Ne postoji povezanost između dva pravna lica od kojih je svaki bračni drug vlasnik jednog pravnog lica

Servis računara online zakazivanje

Ne postoji povezanost između dva pravna lica od kojih je svaki bračni drug vlasnik jednog pravnog lica

„U skladu sa članom 59. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon i 142/2014 – dalje: Zakon), transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

Prema stavu 3. istog člana Zakona, u slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom.

Mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja (član 59. stav 4. Zakona).

Saglasno stavu 5. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.

Prema stavu 6. istog člana Zakona, licima povezanim sa obveznikom smatraju se bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga, lica koje je sa obveznikom povezano na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.

U konkretnom slučaju, a kako proizilazi iz sadržine podnetog dopisa i pojašnjenja datog usmenim putem (telefonom), jedan bračni drug (suprug) jedini je član privrednog društva, a drugi bračni drug (supruga) jedini je član drugog privrednog društva. S tim u vezi, između ta dva privredna društva (obveznika poreza na dobit) ne postoji povezanost, u skladu sa članom 59. Zakona.

Međutim, kako se u konkretnom slučaju, a shodno odredbi člana 59. stav 6. Zakona, suprug smatra povezanim licem sa obveznikom (privrednim društvom u vlasništvu njegovog bračnog druga) i obratno, napominjemo da se (eventualne) transakcije između privrednog društva u vlasništvu supruga i njegovog bračnog druga, odnosno transakcije između privrednog društva u vlasništvu supruge i njenog bračnog druga, smatraju transakcijama između povezanih pravnih lica.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-277/2015-04 od 16.07.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje