Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama

Sl. glasnik RS br. 140/2004, 19/2005

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuje oblik i sadržina obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, broj 135/2004 – u daljem tekstu: Zakon), koje je obveznik u smislu člana 3 stav 6 Zakona, dužan da istakne na vidnom mestu u objektu u kome vrši promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima.

Član 2

Obaveštenje iz člana 1 ovog pravilnika je u obliku pravougaonika veličine 40 cm x 30 cm.

Obaveštenje iz stava 1 ovog člana obveznik je dužan da istakne na vidnom mestu u svakom objektu u kome vrši promet dobara na malo, odnosno u kome vrši promet usluga fizičkim licima, tako da je jasno uočljivo.

Član 3

Sadržina obaveštenja iz člana 1 ovog pravilnika data je na Obrascu OB – Obaveštenje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Pored obaveštenja iz člana 2 ovog pravilnika, obveznik je dužan da istakne i obaveštenje Ministarstva finansija u vidu samolepljive nalepnice pravougaonog oblika formata A4.

U objektima površine preko 100 m2 obveznik je dužan da istakne obaveštenje iz stava 1 ovog člana čije su dimenzije 50 cm x 30 cm.

Obaveštenje iz st. 1 i 2 ovog člana daje se na Obrazcu OBMF, koji je sastavni deo ovog pravilnika.

Član 4a

Obaveštenje iz člana 4 stav 1 ovog pravilnika obveznik je dužan da zalepi na čvrstu podlogu i istakne na vidnom mestu pored svake fiskalne kase u objektu u kome vrši promet dobara na malo, odnosno u kome vrši promet usluga fizičkim licima.

Obaveštenje iz člana 4 stav 2 ovog pravilnika, obveznik je dužan da zalepi na čvrstu podlogu i istakne iznad svake fiskalne kase, na visini od najviše 2,5 m.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama

(„Sl. glasnik RS“, br. 19/2005)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac OB

__________________________
(naziv obveznika)

______________________
(sedište obveznika)

__________________
(PIB)

OBAVEŠTENJE

Obveznik je dužan da kupcu dobara, odnosno korisniku usluga fizičkom licu (u daljem tekstu: kupac) odštampa i izda fiskalni isečak za kupljena dobra/pružene usluge.

Kupac je obavezan da uzme fiskalni isečak.

Ako obveznik kupcu ne odštampa i ne izda fiskalni isečak, kupac ima pravo da kupljena dobra, odnosno primljene usluge ne plati obvezniku.

(Član 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama – „Službeni glasnik RS“, broj 135/2004)

(M.P.)

Obrazac OBMF

Grb

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO FINANSIJA

OBAVEŠTENJE

Obveznik je dužan da svakom kupcu izda fiskalni isečak za kupljena dobra/pružene usluge.
Ako obveznik kupcu ne izda fiskalni isečak, kupac ima pravo da kupljena dobra, odnosno primljene usluge ne plati obvezniku, kao i da o tome dostavi podatak Ministarstvu finansija.
Podatak se dostavlja Ministarstvu finansija – na info telefon 011/361-9900.
(Član 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama – „Službeni glasnik RS“, broj 135/2004 i član 2 Uredbe o ostvarivanju prava fizičkog lica – kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama – „Službeni glasnik RS“, broj 15/2005)

(M.P.)

U Z M I T E

R A Č U N !

Žalbe na telefon:

011/361-9900

 

 

Servis računara online zakazivanje