Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu

Sl.glasnik RS br. 3/2014

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12), (u daljem tekstu: Zakon), za pojedine vrste zdravstvenih usluga i pojedine vrste bolesti, procenat plaćanja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do punog iznosa cene zdravstvene usluge, kao i procenat plaćanja osiguranog lica u 2014. godini.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak naplaćivanja participacije, prestanak plaćanja participacije u toku kalendarske godine kao i povraćaj sredstava uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa, odnosno najvišeg iznosa participacije po određenoj vrsti zdravstvene usluge u 2014. godini.

Član 2

Pod sadržajem zdravstvene zaštite, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se postupci i metodi dijagnostike, lečenja i rehabilitacije radi sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja i lečenja bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja, a koji su obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Član 3

Pod obimom zdravstvene zaštite, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se broj i dužina trajanja postupaka i metoda dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, kao i druge veličine kojima se može izraziti obim pojedinih sadržaja zdravstvene zaštite (sistematsko pružanje zdravstvenih usluga u određenom vremenskom periodu i dr.), a koji čine sadržaj prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 4

Zdravstvenu zaštitu utvrđenu ovim pravilnikom osigurano lice ostvaruje kod davaoca zdravstvenih usluga u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) kojim se bliže uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Za određene vrste zdravstvenih usluga koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i koje nisu hitne može se utvrditi redosled korišćenja, u zavisnosti od medicinskih indikacija i zdravstvenog stanja osiguranog lica, kao i datuma javljanja zdravstvenoj ustanovi, s tim da vreme čekanja ne može da bude takvo da ugrozi zdravlje ili život osiguranog lica (u daljem tekstu: lista čekanja).

Član 5

Sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uređeni ovim pravilnikom, procenat plaćanja iz sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja do punog iznosa cene zdravstvene usluge, kao i fiksni iznos participacije usklađen je sa Planom zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu i Finansijskim planom Republičkog fonda za 2014. godinu.

Član 6

Zdravstvena zaštita koja se uređuje ovim pravilnikom sprovodi se u skladu sa posebnim republičkim programima zdravstvene zaštite koji se donose u skladu sa zakonom.

Član 7

Novčani iznos do punog iznosa cene zdravstvenih usluga, kao i novčani iznos sredstava iz Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova), odnosno iznos sredstava koji obezbeđuje osigurano lice (u daljem tekstu: participacija) plaća osigurano lice koje koristi tu zdravstvenu uslugu, odnosno lekove.

II SADRŽAJ I OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Član 8

Pravo na zdravstvenu zaštitu koje se obezbeđuje obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvata:

1) mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti;

2) preglede i lečenje žena u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) preglede i lečenja u slučaju bolesti i povrede;

4) preglede i lečenje bolesti usta i zuba;

5) medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povrede;

6) lekove i medicinska sredstva;

7) proteze, ortoze i druga pomagala za kretanje, stajanje i sedenje, pomagala za vid, sluh i govor, stomatološke nadoknade, kao i druga pomagala (u daljem tekstu: medicinsko-tehnička pomagala).

1. Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Član 9

Osiguranom licu se, radi očuvanja i unapređenja zdravlja, sprečavanja, suzbijanja i ranog otkrivanja bolesti i drugih poremećaja zdravlja, obezbeđuju sledeće mere:

1) zdravstveno vaspitanje koje se sprovodi organizovanjem posebnih predavanja ili davanja saveta od strane zdravstvenih radnika u vezi sa zaštitom, očuvanjem i unapređenjem zdravlja, sticanjem znanja i navika o zdravom načinu života, otkrivanju i suzbijanju faktora rizika.

Zdravstveno vaspitanje iz stava 1. ove tačke, sprovodi se naročito u vezi sa bolestima zavisnosti, HIV infekcijom, ranim otkrivanjem bolesti i ishranom kroz:

– individualni rad savetovanjem,

– grupni rad (rad u maloj grupi),

– aktivne metode učenja (predavanja, kreativne radionice, demonstracione vežbe, izložbene edukacije, kampovi za decu obolelu od šećerne bolesti, hemofilije, progresivnih neuromišićnih bolesti i dr.);

2) preventivni i ostali pregledi dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, žena u vezi sa trudnoćom i odraslih osoba u skladu sa republičkim programom prevencije i ranog otkrivanja bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, odnosno skrining programa;

3) preventivne stomatološke i profilaktičke mere za prevenciju bolesti usta i zuba kod trudnica i dece do navršenih 18 godina života, do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života;

4) zdravstveno vaspitanje u vezi sa planiranjem porodice, prevencijom neželjene trudnoće, kontracepcijom i hirurškom sterilizacijom, testiranjem na trudnoću dijagnostikom i lečenjem seksualno prenosivih bolesti i HIV infekcije;

5) vakcinacija, imunoprofilaksa i hemoprofilaksa koja je obavezna prema republičkom programu imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti;

6) higijensko – epidemiološke i druge zakonom predviđene mere i postupke u vezi sa sprečavanjem, otkrivanjem i lečenjem HIV infekcije i drugih zaraznih bolesti i sprečavanjem njihovog širenja.

2. Pregledi i lečenje u vezi sa trudnoćom, porođajem i postnatalnim periodom

Član 10

Ženama u vezi sa planiranjem porodice, u trudnoći, za vreme porođaja i materinstva do 12 meseci obezbeđuju se:

1) pregledi i lečenje od strane ginekologa i babice koji se odnose na planiranje porodice, trudnoću (uključujući prenatalni period, porođaj i postporođajni period), stanja koja mogu da izazovu komplikaciju trudnoće, kao i prekid trudnoće iz medicinskih razloga;

2) bolničko lečenje kada je medicinski neophodno i porođaj u zdravstvenoj ustanovi;

3) patronažne posete i pomoć porodilji i rutinska nega novorođenčeta od strane patronažne sestre;

4) dijagnostika i lečenje steriliteta.

Pod pregledom u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana podrazumeva se i prenatalno i genetsko testiranje i druge preventivne mere, u skladu sa medicinskim standardima.

Pod lečenjem steriliteta u smislu stava 1. tačka 4) ovog člana podrazumevaju se i dva pokušaja vantelesnog oplođenja kod žena do navršenih 40 godina života u skladu sa kriterijumima odgovarajuće republičke stručne komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

3. Pregledi i lečenje u slučaju bolesti i povreda

Član 11

Obolelom, odnosno povređenom osiguranom licu, u zavisnosti od medicinskih indikacija i stručno-metodoloških i doktrinarnih stavova, obezbeđuju se:

1) ukazivanje hitne medicinske pomoći na mestu medicinske hitnosti ili u zdravstvenoj ustanovi odnosno drugom obliku zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa);

2) hitan sanitetski prevoz za bolesti ili povrede koje su opasne po život osiguranog lica.

Hitan sanitetski prevoz obuhvata prevoz sanitetskim vozilom zbog bolesti ili povrede koje su opasne po život osiguranog lica do najbliže zdravstvene ustanove koja je osposobljena za nastavak daljeg lečenja obolelog, odnosno povređenog;

3) sanitetski prevoz koji nije hitan, kada je opravdan i medicinski neophodan.

Sanitetski prevoz koji nije hitan obuhvata prevoz do zdravstvene ustanove u kojoj se pruža zdravstvena zaštita koja je opravdana i medicinski neophodna, kao i prevoz iz zdravstvene ustanove do kuće osiguranog lica.

Sanitetski prevoz koji nije hitan opravdan je i medicinski neophodan u slučaju da transport bilo kojim drugim transportnim sredstvom može ugroziti život i zdravlje osiguranog lica.

Upotrebu sanitetskog vozila i nalog za korišćenje sanitetskog vozila daje izabrani lekar, odnosno lekarska komisija, u skladu sa ovlašćenjima koja imaju na osnovu Zakona.

Sanitetski prevoz iz stava 1. ove tačke obezbeđuje zdravstvena ustanova u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova i opšteg akta Republičkog fonda kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

4) pregledi i lečenje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i u kući osiguranika, od strane izabranog lekara;

5) ambulantni pregledi i lečenje kod specijaliste i zdravstvenog saradnika po uputu izabranog lekara;

6) laboratorijska, rendgenska i druga dijagnostika koja je predložena od izabranog lekara ili lekara specijaliste, a medicinski je neophodna i opravdana za dijagnostiku i lečenje bolesti ili povrede;

7) stacionarno lečenje kada je opravdano i medicinski neophodno, koje obuhvata preglede i lečenje od strane lekara specijaliste, medicinsku negu, smeštaj u zajedničkoj sobi ili sobi intenzivne nege i ishranu, odnosno specifičnu dijetu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Stacionarno lečenje opravdano je i medicinski neophodno ako potrebna zdravstvena zaštita (dijagnostika, lečenje ili rehabilitacija) ili njen deo može isključivo da se pruži u stacionarnim zdravstvenim uslovima, odnosno ako se ne može obezbediti ambulantnim i kućnim lečenjem.

Lice koje je u terminalnoj fazi bolesti, nepokretno, odnosno pokretno uz pomoć drugih lica, a kome je potrebno palijativno zbrinjavanje, ima pravo na kratkotrajno bolničko lečenje radi primene simptomatske terapije i zdravstvene nege osiguranog lica;

8) pravo na pratioca osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica, za vreme stacionarnog lečenja i medicinske rehabilitacije, a da je to medicinski neophodno, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Pravo na pratioca iz stava 1. ove tačke ceni lekarska komisija filijale.

Pravo na pratioca za vreme putovanja ili za vreme putovanja i boravka u drugom mestu obezbeđuje se osiguranom licu mlađem od 18 godina života, odnosno starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica;

9) kućno lečenje koje je opravdano i medicinski neophodno i palijativno zbrinjavanje.

Kućno lečenje je opravdano i medicinski neophodno u slučaju kada je od strane izabranog lekara ili lekara specijaliste indikovana primena parenteralnih lekova, medicinskih i rehabilitacionih procedura koje zdravstveni radnik može da pruži u kućnim uslovima osiguranom licu koje je nepokretno ili licu čije kretanje zahteva pomoć drugog lica.

Kućno lečenje se sprovodi i kao nastavak stacionarnog lečenja.

Palijativno zbrinjavanje je sveobuhvatna i kontinuirana briga o osiguranom licu obolelom od malignih tumora, bolesti srca i krvnih sudova, dijabetesa, opstruktivne bolesti pluća, bolesti HIV/AIDS, posledica saobraćajne nesreće i traumatizma u terminalnom stadijumu bolesti. Cilj palijativnog zbrinjavanja osiguranog lica je manje patnje, više dostojanstva i bolji kvalitet života.

4. Pregledi i lečenje bolesti usta i zuba

Član 12

Osiguranom licu obezbeđuju se pregledi i lečenja bolesti usta i zuba u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima, i to najmanje:

1) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog (uključujući pokretni ortodonski aparat i stomatološke nadoknade u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuju medicinsko-tehnička pomagala), odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, kao i lica starijih od 18 godina koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica;

2) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;

3) ukazivanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle;

4) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba izuzev protetskog zbrinjavanja, pre transplantacije organa i tkiva, odnosno operacija na srcu;

5) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela;

6) urgentni stomatološki i hirurški pregledi i lečenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom;

7) izrada akrilatne totalne i subtotalne proteze kod osoba starijih od 65 godina života;

8) neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodonske aparate u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice;

9) izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje;

10) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod lica kod kojih je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života.

Smatra se da osigurano lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života iz stava 1. ove tačke ukoliko je ostvarilo pravo na naknadu za tuđu negu i pomoć po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i socijalnoj zaštiti.

11) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba osiguranika iz člana 22. Zakona.

Licima iz stava 1. tač. 10) i 11) ovog člana obezbeđuje se pravo na pregled i lečenje bolesti usta i zuba ako su prihodi osiguranog lica ispod cenzusa utvrđenog aktom iz člana 22. stav 2. Zakona.

5. Medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povrede

Član 13

Osiguranom licu obezbeđuje se medicinska rehabilitacija radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tela kao posledice akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalne anomalije ili razvojnog poremećaja.

Medicinskom rehabilitacijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija rehabilitacionih postupaka koji obuhvataju kineziterapiju i sve vidove fizikalne, okupacione terapije i terapije glasa i govora, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, nameštanje, primenu i obuku za upotrebu tog pomagala kod osiguranog lica.

Okupacionom terapijom se osiguranom licu obezbeđuju postupci medicinske rehabilitacije posle bolesti i povrede koji imaju za cilj da se osigurano lice osposobi za samostalnu brigu o sebi, odnosno da unapredi funkcionisanje u ostalim aktivnostima svakodnevnog života.

