Slobodna zona – PDV tretman prometa dobara

Servis računara online zakazivanje

Slobodna zona – PDV tretman prometa dobara

„Na promet dobara u slobodnoj zoni, koji obveznik PDV vrši korisniku slobodne zone, a za koja bi obveznik PDV – sticalac dobara (korisnik slobodne zone) imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, PDV se ne obračunava i ne plaća uz ispunjenje propisanih uslova. S tim u vezi, kada obveznik PDV u svojstvu izvođača vrši promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva obvezniku PDV – korisniku slobodne zone na objektu koji se nalazi u slobodnoj zoni, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. Međutim, u slučaju kada obveznik PDV u svojstvu tzv. podizvođača vrši promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva obvezniku PDV – izvođaču, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 – usklađeni din. izn.).

* * *

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na unos dobara u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, za koje bi obveznik – korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.

Odredbom člana 8. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 120/2012 i 40/2015 – dalje: Pravilnik) propisano je da poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, obveznik koji vrši promet dobara i usluga može da ostvari ako poseduje:

  • dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara, odnosno usluga postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;
  • račun obveznika koji vrši promet dobara i usluga u slobodnoj zoni korisniku slobodne zone – primaocu dobara, odnosno usluga;
  • izjavu korisnika zone da se radi o dobrima i uslugama za koje bi obveznik – primalac dobara, odnosno usluga imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, a u skladu sa stavom 2. istog člana Pravilnika, ako je za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana korisnik slobodne zone – primalac dobara, odnosno usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom, poresko oslobođenje može da ostvari ako poseduje:

  • dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara, odnosno usluga postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;
  • račun obveznika koji vrši promet dobara i usluga u slobodnoj zoni korisniku slobodne zone – primaocu dobara, odnosno usluga.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa dobara i usluga, obveznik koji vrši promet dobara i usluga može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. ovog člana (član 8. stav 3. Pravilnika).

Ako je naknada, odnosno deo naknade plaćen pre izvršenog prometa dobara i usluga, korisnik slobodne zone – primalac dobara i usluga koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaz iz stava 2. tačka 1) ovog člana (član 8. stav 4. Pravilnika).

Napominjemo, preduzećem iz člana 8. stav 1. tačka 1) i stav 2. tačka 1) Pravilnika smatra se preduzeće koje upravlja slobodnom zonom shodno članu 6. stav 1. tačka 1) Pravilnika.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 43-00-6/2015-04 od 01.07.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje