Obaveza poslodavca da pre prestanka radnog odnosa izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora

Servis računara online zakazivanje

Obaveza poslodavca da pre prestanka radnog odnosa izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora

„Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 68. utvrđeno je da zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa zakonom.

Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa duži od 30 radnih dana stiče pravo da koristi godišnji odmor posle šest meseci neprekidnog rada.

Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.

Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti.

U članu 71. Zakona o radu, predviđena je obaveze poslodavca da zaposlenom u slučaju prestanka radnog odnosa izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora.

Prema tome, zaposleni kome je prestao radni odnos, a nije delimično ili u celini iskoristio godišnji odmor, u slučaju zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca ima pravo da koristi preostali deo godišnjeg odmora kod tog poslodavca.

Pravo iz pomenutog člana zaposleni može ostvariti samo u slučaju da nije došlo do prekida rada u trajanju dužem od 30 radnih dana.

Poslodavac kod koga je zaposleni radio pre prestanka radnog odnosa, dužan je da zaposlenom izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora. Ova potvrda služi da se zaposlenom odredi pravo na preostale dane godišnjeg odmora kod novog poslodavca.

Dužina punog godišnjeg odmora se određuje prema kriterijumima novog poslodavca i u odnosu na tako utvrđenu dužinu odmora i potvrde o iskorišćenom broju dana odmora kod prethodnog poslodavca utvrđuje se pravo na preostale dane godišnjeg odmora kod novog poslodavca.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00116/2008-02 od 29.02.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje