Način računanja ostvarenih časova rada preko punog radnog vremena

Servis računara online zakazivanje

Način računanja ostvarenih časova rada preko punog radnog vremena

 

„Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je: da puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno (član 50. stav 1); da je zaposleni dužan da radi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad) u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran (član 53. stav 1); da prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno, niti duže od četiri časa dnevno po zaposlenom (član 53. stav 2).

Puno radno vreme utvrđeno je u trajanju od 40 časova nedeljno, a prekovremeni rad je zakonom definisan kao rad preko punog radnog vremena. Časovi odsustva sa rada za koje se zaposlenom isplaćuje naknada zarade ne evidentiraju se kao časovi efektivnog rada, već se evidentiraju kao časovi odsustva sa rada i računaju se u radno vreme zaposlenog.

Prema tome, prilikom računanja ostvarenih časova rada preko punog radnog vremena, u časove prekovremenog rada računaju se samo efektivni časovi rada ostvareni preko punog radnog vremena, s tim što se u puno radno vreme računaju kako efektivni časovi rada, tako i časovi odsustvovanja sa rada uz naknadu zarade.

Polazeći od člana 2. stav 2. Zakona, kojim je propisano da se odredbe ovog zakona primenjuju i na zaposlene u javnim službama, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno; da je u članu 54. Zakona propisano da se dežurstvo u zdravstvenim ustanovama, kao prekovremeni rad, uređuje posebnim zakonom, kao i da je dežurstvo u zdravstvenim ustanovama uređeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011 i 119/2012), a naknada po tom osnovu uređena Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Sl. glasnik RS“, br. 36/2010).“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-220/2012-02 od 21.05.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje