Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca i saglasnost zaposlenog

Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca i saglasnost zaposlenog

 

„U članu 174. st. 1. i 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), propisano je da zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u zakup poslovni prostor ili zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana.

Zaposleni može, uz svoju saglasnost, u slučajevima iz stava 1. ovog člana i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu, da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca i duže od godinu dana, dok traju razlozi za njegovo upućivanje.

Polazeći od napred navedenih odredaba Zakona o radu, poslodavac može zaposlenog da privremeno uputi na rad kod drugog poslodavca, na odgovarajući posao, u sledećim slučajevima:

  • ako je privremeno prestala potreba za njegovimradom,
  • ako je dat u zakup poslovni prostor, ili
  • ako je zaključen ugovor o poslovnoj saradnji.

Zaposleni može, bez njegove saglasnosti, biti privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca dok traju napred navedeni razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana. Zaposleni može, uz njegovu saglasnost, biti upućen na rad kod drugog poslodavca i u dužem trajanju od godinu dana u napred navedenim, kao i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu.

Prema tome, rok od godinu dana za upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca bez njegove saglasnosti nije vezan za jednu kalendarsku godinu, što znači da period rada kod drugog poslodavca može da obuhvati dve kalendarske godine, ako upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca ne traje duže od godinu dana u kontinuitetu.

Pored toga, nema smetnji da poslodavac po raznim osnovima zaposlenog više puta uputi na rad kod drugih poslodavaca, bez njegove saglasnosti na period koji je kraći od godinu dana, ako su se stekli novi uslovi za upućivanje. Međutim, poslodavac je dužan da traži saglasnost zaposlenog za njegovo ponovno upućivanje na rad kod poslodavca kod koga je već bio upućen na rad u ukupnom trajanju od godinu dana (sa prekidima ili bez prekida), ako se radi o istom pravnom osnovu (npr. ugovor o zakupu) za njegovo upućivanje na rad.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-39/2008-02 od 08.02.2008. godine