Rehabilitacijom glasa i govora osiguranom licu obezbeđuju se medicinski postupci uz upotrebu odgovarajućih pomagala koja su neophodna za dijagnozu i tretman bolesti i povreda ili kongenitalne anomalije koje za posledicu imaju poremećaj glasa i govora koji onemogućava komunikaciju osiguranog lica, odnosno poremećaj gutanja koji je posledica bolesti ili povrede.

Fizikalnom terapijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija svih odgovarajućih agenasa, uključujući prirodni lekoviti faktor u tretmanu povređenog i obolelog osiguranog lica.

Osiguranom licu obezbeđuje se medicinska rehabilitacija u ambulantno-polikliničkim i bolničkim uslovima kada je opravdana i neophodna za tretman stanja osiguranog lica.

Osiguranom licu se rehabilitacijom u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (rana rehabilitacija) obezbeđuje sprovođenje intenzivnog programa rehabilitacije za koji je neophodan multidisciplinarni timski rad, u okviru osnovnog medicinskog tretmana, radi poboljšanja zdravstvenog stanja i otklanjanja funkcionalnih smetnji.

Osiguranom licu obezbeđuje se rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (produžena rehabilitacija) kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije u okviru indikacionog područja kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.

Pravo na pratioca za vreme rehabilitacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama obezbeđuje se osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica.

Osiguranom licu obezbeđuje se, kao oblik produžene rehabilitacije, i prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti za indikacije utvrđene opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje medicinska rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju.

Pravo na medicinsku rehabilitaciju u slučaju povrede i bolesti, osigurano lice ostvaruje u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se utvrđuju vrste indikacija za korišćenje medicinske rehabilitacije, dužina trajanja rehabilitacije, način i postupak ostvarivanja rehabilitacije i upućivanja na rehabilitaciju.

6. Lekovi i medicinska sredstva

Član 14

Pravo na lekove i medicinska sredstva obuhvata:

1) pravo na lekove sa Liste lekova koji se propisuju na lekarski recept ili izdaju na nalog na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

2) pravo na medicinska sredstva koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno koja se propisuju na nalog ili se ugrađuju u organizam osiguranog lica u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuju vrste i standard medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam.

Lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana propisuje se osiguranom licu u količini koja je neophodna do naredne kontrole, ali za period koji nije duži od pet dana kod akutnih oboljenja i stanja.

Lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana propisuje se osiguranom licu, u količini koja je neophodna za period koji nije duži od 30 dana kod hroničnih oboljenja.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, osiguranom licu sa hroničnim oboljenjem i terapijom lekom istog internacionalnog nezaštićenog naziva, koja u periodu od godinu dana pre propisivanja leka nije menjana, lek iz stava 1. tačka 1) ovog člana može da se propiše u količini koja je neophodna za period koji nije duži od 60 dana.

Lekovi koji sadrže opojne droge ili psihotropne supstance, lekovi koji se koriste u lečenju HIV-a, lekovi iz grupe antineoplastika i imunomodulatora, kao i lekovi pod posebnim režimom izdavanja (Lista C) mogu se propisivati za period koji nije duži od 30 dana.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, osiguranom licu obezbeđuje se i:

– lek koji nije na Listi lekova, a za koji je izdata dozvola za stavljanje u promet u Republici Srbiji samo za medicinske indikacije utvrđene dozvolom za stavljanje leka u promet,

– lek koji nije na Listi lekova, a za njega nije izdata dozvola za stavljanje u promet u Republici Srbiji, samo za medicinske indikacije utvrđene u dozvoli za stavljanje u promet u zemljama Evropske unije, odnosno u zemljama koje imaju iste ili slične zahteve u pogledu izdavanja dozvole za lek kao u zemljama Evropske unije.

Osiguranom licu, lek iz stava 6. ovog člana, obezbeđuje zdravstvena ustanova tercijarnog ili sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti zdravstvene ustanove tercijarnog ili sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite da je lek neophodan i da ne postoji odgovarajući lek na Listi lekova po generičkom, odnosno zaštićenom imenu leka, a da su iscrpljene sve druge terapijske mogućnosti lečenja.

Mišljenje tri lekara specijaliste iz stava 7. ovog člana obavezno potpisuje i direktor zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja obezbeđuje lek, odnosno lice koje on ovlasti.

Zdravstvena ustanova tercijarnog ili sekundarnog nivoa koja je uvela lek u terapiju, u obavezi je da osiguranom licu obezbedi lek iz stava 6. ovog člana za sve vreme primene terapije, kao i da prati terapijski efekat njegove primene u toku:

– stacionarnog lečenja;

– lečenja u dnevnoj bolnici;

– ambulantno-polikliničkog lečenja.

Zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa u kojoj se leči osigurano lice obolelo od retke urođene bolesti metabolizma, obezbeđuje osiguranom licu i lekove za lečenje te bolesti koji se ne nalaze u Listi lekova, a koji predstavljaju enzimsku supstitucionu terapiju i imaju visok stepen efikasnosti u lečenju.

Zdravstvena ustanova iz stava 10. ovog člana, obezbeđuje osiguranom licu lekove koji predstavljaju enzimsku supstitucionu terapiju na osnovu odluke Komisije Republičkog fonda za lečenje urođenih bolesti metabolizma (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija iz stava 11. ovog člana donosi odluku o upotrebi lekova koji predstavljaju enzimsku supstitucionu terapiju na predlog tri lekara specijaliste zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa u kojoj se leči osigurano lice obolelo od retke urođene bolesti metabolizma, pojedinačno za svako osigurano lice.

Osiguranom licu obezbeđuje se lek i za indikaciju koja nije sadržana u dozvoli za stavljanje u promet u Republici Srbiji, ali je sadržana u dozvoli za stavljanje leka u promet u zemljama Evropske unije, odnosno u zemljama koje imaju iste ili slične zahteve u pogledu izdavanja dozvole za lek kao u zemljama Evropske unije.

Odluku o neophodnosti obezbeđivanja leka iz stava 13. ovog člana na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja donosi Komisija Republičkog fonda za odobravanje leka za posebne indikacije, na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

7. Medicinsko-tehnička pomagala

Član 15

Osiguranom licu obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta i korigovanje postojećih deformiteta, kao i olakšavanje vršenja osnovnih životnih funkcija.

Osiguranom licu obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala potrebna za lečenje i rehabilitaciju koja omogućavaju poboljšanje osnovnih životnih funkcija, omogućavaju samostalan život, omogućavaju savladavanje prepreka u sredini i sprečavaju suštinsko pogoršanje zdravstvenog stanja ili smrt osiguranog lica.

Pravo na medicinsko-tehnička pomagala, osigurano lice ostvaruje u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se utvrđuju vrste medicinsko-tehničkih pomagala i indikacije za njihovo korišćenje, standardi materijala od kojih se izrađuju, rokovi trajanja, odnosno nabavke, održavanje i njihovo zanavljanje, kao i način i postupak ostvarivanja prava na medicinsko-tehnička pomagala.

Član 16

Sadržaj i obim preventivnih mera u oblasti zdravstvene zaštite, preventivnih mera u oblasti primarne stomatološke zdravstvene zaštite, preventivnih mera u oblasti zdravstvene zaštite koje se sprovode van zdravstvene ustanove i preventivnih mera u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite koje se sprovode u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama, sadržaj i obim zdravstvene zaštite u hitnim medicinskim stanjima u oblasti primarne zdravstvene zaštite i pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, koji su uređeni ovim pravilnikom, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

III ZDRAVSTVENA ZAŠTITA KOJA SE OBEZBEĐUJE IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UZ PLAĆANJE PARTICIPACIJE

Član 17

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije, obuhvata:

1)

stacionarno lečenje – po bolničkom danu

50 dinara

2)

rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi – po bolničkom danu

50 dinara

3)

pregled i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste – po pregledu (osim preventivnog pregleda)

50 dinara

4)

kratka poseta izabranom lekaru

50 dinara

5)

sve laboratorijske usluge – po uputu (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju)

50 dinara

6)

rendgenski pregled i snimanje – po uputu

50 dinara

7)

pregled na ultrazvučnom aparatu – po uputu

100 dinara

8)

Pregled – po uputu:

 

 

– na skeneru i osteodenzitometru

300 dinara

 

– na PET skeneru (pozitronska emisiona tomografija),

900 dinara

 

– na magnetnoj rezonanci

600 dinara

9)

pregled i terapiju u nuklearnoj medicini – po uputu

150 dinara

10)

ostale dijagnostičke usluge – po uputu (holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr.)

50 dinara

11)

rehabilitaciju u ambulantnim uslovima (jednodnevne terapijske usluge)

50 dinara

12)

pregled i lečenje u dnevnoj bolnici – po danu

50 dinara

13)

hirurške zahvate van operacione sale

50 dinara

14)

kućno lečenje – po danu

50 dinara

15)

sanitetski prevoz koji nije hitan:

 

 

– na području opštine, grada

50 dinara

 

– van opštine na području filijale

100 dinara

 

– van područja filijale do zdravstvene ustanove u koju je osigurano lice upućeno

150 dinara

16)

hirurške korekcije koje imaju za cilj korekciju urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje i korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i delova tela

5% od utvrđene cene hirurške intervencije a najviše 30.000 dinara

17)

implantate za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge u kardiologiji, kardiohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji i ortopediji

5% od utvrđene cene implantata, odnosno dela implantata a najviše 30.000 dinara po operaciji

18)

implantate koji nisu obuhvaćeni članom 20. tačka 10) ovog pravilnika i tačkom 17) ovog člana

20% od utvrđene cene implantata, odnosno dela implantata a najviše 30.000 dinara po operaciji

19)

medicinsko-tehnička pomagala:

 

 

– protetička sredstva (proteze)

10% od utvrđene cene pomagala, odnosno dela pomagala

 

– ortotička sredstva (ortoze)

10% od utvrđene cene pomagala

 

– posebne vrste pomagala i sanitarne sprave osim za koncentrator kiseonika

10% od utvrđene cene pomagala, odnosno dela pomagala

 

– pomagala za omogućavanje glasa i govora

10% od utvrđene cene pomagala

 

– ortopedske cipele

20% od utvrđene cene pomagala

 

– naočare i kontaktna sočiva sa dioptrijom do ± 9 za lica starija od 18 godina života, ako nisu na školovanju

10% od utvrđene cene pomagala

 

– slušna pomagala za lica starija od 18 godina života ako nisu na školovanju

10% od utvrđene cene pomagala

 

– akrilatna totalna i subtotalna proteza kod lica starijih od 65 godina života

35% od utvrđene cene proteze

20)

stomatološki pregledi i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica

20% od utvrđene cene usluge

21)

stomatološki pregledi i lečenje zuba pre operacije srca i transplantacije organa i tkiva

10% od utvrđene cene usluge

22)

lečenje komplikacija karijesa i vađenje zuba kao posledice karijesa kod dece do navršenih 18 godina života odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina – po zubu nakon završenog lečenja

50 dinara

23)

preglede i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života ako se ne odazovu na preventivne stomatološke preglede iz člana 9, stav 1, tačka 3) ovog pravilnika

35% od utvrđene cene usluge

24)

promenu pola iz medicinskih razloga – po hirurškoj intervenciji

35% od utvrđene cene usluge

Član 18

Osigurano lice koje plaća participaciju na osnovu člana 17. tač. 1) i 2) ovog pravilnika ne plaća participaciju utvrđenu u tač. 5) do 10) tog člana za vreme stacionarnog lečenja.

Osigurano lice koje plaća participaciju na osnovu člana 17. tačka 14) ovog pravilnika ne plaća participaciju za zdravstvene usluge obuhvaćene kućnim lečenjem koje je opravdano i medicinski neophodno iz člana 11. stav 1. tačka 9) ovog pravilnika.

Pratilac osiguranog lica za vreme stacionarnog lečenja, odnosno produžene rehabilitacije osiguranog lica, ne plaća participaciju iz člana 17. ovog pravilnika.

Član 19

Participacija za lekove utvrđena je u Listi lekova.

Kada lek sa Liste lekova ne može da se nabavi u apoteci sa kojom Republički fond ima zaključen ugovor, osigurano lice ima pravo na naknadu vrednosti nabavljenog leka i to:

1) za lek nabavljen u Republici Srbiji u apoteci sa kojom Republički fond nema zaključen ugovor, naknada vrednosti leka utvrđuje se u visini iznosa koji za nabavljeni lek Republički fond plaća apoteci sa kojom ima zaključeni ugovor uz umanjenje za iznos participacije utvrđene u Listi lekova;

2) za lek nabavljen u inostranstvu naknada vrednosti leka utvrđuje se u dinarskoj vrednosti leka prema srednjem zvaničnom kursu koji važi na dan isplate naknade za kupljeni lek uz umanjenje za iznos participacije utvrđene u Listi lekova.

IV ZDRAVSTVENA ZAŠTITA KOJA SE OBEZBEĐUJE IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U PUNOM IZNOSU BEZ PLAĆANJA PARTICIPACIJE

Član 20

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, odnosno 100% od cene zdravstvene usluge obuhvata:

1) mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti iz člana 9. ovog pravilnika;

2) preglede i lečenje u slučaju planiranja porodice, dva pokušaja vantelesnog oplođenja, trudnoće, porođaja i u postnatalnom periodu, uključujući i prekid trudnoće iz medicinskih razloga;

3) preglede, lečenje i medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povreda dece, učenika i studenata do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života uključujući i medicinsko – tehnička pomagala, odnosno starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju;

4) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, (osim komplikacija karijesa i vađenja zuba kao posledica karijesa i ako se ne odazovu na preventivne stomatološke preglede iz člana 9. stav 1, tačka 3) ovog pravilnika), starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, osiguranih lica iz člana 12. stav 1. tač. 10) i 11) ovog pravilnika, žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja, pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela, kao i lica sa urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica (uključujući fiksni ortodonski aparat);

5) preglede i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečavanje njihovog širenja;

6) preglede i lečenje od malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, progresivnih neuro-mišićnih bolesti, cerebralne paralize, paraplegije, tetraplegije, trajne hronične bubrežne insuficijencije kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega, cistične fibroze, sistemskih autoimunih bolesti, reumatske bolesti i njenih komplikacija;

7) preglede i lečenje u vezi sa uzimanjem, davanjem i razmenom tkiva i organa za transplantaciju od osiguranih i drugih lica za obezbeđivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica;

8) preglede, lečenje i rehabilitaciju zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu;

9) pružanje hitne medicinske i stomatološke pomoći, kao i hitan sanitetski prevoz;

10) medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva u vezi sa lečenjem bolesti i povreda iz ovog člana;

11) koncentrator kiseonika;

12) očne proteze, naočare i kontaktna sočiva sa dioptrijom preko ± 9, teleskopske naočare i lupu.

Član 21

Privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, kojima je to svojstvo utvrdio nadležni republički organ, obezbeđuje se ostvarivanje zdravstvene zaštite iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez plaćanja participacije.

Član 22

Osigurana lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, jesu:

1) ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;

2) slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom;

3) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate;

4) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali manje od deset puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate, u roku od 12 meseci posle svakog davanja krvi.

Član 23

Zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez plaćanja participacije, obezbeđuje se licima koja su svojstvo osiguranika u smislu Zakona stekla kao:

1) deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi, hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, obolela od retkih bolesti, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koja su korisnici porodične invalidnine po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa Zakonom;

10) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji;

12) žrtve nasilja u porodici;

13) žrtve trgovine ljudima;

14) lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjavaju uslov u pogledu mesečnog prihoda utvrđenog u skladu sa Zakonom i ako imaju boravište na teritoriji Republike Srbije;

15) lica koja su obuhvaćena obaveznom imunizacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita stanovništva od zaraznih bolesti;

16) lica koja su obuhvaćena ciljanim preventivnim pregledima odnosno skriningom prema odgovarajućim republičkim programima;

17) samohrani roditelj sa decom do sedam godina života čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa Zakonom;

Članovima uže porodice osiguranika iz stava 1. tač. 7)-9), 11), 14) i 17) ovog člana obezbeđuje se ostvarivanje zdravstvene zaštite iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u punom iznosu bez plaćanja participacije, pod uslovima propisanim Zakonom.

Član 24

Osiguranicima iz čl. 17. i 23. Zakona, čiji su prihodi ispod iznosa utvrđenih u članu 25. st. 1. i 2. ovog pravilnika, kao i članovima njihovih porodica, zdravstvena zaštita se obezbeđuje u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 25

Iznos iz člana 24. ovog pravilnika, za osiguranika koji živi sam, utvrđuje se u visini minimalne zarade u neto iznosu uvećane za 30%, utvrđene u skladu sa propisima o radu, u mesecu podnošenja zahteva iz člana 27. ovog pravilnika.

Iznos iz stava 1. ovog člana, za osiguranika i članove njegove porodice utvrđuje se u visini minimalne zarade u neto iznosu po članu porodice, utvrđene u skladu sa propisima o radu, u mesecu podnošenja zahteva iz člana 27. ovog pravilnika.

Članovima porodice u smislu ovog pravilnika smatraju se: supružnik ili vanbračni partner, deca rođena u braku ili van braka, usvojena i pastorčad i deca uzeta na izdržavanje, kao i roditelji, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Član 26

Prihode iz člana 24. ovog pravilnika za osiguranika i članove njegove porodice čine prihodi od:

1) zarade, penzije, kao i ugovorene naknade svih članova porodice, u skladu sa zakonom;

2) poljoprivrede i šumarstva;

3) samostalne delatnosti;

4) kapitala;

5) nepokretnosti;

6) kapitalne dobiti.

Prihod iz stava 1. tačka 1) ovog člana čini prihod ostvaren u prethodnom kalendarskom mesecu pre podnošenja zahteva.

Prihod iz stava 1. tač. 2) do 6) ovog člana čini prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini pre podnošenja zahteva, odnosno poslednji poznat podatak o tom prihodu koji se vodi kod nadležnog organa preračunat na mesečni nivo.

Član 27

Za obezbeđivanje zdravstvene zaštite u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 24. ovog pravilnika, osiguranik za sebe i članove svoje porodice podnosi zahtev matičnoj filijali.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na „Obrascu UP-1“, koji je pravougaonog oblika, dimenzija 210×297 mm, štampan crnom bojom na papiru bele boje.

Obrazac zahteva iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 28

Uz zahtev iz člana 27. ovog pravilnika, osiguranik podnosi dokaze o ostvarenim prihodima i to:

1) za zaradu – potvrdu poslodavca o visini isplaćene zarade;

2) za penziju – kopiju dokumenta o isplaćenoj penziji;

3) za ugovorenu naknadu – potvrdu isplatioca o visini ugovorene naknade;

4) za prihode od poljoprivrede i šumarstva, samostalnih delatnosti, kapitala, nepokretnosti i kapitalne dobiti – uverenje o visini prihoda na koji se plaća porez, izdato od nadležnog organa prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno prema mestu nepokretnosti ili obavljanja samostalne delatnosti.

Za članove porodice koji ne ostvaruju zaradu, penziju, odnosno ugovorenu naknadu, podnosilac prijave na zdravstveno osiguranje dostavlja overenu kopiju radne knjižice ili izvod iz matične evidencije republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, osim za decu do kraja propisanog školovanja.

Član 29

Osiguraniku za koga se utvrdi da ispunjava uslove iz člana 25. ovog pravilnika u vezi sa visinom prihoda, matična filijala izdaje potvrdu na „Obrascu UP-2“ sa rokom važnosti do 31. decembra 2014. godine.

Obrazac potvrde iz stava 1. ovog člana je pravougaonog oblika dimenzija 210×297 mm, štampan crnom bojom na papiru bele boje.

Potvrda iz stava 1. ovog člana izdaje se za osiguranika i u potrebnom broju primeraka za članove njegove porodice.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 30

Osiguranim licima iz člana 22. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, na osnovu overene isprave o osiguranju i rešenja nadležnog organa, odnosno potvrde zdravstvene ustanove, potvrde odgovarajućeg udruženja, odnosno drugog odgovarajućeg dokaza o osnovu za obezbeđivanje zdravstvene zaštite.

Osiguranicima i članovima uže porodice osiguranika iz člana 23. st. 1. i 2. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, na osnovu overene isprave o osiguranju.

Privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija iz člana 21. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, na osnovu overene isprave o osiguranju.

Osiguranicima i članovima porodice osiguranika iz člana 24. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, na osnovu overene isprave o osiguranju i potvrde iz člana 29. ovog pravilnika.

Član 31

Zdravstvena zaštita koja se osiguranom licu obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije u punom iznosu označava se šifrom 000.

Član 32

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, označava se sledećim šiframa, i to:

mere iz člana 20. tačka 1) ovog pravilnika

532

pregledi i lečenje iz člana 20. tačka 2) ovog pravilnika

512

pregledi, lečenje i medicinska rehabilitacija iz člana 20. tač. 3) i 4) ovog pravilnika

511

pregledi i lečenje iz člana 20. tač. 5) i 6) ovog pravilnika

531

pregledi i lečenje iz člana 20. tačka 7) ovog pravilnika

521

pregledi, lečenje i rehabilitacija iz člana 20. tačka 8) ovog pravilnika

538

pružanje hitne pomoći i hitan prevoz iz člana 20. tačka 9) ovog pravilnika

539

medicinsko-tehnička pomagala, implantati i sredstva iz člana 20. tač. 10), 11) i 12) ovog pravilnika

533

Član 33

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija iz člana 21. ovog pravilnika, u punom iznosu, bez plaćanja participacije označava se šifrom 501.

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje osiguranim licima u punom iznosu, bez plaćanja participacije označava se sledećim šiframa:

za osigurana lica iz člana 22. tačka 1) ovog pravilnika

513

za osigurana lica iz člana 22. tačka 2) ovog pravilnika

515

za osigurana lica iz člana 22. tačka 3) ovog pravilnika

522

za osigurana lica iz člana 22. tačka 4) ovog pravilnika

540

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje osiguranim licima iz člana 23. ovog pravilnika, u punom iznosu, bez plaćanja participacije označava se sledećim šiframa:

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika

231

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika

232

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika

233

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika

234

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika

235

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 6) ovog pravilnika

236

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 7) ovog pravilnika

237

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 8) ovog pravilnika

238

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 9) ovog pravilnika

239

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 10) ovog pravilnika

240

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 11) ovog pravilnika

241

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 12) ovog pravilnika

244

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 13) ovog pravilnika

245

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 14) ovog pravilnika

242

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 15) ovog pravilnika

246

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 16) ovog pravilnika

247

za osiguranike iz člana 23. stav 1. tačka 17) ovog pravilnika

248

za osigurana lica iz člana 23. stav 2. ovog pravilnika

243

Član 34

Zdravstvena zaštita koja se osiguranom licu obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu iz člana 24. ovog pravilnika označava se šifrom 001.

Član 35

Zdravstvena zaštita koja se osiguranom licu obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu iz člana 39. ovog pravilnika označava se šifrom 111.

V NAJVIŠI GODIŠNJI IZNOS PARTICIPACIJE, NAČIN I POSTUPAK NAPLAĆIVANJA PARTICIPACIJE

Član 36

Iznos participacije utvrđene članom 17. ovog pravilnika za zdravstvenu zaštitu koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i fiksnog (nominalnog) iznosa participacije za lekove utvrđene u Listi lekova, a koje osigurano lice plaća u toku kalendarske godine, može iznositi najviše 1/2 mesečne zarade osiguranika, odnosno 1/2 penzije osiguranika isplaćene za poslednji mesec u prethodnoj kalendarskoj godini.

Za osigurana lica koja nisu ostvarila zaradu, odnosno penziju iz stava 1. ovog člana, najviši godišnji iznos participacije utvrđuje se u visini 1/2 prosečne neto zarade u Republici Srbiji isplaćene u poslednjem mesecu u prethodnoj kalendarskoj godini po podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U najviši godišnji iznos participacije iz st. 1. i 2. ovog člana ne uračunava se plaćena participacija za implantate, medicinska sredstva, medicinsko tehnička pomagala i procentualno učešće za lekove sa Liste lekova.

Član 37

Participaciju utvrđenu ovim pravilnikom naplaćuje davalac zdravstvene usluge posle pružene zdravstvene usluge.

Davalac zdravstvene usluge dužan je da osiguranom licu izda račun o naplaćenoj participaciji iz stava 1. ovog člana,

Račun iz stava 2. ovog člana pravougaonog je oblika sa oznakom „Obrazac RP“, dimenzija 210×145 mm, štampan crnom bojom na papiru bele boje.

Obrazac računa iz stava 2. ovog člana popunjava se u dva primerka od kojih jedan primerak zadržava izdavalac računa.

Obrazac računa iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 38

Participaciju za lekove utvrđenu u Listi lekova naplaćuje apoteka prilikom izdavanja leka, ako na obrascu lekarskog recepta nije naznačeno da se osiguranom licu lek obezbeđuje u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez plaćanja participacije.

O naplaćenoj participaciji iz stava 1. ovog člana, osiguranom licu apoteka izdaje fiskalni račun.

Član 39

Ako osigurano lice u toku kalendarske godine plati iznos participacije veći od iznosa iz člana 36. ovog pravilnika, prestaje da plaća participaciju kada mu matična filijala izda potvrdu o prestanku plaćanja participacije.

Osiguranom licu za koje se utvrdi da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana matična filijala izdaje potvrdu na „Obrascu UP-3“ o prestanku plaćanja participacije do kraja kalendarske godine.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana je pravougaonog oblika dimenzija 210×297 mm, štampan crnom bojom na papiru bele boje.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana matična filijala izdaje na zahtev osiguranog lica i na osnovu dokaza o plaćenoj participaciji: računa, odnosno fiskalnog računa iz člana 37. stav 2. i člana 38. ovog pravilnika.

Obrazac potvrde iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 40

Ako je plaćeni iznos participacije u toku kalendarske godine veći od iznosa iz člana 36. ovog pravilnika, prilikom izdavanja potvrde iz člana 39. ovog pravilnika, matična filijala izvršiće povraćaj više plaćenog iznosa participacije osiguranom licu.

Pravo na povraćaj sredstava uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa participacije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rešenjem matične filijale.

Član 41

Ukoliko je plaćeni iznos participacije veći od iznosa iz člana 36. st. 1. i 2. ovog pravilnika, a osigurano lice nije podnelo zahtev iz člana 39. stav 4. ovog pravilnika, po isteku kalendarske godine, na zahtev osiguranog lica, matična filijala izvršiće povraćaj više plaćenog iznosa participacije na osnovu dokaza o plaćenoj participaciji iz člana 37. stav 2. i člana 38. ovog pravilnika (račun, odnosno fiskalni račun).

Pravo na povraćaj sredstava uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa participacije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rešenjem matične filijale.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Osigurana lica koja na dan početka primene ovog pravilnika koriste pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 124/12), nastavljaju da koriste zdravstvenu zaštitu po odredbama ovog pravilnika.

Član 43

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2013 godinu („Službeni glasnik RS“, broj 124/12).

Član 44

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

I SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA* U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

POPULACIONA GRUPA

VRSTA

SADRŽAJ

OBIM

Novorođenče
(prvi mesec)

Vakcinacija protiv tuberkuloze i protiv hepatitisa B

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Jedanput (prema kalendaru vakcinacije)

Skrining fenilketonurije i hipotireoidizma

Postupak prema Stručno metodološkom uputstvu za sprovođenje Uredbe o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine (SMU).**

Jedanput do petog dana po rođenju

Rana detekcija prematurne retinopatije

Postupak prema SMU

Jedanput, samo kod dece sa rizikom (telesna masa ispod 2000 gr. ili rođeni pre 37. nedelje gestacije)

Poseta patronažne sestre novorođenčetu i porodilji

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Pet puta kod sve dece, a kod dece sa rizikom po nalogu pedijatra

Preventivni pregled pedijatra na terenu

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput do 15. dana po rođenju, samo kod dece sa rizikom

Odojče (od drugog meseca do kraja prve godine)

Vakcinacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize, hepatitisa B i hemofilusa influence.

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Tri puta (prema kalendaru vakcinacije)

Preventivni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Šest puta kod sve dece, a kod dece sa rizikom, po proceni pedijatra

Ultrazvučni pregled radi ranog otkrivanja displazije kukova

Postupak prema SMU

Jedanput

Test funkcije govora

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Dva puta, samo kod dece sa rizikom

Poseta patronažne sestre porodici

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Dva puta kod sve dece, a četiri puta kod dece sa smetnjama u razvoju

Druga godina života

Preventivni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Dva puta (u uzrastu od 13 do 15 meseci i u uzrastu od 18 do 24 meseca)

Test funkcije čula sluha

Odgovarajući test

Jedanput samo kod dece sa rizikom

Revakcinacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dečje paralize

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Jedanput

Vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i crvenke

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Jedanput

Poseta patronažne sestre porodici

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput

Treća godina života

Kontrolni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput, samo kod one dece kod koje je na preventivnom pregledu otkriveno neko oboljenje/patološko stanje

Četvrta godina života

Preventivni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput

Oftalmološki pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput

Poseta patronažne sestre porodici

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput

Peta godina života

Kontrolni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput, samo kod one dece kod koje je na prethodnom preventivnom pregledu otkriveno neko oboljenje/patološko stanje

Sedma godina života, odnosno pred polazak u školu

Preventivni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput

ORL pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput

Oftalmološki pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput

Fizijatrijski pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput

Test funkcije govora

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput

Revakcinacija protiv difterije, tetanusa, dečje paralize, malih boginja, zaušaka i crvenke

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Jedanput

Osma, deseta, dvanaesta, četrnaesta, šesnaesta i osamnaesta godina života

Preventivni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Po jedanput u svakoj navedenoj godini života

Vakcinacija protiv hepatitisa B

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

U dvanaestoj godini, samo za decu koja do tada nisu vakcinisana

Oftalmološki pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput u četrnaestoj godini

Deveta, jedanaesta, trinaesta, petnaesta, sedamnaesta i devetnaesta godina života

Kontrolni pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput u navedenom uzrastu, samo kod one dece kod koje je na prethodnom preventivnom pregledu otkriveno neko oboljenje/patološko stanje

Revakcinacija protiv difterije, tetanusa i dečje paralize

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Jedanput u petnaestoj godini

Odraslo stanovništvo (19 i više godina)

Preventivni pregled odraslih

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

– U 20. godini jedanput,
– u 22. godini jedanput, 
– od navršenih 23 do navršenih 34 godine jedanput u pet godina, 
– od navršenih 35 godina i više jedanput u dve godine

Skrining/rano otkrivanje kardiovaskularnog rizika

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput u pet godina (za muškarce od navršenih 35 do navršenih 69 godina, a za žene od navršenih 45 do navršenih 69 godina ili za žene mlađe od 45 godina posle menopauze) ukoliko nemaju registrovana kardiovaskularna oboljenja

Skrining/rano otkrivanje dijabetesa tipa 2

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput u tri godine kod osoba oba pola sa navršenih 35 godina ukoliko nemaju registrovano oboljenje od dijabetesa

