Da li se podrum uračunava u korisnu površinu stana

Servis računara online zakazivanje

Da li se podrum uračunava u korisnu površinu stana

„Porez na imovinu za 2015. godinu utvrđuje se primenom odredaba Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon) i akata jedinica lokalnih samouprava koji su doneti na osnovu ovlašćenja propisanih Zakonom, a u skladu sa Zakonom (o zonama, o prosečnim cenama kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama, o koeficijentima za nepokretnosti u zonama, o stopi amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige, kao i o visini stope poreza na imovinu).

Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona, porez na imovinu se plaća na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari.

Odredbom člana 2. stav 2. Zakona propisano je da se nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju:

  1. zemljište, i to: građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo;
  2. stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (dalje: objekti).

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige jeste vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa ovim zakonom (član 5. stav 1. Zakona).

Prema odredbi člana 5. stav 3. Zakona, vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana (osim zemljišta), može se umanjiti za amortizaciju po stopi do 1% godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do 40%, počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta, a na osnovu odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o visini stope amortizacije koja važi na dan 15. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu i koja je objavljena u skladu sa ovim zakonom.

Ako skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu stope amortizacije, ili je ne utvrdi u skladu sa ovim zakonom, ili je utvrdi a ne objavi u skladu sa stavom 3. ovog člana, kod utvrđivanja poreza na imovinu vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana ne umanjuje se za amortizaciju (član 5. stav 4. Zakona).

Vrednost nepokretnosti iz člana 5. ovog zakona utvrđuje se primenom sledećih elemenata:

  1. korisna površina;
  2. prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost (član 6. stav 1. Zakona).

U skladu sa odredbom člana 6. stav 2. Zakona, korisna površina objekta je zbir podnih površina između unutrašnjih strana spoljnih zidova objekta (isključujući površine balkona, terasa, lođa, neadaptiranih tavanskih prostora i prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika ekonomski deljivih celina u okviru istog objekta).

Prema odredbi člana 6. stav 3. Zakona, zone iz stava 1. tačka 2) ovog člana predstavljaju delove teritorije jedinice lokalne samouprave koje nadležni organ jedinice lokalne samouprave odlukom može odrediti odvojeno za naselja prema vrsti naselja (selo, grad) i izvan naselja ili jedinstveno za naselja i izvan naselja, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima jedinice lokalne samouprave, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju (dalje: zone).

Prema odredbi člana 6. stav 4. Zakona, prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave, utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave aktom nadležnog organa, na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. januara do 30. septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu (dalje: tekuća godina).

Prosečna cena u zoni u kojoj nije bilo najmanje tri prometa (dalje: zona u kojoj nije bilo prometa) odgovarajućih nepokretnosti u periodu iz stava 5. ovog člana, za te nepokretnosti utvrđuje se na osnovu proseka prosečnih cena ostvarenih u graničnim zonama u kojima je u tom periodu bilo najmanje tri prometa odgovarajućih nepokretnosti (stav 6. stav 6. Zakona).

Ako ni u graničnim zonama iz stava 7. ovog člana nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti u periodu iz stava 5. ovog člana, osnovica poreza na imovinu za te nepokretnosti u zoni u kojoj nije bilo prometa jednaka je osnovici poreza na imovinu te, odnosno odgovarajuće nepokretnosti u toj zoni obveznika koji ne vodi poslovne knjige za tekuću godinu (član 6. stav 8. Zakona).

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige u jedinici lokalne samouprave koja u skladu sa ovim zakonom nije odredila zone jednaka je osnovici poreza na imovinu za tekuću godinu te, odnosno druge odgovarajuće nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu (član 6. stav 9. Zakona).

Zakonom nije propisano poresko oslobođenje, niti umanjenje utvrđenog poreza, za objekte fizičkog lica (kao obveznika poreza na imovinu koji ne vodi poslovne knjige) za koje je nastala poreska obaveza danom početka njihovog korišćenja, a koji nemaju vodovodnu mrežu unutar objekta, niti za objekte u ulici u kojoj postoji potreba za saniranjem pristupnog puta.

Komunalna opremljenost i saobraćajna povezanost sa centralnim delovima jedinice lokalne samouprave, odnosno sa radnim zonama, ubrajaju se u kriterijume za određivanje zona (zone utvrđuje jedinica lokalne samouprave), a prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama utvrđena u skladu sa Zakonom je jedan od elemenata za utvrđivanje vrednosti nepokretnosti kao osnovice poreza na imovinu

Površina prostorija u sastavu objekta za koji se utvrđuje porez, čija je podna površina ispod površine zemlje npr. podruma koji je sastavni deo kuće za stanovanje obveznika, utvrđena u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona, uračunava se u korisnu površinu objekta, koja je element za utvrđivanje vrednosti objekta.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 07-00-00410/2015-04 od 19.08.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje