Prava zaposlenog u slučaju privremenog upućivanja na rad kod drugog poslodavca

Prava zaposlenog u slučaju privremenog upućivanja na rad kod drugog poslodavca

 

 

„U skladu sa članom 174. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovimradom, dat u zakup poslovni prostor ili zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana.

Zaposleni može, uz svoju saglasnost, i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu, da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca i duže od godinu dana, dok traju razlozi za njegovo upućivanje.

Zaposleni sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme.Poisteku roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio.

Prema tome, u slučajevima propisanim članom 174. Zakona, poslodavac može da uputi svog zaposlenog (lice koje je zaključilo ugovor o radu na određeno i neodređeno vreme) na rad kod drugog poslodavca, i to samo na odgovarajući posao. Odgovarajućim poslom se smatra posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu (član 171. stav 2. Zakona).

Radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca, u skladu sa članom 174. Zakona, poslodavac je dužan da ponudi zaposlenom aneks ugovora, odnosno izmenu ugovorenih uslova rada (član 171. stav 1. tačka 3) Zakona).

Ako prihvati ponudu za zaključivanje aneksa ugovora, zaposlenom miruju prava i obaveze kod poslodavca koji ga je uputio na rad, osim prava i obaveza za koje je zakonom, opštim aktom, odnosno ugovorom o radu drukčije određeno (član 79. stav 1. tačka 3) Zakona), a sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaposleni zaključuje ugovor o radu na određeno vreme. Za vreme rada kod drugog poslodavca zaposleni ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kod poslodavca kod koga je upućen na rad (pravo na zaradu, naknadu troškova, otpremninu zbog odlaska u penziju, pravo na porodiljsko odsustvo i dr.).

Članom 163. Zakona propisano je da je zaposleni koji je na radu ili u vezi s radom namerno ili krajnjom nepažnjom prouzrokovao štetu trećem licu, a koju je naknadio poslodavac, dužan da poslodavcu naknadi iznos isplaćene štete.

Prema tome, za štetu u smislu člana 163. Zakona odgovara poslodavac kod koga je zaposleni u radnom odnosu u trenutku kada je štetu prouzrokovao, koji ima pravo da iznos isplaćene štete naknadi od zaposlenog koji je štetu prouzrokovao.

U slučaju statusnih promena kod poslodavca kod koga je zaposleni upućen na rad, na upućene zaposlene se primenjuju odredbe Zakona u poglavlju „X. Prava zaposlenih kod promene poslodavca“.

Nakon isteka ugovora o radu na određeno vreme, zaposleni kome su mirovala prava i obaveze, ima pravo da se u roku od 15 dana od dana prestanka rada kod drugog poslodavca – vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio na rad (član 79. stav 2. Zakona). Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka za mirovanje radnog odnosa (član 179. tačka 5) Zakona).

Ako je zaposlena za vreme rada kod drugog poslodavca započela korišćenje porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ima pravo da se vrati kod prvog poslodavca na rad i nastavi korišćenje porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Poslodavac kod koga se zaposlena vratila na rad je dužan da o pravu zaposlene na plaćeno odsustvo u navedenom slučaju odluči odgovarajućim rešenjem u skladu sa članom 192. Zakona.

Zaposleni ima pravo da se vrati kod prvog poslodavca u roku od 15 dana od dana prestanka rada kod drugog poslodavca, u slučaju da drugi poslodavac ode u stečaj, usled čega zaposlenom prestaje radni odnos kod poslodavca u stečaju po sili zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-454/2008-02 od 20.06.2008. godine