Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 12 – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima

Servis računara online zakazivanje

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 12 – Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima

Sl.glasnik RS br. 35/2014

Cilj

1 Cilj ovog IFRS jeste da zahteva od entiteta obelodanjivanje informacija koje omogućavaju korisnicima finansijskih izveštaja da ocene:

(a) prirodu i rizike povezane sa njegovim učešćima u drugim entitetima; i

(b) efekte tih učešća na njegov finansijski položaj, rezultat poslovanja i tokove gotovine.

Postizanje cilja

2 Da bi se postigao cilj iz paragrafa 1, entitet obelodanjuje:

(a) značajna prosuđivanja i pretpostavke prilikom određivanja prirode svog učešća u drugom entitetu ili aranžmanu i u određivanju vrste zajedničkog aranžmana u kojem on ima učešće (paragrafi 7-9); i

(b) informacije o svojim učešćima u:

(i) zavisnim entitetima (paragrafi 10-19);

(ii) zajedničkim aranžmanima i pridruženim entitetima (paragrafi 20-23); i

(iii) strukturiranim entitetima nad kojima entitet nema kontrolu (nekonsolidovani strukturirani entiteti) (paragrafi 24-31);

3 Ukoliko obelodanjivanja koje zahteva ovaj IFRS, zajedno sa obelodanjivanjima koje zahtevaju drugi IFRS, ne postignu cilj iz paragrafa 1, entitet bi trebalo da obelodani bilo koje dodatne informacije neophodne za postizanje cilja.

4 Entitet bi trebalo da uzme u obzir nivo detalja potreban za postizanje cilja obelodanjivanja, kao i koliku pažnju bi trebalo da posveti svakom od zahteva iz ovog IFRS. On bi trebalo da sažme ili raščlani obelodanjivanja, tako da korisne informacije ne budu prikrivene niti zbog uključivanja velikog broja nevažnih detalja, niti zbog objedinjavanja stavki sa različitim karakteristikama (videti paragrafe B2-B6).

Delokrug

5 Ovaj IFRS primenjuje entitet sa učešćem u bilo kojem od sledećeg:

(a) zavisnim entitetima,

(b) zajedničkim aranžmanima (tj. zajednička poslovanja ili zajednički poduhvati),

(c) pridruženim entitetima,

(d) nekonsolidovanim strukturiranim entitetima.

6 Ovaj IFRS se ne primenjuje na sledeće:

(a) planove primanja po prestanku zaposlenja ili druge dugoročne planove primanja zaposlenih na koje se primenjuje IAS 19 Primanja zaposlenih.

(b) pojedinačne finansijske izveštaje entiteta na koje se primenjuje IAS 27 Pojedinačni finansijski izveštaji. Međutim, ako entitet ima učešća u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima i priprema pojedinačne finansijske izveštaje kao jedine svoje finansijske izveštaje, onda primenjuje zahteve iz paragrafa 24-31 prilikom pripreme tih pojedinačnih finansijskih izveštaja.

(c) učešće koje ima entitet koji učestvuje u, ali nema zajedničku kontrolu nad zajedničkim aranžmanom, osim ako to učešće rezultira u značajnom uticaju nad aranžmanom ili je učešće u strukturiranom entitetu.

(d) učešće u drugom entitetu koje se računovodstveno obuhvata u skladu sa IFRS 9 Finansijski instrumenti. Međutim, entitet primenjuje ovaj IFRS:

(i) kada je to učešće u pridruženom entitetu ili u zajedničkom poduhvatu koji se, u skladu sa IAS 28 Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate, odmerava po fer vrednosti kroz bilans uspeha; ili

(ii) kada je to učešće, učešće u nekonsolidovanom strukturiranom entitetu.

Značajna prosuđivanja i pretpostavke

7 Entitet obelodanjuje informacije o značajnim prosuđivanjima i pretpostavkama koje je izvršio (i promenama u tim prosuđivanjima i pretpostavkama) prilikom utvrđivanja:

(a) da ima kontrolu nad drugim entitetom, tj. entitetom u koji je investirano i koji je opisan u paragrafima 5 i 6 u IFRS 10 Konsolidovani finansijski izveštaji;

(b) da ima zajedničku kontrolu nad aranžmanom ili značajan uticaj nad drugim entitetom; i

(c) vrste zajedničkog aranžmana (tj. zajedničkog poslovanja ili zajedničkog poduhvata) kada je aranžman strukturiran u vidu posebne finansijske strukture.

8 Značajna prosuđivanja i pretpostavke obelodanjene u skladu sa paragrafom 7 uključuju one koje entitet izvrši kada su promene u činjenicama i okolnostima takve da se zaključak o postojanju kontrole, zajedničke kontrole ili značajnog uticaja menja u toku izveštajnog perioda.

9 Da bi ispunio zahteve paragrafa 7, entitet obelodanjuje, na primer, značajna prosuđivanja i pretpostavke koje je izvršio prilikom utvrđivanja:

(a) da nema kontrolu nad drugim entitetom, čak i ako poseduje više od polovine glasačkih prava drugog entiteta.

(b) da ima kontrolu nad drugim entitetom, čak i ako poseduje manje od polovine glasačkih prava drugog entiteta.

(c) da je zastupnik ili principal (videti paragrafe B58-B72 u IFRS 10).

(d) da nema značajan uticaj iako poseduje 20 procenata ili više glasačkih prava u drugom entitetu.

(e) da ima značajan uticaj iako poseduje manje od 20 procenata glasačkih prava u drugom entitetu.

Učešća u zavisnim entitetima

10 Entitet obelodanjuje informacije koje omogućavaju korisnicima njegovih konsolidovanih finansijskih izveštaja

(a) da razumeju:

(i) strukturu grupe; i

(ii) udeo koji učešća bez prava kontrole imaju u aktivnostima i tokovima gotovine grupe (paragraf 12); i

(b) da ocene:

(i) prirodu i razmere značajnih ograničenja njegove sposobnosti da pristupi ili koristi imovinu, i izmiruje obaveze grupe (paragraf 13);

(ii) prirodu i promene u rizicima povezanim sa njegovim učešćima u konsolidovanim strukturiranim entitetima (paragrafi 14-17);

(iii) posledice promena u njegovom vlasničkom udelu u zavisnom entitetu koje ne rezultiraju u gubitku kontrole (paragraf 18); i

(iv) posledice gubitka kontrole nad zavisnim entitetom tokom izveštajnog perioda (paragraf 19).

11 Kada su finansijski izveštaji zavisnog entiteta koji se koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izveštaja, pripremljeni na dan ili za period koji se razlikuje od onih koji se odnose na konsolidovane finansijske izveštaje (videti paragrafe B92 i B93 u IFRS 10), entitet obelodanjuje:

(a) datum završetka izveštajnog perioda finansijskih izveštaja tog zavisnog entiteta; i

(b) razloge za korišćenje različitog datuma ili perioda.

Udeo koji učešća bez prava kontrole imaju u aktivnostima i tokovima gotovine grupe

12 Entitet obelodanjuje za svaki od svojih zavisnih entiteta, koji imaju učešća bez prava kontrole, materijalno značajna za izveštajni entitet:

(a) ime zavisnog entiteta.

(b) glavno mesto poslovanja (i zemlji u kojoj je registrovan, ako se razlikuje od zemlje u kojoj se nalazi glavno mesto poslovanja) zavisnog entiteta.

(c) deo udela u vlasništvu učešća bez prava kontrole.

(d) deo glasačkih prava koja drže učešća bez prava kontrole, ako se ona razlikuju od proporcije udela u vlasništvu.

(e) dobitak ili gubitak koji pripadaju učešćima bez prava kontrole u zavisnom entitetu tokom izveštajnog perioda.

(f) ukupna učešća bez prava kontrole u zavisnom entitetu na kraju izveštajnog perioda.

(g) sažete finansijske informacije o zavisnom entitetu (videti paragraf B10).

Priroda i obim značajnih ograničenja

13 Entitet obelodanjuje:

(a) značajna ograničenja (na primer, zakonska, ugovorna i regulatorna ograničenja) svoje sposobnosti da pristupi ili koristi imovinu i da izmiruje obaveze grupe, kao što su:

(i) ona koja ograničavaju sposobnost matičnog entiteta ili njegovih zavisnih entiteta da prenose gotovinu ili drugu imovinu na druge entitete (ili od njih) u okviru grupe.

(ii) garancije ili druge zahteve koji mogu ograničiti plaćanja dividendi i ostale raspodele iz kapitala, ili kredite i avanse koji se uzimaju ili otplaćuju drugim entitetima (ili od strane) drugih entiteta unutar grupe.

(b) prirodu i obim u kojim zaštićena prava učešća bez prava kontrole mogu značajno da ograniče sposobnost entiteta da pristupi ili koristi imovinu ili izmiri obaveze grupe (kao što je slučaj kada je matični entitet odgovoran za izmirenje obaveza zavisnog entiteta pre izmirenja sopstvenih obaveza, ili kada je saglasnost učešća bez prava kontrole neophodna za pristup imovini ili za izmirenje obaveza zavisnog entiteta).

(c) knjigovodstvene vrednosti imovine i obaveza u konsolidovanim finansijskim izveštajima na koje se takva ograničenja odnose.

Priroda rizika povezanih sa učešćima entiteta u konsolidovanim strukturiranim entitetima

14 Entitet obelodanjuje uslove svih ugovornih aranžmana, koji mogu zahtevati od matičnog entiteta ili njegovih zavisnih entiteta, da pruže finansijsku podršku konsolidovanom strukturiranom entitetu, uključujući i događaje ili okolnosti koje bi mogle da izlože izveštajni entitet gubitku (na primer, aranžmani vezani za likvidnost ili događaji koji uzrokuju promenu kreditnog rejtinga povezani sa obavezom kupovine imovine od strukturiranog entiteta ili pružanje finansijske podrške).

15 Ako u toku izveštajnog perioda matični entitet ili neki od njegovih zavisnih entiteta, bez da za to imaju ugovornu obavezu, pruže finansijsku ili drugu podršku konsolidovanom strukturiranom entitetu (na primer, kupovina imovine ili instrumenata koje emituje strukturirani entitet), entitet obelodanjuje:

(a) vrstu i iznos pružene podrške, uključujući i situacije u kojima su matični entitet ili njegovi zavisni entiteti pomogli strukturiranom entitetu u dobijanju finansijske podrške; i

(b) razloge za pružanje podrške.

16 Ako u toku izveštajnog perioda matični entitet ili neki od njegovih zavisnih entiteta, bez postojanja ugovorne obaveze, pruže finansijsku ili drugu podršku prethodno nekonsolidovanom strukturiranom entitetu, gde pružanje takve podrške ima za posledicu da entitet stekne kontrolu nad strukturiranim entitetom, entitet obelodanjuje objašnjenje relevantnih činjenica prilikom donošenja takve odluke.

17 Entitet obelodanjuje sve trenutne namere o pružanju finansijske ili druge podrške konsolidovanom strukturiranom entitetu, uključujući i namere o pružanju pomoći strukturiranom entitetu u pribavljanju finansijske podrške.

Posledice promena vlasničkog udela matičnog entiteta u zavisnom entitetu koje ne rezultiraju u gubitku kontrole

18 Entitet prezentuje tabelu koja prikazuje efekte na kapital, koji pripada vlasnicima matičnog entiteta, svih promena vlasničkog udela u zavisnom entitetu koje ne rezultiraju u gubitku kontrole.

Posledice gubitka kontrole nad zavisnim entitetom tokom izveštajnog perioda

19 Entitet obelodanjuje dobitak ili gubitak, ako postoji, obračunat u skladu sa paragrafom 25 iz IFRS 10, i:

(a) deo tog dobitka ili gubitka koji proističe iz odmeravanja udela zadržanog u prethodno zavisnom entitetu po njegovoj fer vrednosti na dan gubitka kontrole; i

(b) stavku(e) u bilansu uspeha u kojima se priznaje dobitak ili gubitak (ako već nije zasebno prezentovan).

Učešća u zajedničkim aranžmanima i pridruženim entitetima

20 Entitet obelodanjuje informacije koje omogućavaju korisnicima njegovih finansijskih izveštaja da ocene:

(a) prirodu, obim i finansijske efekte svojih učešća u zajedničkim aranžmanima i pridruženim entitetima, uključujući i prirodu i efekte svojih ugovornih odnosa sa ostalim investitorima koji imaju zajedničku kontrolu, ili značajan uticaj na, zajedničke aranžmane i pridružene entitete (paragrafi 21 i 22); i

(b) prirodu i promene u rizicima povezanim sa svojim učešćima u zajedničkim poduhvatima i pridruženim entitetima (paragrafi 23).

Priroda, obim i finansijski efekti entitetovog učešća u zajedničkim aranžmanima i pridruženim entitetima

21 Entitet obelodanjuje:

(a) za svaki zajednički aranžman i pridruženi entitet koji su materijalno značajni za izveštajni entitet:

(i) naziv zajedničkog aranžmana ili pridruženog entiteta.

(ii) prirodu odnosa entiteta sa zajedničkim aranžmanom ili pridruženim entitetom (tako što, na primer, opisuje prirodu aktivnosti zajedničkog aranžmana ili pridruženog entiteta i da li su one od strateške važnosti za aktivnosti entiteta).

(iii) glavno mesto poslovanja (i zemlju u kojoj je registrovan, ako je primenljivo i razlikuje se od glavnog mesta poslovanja) zajedničkog aranžmana ili pridruženog entiteta.

(iv) deo vlasničkog udela ili učestvujućeg udela koji poseduje entitet i ako postoji razlika, deo glasačkih prava (ako je to primenljivo).

(b) za svaki zajednički poduhvat i pridruženi entitet koji su materijalno značajni za izveštajni entitet:

(i) da li se investicija u zajednički poduhvat ili pridruženi entitet odmerava po metodi udela ili po fer vrednosti.

(ii) sažete finansijske informacije o zajedničkom poduhvatu ili pridruženom entitetu, kao što je definisano u paragrafima B12 i B13.

(iii) ako se zajednički poduhvat ili pridruženi entitet računovodstveno obuhvataju po metodi udela, ako postoji kotirana tržišna cena istog učešća fer vrednost svoje investicije u zajedničkom poduhvatu ili pridruženom entitetu.

(c) finansijske informacije kao što je definisano u paragrafu B16 o investicijama entiteta u zajedničkim poduhvatima i pridruženim entitetima koja pojedinačno nisu materijalno značajna:

(i) zbirno posmatrano za sve pojedinačno nematerijalne zajedničke poduhvate, i odvojeno,

(ii) zbirno posmatrano za sve pojedinačno nematerijalne pridružene entitete.

22 Entitet takođe obelodanjuje:

(a) prirodu i obim svih značajnih ograničenja (na primer, koja proističu iz aranžmana o zajmu, zakonskih obaveza ili ugovornih aranžmana između investitora sa zajedničkom kontrolom ili značajnim uticajem nad zajedničkim poduhvatom ili pridruženim entitetom) na sposobnost zajedničkih poduhvata ili pridruženih entiteta da vrše prenos sredstava na entitet u vidu dividendi isplaćenih u gotovini, ili da otplaćuju kredite ili avanse entiteta.

(b) kada su finansijski izveštaji zajedničkog poduhvata ili pridruženog entiteta koji se koriste prilikom primene metode udela, pripremljeni na dan ili za period koji se razlikuju od onih za entitet:

(i) datum završetka izveštajnog perioda finansijskih izveštaja tog zajedničkog poduhvata ili pridruženog entiteta; i

(ii) razloge za korišćenje različitog datuma ili perioda.

(c) nepriznat deo gubitaka zajedničkog poduhvata ili pridruženog entiteta, kako za izveštajni period tako i kumulativno, ako je entitet prestao da priznaje svoj deo gubitka zajedničkog poduhvata ili pridruženog entiteta prilikom primene metode udela.

Rizici povezani sa učešćima entiteta u zajedničkim poduhvatima i pridruženim entitetima

23 Entitet obelodanjuje:

(a) obaveze koje ima vezano za svoje zajedničke poduhvate, odvojeno od iznosa drugih obaveza, kao što je utvrđeno u paragrafima B18-B20.

(b) u skladu sa IAS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina, osim kada je verovatnoća gubitka mala, potencijalne obaveze nastale po osnovu svog učešća u zajedničkim poduhvatima ili pridruženim entitetima (uključujući i svoj deo potencijalnih obaveza zajednički kreiranih sa drugim investitorima koji imaju zajedničku kontrolu, ili značajan uticaj nad zajedničkim poduhvatom ili pridruženim entitetom), odvojeno od iznosa drugih potencijalnih obaveza.

Učešća u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima

24 Entitet obelodanjuje informacije koje omogućavaju korisnicima njegovih finansijskih izveštaja:

(a) da razumeju prirodu i obim njegovog učešća u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima (videti paragrafe 26-28); i

(b) da ocene prirodu i promene u rizicima povezanim sa njegovim učešćima u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima (paragrafi 29-31).

25 Informacije koje zahteva paragraf 24(b) uključuju informacije o izloženosti entiteta prema rizicima povezanim sa njegovim učešćima u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima koje je imao u prethodnim periodima (na primer, sponzorisanje strukturiranog entiteta), čak i kada entitet više nema nikakav ugovorom definisan odnos sa strukturiranim entitetom na datum izveštavanja.

Priroda prikazanih učešća

26 Entitet obelodanjuje kvalitativne i kvantitativne informacije o svojim učešćima u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima, uključujući, ali ne ograničavajući se na prirodu, svrhu, veličinu i aktivnosti strukturiranog entiteta i načina finansiranja strukturiranog entiteta.

27 Kada je entitet finansijski podržao nekonsolidovani strukturirani entitet za koji ne pruža informacije zahtevane paragrafom 29 (na primer, zato što nije imao učešće u tom entitetu na datum izveštavanja), entitet onda obelodanjuje:

(a) kako je utvrdio koje strukturirane entitete je finansijski podržao;

(b) prihode od tih strukturiranih entiteta tokom izveštajnog perioda, uključujući i opis vrste prezentovanih prihoda; i

(c) knjigovodstvenu vrednost (u momentu prenosa) celokupne imovine prenete na te strukturirane entitete tokom izveštajnog perioda.

28 Entitet prezentuje informacije iz paragrafa 27(b) i (c) u tabelarnom obliku, osim ako je drugi oblik prikladniji, i klasifikuje svoje aktivnosti finansiranja po relevantnim kategorijama (videti paragrafe B2-B6).

Priroda rizika

29 Entitet obelodanjuje u tabelarnom obliku, osim ako drugi oblik nije prikladniji, sumarni pregled:

(a) knjigovodstvenih vrednosti imovine i obaveza priznatih u svojim finansijskim izveštajima vezano za svoja učešća u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima.

(b) bilansnih stavki u izveštaju o finansijskom položaju u kojima su ta imovina i obaveze priznate.

(c) iznosa koji najbolje predstavljaju maksimalnu izloženost entiteta gubicima od svojih učešća u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima, uključujući i način na koji je utvrđena maksimalna izloženost. Ako entitet ne može da kvantifikuje svoju maksimalnu izloženost gubicima od svojih učešća u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima, on tu činjenicu i razloge obelodanjuje.

(d) upoređenje između knjigovodstvenih vrednosti imovine i obaveza entiteta koji se odnose na njegova učešća u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima i entititove maksimalne izloženosti gubicima od tih entiteta.

30 Ako je u toku izveštajnog perioda entitet, bez postojanja ugovorne obaveze, pružao finansijsku ili drugu podršku nekonsolidovanom strukturiranom entitetu u kojem je prethodno imao ili trenutno ima učešće (na primer, kupovina imovine ili instrumenata koje emituje strukturiran entitet), entitet obelodanjuje:

(a) vrstu i iznos pružene podrške, uključujući i situacije u kojima je entitet pomogao strukturiranom entitetu u dobijanju finansijske podrške; i

(b) razloge za pružanje podrške.

31 Entitet obelodanjuje sve tekuće namere o pružanju finansijske ili druge podrške nekonsolidovanom strukturiranom entitetu, uključujući i namere da pomogne strukturiranom entitetu u obezbeđivanju finansijske podrške.

PRILOG A

Definicije

Ovaj prilog je sastavni deo ovog IFRS.

prihod od
strukturiranog
entiteta
Za svrhe ovog IFRS, prihod od strukturiranog entiteta uključuje, ali nije ograničen na redovne i vanredne naknade, kamate, dividende, dobitke ili gubitke od ponovnog odmeravanja ili prestanka priznavanja učešća u strukturiranim entitetima i dobitke ili gubitke od prenosa imovine i obaveza na strukturiran entitet.
učešće u drugom
entitetu
Za svrhe ovog IFRS, učešće u drugom entitetu se odnosi na ugovorni i vanugovorni odnos koji entitet izlaže promenljivosti prinosa od rezultata drugog entiteta. Učešće u drugom entitetu se ogleda, ali nije ograničeno na posedovanje vlasničkih ili dužničkih instrumenata, kao i drugih vidova učešća poput obezbeđivanja finansiranja, podrške za likvidnost, poboljšanje kreditnog boniteta i davanje garancija. Ono uključuje načine na koje entitet ostvaruje kontrolu ili zajedničku kontrolu, ili značajan uticaj nad drugim entitetom. Entitet nema učešće u drugom entitetu samo zbog toga što ima uobičajeni odnos kupca i dobavljača.

Paragrafi B7-B9 pružaju dodatne informacije o učešćima u drugim entitetima.

Paragrafi B55-B57 u IFRS 10 objašnjavaju promenljivost prinosa.

strukturiran entitet Entitet koji je strukturiran na način da glasačka ili slična prava nisu dominantan faktor prilikom odlučivanja ko kontroliše entitet, kao što je to slučaj kada se glasačka prava odnose samo na administrativne poslove, dok se relevantnim aktivnostima upravlja na osnovu ugovornih aranžmana.

Paragrafi B22-B24 pružaju dodatne informacije o strukturiranim entitetima.

Sledeći termini su definisani u IAS 27 (izmenjen 2011.), IAS 28 (izmenjen 2011.), IFRS 10 i IFRS 11 Zajednički aranžmani i koriste se u ovom IFRS sa značenjima utvrđenim u tim IFRS:

 • pridruženi entitet
 • konsolidovani finansijski izveštaji
 • kontrola nad entitetom
 • metod udela
 • grupa
 • zajednički aranžman
 • zajednička kontrola
 • zajedničko poslovanje
 • zajednički poduhvat
 • učešće bez prava kontrole
 • matični entitet
 • prava zaštite
 • relevantne aktivnosti
 • pojedinačni finansijski izveštaji
 • posebna finansijska struktura
 • značajan uticaj
 • zavisni entitet.

PRILOG B

Uputstvo za primenu

Ovaj prilog je sastavni deo ovog IFRS. U njemu se opisuje primena paragrafa 1-31 i on ima istu važnost kao ostali delovi ovog IFRS.

B1 Primeri u ovom prilogu prikazuju hipotetičke situacije. Iako neki aspekti primera mogu biti prisutni u stvarnim situacijama, potrebno je proceniti sve činjenice i okolnosti posebno za svaku stvarnu situaciju prilikom primene IFRS 12.

Sažimanje (paragraf 4)

B2 Entitet odlučuje, uzimajući u obzir sopstvene okolnosti, koji će nivo detalja da obezbedi da bi zadovoljio potrebe korisnika za informacijama, koliku pažnju posvećuje različitim aspektima zahteva i na koji način sažima informacije. Potrebno je naći ravnotežu između opterećivanja finansijskih izveštaja sa prevelikom količinom detalja koji možda nisu od pomoći korisnicima finansijskih izveštaja i zamagljivanja informacija zbog njihovog prekomernog sažimanja.

B3 Entitet može da sažima obelodanjivanja koja ovaj IFRS zahteva za učešća u sličnim entitetima, ako je takvo sažimanje u skladu sa ciljem obelodanjivanja i zahtevom iz paragrafa B4, i ako time ne zamagljuje pružene informacije. Entitet obelodanjuje kako je sažmeo svoja učešća u sličnim entitetima.

B4 Entitet odvojeno prikazuje informacije za učešća u:

(a) zavisnim entitetima;

(b) zajedničkim poduhvatima;

(c) zajedničkim poslovanjima;

(d) pridruženim entitetima; i

(e) nekonsolidovanim strukturiranim entitetima.

B5 U određivanju da li da sažme informacije, entitet uzima u obzir kvantitativne i kvalitativne informacije o različitim rizicima i karakteristikama prinosa za svaki entitet koji razmatra da sažme, kao i značaj svakog takvog entiteta za izveštajni entitet. Entitet prikazuje obelodanjivanja na način koji jasno objašnjava korisnicima finansijskih izveštaja prirodu i razmere svojih učešća u takvim drugim entitetima.

B6 Primeri nivoa sažimanja u okviru klasa entiteta prikazanih u paragrafu B4 koji se mogu smatrati kao odgovarajući su:

(a) priroda aktivnosti (na primer, entitet koji se bavi istraživanjem i razvojem, entitet koji se bavi sekjuritizacijom revolving kreditnih kartica).

(b) klasifikacija po delatnosti.

(c) geografija (na primer, zemlja ili region).

Učešća u drugim entitetima

B7 Učešće u drugom entitetu se odnosi na ugovorna i vanugovorna učešća po osnovu kojih entitet biva izložen promenljivosti prinosa od poslovnog rezultata tog drugog entiteta. Razmatranje svrhe i strukture tog drugog entiteta može biti od pomoći izveštajnom entitetu prilikom ocenjivanja da li ima učešće u tom entitetu i prema tome, da li je obavezan da izvrši obelodanjivanja iz ovog IFRS. Ta ocena uključuje razmatranje rizika za koje je taj drugi entitet predviđen da kreira i rizika za koje je taj drugi entitet predviđen da prenese na izveštajni entitet i druge entitete.

B8 Izveštajni entitet je tipično izložen promenljivosti prinosa od rezultata drugog entiteta tako što poseduje instrumente (kao što su vlasnički ili dužnički instrumenti koje izdaje drugi entitet) ili kroz drugi vid involviranosti koji uključuje tu promenljivost. Na primer, pretpostavimo da neki strukturirani entitet ima kreditni portfolio. Taj strukturirani entitet pribavlja svop kredit za slučaj neizvršenja obaveza od drugog entiteta (izveštajnog entiteta) da bi se zaštitio od kašnjenja u plaćanjima kamate i glavnice kredita. Izveštajni entitet je tako izložen promenljivosti prinosa od rezultata poslovanja strukturiranog entiteta, zato što svop kredit za slučaj neizvršenja obaveza umanjuje promenljivost prinosa strukturiranog entiteta.

B9 Neki instrumenti su dizajnirani da prenesu rizik sa izveštajnog entiteta na drugi entitet. Takvi instrumenti stvaraju promenljivost prinosa za taj drugi entitet, ali tipično ne izlažu izveštajni entitet promenljivosti prinosa po osnovu rezultata poslovanja tog drugog entiteta. Na primer, pretpostavimo da se strukturirani entitet osniva radi pronalaženja investicionih prilika investitorima koji žele da imaju izloženost kreditnom riziku entiteta „Z“ (entitet „Z“ nije povezan sa bilo kojom stranom koja učestvuje u aranžmanu). Strukturirani entitet obezbeđuje sredstva tako što investitorima emituje finansijske instrumente koji su povezani sa kreditnim rizikom entiteta „Z“ (kreditno-vezani zapisi) i koristi ta sredstva za investiranje u portfolio nerizičnih finansijskih sredstava. Strukturiran entitet preuzima izloženost kreditnom riziku entiteta „Z“ stupanjem u svop za slučaj neizvršenja kreditnih obaveza (CDS) sa drugom stranom u svopu. CDS prenosi kreditni rizik entiteta „Z“ na strukturirani entitet u zamenu za naknadu koju plaća druga strana u svopu. Investitori koji imaju učešće u strukturiranom entitetu primaju veći prinos koji odražava i prinose strukturiranog entiteta od njegovog portfolija sredstava i naknadu za CDS. Druga strana u svopu nema učešće u strukturiranom entitetu koje ga izlaže promenljivosti prinosa od rezultata poslovanja strukturiranog entiteta zato što CDS prenosi promenljivost na strukturiran entitet, umesto uključivanja promenljivosti prinosa strukturiranog entiteta.

Sažete finansijske informacije za zavisne entitete, zajedničke poduhvate i pridružene entitete (paragrafi 12 i 21)

B10 Za svaki zavisni entitet koji ima učešća bez prava kontrole koja su materijalno značajna za izveštajni entitet, entitet obelodanjuje:

(a) dividende koje se plaćaju učešćima bez prava kontrole.

(b) sumarne finansijske informacije o imovini, obavezama, dobitku ili gubitku i tokovima gotovine za zavisni entitet koje omogućavaju korisnicima da razumeju udele koje učešća bez prava kontrole imaju u aktivnostima i tokovima gotovine grupe. Takve informacije, na primer, mogu da uključe, ali nisu ograničene na kratkoročnu imovinu, dugoročnu imovinu, kratkoročne obaveze, dugoročne obaveze, prihode, dobitak ili gubitak i ukupan sveobuhvatni rezultat.

B11 Sažete finansijske informacije koje utvrđuje paragraf B10(b) sastoje se od iznosa pre eliminisanja interkompanijskih odnosa.

B12 Za svaki zajednički poduhvat i pridruženi entitet koji su materijalno značajni za izveštajni entitet, entitet obelodanjuje:

(a) dividende primljene od zajedničkog poduhvata ili pridruženog entiteta.

(b) sažete finansijske informacije za zajednički poduhvat ili pridruženi entitet (videti paragrafe B14 i B15) uključujući, ali ne ograničavajući se na:

(i) kratkoročnu imovinu.

(ii) stalnu imovinu.

(iii) kratkoročne obaveze.

(iv) dugoročne obaveze.

(v) prihode.

(vi) dobitak ili gubitak od redovnog poslovanja.

(vii) dobitak ili gubitak posle poreza od obustavljenih poslovanja.

(viii) ukupan ostali rezultat.

(ix) ukupan zbirni rezultat.

B13 Pored sažetih finansijskih informacija koje zahteva paragraf B12, entitet takođe obelodanjuje za svaki zajednički poduhvat koji je materijalno značajan za izveštajni entitet, iznos:

(a) gotovine i gotovinskih ekvivalenata uključenih u paragraf B12(b)(i).

(b) kratkoročnih finansijskih obaveza (bez obaveza prema dobavljačima i ostalih obaveza i rezervisanja) uključenih u paragraf B12(b)(iii).

(c) dugoročnih finansijskih obaveza (bez obaveza prema dobavljačima i ostalih obaveza i rezervisanja) uključenih u paragraf B12(b)(iv).

(d) amortizacije.

(e) prihoda od kamate.

(f) rashodi kamate.

(g) troškova ili prihoda po osnovu poreza na dobitak.

B14 Sažete finansijske informacije prezentovane u skladu sa paragrafima B12 i B13 sastoje se od iznosa uključenih u finansijske izveštaje sastavljene po IFRS zajedničkog poduhvata ili pridruženog entiteta (a ne od učešća entiteta u tim iznosima). Ako entitet računovodstveno obuhvati svoje učešće u zajedničkom poduhvatu ili pridruženom entitetu koristeći metod udela:

(a) iznosi koji se uključuju u IFRS finansijske izveštaje zajedničkog poduhvata ili pridruženog entiteta se koriguju u skladu sa korekcijama koje vrši entitet prilikom korišćenja metoda udela, kao što su korekcije fer vrednosti izvršene u momentu sticanja i korekcije za razlike u računovodstvenim politikama.

(b) entitet usaglašava prezentovane sažete finansijske informacije sa knjigovodstvenom vrednošću svog učešća u zajedničkom poduhvatu ili pridruženom entitetu.

B15 Entitet može da prezentuje sažete finansijske informacije zahtevane u paragrafima B12 i B13 na osnovu finansijskih izveštaja zajedničkog poduhvata ili pridruženog entiteta, ako:

(a) entitet odmerava svoje učešće u zajedničkom poduhvatu ili pridruženom entitetu po fer vrednosti, u skladu sa IAS 28 (izmenjen 2011.); i

(b) zajednički poduhvat ili pridruženi entitet ne priprema finansijske izveštaje u skladu sa IFRS i priprema u skladu sa tom osnovom bi bila nepraktična ili preskupa.

U tom slučaju, entitet obelodanjuje osnovu na kojoj su sažete finansijske informacije pripremljene.

B16 Entitet obelodanjuje zbirnu knjigovodstvenu vrednost svojih učešća u svim pojedinačno materijalno neznačajnim zajedničkim poduhvatima ili pridruženim entitetima koji su računovodstveno obuhvaćeni korišćenjem metode udela. Entitet takođe zasebno obelodanjuje zbirni iznos svojih učešća u sledećim stavkama tih zajedničkih poduhvata odnosno pridruženih entiteta:

(a) dobitak ili gubitak iz redovnog poslovanja.

(b) dobitak ili gubitak posle poreza od obustavljenih poslovanja.

(c) ukupan ostali rezultat.

(d) ukupan zbirni rezultat.

Entitet posebno vrši obelodanjivanja za zajedničke poduhvate i pridružene entitete.

B17 Kada se učešće entiteta u zavisnom entitetu, zajedničkom poduhvatu ili pridruženom entitetu (ili deo njegovog učešća u zajedničkom poduhvatu ili pridruženom entitetu) klasifikuje kao sredstvo koje se drži za prodaju u skladu sa IFRS 5 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja, entitet nije obavezan da obelodani sažete finansijske informacije za taj zavisni entitet, zajednički poduhvat ili pridruženi entitet u skladu sa paragrafima B10-B16.

Ugovorne obaveze za zajedničke poduhvate (paragraf 23(a))

B18 Entitet obelodanjuje ugovorne obaveze nastale ali još uvek nepriznate na datum izveštavanja (uključujući i svoje učešće u ugovornim obavezama kreiranim zajednički sa drugim investitorima sa zajedničkom kontrolom nad zajedničkim poduhvatom) vezano za svoja učešća u zajedničkim poduhvatima. Ugovorne obaveze su one iz kojih mogu nastati budući odlivi gotovine ili drugih resursa.

B19 Nepriznate ugovorne obaveze iz kojih mogu nastati budući odlivi gotovine ili drugih resursa uključuju:

(a) nepriznate ugovorne obaveze za obezbeđivanje finansiranja ili resursa kao rezultat, na primer:

(i) ugovora o osnivanju ili sticanju zajedničkog poduhvata (koji, na primer, zahteva od entiteta da obezbedi finansiranje tokom određenog perioda).

(ii) kapitalno intenzivnih projekata koje sprovodi zajednički poduhvat.

(iii) bezuslovnih obaveza za nabavke, koji se odnose na nabavku opreme, zaliha ili usluga, a za koje se entitet obavezao da ih nabavi od, ili u ime zajedničkog poduhvata.

(iv) nepriznatih ugovornih obaveza za obezbeđivanje kredita ili druge finansijske podrške zajedničkom poduhvatu.

(v) nepriznatih ugovornih obaveza za obezbeđivanje resursa zajedničkom poduhvatu, kao što su imovina ili usluge.

(vi) drugih neopozivih nepriznatih ugovornih obaveza povezanih sa zajedničkim poduhvatom.

(b) nepriznate ugovorne obaveze za sticanje vlasničkog udela druge strane (ili dela tog vlasničkog udela) u zajedničkom poduhvatu u slučaju nastanka ili nenastanka određenog događaja u budućnosti.

B20 Zahtevi i primeri iz paragrafa B18 i B19 ilustruju neke od vrsta obelodanjivanja koja su zahtevana u paragrafu 18 u IAS 24 Obelodanjivanja povezanih strana.

Učešća u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima (paragrafi 24-31)

Strukturirani entiteti

B21 Strukturiran entitet je entitet strukturiran na način da glasačka ili slična prava nisu dominantan faktor u odlučivanju ko kontroliše entitet, kao što je slučaj kada se glasačka prava odnose samo na administrativne poslove, dok se relevantnim aktivnostima upravlja na osnovu ugovornih aranžmana.

B22 Strukturirani entitet često ima neke ili sve od sledećih obeležja ili osobina:

(a) ograničene aktivnosti.

(b) uzak i dobro definisan cilj, kao što su poreski efikasan zakup, sprovođenje aktivnosti istraživanja i razvoja, obezbeđivanje izvora kapitala ili finansiranja entitetu ili obezbeđivanje prilika za investiranje investitorima kroz prenos rizika i koristi povezanih sa imovinom strukturiranog entiteta na investitore.

(c) nedovoljan kapital koji bi dozvolio strukturiranom entitetu da finansira svoje aktivnosti bez subordinirane finansijske podrške.

(d) finansiranje u obliku ugovorom povezanih višestrukih instrumenata za investitora koji stvaraju koncentracije kreditnog ili drugog rizika (tranše).

B23 Primeri entiteta koji se smatraju strukturiranim entitetima uključuju, ali nisu ograničeni na:

(a) entitete kreirane za sekjuritizaciju.

(b) finansiranja obezbeđena imovinom.

(c) pojedine investicione fondove.

B24 Entitet koji se kontroliše putem glasačkih prava nije strukturiran entitet samo iz razloga što ga, na primer, finansiraju treće strane nakon restrukturiranja.

Priroda rizika od učešća u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima (paragrafi 29-31)

B25 Pored informacija koje zahtevaju paragrafi 29-31, entitet takođe obelodanjuje dodatne informacije neophodne za ispunjenje cilja obelodanjivanja iz paragrafa 24(b).

B26 Primeri dodatnih informacija koje, u zavisnosti od okolnosti, mogu biti relevantne za ocenjivanje rizika kojim je entitet izložen kada ima učešće u nekonsolidovanom strukturiranom entitetu su:

(a) uslovi aranžmana koji mogu zahtevati od entiteta da obezbedi finansijsku podršku nekonsolidovanom strukturiranom entitetu (na primer, aranžmani vezani za likvidnost ili događaji koji uzrokuju promenu kreditnog rejtinga i povezano sa tim, obavezu kupovine imovine od strukturiranog entiteta ili pružanje finansijske podrške) uključujući:

(i) opis događaja ili okolnosti koji izlažu izveštajni entitet gubitku.

(ii) da li postoje bilo koji uslovi kojima se ograničava obaveza.

(iii) da li postoje druge strane koje obezbeđuju finansijsku podršku i ako to jeste slučaj, u kom su odnosu obaveze izveštajnog entiteta u poređenju sa takvim drugim stranama.

(b) gubici nastali za entitet tokom izveštajnog perioda vezano za njegova učešća u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima.

(c) vrste prihoda koje entitet ostvari u toku izveštajnog perioda iz svojih učešća u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima.

(d) da li je entitet obavezan da pokrije gubitke nekonsolidovanog strukturiranog entiteta pre drugih strana, maksimalno određena visina takvih gubitaka za entitet, i (ako je relevantno) rangiranje i iznos potencijalnih gubitaka koje snose strane čija učešća su niže rangirana od učešća entiteta u nekonsolidovanom strukturiranom entitetu.

(e) informacije o aranžmanima vezanim za likvidnost, garancije ili druge ugovorne obaveze sa trećim stranama koje mogu uticati na fer vrednost ili rizik vezan za učešće entiteta u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima.

(f) sve teškoće koje je nekonsolidovani strukturirani entitet imao u finansiranju svojih aktivnosti tokom izveštajnog perioda.

(g) oblici finansiranja (na primer, komercijalni zapisi ili srednjoročne obveznice) i njihov prosečan ponderisani vek trajanja u vezi sa finansiranjem nekonsolidovanog strukturiranog entiteta. Takve informacije mogu uključiti analizu dospeća imovine i finansiranje nekonsolidovanog strukturiranog entiteta, ako strukturirani entitet ima dugoročnu imovinu koja se finansiraju iz kratkoročnih izvora.

PRILOG C

Datum stupanja na snagu i prelazne odredbe

Ovaj prilog je sastavni deo ovog IFRS i ima istu važnost kao ostali delovi ovog IFRS.

Datum stupanja na snagu i prelazne odredbe

C1 Entitet primenjuje ovaj IFRS na godišnje periode koji počinju 1. januara 2013. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena.

C1A Konsolidovani finansijski izveštaji, Zajednički aranžmani i Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima: Prelazna uputstva (izmenjeni IFRS 10, IFRS 11 i IFRS 12), izdata u junu 2012. godine, dodati su paragrafi C2A-C2B. Entitet primenjuje ove izmene na godišnje periode koji počinju 1. januara 2013. godine ili kasnije. Ako entitet primenjuje IFRS 12 na raniji period, on je u obavezi da primeni ove izmene na taj raniji period.

C2 Entitet se ohrabruje da pruži informacije zahtevane ovim IFRS pre godišnjih perioda koji počinju 1. januara 2013. godine ili kasnije. Pružanje nekih od obelodanjivanja iz ovog IFRS ne obavezuje entitet na ispunjenje svih zahteva ovog IFRS niti na raniju primenu IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 (izmenjen 2011.) i IAS 28 (izmenjen 2011.).

C2A Zahtevi u vezi sa obelodanjivanjem iz ovog IFRS ne moraju se primenjivati na periode koji počinju pre godišnjeg perioda koji neposredno prethodi prvom godišnjem periodu u kojem se IFRS 12 primenjuje.

C2B Zahtevi u vezi sa obelodanjivanjem iz paragrafa 24-31 i odgovarajuća uputstva u paragrafima B21-B26 ovog IFRS ne moraju da se primenjuju na prezentovane periode koji počinju pre prvog godišnjeg perioda u kojem se primenjuje IFRS 12.

Pozivanje na IFRS 9

C3 Ako entitet primeni ovaj IFRS ali ne primeni IFRS 9, svako pozivanje na IFRS 9 u ovom IFRS će se smatrati pozivanjem na IAS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje.

 

Servis računara online zakazivanje