Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1 – Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja

Servis računara online zakazivanje

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 1

Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja

Sl.glasnik RS br. 35/2014

Cilj

1 Cilj ovog IFRS je da se obezbedi da prvi finansijski izveštaji entiteta u skladu sa IFRS i njegovi periodični izveštaji koji se odnose na deo perioda koji obuhvataju finansijski izveštaji, sadrže visokokvalitetne informacije koje:

(a) su transparentne za korisnike i uporedive za sve periode o kojima se izveštava;

(b) pružaju odgovarajuću polaznu tačku za računovodstvo u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (IFRS); i

(c) mogu da se pribavljaju uz troškove koji ne prevazilaze koristi.

Delokrug

2 Entitet primenjuje ovaj standard na:

(a) prve finansijske izveštaje sastavljene u skladu sa IFRS; i

(b) svaki periodični finansijski izveštaj, ako postoji, sastavljen u skladu sa IAS 34 Periodično finansijsko izveštavanje, za deo perioda na koji se odnose prvi finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa IFRS.

3 Prvi finansijski izveštaji entiteta sastavljeni u skladu sa IFRS su prvi godišnji finansijski izveštaji u kojima entitet eksplicitnim i bezrezervnim saopštenjem potvrđuje usaglašenost finansijskih izveštaja sa IFRS. Finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa IFRS se smatraju prvim finansijskim izveštajima entiteta sastavljenim u skladu sa IFRS ako je entitet, na primer:

(a) prezentovao svoje najskorije prethodne finansijske izveštaje:

(i) u skladu sa nacionalnim zahtevima koji nisu u skladu sa IFRS po svim aspektima;

(ii) u skladu sa IFRS po svim aspektima, osim što ti finansijski izveštaji nisu sadržali eksplicitno i bezrezervno saopštenje kojim se potvrđuje njihova usaglašenost sa IFRS;

(iii) koji su sadržali eksplicitno saopštenje o usaglašenosti sa nekim, ali ne i sa svim IFRS;

(iv) u skladu sa nacionalnim zahtevima, koji nisu u skladu sa IFRS, koristeći neke pojedinačne IFRS za računovodstveno obuhvatanje stavki za koje ne postoje nacionalni propisi; ili

(v) u skladu sa nacionalnim zahtevima, uz usklađivanje nekih iznosa sa iznosima određenim putem IFRS;

(b) sastavio finansijske izveštaje u skladu sa IFRS samo za internu upotrebu, koji nisu dostupni vlasnicima entiteta ili bilo kojim drugim spoljnim korisnicima;

(c) sastavio izveštaje u skladu sa IFRS za svrhe konsolidovanja, bez sastavljanja potpunog seta finansijskih izveštaja na način definisan u IAS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja (revidiran 2007. godine); ili

(d) nije prezentovao finansijske izveštaje za prethodne periode.

4 Ovaj standard se primenjuje kada entitet po prvi put usvaja IFRS. Ne primenjuje se kada entitet, na primer:

(a) prestane da prezentuje finansijske izveštaje u skladu sa nacionalnim zahtevima, ukoliko ih je prethodno prezentovao zajedno sa drugim setom finansijskih izveštaja koji su sadržali eksplicitno i bezrezervno saopštenje o usaglašenosti sa IFRS;

(b) prezentovao je finansijske izveštaje u prethodnoj godini u skladu sa nacionalnim zahtevima i ti izveštaji sadrže eksplicitno i bezrezervno saopštenje o usaglašenosti sa IFRS; ili

(c) prezentovao je u prethodnoj godini finansijske izveštaje koji su sadržali eksplicitno i bezrezervno saopštenje o usaglašenosti sa IFRS, čak i ako su revizori dali kvalifikovani revizijski izveštaj o tim finansijskim izveštajima.

4A Bez obzira na zahteve iz paragrafa 2 i 3, entitet koji je primenio IFRS u prethodnom izveštajnom periodu, ali čiji najskoriji prethodni godišnji finansijski izveštaji nisu sadržali eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti sa IFRS, obavezan je ili da primeni ovaj IFRS ili da retrospektivno primeni ostale IFRS u skladu sa IAS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške, kao da entitet nikad nije prestao da primenjuje IFRS.

4B Kada entitet izabere da ne primenjuje ovaj IFRS u skladu sa paragrafom 4A, entitet će bez obzira na to primeniti zahteve za obelodanjivanjem iz paragrafa 23A-23B u IFRS 1, pored zahteva za obelodanjivanjem iz IAS 8.

5 Ovaj IFRS se ne primenjuje na promene računovodstvenih politika entiteta koji već primenjuju IFRS. Ove promene su predmet:

(a) zahteva u vezi sa promenama računovodstvenih politika definisanih u IAS 8 – Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške; i

(b) zahteva navedenih u prelaznim odredbama ostalih IFRS.

Priznavanje i odmeravanje

Početni izveštaj o finansijskoj poziciji u skladu sa IFRS

6 Entitet sastavlja i prezentuje početni izveštaj o finansijskoj poziciji u skladu sa IFRS na datum prelaska na IFRS. Ovo je polazna tačka za računovodstvo u skladu sa IFRS.

Računovodstvene politike

7 Entitet koristi iste računovodstvene politike u početnom izveštaju o finansijskoj poziciji sastavljenom u skladu sa IFRS i u svim periodima prezentovanim u prvim finansijskim izveštajima u skladu sa IFRS. Te računovodstvene politike treba da budu u skladu sa svakim IFRS koji je važeći na kraju prvog izveštajnog perioda u skladu sa IFRS, osim u slučajevima preciziranim paragrafima 13-19 i Prilozima B-E.

8 Entitet ne primenjuje drugačije verzije IFRS koje su važile na ranije datume. Entitet može da primenjuje novi IFRS, koji još uvek nije obavezan, ako se dopušta ranija primena.

Primer: Dosledna primena poslednje verzije IFRS
Istorijat

Kraj izveštajnog perioda za prve finansijske izveštaje entiteta A u skladu sa IFRS jeste 31. decembar 20X5. godine. Entitet A odlučuje da u tim finansijskim izveštajima prezentuje uporedive informacije samo za jednu godinu (videti paragraf 21). Stoga, datum prelaska na IFRS je početak poslovanja 1. januara 20X4. godine (odnosno završetak poslovnog perioda – 31. decembra 20X3. godine). Entitet A je prezentovao finansijske izveštaje u skladu sa prethodno prihvaćenim računovodstvenim principima (GAAP) godišnje do 31. decembra svake godine, uključujući i 31. decembar 20X4. godine.

Primena zahteva

Od entiteta A se zahteva da primenjuje IFRS važeće za periode koji se završavaju 31. decembra 20X5. godine, prilikom:

(a) sastavljanja i prezentacije početnog izveštaja o finansijskoj poziciji u skladu sa IFRS na dan 1. januar 20X4. godine; i

(b) sastavljanja i prezentacije izveštaja o finansijskoj poziciji za 31. decembar 20X5. godine (uključujući uporedive iznose za 20X4. godine), izveštaja o ukupnom rezultatu, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za datu godinu, do 31. decembra 20X5. godine (uključujući i uporedive iznose za 20X4. godinu) i obelodanjivanja (uključujući uporedive informacije za 20X4. godinu).

Ako novi IFRS još uvek nije obavezan, ali dopušta ranu primenu, entitetu A je dopušteno, ali se od njega ne zahteva, da primenjuje taj IFRS u svojim prvim finansijskim izveštajima sastavljenim u skladu sa IFRS.

9 Prelazne odredbe drugih IFRS primenjuju se na promene računovodstvenih politika entiteta koji već koristi IFRS; ne odnose se na entitete koji prvi put prelaze na primenu IFRS, osim u slučajevima naznačenim u Prilozima B-E.

10 Osim u slučajevima opisanim u paragrafima 13-19 i Prilozima B-E, entitet, u svom početnom izveštaju o finansijskoj poziciji sastavljenom u skladu sa IFRS:

(a) priznaje svu imovinu i obaveze, čije priznavanje zahtevaju IFRS;

(b) ne vrši priznavanje stavke kao imovine ili obaveze, ako IFRS ne dozvoljavaju takvo priznavanje;

(c) reklasifikuje stavke priznate u skladu sa prethodno prihvaćenim računovodstvenim principima kao vrstu imovine, obaveza ili kao deo kapitala, ali spadaju u drugu vrstu imovine, obaveza ili dela kapitala u skladu sa IFRS; i

(d) primenjuje IFRS u odmeravanju ukupne priznate imovine i obaveza.

11 Računovodstvene politike koje entitet koristi u svom početnom izveštaju o finansijskoj poziciji sastavljenom u skladu sa IFRS mogu se razlikovati od onih korišćenih za isti datum, ali u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima. Proizašla korigovanja nastaju zbog događaja i transakcija nastalih pre datuma prelaska na IFRS. Stoga, entitet priznaje iznose tih korigovanja direktno kao neraspoređenu dobit (ili, ako je pogodno, drugu kategoriju kapitala) na datum prelaska na IFRS.

12 Ovaj IFRS ustanovljava dve kategorije izuzetaka u odnosu na princip da početni izveštaj o finansijskoj poziciji sastavljen u skladu sa IFRS mora da bude usaglašen sa svakim IFRS:

(a) paragrafi 14-17 i Prilog B zabranjuju retrospektivnu primenu nekih aspekata drugih IFRS;

(b) Prilozi C-E dozvoljavaju izuzimanja od nekih zahteva drugih IFRS.

Izuzeća od retrospektivne primene ostalih IFRS

13 Ovaj IFRS zabranjuje retrospektivnu primenu nekih aspekata drugih IFRS. Ova izuzeća su data u paragrafima 14-17 i Prilogu B.

Procene

14 Procene entiteta u skladu sa IFRS na datum prelaska na IFRS treba da budu dosledne procenama izvršenim za isti datum u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima (nakon korigovanja radi odražavanja svih razlika u računovodstvenim politikama), osim ako ne postoji objektivni dokaz da su te procene bile pogrešne.

15 Entitet može nakon datuma prelaska na IFRS da dobije informacije u vezi sa procenama koje je načinio u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima. U skladu sa paragrafom 14, entitet tretira prijem tih informacija na isti način kao i nekorektivne događaje posle izveštajnog perioda, u skladu sa IAS 10 Događaji posle izveštajnog perioda. Na primer, pretpostavimo da je datum prelaska entiteta na IFRS 1. januar 20X4. godine i da nove informacije dobijene 15. jula 20X4. godine zahtevaju revidiranje procene izvršene u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim principima 31. decembra 20X3. godine. Taj entitet ne prikazuje nove informacije u početnom izveštaju o finansijskoj poziciji sastavljenom u skladu sa IFRS (osim ako te procene zahtevaju korigovanje za svaku razliku u računovodstvenim politikama, ili postoji objektivni dokaz da su te procene bile pogrešne). Umesto toga, entitet prikazuje nove informacije u dobitku ili gubitku (ili, ukoliko je prikladno, ostalom ukupnom rezultatu) za godinu koja se završava 31. decembra 20X4. godine.

16 Entitet možda mora da izvrši na datum prelaska na IFRS procene u skladu sa IFRS koje prethodni opšteprihvaćeni računovodstveni principi nisu zahtevali na taj datum. Radi ispunjenja zahteva iz IAS 10, ove procene na osnovu IFRS odražavaju uslove na datum prelaska na IFRS. Naročito, procene tržišnih cena, kamatnih stopa ili deviznih kurseva na datum prelaska na IFRS, odražavaju tržišne uslove na taj dan.

17 Paragrafi 14-16 se primenjuju na početni izveštaj o finansijskoj poziciji sastavljen u skladu sa IFRS. Oni se takođe primenjuju na uporedni period, prezentovan u prvim finansijskim izveštajima entiteta sastavljenim u skladu sa IFRS, pri čemu se oznake datuma prelaska na IFRS zamenjuju oznakama datuma kraja uporednog perioda.

Izuzeća od ostalih IFRS

18 Entitet može da izabere da li će koristiti jedno ili više od izuzeća datih u Prilozima C-E. Entitet ne primenjuje ova izuzimanja na druge stavke po analogiji.

19 [Brisan]

Prezentacija i obelodanjivanje

20 Ovaj IFRS ne propisuje izuzeća od zahteva za prezentacijom i obelodanjivanjem iz ostalih IFRS.

Uporedne informacije

21 Prvi finansijski izveštaji entiteta u skladu sa IFRS uključuju najmanje tri izveštaja o finansijskoj poziciji, dva izveštaja o dobitku ili gubitku i ukupnom ostalom rezultatu, dva izveštaja o dobitku ili gubitku (ako se prikazuju), dva izveštaja o tokovima gotovine i dva izveštaja o promenama na kapitalu, i pripadajuće napomene, uključujući i uporedne informacije za sve prezentovane izveštaje.

Uporedne informacije koje nisu u skladu sa IFRS i istorijski pregledi

22 Neki entiteti prezentuju istorijske preglede izabranih podataka za periode pre prvog perioda za koji prezentuju potpune uporedne informacije pripremljene u skladu sa IFRS. Ovaj IFRS ne zahteva da takvi pregledi budu usklađene sa zahtevima IFRS u vezi sa priznavanjem i odmeravanjem. Štaviše, neki entiteti prezentuju uporedne informacije u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, kao i uporedne informacije u skladu sa zahtevima IAS 1. U svim finansijskim izveštajima koji sadrže istorijske preglede ili uporedne informacije prikazane u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, entitet:

(a) obeležava informacije prikazane u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima i vidno ističe da one nisu prikazane u skladu sa IFRS; i

(b) obelodanjuje prirodu glavnih korigovanja neophodnih da bi se izvršilo usklađivanje sa IFRS. Entitet ne mora da kvantifikuje ta korigovanja.

Objašnjenje prelaska na IFRS

23 Entitet objašnjava kako prelazak sa prethodnih opšteprihvaćenih računovodstvenih principa na IFRS utiče na finansijsku poziciju, finansijske performanse i tokove gotovine o kojima se izveštava.

23A Entitet koji je primenio IFRS u prethodnom periodu, kao što je to opisano u paragrafu 4A, obelodanjuje:

(a) razloge zbog kojih je prestao da primenjuje IFRS; i

(b) razloge zbog kojih ponovo počinje sa primenom IFRS.

23B Kada entitet, u skladu sa paragrafom 4A, izabere da ne primenjuje IFRS 1, entitet obrazlaže razloge za izbor da primeni IFRS na način kao da nikad nije prestajao sa primenom IFRS.

Usklađivanja

24 Da bi bili usklađeni sa zahtevima paragrafa 23, prvi finansijski izveštaji entiteta u skladu sa IFRS treba da uključuju:

(a) usklađivanja kapitala o kom se izveštavalo na osnovu prethodnih opšteprihvaćenih računovodstvenih principa sa kapitalom o kom se izveštava u skladu sa IFRS na oba od sledećih datuma:

(i) datum prelaska na IFRS; i

(ii) kraj najkasnijeg perioda prezentovanog u najskorijim godišnjim finansijskim izveštajima entiteta u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima.

(b) usklađivanje ukupnog rezultata prema IFRS za najkasniji period, u poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima entiteta. Polazna tačka za to usklađivanje je ukupnog rezultata prema prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima (GAAP) za isti period ili, ako entitet ne podnosi izveštaj o tom ukupnom iznosu, dobitak ili gubitak prema prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima (GAAP).

(c) ako je entitet priznao ili poništio sve gubitke od umanjenja vrednosti prvi put prilikom sastavljanja početnog izveštaja o finansijskoj poziciji u skladu sa IFRS, obelodanjivanja koja bi IAS 36 Umanjenje vrednosti imovine zahtevao, da je entitet priznao te gubitke zbog umanjenja vrednosti ili poništenja u periodu koji počinje sa datumom prelaska na IFRS.

25 Usklađivanja koja zahteva paragraf 24 (a) i (b) pružaju dovoljno detaljnih informacija, kako bi omogućili korisnicima da razumeju materijalno značajna korigovanja u izveštaju o finansijskoj poziciji i izveštaju o ukupnom rezultatu. Ako je neki entitet prezentovao izveštaj o tokovima gotovine na osnovu prethodnih opšteprihvaćenih računovodstvenih principa, on takođe objašnjava materijalno značajna korigovanja u izveštaju o tokovima gotovine.

26 Ako entitet uoči greške nastale u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, usklađivanja koja zahteva paragraf 24(a) i (b) će praviti razliku između korekcije tih grešaka od promena računovodstvenih politika.

27 IAS 8 se ne primenjuje na promene računovodstvenih politika koje entitet pravi prilikom usvajanja IFRS niti na promene tih politika do prezentovanja svojih prvih finansijskih izveštaja sastavljenih u skladu sa IFRS. Prema tome, zahtevi IAS 8 u vezi sa promenama računovodstvenih politika ne primenjuju se na prve finansijske izveštaje entiteta sastavljene u skladu sa IFRS.

27A Ako u toku perioda koji je obuhvaćen prvim finansijskim izveštajima sastavljenim u skladu sa IFRS, entitet promeni svoje računovodstvene politike ili koristi izuzeća sadržana u ovom IFRS, on obrazlaže promene između svog prvog periodičnog finansijskog izveštaja sastavljenog u skladu sa IFRS i svojih prvih finansijskih izveštaja sastavljenih u skladu sa IFRS, u skladu sa paragrafom 23, i ujedno ažurira usklađivanja zahtevana u paragrafu 24(a) i (b).

28 Ukoliko entitet nije prezentovao finansijske izveštaje za prethodne periode, on obelodanjuje tu činjenicu u svojim prvim finansijskim izveštajima sastavljenim u skladu sa IFRS.

Označavanje finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza

29 Entitetu je dozvoljeno da označi prethodno priznato finansijsko sredstvo ili finansijsku obavezu kao finansijsko sredstvo ili finansijsku obavezu po fer vrednosti kroz bilans uspeha ili kao finansijsko sredstvo raspoloživo za prodaju u skladu sa paragrafom D19. Entitet obelodanjuje fer vrednost finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza označenih u svakoj kategoriji na datum označavanja, kao i njihovu klasifikaciju i knjigovodstvenu vrednost u prethodnim finansijskim izveštajima.

29A [Ovaj paragraf se odnosi na izmene koje stupaju na snagu posle 1. januara 2013. godine i stoga nije uključen u ovom izdanju.]

Korišćenje fer vrednosti kao procenjene vrednosti

30 Ukoliko entitet u svom početnom izveštaju o finansijskoj poziciji sastavljenom u skladu sa IFRS koristi fer vrednost kao procenjenu vrednost za stavku nekretnina, postrojenja i opreme, investicionih nekretnina ili nematerijalne imovine (videti paragrafe D5 i D7), u prvim finansijskim izveštajima entiteta sastavljenim u skladu sa IFRS se obelodanjuje, za svaku linijsku stavku koja se nalazi u početnom izveštaju o finansijskoj poziciji sastavljenom u skladu sa IFRS:

(a) zbirni iznos tih fer vrednosti; i

(b) zbirno korigovanje sa knjigovodstvenim vrednostima evidentiranim u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima.

Korišćenje procenjene vrednosti za investicije u zavisne entitete, zajedničke poduhvate i pridružene entitete

31 Slično, ukoliko entitet koristi procenjenu vrednost u svom početnom izveštaju o finansijskoj poziciji sačinjenom u skladu sa IFRS za investicije u zavisne entitete, zajedničke poduhvate i pridružene entitete (videti paragraf D15), u prvim zasebnim finansijskim izveštajima sačinjenim u skladu sa IFRS entitet obelodanjuje:

(a) ukupnu procenjenu vrednost investicija za koje je procenjena vrednost knjigovodstvena vrednost po prethodno prihvaćenim računovodstvenim principima bila;

(b) ukupnu procenjenu vrednost investicija koje su procenjene po fer vrednosti; i

(c) ukupan iznos usklađivanja knjigovodstvene vrednosti prikazane po prethodno prihvaćenim računovodstvenim principima.

Korišćenje procenjene vrednosti za naftnu i gasnu imovinu

31A Ako entitet koristi izuzeće iz paragrafa D8A(b) za naftnu i gasnu imovinu, on tu činjenicu obelodanjuje kao i osnovu na kojoj su knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima alocirane.

Korišćenje procenjene vrednosti za poslovanja koja su predmet regulatornih ograničenja

31B Ako entitet koristi izuzeće iz paragrafa D8A(b) za poslovanja koja su predmet regulatornih ograničenja, on tu činjenicu obelodanjuje kao i osnovu na kojoj su knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima.

Korišćenje procenjene vrednosti posle značajne hiperinflacije

31C Ako entitet izabere da odmerava sredstva i obaveze po fer vrednosti i da koristi fer vrednost kao procenjenu vrednost u svom početnom izveštaju o finansijskoj poziciji u skladu sa IFRS usled značajne hiperinflacije (videti paragrafe D26-D30), u početnim finansijskim izveštajima entiteta sastavljenim u skladu sa IFRS obelodanjuju se obrazloženje kako i zašto je entitet imao i onda prestao da koristi funkcionalnu valutu koja ima oba sledeća svojstva:

(a) pouzdan opšti indeks cena nije dostupan svim entitetima koji su imali transakcije i stanja u toj valuti.

(b) razmenljivost između te valute i relativno stabilne strane valute ne postoji.

Periodični finansijski izveštaji

32 Radi usklađivanja sa paragrafom 23, ukoliko entitet prezentuje periodični finansijski izveštaj u skladu sa IAS 34 za deo perioda na koji se odnose prvi finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa IFRS, entitet, pored zahteva iz IAS 34, mora da ispuni i sledeće zahteve:

(a) Svaki takav periodični izveštaj, ukoliko je entitet prezentovao periodični izveštaj za uporedivi period finansijske godine koja mu je neposredno prethodila, obuhvata:

(i) usklađivanje kapitala evidentiranog u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima sa kapitalom evidentiranim u skladu sa IFRS na taj datum; i

(ii) usklađivanje ukupnog rezultata evidentiranog u skladu sa IFRS za taj uporedivi period (tekući period i period od 1. januara do datuma prezentacije). Polazna tačka za to usklađivanje je ukupni rezultat prema prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima za taj period ili, ako entitet ne podnosi izveštaj o tom ukupnom iznosu, dobitak ili gubitak prema prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima.

(b) Osim usklađivanja pod (a), prvi periodični finansijski izveštaj entiteta sastavljen u skladu sa IAS 34 za deo perioda na koji se odnose njegovi prvi finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa IFRS obuhvata usklađivanja opisana u paragrafu 24 (a) i (b) (dopunjena detaljima koje zahtevaju paragrafi 25 i 26), ili upućivanje na drugi objavljeni dokumenat koji uključuje ova usklađivanja.

(c) Ako entitet promeni svoje računovodstvene politike ili koristi izuzeća sadržana u ovom IFRS, on obrazlaže promene u svakom takvom periodičnom finansijskom izveštaju u skladu sa paragrafom 23 i ujedno ažurira usklađivanja zahtevana pod (a) i (b).

33 IAS 34 zahteva minimalna obelodanjivanja, koja se zasnivaju na pretpostavci da korisnici periodičnih finansijskih izveštaja takođe imaju pristup najskorijim godišnjim finansijskim izveštajima. Međutim, IAS 34 takođe zahteva da entitet obelodani „sve događaje ili transakcije materijalno značajne za razumevanje tekućeg perioda“. Stoga, ako entitet koji primenjuje IFRS prvi put nije u svojim najskorijim godišnjim finansijskim izveštajima sastavljenim u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima obelodanio informacije materijalno značajne za razumevanje tekućeg perioda, u njegovim periodičnim finansijskim izveštajima se obelodanjuju te informacije ili se uključuje upućivanje na drugi objavljeni dokument koji ih sadrži.

Datum stupanja na snagu

34 Entitet primenjuje ovaj IFRS ako se njegovi prvi finansijski izveštaji u skladu sa IFRS odnose na period koji počinje 1. juna 2009. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena.

35 Entitet primenjuje izmene iz paragrafa D1(n) i D23 za godišnje periode koji počinju 1. jula 2009. godine ili kasnije. Ukoliko entitet primenjuje IAS 23 Troškovi pozajmljivanja (revidiran 2007. godine) za raniji period, ove izmene se takođe primenjuju na taj raniji period.

36 IFRS 3 (revidiran 2008. godine) je izmenio paragrafe 19, C1, C4(f) i (g). Ako entitet bude primenjivao IFRS 3 (revidiran 2008. godine) za neki raniji period, primenjivaće i izmene za taj raniji period.

37 IAS 27 Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji (revidiran 2008. godine) je izmenio paragrafe B1 i B7. Ako entitet bude primenjivao IAS 27 (revidiran 2008. godine) za neki raniji period, primenjivaće i izmene za taj raniji period.

38 Troškovi investiranja u zavisne entitete, zajednički kontrolisane entitete i pridružene entitete (izmene IFRS 1 i IAS 27), objavljeni u maju 2008. godine su uzrokovali dodavanje paragrafa 31, D(g), D14 i D15. Entitet primenjuje ove paragrafe za godišnje periode koji počinju 1. jula 2009. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena. Ukoliko entitet primenjuje ove paragrafe za raniji period treba to da obelodani.

39 Paragraf B7 je izmenjen u okviru Poboljšanja IFRS objavljenih u maju 2008. godine. Entitet primenjuje ove izmene za godišnje periode koji počinju 1. jula 2009. godine ili kasnije. Ako entitet bude primenjivao IAS 27 (revidiran 2008. godine) za neki raniji period, primenjivaće i izmene za taj raniji period.

39A Objavljivanjem Dodatnih izuzeća za entitete koji primenjuju IFRS prvi put (Izmene IFRS 1) u julu 2009. godine, dodati su paragrafi 31A, D8A, D9A i D21A i izmenjeni paragrafi D1(c), (d) i (l). Entitet primenjuje te izmene za godišnje periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena. Ukoliko entitet primenjuje izmene za raniji period obelodanjuje tu činjenicu.

39B [Ovaj paragraf se odnosi na izmene koje stupaju na snagu posle 1. januara 2013. godine i stoga nije uključen u ovom izdanju.]

39C Objavljivanjem IFRIC 19 Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala dodat je paragraf D25. Entitet primenjuje tu izmenu u primeni IFRIC 19.

39D Objavljivanjem Ograničenog izuzeća za uporedna obelodanjivanja iz IFRS 7 za entitete koji primenjuju IFRS prvi put (Izmene IFRS 1) u januara 2010. godine, dodat je paragraf E3. Entitet primenjuje te izmene za godišnje periode koji počinju 1. jula 2010. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena. Ako entitet primeni ovu izmenu za neki raniji period, obelodanjuje tu činjenicu.

39E Objavljivanjem Poboljšanja IFRS objavljenih u maju 2010. godine, dodati su paragrafi 27A, 31B i D8B i izmenjeni paragrafi 27, 32, D1(c) i D8. Entitet primenjuje te izmene za godišnje periode koji počinju 1. januara 2011. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena. Ukoliko entitet primenjuje izmene za raniji period obelodanjuje tu činjenicu. Entitetima koji usvoje IFRS u periodima pre stupanja na snagu IFRS 1 ili primene IFRS 1 za prethodni period dozvoljeno je da primene izmenu iz paragrafa D8 retrospektivno za prvi godišnji period nakon što izmena stupi na snagu. Entitet koji retrospektivno primenjuje paragraf D8 tu činjenicu obelodanjuje.

39F Objavljivanjem Obelodanjivanja-Prenosi finansijskih sredstava (Izmene IFRS 7) u oktobru 2010. godine, dodat je paragraf E4. Entitet primenjuje tu izmenu za godišnje periode koji počinju 1. jula 2011. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena. Ako entitet primeni ovu izmenu za neki raniji period, obelodanjuje tu činjenicu.

39G [Ovaj paragraf se odnosi na izmene koje stupaju na snagu posle 1. januara 2013. godine i stoga nije uključen u ovom izdanju.]

39H Objavljivanjem Značajne hiperinflacije i ukidanja fiksnih datuma za entitete koji usvajaju IFRS prvi put (Izmene IFRS 1) u decembru 2010. godine, izmenjeni su paragrafi B2, D1 i D20 i dodati paragrafi 31C i D26-D30. Entitet primenjuje te izmene za godišnje periode koji počinju 1. jula 2011. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena.

39I Objavljivanjem IFRS 10 Konsolidovani finansijski izveštaji i IFRS 11 Zajednički aranžmani u maju 2011. godine, izmenjeni su paragrafi 31, B7, C1, D1, D14 i D15 i dodat je paragraf D31. Entitet primenjuje te izmene kada primenjuje IFRS 10 i IFRS 11.

39J Objavljivanjem IFRS 13 Odmeravanje fer vrednosti u maju 2011. godine, obrisan je paragraf 19, izmenjena je definicija fer vrednosti u Prilogu A i izmenjeni su paragrafi D15 i D20. Entitet primenjuje te izmene kada primenjuje IFRS 13.

39K Objavljivanjem Prezentacije stavki u ukupnom ostalom rezultatu (Izmene IAS 1), u junu 2011. godine, izmenjen je paragraf 21. Entitet primenjuje te izmene u primeni IAS 1 sa izmenama iz juna 2011. godine.

39L Objavljivanjem IAS 19 Primanja zaposlenih (izmenjen juna 2011.) izmenjen je paragraf D1, obrisani paragrafi D10 i D11 i dodat paragraf E5. Entitet primenjuje te izmene kada primenjuje IAS 19 (sa izmenama iz juna 2011.).

39M Objavljivanjem IFRIC 20 Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa dodat je paragraf D32 i izmenjen paragraf D1. Entitet primenjuje tu izmenu u primeni IFRIC 20.

39N Objavljivanjem Državnih zajmova (Izmene IFRS 1) u martu 2012. godine, dodati su paragrafi B1(f) i B10-B12. Entitet primenjuje ove paragrafe za godišnje periode koji počinju 1. januara 2013. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena.

39O Paragrafi B10 i B11 se pozivaju na IFRS 9. Ako entitet primeni ovaj IFRS ali ne primeni IFRS 9, pozivanje na IFRS 9 u paragrafima B10 i B11 je potrebno smatrati pozivanjem na IAS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje.

39P Objavljivanjem Ciklusa godišnjih poboljšanja 2009.-2011., u maju 2012. godine, izmenjeni su paragrafi 4A-4B i 23A-23B. Entitet primenjuje tu izmenu retrospektivno u skladu sa IAS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške za godišnje periode koji počinju 1. januara 2013. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena. Ako entitet primeni ovu izmenu za neki raniji period, obelodanjuje tu činjenicu.

39LJ Objavljivanjem Ciklusa godišnjih poboljšanja 2009.-2011., u maju 2012. godine, izmenjen je paragraf D23. Entitet primenjuje tu izmenu retrospektivno u skladu sa IAS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške za godišnje periode koji počinju 1. januara 2013. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena. Ako entitet primeni ovu izmenu za neki raniji period, obelodanjuje tu činjenicu.

39R Objavljivanjem Ciklusa godišnjih poboljšanja 2009.-2011., u maju 2012. godine, izmenjen je paragraf 21. Entitet primenjuje tu izmenu retrospektivno u skladu sa IAS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške za godišnje periode koji počinju 1. januara 2013. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena. Ako entitet primeni ovu izmenu za neki raniji period, obelodanjuje tu činjenicu.

39S Objavljivanjem Konsolidovanih finansijskih izveštaja, zajedničkih aranžmana i obelodanjivanja učešća u drugim entitetima: Prelazna uputstva (Izmene IFRS 10, IFRS 11 i IFRS 12) u junu 2012. godine, izmenjen je paragraf D31. Entitet primenjuje te izmene kada primenjuje IFRS 11 (izmenjen u junu 2012. godine).

Prestanak važenja IFRS 1 (objavljenog 2003. godine)

40 Ovaj IFRS zamenjuje IFRS 1 (objavljen 2003. godine i revidiran u maju 2008. godine).

PRILOG A

Definicije

Ovaj prilog je sastavni deo ovog IFRS.

datum prelaska na IFRS Početak prvog perioda za koji entitet prezentuje potpune uporedne informacije u skladu sa IFRS u svojim prvim finansijskim izveštajima sastavljenim u skladu sa IFRS.
procenjena vrednost Iznos koji se koristi umesto (kao surogat) nabavne vrednosti ili vrednosti posle depresijacije, na određeni datum. Pri kasnijoj depresijaciji ili amortizaciji pretpostavlja se da je entitet izvršio početno priznavanje imovine ili obaveza na određeni datum i da je vrednost jednaka procenjenoj vrednosti.
fer vrednost Fer vrednost je cena koja bi se naplatila za prodaju sredstva ili platila za prenos obaveze u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum odmeravanja. (videti IFRS 13)
prvi finansijski izveštaji u skladu sa IFRS Prvi godišnji finansijski izveštaji u kojima entitet usvaja primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) eksplicitnim i bezrezervnim saopštenjem o usaglašenosti sa IFRS.
prvi izveštajni period u skladu sa IFRS Poslednji izveštajni period koji pokrivaju prvi finansijski izveštaji entiteta koji su u skladu sa IFRS.
entitet koji prvi put primenjuje IFRS Entitet koji prezentuje svoje prve finansijske izveštaje sastavljene u skladu sa IFRS.
Međunarodni
standardi
finansijskog
izveštavanja (IFRS)
Standardi i Tumačenja usvojeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB). Oni obuhvataju:

(a) Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja;

(b) Međunarodne računovodstvene standarde;

(c) IFRIC Tumačenja; i

(d) SIC Tumačenja.a

početni izveštaj
o finansijskoj
poziciji sačinjen
u skladu sa IFRS
Izveštaj o finansijskoj poziciji entiteta (objavljen ili neobjavljen) na datum prelaska na IFRS.
prethodni
opšteprihvaćeni računovodstveni principi (GAAP)
Računovodstvena osnova koju je entitet koji prvi put primenjuje IFRS koristio neposredno pre usvajanja IFRS.
a Definicije IFRS izmenjene nakon izmena naziva uvedenih revidiranom Poveljom IFRS Fondacije u 2010. godini.

PRILOG B

Izuzeća od retrospektivne primene ostalih IFRS

Ovaj prilog je sastavni deo ovog IFRS.

B1 Entitet treba da primeni izuzeća koja se odnose na:

(a) prestanak priznavanja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (paragraf B2 i B3);

(b) računovodstvo hedžinga (paragrafi B4-B6);

(c) učešća bez prava kontrole (paragraf B7);

(d) [Ovaj paragraf se odnosi na izmene koje stupaju na snagu posle 1. januara 2013. godine i stoga nije uključen u ovom izdanju.]

(e) [Ovaj paragraf se odnosi na izmene koje stupaju na snagu posle 1. januara 2013. godine i stoga nije uključen u ovom izdanju.]

(f) državni zajmovi (paragrafi B10-B12).

Prestanak priznavanja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza

B2 Osim u slučajevima navedenim u paragrafu 27A, entitet pri prvoj primeni IFRS, primenjuje zahteve u vezi sa prestankom priznavanja iz IAS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje prospektivno za transakcije nastale na datum prelaska na IFRS ili kasnije. Na primer, ukoliko entitet koji primenjuje IFRS prvi put prestane da priznaje nederivatna finansijska sredstva ili obaveze u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim principima (GAAP) koje je primenjivao ranije, a kao rezultat transakcije nastale pre datuma prelaska na IFRS, ne vrši priznavanje ovih sredstava i obaveza u skladu sa IFRS (osim ukoliko se uslovi priznavanja ne ispune kao rezultat kasnijih transakcija ili događaja).

B3 I pored navedenog u paragrafu B2, entitet može da primeni zahteve u vezi sa prestankom priznavanja iz IAS 39 retrospektivno od datuma koji entitet izabere, ukoliko su informacije potrebne za primenu IAS 39 na finansijska sredstva i obaveze čije je priznavanje prestalo kao rezultat ranijih transakcija, pribavljene u vreme početnog računovodstvenog obuhvata ovih transakcija.

Računovodstvo hedžinga

B4 IAS 39 zahteva da, na datum prelaska na IFRS, entitet:

(a) odmeri sve derivate po fer vrednosti; i

(b) eliminiše sve odložene gubitke i dobitke od derivata, o kojima je izveštavao prema prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima (GAAP), kao da su sredstva ili obaveze.

B5 Entitet ne izražava u svom početnom izveštaju o finansijskoj poziciji u skladu sa IFRS hedžing odnos koji ne ispunjava uslov za računovodstvo hedžinga na osnovu IAS 39 (na primer, mnoge hedžing odnose kada je instrument hedžinga gotovinski instrument ili upisana opcija; kada je stavka hedžinga neto pozicija; ili kada se hedžingom štiti kamatni rizik investicije koja se drži do dospeća). Međutim, ako je entitet odredio neto poziciju kao stavku hedžinga na osnovu prethodnih opšteprihvaćenih računovodstvenih principa (GAAP), on može da označi pojedinačnu stavku u okviru te neto pozicije stavku hedžinga u skladu sa IFRS, pod uslovom da to učini do datuma prelaska na IFRS.

B6 Ukoliko je, pre prelaska na IFRS, entitet označio transakciju kao hedžing, ali ona ne ispunjava uslove u vezi sa računovodstvom hedžinga navedene u IAS 39, entitet primenjuje paragrafe 91 i 101 IAS 39 za svrhe prekida računovodstva hedžinga. Transakcije koje su započele pre datuma prelaska na IFRS se ne označavaju retrospektivno kao hedžing.

Učešća bez prava kontrole

B7 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS primenjuje sledeće zahteve IFRS 10 prospektivno od datuma prelaska na IFRS:

(a) zahtev iz paragrafa B94 da se ukupni rezultat pripisuje vlasnicima matičnog entiteta, a ne učešćima bez prava kontrole, čak i ako ovo rezultira time da učešća bez prava kontrole imaju negativni saldo;

(b) zahteve iz paragrafa 23 i B93 za računovodstveno obuhvatanje promena u vlasničkom učešću matičnog entiteta u zavisnom entitetu koje ne rezultiraju gubitkom kontrole; i

(c) zahteve iz paragrafa B97-B99 za računovodstveno obuhvatanje gubitka kontrole nad zavisnim entitetom i relevantne zahteve iz paragrafa 8A IFRS 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja.

Međutim, ako entitet koji prvi put primenjuje IFRS odabere da primenjuje IFRS 3 retrospektivno na prethodne poslovne kombinacije, on takođe treba da primenjuje i IFRS 10 u skladu sa paragrafom C1 ovog IFRS.

B8 [Ovaj paragraf se odnosi na izmene koje stupaju na snagu posle 1. januara 2013. godine i stoga nije uključen u ovom izdanju.]

B9 [Ovaj paragraf se odnosi na izmene koje stupaju na snagu posle 1. januara 2013. godine i stoga nije uključen u ovom izdanju.]

Državni zajmovi

B10 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS klasifikuje sve primljene državne zajmove kao finansijsku obavezu ili kao instrument kapitala, u skladu sa IAS 32 Finansijski instrumenti: prezentacija. Osim kao što je dozvoljeno paragrafom B11, entitet koji prvi put primenjuje IFRS, primenjuje zahteve iz IFRS 9 Finansijski instrumenti i IAS 20 Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći prospektivno na državne zajmove koji postoje na datum prelaska na IFRS i ne priznaje kao državno davanje povezanu odgovarajuću korist od državnog zajma odobrenog po kamatnoj stopi ispod tržišne. Shodno tome, ako entitet koji prvi put primenjuje IFRS nije, u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, priznao niti odmeravao državni zajam odobren po kamatnoj stopi ispod tržišne na osnovi koja je dosledna sa zahtevima IFRS, on će koristiti knjigovodstvenu vrednost zajma u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima na datum prelaska na IFRS kao knjigovodstvenu vrednosti u početnom izveštaju o finansijskoj poziciji sačinjenom u skladu sa IFRS. Entitet primenjuje IFRS 9 za odmeravanje takvog zajma nakon datuma prelaska na IFRS.

B11 Bez obzira na paragraf B10, entitet može da retrospektivno primeni zahteve iz IFRS 9 i IAS 20 na svaki državni zajam odobren pre datuma prelaska na IFRS, pod uslovom da su informacije koje su za to potrebne bile dostupne na datum prvobitnog računovodstvenog obuhvatanja tog zajma.

B12 Zahtevi i uputstva iz paragrafa B10 i B11 ne sprečavaju entitet da koristi izuzeća opisana u paragrafima D19-D19D vezano za klasifikovanje prethodno priznatih finansijskih instrumenata po fer vrednosti kroz bilans uspeha.

PRILOG C

Izuzeća za poslovne kombinacije

Ovaj prilog je sastavni deo ovog IFRS. Entitet treba da primeni sledeće zahteve u pogledu poslovnih kombinacija koje je entitet priznao pre datuma prelaska na IFRS.

C1 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS može odabrati da ne primenjuje IFRS 3 retrospektivno na poslovne kombinacije iz prethodnog perioda (poslovne kombinacije koje su nastale pre datuma prelaska na IFRS). Međutim, ako entitet koji prvi put primenjuje IFRS prepravi bilo koju poslovnu kombinaciju kako bi ona bila u skladu sa IFRS 3, on vrši prepravljanje svih narednih poslovnih kombinacija i takođe primenjuje IFRS 10 od tog istog datuma. Na primer, ako entitet koji prvi put primenjuje IFRS odluči da prepravi poslovnu kombinaciju koja je nastala 30. juna 20X6. godine, on vrši prepravljanje svih poslovnih kombinacija koje su se dogodile između 30. juna 20X6. godine i datuma prelaska na IFRS i takođe primenjuje IFRS 10 od 30. juna 20X6. godine.

C2 Entitet ne mora da vrši retrospektivnu primenu IAS 21 Efekti promena deviznih kurseva na korigovanja fer vrednosti i na gudvil koji su nastali kod poslovnih kombinacija u periodu pre datuma prelaska na IFRS. Ukoliko entitet ne vrši retrospektivnu primenu IAS 21 na ova korigovanja fer vrednosti i na gudvil, on ih tretira kao sredstva i obaveze entiteta, a ne kao sredstva i obaveze stečenog entiteta. Dakle, ovaj gudvil i korigovanja fer vrednosti su ili već izraženi u funkcionalnoj valuti entiteta ili su nemonetarne stavke u stranoj valuti, koje se iskazuju korišćenjem deviznog kursa primenjivanog prema prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima (GAAP).

C3 Entitet može da primeni IAS 21 retrospektivno na korigovanja fer vrednosti i na gudvil koji nastaju:

(a) ili kod svih poslovnih kombinacija nastalih pre datuma prelaska na IFRS; ili

(b) ili kod svih poslovnih kombinacija za koje entitet odluči da ih prepravi u cilju usklađivanja sa IFRS 3 i u skladu sa prethodno navedenim paragrafom C1.

C4 Ukoliko entitet koji prvi put primenjuje IFRS odluči da ne primenjuje IFRS 3 retrospektivno na prethodne poslovne kombinacije, ta odluka ima sledeće posledice na tu poslovnu kombinaciju:

(a) Entitet koji prvi put primenjuje IFRS zadržava istu klasifikaciju (kao sticanja od strane zakonskog sticaoca, obrnutog sticanja od strane zakonskog stečenog entiteta, ili objedinjavanje učešća u zajedničkom poduhvatu) kao i u finansijskim izveštajima sastavljenim u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima.

(b) Entitet koji prvi put primenjuje IFRS priznaje svu svoju imovinu i obaveze na datum prelaska na IFRS, koji su bili stečeni ili preuzeti u prošloj poslovnoj kombinaciji, osim:

(i) nekih finansijskih sredstava i finansijskih obaveza čije je priznavanje prestalo u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima (videti paragraf B2); i

(ii) imovine, uključujući i gudvil, i obaveza koji nisu priznati u konsolidovanom izveštaju o finansijskoj poziciji sticaoca u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima i koji se takođe ne bi kvalifikovali za priznavanje u skladu sa IFRS u zasebnom izveštaju o finansijskoj poziciji stečenog entiteta (videti (f)- (i) u nastavku).

Entitet koji primenjuje IFRS prvi put priznaje sve promene proistekle od korigovanja neraspoređene dobiti (ili, ako je moguće, druge kategorije kapitala), osim ako promena nije rezultat priznavanja nematerijalne imovine koja je prethodno podvedena pod gudvil (videti (g)(i) dole).

(c) Entitet koji primenjuje IFRS prvi put isključuje iz svog početnog bilansa sastavljenog u skladu sa IFRS svaku stavku priznatu u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima koja se ne kvalifikuje za priznavanje kao imovina ili obaveza u skladu sa IFRS. Entitet koji primenjuje IFRS prvi put računovodstveno obuhvata proisteklu promenu na sledeći način:

(i) entitet koji primenjuje IFRS prvi put je možda klasifikovao prošlu poslovnu kombinaciju kao sticanje i priznao kao nematerijalnu imovinu stavku koja se ne kvalifikuje za priznavanje kao imovina u skladu sa IAS 38 Nematerijalna imovina. On ponovo klasifikuje tu stavku (i, ukoliko postoje, odložene poreze i učešća bez prava kontrole koji se na nju odnose) kao deo gudvila (osim ukoliko nije izvršilo odbijanje gudvila direktno iz kapitala u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, (videti (g)(i) i (i) u nastavku).

(ii) entitet koji primenjuje IFRS prvi put priznaje sve rezultujuće promene neraspoređene dobiti.1

(d) IFRS zahtevaju naknadno odmeravanje neke imovine i obaveza na osnovu toga što se ne zasnivaju na prvobitnim (nabavnim) vrednostima, kao što je fer vrednost. Entitet koji po prvi put primenjuje IFRS odmerava ovu imovinu i obaveze na toj osnovi u svom početnom izveštaju o finansijskoj poziciji u skladu sa IFRS, čak i ako su stečene ili preuzete u prošloj poslovnoj kombinaciji. On priznaje svaku promenu knjigovodstvene vrednosti nastalu korigovanjem neraspoređene dobiti (ili, ako je moguće, druge kategorije kapitala), a ne gudvila.

(e) Odmah nakon poslovne kombinacije, knjigovodstvena vrednost stečene imovine i preuzetih obaveza u toj poslovnoj kombinaciji, utvrđena u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, biće njihova procenjena vrednost u skladu sa IFRS na taj datum. Ako IFRS zahtevaju odmeravanje koje se zasniva na prvobitnim vrednostima ove imovine i obaveza na kasniji datum, ta procenjena vrednost je osnova za umanjenje vrednosti ili amortizaciju na osnovu nabavne vrednosti, od datuma te poslovne kombinacije.

(f) Ako stečena imovina, ili preuzete obaveze, u prošloj poslovnoj kombinaciji nisu priznati u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, njihova procenjena vrednost nije jednaka nuli u početnom izveštaju o finansijskoj poziciji u skladu sa IFRS. Umesto toga, sticalac ih priznaje i odmerava u svom konsolidovanom izveštaju o finansijskoj poziciji na osnovi koju bi IFRS zahtevali u izveštaju o finansijskoj poziciji stečenog entiteta. Radi ilustracije, ako sticalac nije u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima kapitalizovao finansijski lizing stečen u prošloj poslovnoj kombinaciji, on kapitalizuje ovaj lizing u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima na način koji bi IAS 17 Lizing zahtevao od stečenog entiteta u izveštaju o finansijskoj poziciji sastavljenom prema IFRS. Slično, ako sticalac nije, u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, priznao potencijalnu obavezu koja još uvek postoji na datum prelaska na IFRS, sticalac priznaje tu potencijalnu obavezu na taj datum, osim ukoliko IAS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina ne zabranjuje takvo priznavanje u finansijskim izveštajima stečenog entiteta. S druge strane, ako su imovina ili obaveze, podvedeni pod gudvil u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, a bili bi priznati zasebno u skladu sa IFRS 3, ta imovina ili obaveza ostaju u okviru gudvila, osim ako IFRS ne bi zahtevali njihovo priznavanje u finansijskim izveštajima stečenog entiteta.

(g) Knjigovodstvena vrednost gudvila u početnom izveštaju o finansijskoj poziciji sastavljenom u skladu sa IFRS je njegova knjigovodstvena vrednost utvrđena u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima na datum prelaska na IFRS, nakon sledeća dva korigovanja:

(i) Ako se to zahteva po napred navedenim (c)(i), entitet koji primenjuje IFRS prvi put uvećava knjigovodstvenu vrednost gudvila kada reklasifikuje stavku koja je priznata kao nematerijalna imovina u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima. Slično tome, ako se napred navedenim (f) zahteva od entiteta koji prvi put primenjuje IFRS da prizna nematerijalnu imovinu podvedenu pod gudvil priznatom prema prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, taj entitet koji prvi put primenjuje IFRS umanjuje knjigovodstvenu vrednost gudvila u skladu s tim (i, ako je moguće, koriguje odloženi porez i učešća bez prava kontrole).

(ii) Bez obzira na to da li postoje bilo kakvi pokazatelji umanjenja vrednosti gudvila, entitet koji primenjuje IFRS prvi put primenjuje IAS 36 prilikom testiranja gudvila na umanjenje vrednosti na datum prelaska na IFRS i prilikom priznavanja svakog rezultujućeg umanjenja vrednosti neraspoređene dobiti (ili, ako IAS 36 zahteva revalorizacione rezerve). Test postojanja umanjenja vrednosti se zasniva na uslovima koji postoje na datum prelaska na IFRS.

(h) Na datum prelaska na IFRS se ne vrše nikakva druga korigovanja knjigovodstvene vrednosti. Na primer, entitet koji prvi put primenjuje IFRS ne prepravlja knjigovodstvenu vrednost gudvila:

(i) da bi isključio istraživanje i razvoj u okviru procesa poslovne kombinacije (osim ako nematerijalna imovina u vezi sa njom ne ispunjava uslove za priznavanje u skladu sa IAS 38 u izveštaju o finansijskoj poziciji stečenog entiteta);

(ii) za korigovanje prethodne amortizacije gudvila;

(iii) radi poništavanja korigovanja gudvila koje IFRS 3 ne bi dozvolio, ali su izvršena u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, zbog korigovanja prema imovini i obavezama između datuma poslovne kombinacije i datuma prelaska na IFRS.

(i) Ako je entitet koji primenjuje IFRS prvi put priznao gudvil u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima kao odbitak od kapitala:

(i) on ne priznaje taj gudvil u svom početnom izveštaju o finansijskoj poziciji sastavljenom u skladu sa IFRS. Štaviše, on ne reklasifikuje taj gudvil u dobitak ili gubitak ukoliko otuđi zavisni entitet ili ukoliko dođe do umanjenja vrednosti investicije u zavisni entitet.

(ii) usklađivanja koja proizilaze iz naknadnog razrešavanja neizvesnosti koje utiču na naknadu za sticanje se priznaju u neraspoređenoj dobiti.

(j) Na osnovu prethodnih opšteprihvaćenih računovodstvenih principa, entitet koji prvi put primenjuje IFRS možda nije konsolidovao zavisni entitet stečen u prošloj poslovnoj kombinaciji (na primer, zbog toga što matični entitet nije tretirao taj zavisni entitet kao zavisni entitet u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima ili nije sastavljao konsolidovane finansijske izveštaje). Entitet koji prvi put primenjuje IFRS koriguje knjigovodstvene iznose imovine i obaveza zavisnog entiteta prema iznosima koje bi IFRS zahtevali u izveštaju o finansijskoj poziciji zavisnog entiteta. Procenjena vrednost gudvila na datum prelaska na IFRS je jednaka razlici između:

(i) učešća matičnog entiteta u tim korigovanim knjigovodstvenim vrednostima; i

(ii) vrednosti njegove investicije u zavisni entitet u zasebnim finansijskim izveštajima matičnog entiteta.

(k) Odmeravanje učešća bez prava kontrole i odloženog poreza proizilazi iz odmeravanja ostale imovine i obaveza. Stoga, prethodno navedena korigovanja prema priznatoj imovini i obavezama utiču na učešća bez prava kontrole i odloženi porez.

C5 Izuzeće za prošle poslovne kombinacije takođe se primenjuje na ranija sticanja investicija u pridružene entitete, kao i učešća u zajedničkim poduhvatima. Štaviše, datum odabran u paragrafu C1 primenjuje se podjednako na sva takva sticanja.

__________
1 Ove izmene uključuju reklasifikaciju u i iz nematerijalne imovene ukoliko gudvil nije u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima priznat kao sredstvo. Ovo nastaje ako je, u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, entitet (a) oduzeo gudvil direktno iz kapitala ili (b) nije tretirao poslovnu kombinaciju kao sticanje.

PRILOG D

Izuzeća od ostalih IFRS

Ovaj prilog je sastavni deo ovog IFRS.

D1 Entitet može da izabere da li će koristiti jedno ili više od sledećih izuzeća:

(a) transakcije plaćanja akcijama (paragrafi D2 i D3);

(b) ugovori o osiguranju (paragraf D4);

(c) procenjena vrednost (paragrafi D5-D8B);

(d) lizing (paragrafi D9 i D9A);

(e) [brisan]

(f) kumulativne razlike prevođenja (paragrafi D12 i D13);

(g) investicije u zavisne entitete, zajedničke poduhvate i pridružene entitete (paragrafi D14 i D15);

(h) imovina i obaveze zavisnih entiteta, pridruženih entiteta i zajedničkih poduhvata (paragrafi D16 i D17);

(i) složeni finansijski instrumenti (paragraf D18);

(j) označavanje prethodno priznatih finansijskih instrumenata (paragraf D19);

(k) odmeravanje fer vrednosti finansijskog sredstva ili finansijske obaveze prilikom početnog priznavanja (paragraf D20);

(l) obaveze povlačenja imovine iz upotrebe uključene u nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme (paragrafi D21 i D21A);

(m) finansijsko sredstvo ili nematerijalna imovina koji se obračunavaju u skladu sa IFRIC 12 Koncesioni ugovori za pružanje usluga (paragraf D22);

(n) troškovi pozajmljivanja (paragraf D23);

(o) prenosi sredstava od kupaca (paragraf D24);

(p) poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala (paragraf D25);

(lj) značajna hiperinflacija (paragrafi D26-D30);

(r) zajednički aranžmani (paragraf D31); i

(s) troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa (paragraf D32).

Transakcije plaćanja akcijama

D2 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS se podstiče, ali se od njega ne zahteva primena IFRS 2 Plaćanja akcijama za instrumente kapitala koji su dodeljeni 7. novembra 2002. godine ili ranije. Entitet koji primenjuje IFRS prvi put se takođe podstiče, ali se od njega ne zahteva, da primeni IFRS 2 za instrumente kapitala koji su dodeljeni posle 7. novembra 2002. godine, a stečeni su pre kasnijeg od ova dva datuma (a) datuma prelaska na IFRS i (b) 1. januara 2005. godine. Međutim, ako se entitet koji primenjuje IFRS prvi put odluči da primeni IFRS 2 za takve instrumente kapitala, to može uraditi jedino ako je javno obelodanio fer vrednost ovih instrumenata, utvrđenu na datum odmeravanja, kao što je definisano u IFRS 2. Za sva dodeljivanja instrumenata kapitala na koje nije primenjen IFRS 2 (na primer, za instrumente kapitala dodeljene 7. novembra 2002. godine ili ranije), entitet koji primenjuje IFRS prvi put svakako obelodanjuje informacije koje se zahtevaju paragrafima 44 i 45 IFRS 2. Ukoliko entitet koji primenjuje IFRS prvi put izmeni rokove ili uslove dodele instrumenata kapitala na koje nije primenjen IFRS 2, od njega se ne zahteva da primeni paragrafe 26-29 IFRS 2, ukoliko je do modifikacija došlo pre datuma prelaska na IFRS.

D3 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS se podstiče, ali se od njega ne zahteva, da primeni IFRS 2 za obaveze nastale pri transakcijama plaćanja akcijama koje su izmirene pre datuma prelaska na IFRS. Entitet koji prvi put primenjuje IFRS se takođe podstiče, ali se od njega ne zahteva, da primeni IFRS 2 za obaveze koje su izmirene pre 1. januara 2005. godine. Za obaveze kod kojih je primenjen IFRS 2, od entiteta koji prvi put primenjuje IFRS se ne zahteva prepravljanje uporednih informacija do obima u kome se informacije odnose na period ili datum pre 7. novembra 2002. godine.

Ugovori o osiguranju

D4 Entitet koji po prvi put primenjuje IFRS može da primeni prelazne odredbe iz IFRS 4 Ugovori o osiguranju. IFRS 4 ograničava promene računovodstvenih politika za ugovore o osiguranju, uključujući i promene koje vrši entitet koji prvi put primenjuje IFRS.

Procenjena vrednost

D5 Entitet može odabrati da odmerava stavku nekretnina, postrojenja i opreme na dan prelaska na IFRS po njenoj fer vrednosti i da koristi tu fer vrednost kao vrednost procenjenu na taj datum.

D6 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS može da odabere da koristi revalorizaciju stavke nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa prethodno važećim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, na datum ili pre datuma prelaska na IFRS, kao vrednost procenjenu na datum revalorizacije, ako je ta revalorizacija na datum revalorizacije bila u opštijem smislu uporediva sa:

(a) fer vrednošću; ili

(b) nabavnom vrednošću ili amortizovanom vrednošću na osnovu IFRS, korigovanom da bi odrazile, na primer, promene opšteg ili posebnog indeksa cena.

D7 Izbori iz paragrafa D5 i D6 su takođe dostupni za:

(a) investicione nekretnine, ako entitet odabere da koristi model nabavne vrednosti iz IAS 40 – Investicione nekretnine; i

(b) nematerijalnu imovinu koja zadovoljava:

(i) kriterijum priznavanja iz IAS 38 (uključujući pouzdanost odmeravanja prvobitne nabavne vrednosti); i

(ii) kriterijume revalorizacije iz IAS 38 (uključujući postojanje aktivnog tržišta).

Entitet ne vrši ove odabire za ostalu imovinu ili za obaveze.

D8 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS može da ustanovi procenjenu vrednost dela ili celokupne imovine i obaveza po prethodno važećim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, njihovim odmeravanjem po fer vrednosti na određeni datum, usled događaja kao što su privatizacija ili početna javna ponuda.

(a) Ako je datum odmeravanja na ili pre datuma prelaska na IFRS, entitet može da koristi takva odmeravanja fer vrednosti koja su uslovljena događajima kao procenjenu vrednost za IFRS na datum takvog odmeravanja.

(b) Ako je datum odmeravanja posle datuma prelaska na IFRS, ali je tokom perioda koji je obuhvaćen prvim finansijskim izveštajima sastavljenim u skladu sa IFRS, odmeravanja fer vrednosti koja su uslovljena događajima mogu se koristiti kao procenjene vrednosti po nastupanju događaja. Entitet priznaje iznose rezultirajućih korekcija direktno u okviru neraspoređene dobiti (ili, ako je pogodno, u drugoj kategoriji kapitala) na datum odmeravanja. Na datum prelaska na IFRS, entitet ili utvrđuje procenjenu vrednost primenom kriterijuma iz paragrafa D5-D7 ili odmeravanjem sredstava i obaveza u skladu sa ostalim zahtevima iz ovog IFRS.

D8A U skladu sa pojedinim nacionalnim računovdstvenim zahtevima troškovi istraživanja i razvoja za naftnu i gasnu imovinu u fazama razvoja ili proizvodnje se evidentiraju u troškovnim centrima koji obuhvataju sve nekretnine u velikoj geografskoj oblasti. Entitet koji prvi put primenjuje IFRS i koji koristi takvo računovodstveno obuhvatanje u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, može da izabere da odmerava naftnu i gasnu imovinu na datum prelaska na IFRS po sledećim osnovama:

(a) imovine za istraživanje i procenjivanje po iznosu utvrđenom u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima entiteta; i

(b) imovine u fazama razvoja ili proizvodnje po iznosu utvrđenom za troškovne centre u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima entiteta. Entitet srazmerno raspodeljuje takav iznos na osnovnu imovinu troškovnog centra koristeći količine rezervi ili vrednosti rezervi na taj datum.

Entitet testira na umanjenje vrednosti imovinu za istraživanje i procenjivanje i imovinu u fazama razvoja ili proizvodnje na datum prelaska na IFRS, u skladu sa IFRS 6 Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa, ili IAS 36, tim redosledom, i po potrebi koriguje nadole iznos utvrđen u skladu sa (a) ili (b) gore. Za svrhe ovog paragrafa, naftna i gasna imovina obuhvata samo onu imovinu koja se koriste u istraživanju, procenjivanju, razvoju ili proizvodnji nafte i gasa.

D8B Neki entiteti poseduju stavke nekretnina, postrojenja i opreme ili namaterijalne imovine koje se koriste ili su prethodno korišćene u poslovanjima koja su predmet regulatornih ograničenja. Knjigovodstvena vrednost takvih stavki može uključiti iznose koji su utvrđeni u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, ali koje se ne kvalifikuje za kapitalizaciju u skladu sa IFRS. Ako to jeste slučaj, entitet koji primenjuje IFRS prvi put može da izabere da koristi kao procenjenu vrednost na datum prelaska na IFRS knjigovodstvenu vrednost takve stavke utvrđene u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima. Ako entitet primeni ovo izuzeće na stavku, on nije u obavezi da ga primeni na sve stavke. Na datum prelaska na IFRS, entitet testira umanjenje vrednosti u skladu sa IAS 36 za svaku stavku za koju je korišćeno ovo izuzeće. Za svrhe ovog paragrafa, poslovanja su predmet regulatornih ograničenja ako pružaju robu ili usluge kupcima po cenama (tj. tarifama) utvrđenim od strane ovlašćenog tela nadležnog za utvrđivanje cena koje su obavezujuće za kupce i koje imaju za cilj povraćaj specifičnih troškova entiteta koji pruža regulisanu robu ili usluge, kao i zaradu specifičnog prinosa. Specifičan prinos može biti minimalna vrednost ili raspon, i ne mora biti fiksan ili garantovan prinos.

Lizing

D9 Entitet koji primenjuje IFRS prvi put može da primeni prelazne odredbe IFRIC 4 Određivanje da li sporazum sadrži element lizinga. U skladu sa tim, entitet koji primenjuje IFRS prvi put može da odredi da li sporazum koji postoji na datum prelaska na IFRS sadrži lizing na osnovu činjenica i okolnosti koje postoje na taj datum.

D9A Ako je entitet koji primenjuje IFRS prvi put, odredio da sporazum sadrži lizing u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, kao što zahteva IFRIC 4, ali na datum koji je drugačiji od zahtevanog u IFRIC 4, onda entitet koji primenjuje IFRS prvi put nije obaveza da ponovo proceni takvo određivanje prilikom usvajanja IFRS. Da bi entitet odredio da sporazum sadrži lizing u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, takvo određivanje mora da proizvede isti ishod kao i kod primene IAS 17 Lizing i IFRIC 4.

D10-D11 [Brisan]

Kumulativne razlike prevođenja

D12 IAS 21 od entiteta zahteva da:

(a) priznaje neke razlike prevođenja u ostalom ukupnom rezultatu i akumulira ih kao zaseban deo kapitala; i

(b) po otuđenju inostranog poslovanja, reklasifikuje kumulativne razlike prevođenja za tu inostranu aktivnost (uključujući, ukoliko je primenljivo, dobitke i gubitke od hedžinga u vezi sa njom) iz kapitala u dobitak ili gubitak, kao deo dobitka i gubitka od otuđenja.

D13 Međutim, entitet koji primenjuje IFRS prvi put ne mora da ispuni ove zahteve za kumulativnim razlikama prevođenja, koje su postojale na dan prelaska na IFRS. Ukoliko entitet koji primenjuje IFRS prvi put koristi ova izuzeća, onda se:

(a) smatra da kumulativne razlike prevođenja za sva inostrana poslovanja imaju vrednost nula, na dan prelaska na IFRS; i

(b) iz dobitka ili gubitka naknadnog otuđenja svakog inostranog poslovanja isključuju razlike prevođenja, koje su nastale pre dana prelaska na IFRS i u njih se uračunavaju kasnije razlike prevođenja.

Investicije u zavisne entitete, zajedničke poduhvate i pridružene entitete

D14 Kada entitet priprema pojedinačne finansijske izveštaje, IAS 27 (revidiran 2008. godine) zahteva da entitet obračuna investicije u zavisne entitete, zajednički kontrolisane entitete i pridružene entitete na sledeći način:

(a) po nabavnoj vrednosti; ili

(b) u skladu sa IAS 39.

D15 Ukoliko entitet koji primenjuje IFRS prvi put odmerava takve investicije po nabavnoj vrednosti u skladu sa IAS 27, u svojim početnim izveštajima o finansijskoj poziciji pripremljenim u skladu sa IFRS će te investicije odmeravati po:

(a) nabavnoj vrednosti u skladu sa IAS 27; ili

(b) procenjenoj vrednosti. Procenjena vrednost takvih investicija je:

(i) fer vrednost na datum prelaska na IFRS u pojedinačnim finansijskim izveštajima entiteta; ili

(ii) knjigovodstvena vrednost na taj datum prema prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima.

Ukoliko odluči da koristi procenjenu vrednost entitet koji po prvi put primenjuje IFRS može da izabere između napred navedenih opcija (i) ili (ii) za svrhe odmeravanja investicije u zavisne entitete, zajedničke poduhvate i pridružene entitete.

Imovina i obaveze zavisnih entiteta, pridruženih entiteta i zajedničkih poduhvata

D16 Ako zavisni entitet prvi put primenjuje IFRS kasnije u odnosu na matični entitet, on u svojim finansijskim izveštajima odmerava svoju imovinu i obaveze po:

(a) knjigovodstvenim vrednostima koje bi bile uključene u konsolidovane finansijske izveštaje matičnog entiteta na datum prelaska matičnog entiteta na IFRS, ako nikakva korigovanja nisu izvršena za postupke konsolidacije, i za efekte poslovne kombinacije putem koje je matični entitet stekao zavisni entitet; ili

(b) knjigovodstvenim vrednostima koje zahteva ostatak ovog IFRS, koje se zasnivaju na datumu prelaska zavisnog entiteta na IFRS. Ove knjigovodstvene vrednosti bi mogle da se razlikuju od onih opisanih pod (a):

(i) kada izuzeća u ovom IFRS uzrokuju odmeravanja koja zavise od datuma prelaska na IFRS.

(ii) kada se računovodstvene politike korišćene u finansijskim izveštajima zavisnog entiteta razlikuju od onih u konsolidovanim finansijskim izveštajima. Na primer, zavisni entitet može da koristi metod nabavne vrednosti iz IAS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, dok grupa može koristiti model revalorizacije.

Sličan izbor je dostupan pridruženom entitetu ili zajedničkom poduhvatu kod kog se IFRS počinju primenjivati po prvi put, a kasnije u odnosu na entitet koji ima značajan uticaj na njega ili ima zajedničku kontrolu nad njim.

D17 Međutim, ako entitet počne da prvi put primenjuje IFRS, kasnije u odnosu na njegov zavisni entitet (ili pridruženi entitet ili zajednički poduhvat), taj entitet, u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima, odmerava imovinu i obaveze zavisnog entiteta (ili pridruženog entiteta ili zajedničkog entiteta) po istim knjigovodstvenim vrednostima kao i u finansijskim izveštajima zavisnog entiteta (ili pridruženog entiteta, ili zajedničkog poduhvata), nakon korigovanja radi konsolidacije i računovodstvenog korigovanja kapitala i za efekte poslovne kombinacije pri kojoj je dati entitet stekao zavisni entitet. Slično tome, ako matični entitet počne da prvi put primenjuje IFRS pre ili kasnije u odnosu na njegove konsolidovane finansijske izveštaje, on odmerava svoju imovinu i obaveze u istim iznosima u obe vrste finansijskih izveštaja, osim za korigovanja radi konsolidacije.

Složeni finansijski instrumenti

D18 IAS 32 Finansijski instrumenti: prezentacija zahteva od entiteta da podeli složeni finansijski instrument na početku, na zasebne delove obaveza i kapitala. Ako deo obaveza više nije neizmiren, retrospektivna primena IAS 32 uključuje razdvajanje dvaju delova kapitala. Prvi deo se nalazi u okviru neraspoređene dobiti i predstavlja kumulativnu kamatu zarađenu na delu obaveza. Drugi deo predstavlja početni kapital. Međutim, na osnovu ovog IFRS, entitet koji primenjuje IFRS prvi put ne treba da razdvaja ova dva dela, ako deo obaveza nije više neizmiren na datum prelaska na IFRS.

Označavanje već priznatih finansijskih instrumenata

D19 IAS 39 dozvoljava da se prilikom početnog priznavanja finansijsko sredstvo označi kao raspoloživo za prodaju ili da se finansijski instrument (pod uslovom da zadovoljava određene kriterijume) označi kao finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Uprkos ovom zahtevu, izuzeci se primenjuju u sledećim okolnostima:

(a) entitetu je dozvoljeno da izvrši označavanje raspoloživosti za prodaju na datum prelaska na IFRS.

(b) entitetu je dozvoljeno da označi, na datum prelaska na IFRS, svako finansijsko sredstvo ili finansijsku obavezu po fer vrednosti kroz bilans uspeha pod uslovom da to sredstvo ili obaveza zadovoljavaju kriterijume iz paragrafa 9(b)(i), 9(b)(ii) ili 11A IAS 39 na taj datum.

D19A-D19D [Ovaj paragraf se odnosi na izmene koje stupaju na snagu posle 1. januara 2013. godine i stoga nije uključen u ovom izdanju.]

Odmeravanje fer vrednosti finansijskih sredstava ili obaveza

D20 Bez obzira na zahteve iz paragrafa 7 i 9, entitet može da primeni zahteve iz paragrafa AG76(a) u IAS 39 retrospektivno na transakcije koje se sprovode na datum prelaska na IFRS ili kasnije.

Promene postojećih obaveza povlačenja imovine iz upotrebe, obnavljanja i sličnih obaveza uključenih u nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme

D21 IFRIC 1 Određivanje da li sporazum sadrži element lizinga zahteva da se određene promene obaveza po osnovu povlačenja imovine iz upotrebe, obnavljanja ili sličnih obaveza dodaju ili oduzmu od nabavne vrednosti imovine na koju se odnose; korigovani iznos se zatim prospektivno amortizuje tokom preostalog korisnog veka trajanja. Entitet koji primenjuje IFRS prvi put ne mora da vrši usklađivanje sa ovim zahtevima za promene ovakvih obaveza koje su nastale pre datuma prelaska na IFRS. Ukoliko entitet koji primenjuje IFRS prvi put koristi ovu mogućnost izuzeća, treba da:

(a) odmeri obavezu na datum prelaska na IFRS u skladu sa IAS 37;

(b) u meri u kojoj je obaveza pod delokrugom IFRIC 1, proceni iznos koji bi bio uključen u nabavnu vrednost imovine na koju se odnosi pri nastanku obaveze, diskontovanjem obaveze do tog datuma i koristeći najbolju procenu istorijske diskontne stope korigovane za rizik, koja bi se primenjivala na obavezu tokom perioda koji protekne u međuvremenu; i

(c) izračuna amortizaciju akumuliranu na taj iznos, na datum prelaska na IFRS, na osnovu tekuće procene korisnog veka trajanja imovine, primenom politike amortizacije koje je entitet usvojio u skladu sa IFRS.

D21A Entitet koji koristi izuzeće iz paragrafa D8A(b) (za naftnu i gasnu imovinu u fazi razvoja ili proizvodnje koja se evidentira u troškovnim centrima koji obuhvataju sve nekretnine u velikoj geografskoj oblasti, u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima) će, umesto primene paragrafa D21 ili IFRIC 1:

(a) odmeriti obaveze vezane za povlačenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i slične obaveza na datum prelaska na IFRS u skladu sa IAS 37; i

(b) priznati direktno u neraspoređenoj dobiti svaku razliku između tog iznosa i knjigovodstvene vrednosti tih obaveza na datum prelaska na IFRS utvrđene u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima entiteta.

Finansijska sredstva ili nematerijalna imovina koji se obračunavaju u skladu sa IFRIC 12

D22 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS može da primeni prelazne odredbe IFRIC 12.

Troškovi pozajmljivanja

D23 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS može da primeni zahteve iz IAS 23 od datuma prelaska ili od ranijeg datuma, kao što dozvoljava paragraf 28 u IAS 23. Od datuma na koji entitet koji primeni ovo izuzeće i počinje da primenjuje IAS 23, entitet:

(a) ne sme da prepravlja komponentu troškova pozajmljivanja koja je kapitalizovana u skladu sa prethodnim opšteprihvaćenim računovodstvenim principima, i koji su uključeni u knjigovodstvenu vrednost sredstava na taj datum; i

(b) obračunava troškove pozajmljivanja na taj datum i nadalje u skladu sa IAS 23, uključujući i troškove pozajmljivanja nastale na taj datum ili kasnije vezano za sredstva u izgradnji koja se kvalifikuju.

Prenosi sredstava od kupaca

D24 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS može da primeni prelazne odredbe iz paragrafa 22 u IFRIC 18 Prenosi sredstava od kupaca. U tom paragrafu, upućivanja na datum stupanja na snagu treba da se tumače kao 1. jul 2009. godine ili datum prelaska na IFRS, koji god da je kasniji. Pored toga, entitet koji prvi put primenjuje IFRS može da naznači bilo koji datum pre prelaska na IFRS i da primeni IFRIC 18 na sve prenose sredstava od kupaca primljene na taj datum ili kasnije.

Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala

D25 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS može da primeni prelazne odredbe iz IFRIC 19 Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala.

Značajna hiperinflacija

D26 Ako entitet ima funkcionalnu valutu koja je bila ili jeste valuta hiperinflatorne privrede, on utvrđuje da li je bio učesnik teške hiperinflacije pre datuma prelaska na IFRS. Ovo se primenjuje na entitete ji prvi put primenjuje IFRS, kao i na entitete koji su prethodno primenjivali IFRS.

D27 Valuta hiperinflatorne privrede trpi efekte teške hiperinflacije ako ima oba sledeća svojstva:

(a) pouzdan opšti indeks cena nije dostupan svim entitetima sa transakcijama i saldima u toj valuti.

(b) razmenljivost između valute i relativno stabilne strane valute ne postoji.

D28 Funkcionalna valuta entiteta prestaje da trpi efekte značajne hiperinflacije na datum normalizacije funkcionalne valute. Taj datum se događa kada funkcionalna valuta više nema jedno ili oba svojstva iz paragrafa D27, ili kada se dogodi promena iz funkcionalne valute entiteta u valutu koja ne trpi efekte teške hiperinflacije.

D29 Kada datum prelaska entiteta na IFRS pada na datum normalizacije funkcionalne valute, ili kasnije, entitet može da izabere da odmeri sva svoja sredstva i obaveze koje je imao pre datuma normalizacije funkcionalne valute po fer vrednosti na datum prelaska na IFRS. Entitet može da koristi takvu fer vrednost kao procenjenu vrednost sredstava i obaveza u početnom izveštaju o finansijskoj poziciji sastavljenom u skladu sa IFRS.

D30 Kada datum normalizacije funkcionalne valute pada u uporednom dvanaestomesečnom periodu, uporedni period može da bude kraći od 12 meseci, pod uslovom da je potpuni set finansijskih izveštaja (u skladu sa zahtevima iz paragrafa 10 u IAS 1) obezbeđen za takav kraći period.

Zajednički aranžmani

D31 Entitet koji po prvi put primenjuje IFRS može da primeni prelazne odredbe iz IFRS 11 sa sledećim izuzećima:

(a) Prilikom primene prelaznih odredbi iz IFRS 11, entitet koji po prvi put primenjuje IFRS će primeniti te odredbe na datum prelaska na IFRS.

(b) Prilikom prelaska sa proporcionalne konsolidacije na metod udela, entitet koji prvi put primenjuje IFRS testira investiciju na umanjenje vrednosti u skladu sa IAS 36 na datum prelaska na IFRS, bez obzira na to da li postoje bilo kakvi pokazatelji o umanjenju vrednosti. Svako rezultirajuće umanjenje vrednosti se priznaje kao korekcija neraspoređene dobiti na datum prelaska na IFRS.

Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa

D32 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS može da primeni prelazne odredbe iz paragrafa A1 do A4 u IFRIC 20 Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa. U tom paragrafu, upućivanja na datum stupanja na snagu treba da se tumače kao 1. januar 2013. godine ili datum prelaska na IFRS, koji god da je kasniji.

PRILOG E

Privremena izuzeća od IFRS

Ovaj prilog je sastavni deo ovog IFRS.

E1 [Ovaj paragraf se odnosi na izmene koje stupaju na snagu posle 1. januara 2013. godine i stoga nije uključen u ovom izdanju.]

E2 [Ovaj paragraf se odnosi na izmene koje stupaju na snagu posle 1. januara 2013. godine i stoga nije uključen u ovom izdanju.]

Obelodanjivanja o finansijskim instrumentima

E3 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS može da primeni prelazne odredbe iz paragrafa 44G u IFRS 7.2

E4 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS može da primeni prelazne odredbe iz paragrafa 44M u IFRS 7.3

__________
2 Objavljivanjem Ograničenog izuzeća za uporedna obelodanjivanja iz IFRS 7 za entitete koji primenjuju IFRS prvi put (Izmene za IFRS 1) u januara 2010. godine, dodat je paragraf E3. Da bi se izbegla eventualna upotreba kasnije stečenih saznanja i da bi se obezbedilo da entiteti koji prvi put primenjuju IFRS nisu u podređenom položaju u odnosu na entitete koji već primenjuju IFRS, Odbor je odlučio da entitetima koji prvi put primenjuju IFRS treba da se dozvoli da koriste prelazne odredbe koje su dozvoljene za entitete koji već primenjuju IFRS u sastavljanju svojih finansijskih izveštaja u skladu sa IFRS i koje su uključene u Poboljšanja obelodanjivanja o finansijskim instrumentima (Izmene IFRS 7).
3 Paragraf E4 je dodat kao posledica Obelodanjivanja-Prenosi finansijskih sredstava (Izmene za IFRS 7), izdato u oktorbru 2010. godine. Da bi se izbegla eventualna upotreba kasnije stečenih saznanja i da bi se obezbedilo da entiteti koji prvi put primenjuju IFRS nisu u podređenom položaju u odnosu na entitete koji već primenjuju IFRS, Odbor je odlučio da entitetima koji prvi put primenjuju IFRS treba da se dozvoli da koriste prelazne odredbe koje su dozvoljene za entitete koji već primenjuju IFRS u sastavljanju svojih finansijskih izveštaja u skladu sa IFRS i koje su uključene u Obelodanjivanja-Prenosi finansijskih sredstava (Izmene IFRS 7).

Primanja zaposlenih

E5 Entitet koji prvi put primenjuje IFRS može da primeni prelazne odredbe iz paragrafa 173(b) u IFRS 19.

 

Servis računara online zakazivanje