Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja

Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja Sl. glasnik RS br. 14/2011, 91/2011, 77/2012, 111/2012, 16/2013, 57/2013, 113/2013, 103/2014, 55/2015 Lekovi koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja su: Naziv leka INN Oblik, doza i pakovanje leka Broj i […]

Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava

Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava Sl.glasnik RS br. 2/2014, 14/2014     I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se dokumentacija potrebna za uvoz lekova, kao i način uvoza lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje leka u […]

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Sl. glasnik RS br. 52/2012, 62/2012, 73/2012, 1/2013, 7/2013, 112/2014, 114/2014     I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala (u daljem tekstu: pomagala), indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u […]

Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovanje javne nabavke

Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovanje javne nabavke Sl.glasnik RS br. 29/2013, 49/2013, 51/2013 1. Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi, način i postupak planiranja potreba zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje donosi Vlada (u daljem tekstu: zdravstvene ustanove), određuje se vrsta roba […]

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad Sl.glasnik RS br. 125/2012, 9/2013   I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se uslovi za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima za 2013. godinu (u daljem tekstu: […]

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu Sl.glasnik RS br. 3/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 109/05 – […]

Zakon o pravima pacijenata

Zakon o pravima pacijenata Sl.glasnik RS br. 45/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata. Značenje izraza u ovom zakonu Član 2 Osnovni pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju […]

Pravilnik o listama čekanja

Pravilnik o listama čekanja Sl.glasnik RS br. 73/2013, 110/2013 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom određuju se vrste zdravstvenih usluga za koje se utvrđuju liste čekanja, kriterijumi i standardizovane mere za procenu zdravstvenog stanja osiguranih lica i za stavljanje na listu čekanja, najduže vreme čekanja za zdravstvene usluge, neophodni podaci i metodologija za formiranje […]

Kodeks profesionalne etike Lekarske komore Srbije

Kodeks profesionalne etike Lekarske komore Srbije Sl.glasnik RS br. 121/2007   I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Kodeksom profesionalne etike Lekarske komore Srbije (u daljem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se etička načela u obavljanju profesionalnih dužnosti članova Lekarske komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) i s tim u vezi uređuju i odnosi članova Komore […]

Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama

Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama Sl.glasnik RS br. 45/2013 I UVODNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom bliže se uređuju osnovna načela, organizovanje i sprovođenje zaštite mentalnog zdravlja, način i postupak, organizacija i uslovi lečenja i smeštaj bez pristanka lica sa mentalnim smetnjama u stacionarne i druge zdravstvene ustanove. Značenje izraza u […]