ D.o.o.

Broj __

U __, __ 20__. godine

 

 

Na osnovu člana 200 i 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RS 36/2011 i 99/2011) jedini član privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ u vršenju funkcije Skupštine Društva dana 20__. godine je doneo sledeću

 

Odluku o odobrenju izvođenja građevinskih i drugih radova na objektu društva u __, ul. __ br. __

 

Član 1.

Radi omogućavanja korišćenja objekta za poslovne delatnosti društva a koji se nalazi u __, ul. __ br. __ odobrava se izvođenje sledećih radova :

  1. _________________________
  2. _________________________
  3. _________________________
  4. _________________________
  5. _________________________
  6. _________________________
  7. _________________________
  8. _________________________
  9. _________________________
  10. _________________________

Član 2.

Svi troškovi za sve radove navedene u članu 1. ove Odluke padaju na teret troškova poslovanja društva.

Član 3.

Svi radovi će se izvoditi u skladu sa propisima i ugovorima koji će se zaključiti za izvođačima radova i nadzornim organom.

Član 3.

Ovu Odluku upisati u Knjigu odluka društva i odložiti u arhivu društva.

 

 

 

Direktor

______________________