Skrining/rano otkrivanje depresije

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jednom u tri godine za osobe starije od 18 godina

Skrining/rano otkrivanje raka debelog creva

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput u dve godine za osobe oba pola starosti od navršenih 50 do navršenih 74 godina

Poseta patronažne sestre porodici

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput godišnje

Revakcinacija protiv tetanusa

Postupak prema Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Jedanput na svakih 10 godina (od navršenih 30 godina), ukupno četiri

Žene od navršenih 15 godina i više

Preventivni ginekološki pregled

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput godišnje

Žene generativnog doba (od navršenih 15 do navršenih 49 godina)

Preventivni pregled u vezi sa planiranjem porodice

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput godišnje

Žene od navršenih 25 do navršenih 64 godina

Skrining/rano otkrivanje raka grlića materice

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jednom u tri godine ako su prethodna dva negativna

Žene od navršenih 50 do navršenih 69 godina

Skrining/rano otkrivanje raka dojke

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Jedanput u dve godine

Trudnice prvi trimestar

Preventivni pregled trudnice

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput

Ultrazvučni pregled

Utvrđivanja starosti trudnoće i stanja ploda.

Jedanput

Trudnice, drugi i treći trimestar

Kontrolni pregled trudnice

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Četiri puta, a kod visoko rizičnih trudnoća prema proceni ginekologa

Ultrazvučni pregled

Određivanje visine fundusa, položaja, veličine i stanja ploda

Tri puta, a kod visokorizičnih trudnoća prema proceni ginekologa

Poseta patronažne sestre porodici

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput, a kod visokorizičnih trudnoća prema nalogu ginekologa

Porodilja

Preventivni pregled porodilje

Postupak prema Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite i SMU

Jedanput posle porođaja nakon šest do osam nedelja. Jedanput nakon šest meseci od porođaja

* Preventivne mere obezbeđuju se 100% iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno bez plaćanja participacije. 
** SMU – Stručno metodološko uputstvo za sprovođenje Uredbe o Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine.

II SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA U OBLASTI PRIMARNE STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

POPULACIONA GRUPA

VRSTA

SADRŽAJ

OBIM

1

2

3

4

Odojče od drugog meseca do kraja prve godine

Preventivni pregled

Postupak kojim se na osnovu anamnestičkih podataka od roditelja i pregleda vrši procena i identifikacija faktora rizika za pojavu pojedinih oralnih oboljenja; definisanje preventivnih mera i aktivnosti za otklanjanje utvrđenih faktora rizika, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput do navršenih 12 meseci

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima)

Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece.

Jedanput do navršenih 12 meseci

Druga godina života

Stomatološki pregled

Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, procena rizika za nastanak karijesa, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima)

Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece.

Jedanput

Treća godina života

Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka

Niz medicinskih postupaka kojim se utvrđuje stanje usta i zuba, stanje desni i ostale sluzokože u cilju ranog otkrivanja svih poremećaja i oboljenja i blagovremeno preduzimanje preventivno – terapijskih mera, i obuhvata: pripremu pacijenta, uzimanje anamneze od roditelja, ekstra i intra-oralni pregled mekih tkiva, okluzije i artikulacije, po potrebi upućivanje na pomoćne dijagnostičke preglede (Rö i dr.), savet roditeljima o potrebi sanacije i održavanja pojedinih higijensko-dijetetskih mera, zakazivanje pacijenta za dalji rad, unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima)

Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece.

Jedanput

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Lokalna aplikacija florida srednje koncentracije

Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora, savet roditelju i unos podataka u dokumentaciju

Jedanput

Četvrta i peta godina života

Stomatološki pregled

Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput u toku četvrte i jedanput u toku pete godine

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima)

Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece.

Jedanput u toku četvrte i jedanput u toku pete godine

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput u toku četvrte i jedanput u toku pete godine

 

Lokalna aplikacija florida srednje koncentracije

Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput u toku četvrte i jedanput u toku pete godine, a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i privenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)

Šesta godina života (pred polazak u školu)

Stomatološki pregled

Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene (sa roditeljima)

Izabrani doktor stomatologije roditeljima objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja kod dece, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba kod dece.

Jedanput

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Lokalna aplikacija florida srednje koncentracije

Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i privenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)

 

Zalivanje fisura (po zubu) kod stalnih molara

Mehaničko uklanjanje mekih naslaga sa zuba četkicama i pastama, izolacija radnog polja, sušenje zuba, premazivanje okluzalne površine rastvorima za kondicioniranje, ispiranje viška kiseline, sušenje zuba, zalivanje fisura, polimerizacija i unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput (po Protokolu za zalivanje fisura i prevenciju karijesa kod dece i adolescenata u Republici Srbiji)

Sedma godina života (prvi razred)

Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka

Niz medicinskih postupaka kojim se utvrđuje stanje usta i zuba, stanje desni i ostale sluzokože u cilju ranog otkrivanja svih poremećaja i oboljenja i blagovremeno preduzimanje preventivno-terapijskih mera, i obuhvata: Priprema pacijenta, uzimanje anamneze, ekstra i intra-oralni pregled mekih tkiva, okluzije i artikulacije, procena rizika za nastanak ortodontskih nepravilnosti, po potrebi upućivanje na pomoćne dijagnostičke preglede (Ro i dr.), analiza dobijenih podataka, savet o potrebi sanacije i održavanja pojedinih higijensko-dijetetskih mera, zakazivanje pacijenta za dalji rad, unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijene

Isticanje važnosti optimalnog održavanja oralne higijene; identifikacija dentalnog plakaorganskim bojama; demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.

Jedanput

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovavanih florida)

Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i privenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)

 

Zalivanje fisura (po zubu) kod stalnih molara

Mehaničko uklanjanje mekih naslaga sa zuba četkicama i pastama, izolacijaradnog polja, sušenje zuba, premazivanje okluzalne površine rastvorima za kondicioniranje, ispiranje viška kiseline, sušenje zuba, zalivanje fisura, polimerizacija i unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput (po Protokolu za zalivanje fisura i prevenciju karijesa kod dece i adolescenata u Republici Srbiji)

Osma godina života

Stomatološki pregled

Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijene

Isticanje važnosti optimalnog održavanja oralne higijene; identifikacija dentalnog plaka organskim bojama; demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.

Jedanput

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovavanih florida)

Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i privenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)

 

Zalivanje fisura (po zubu) kod stalnih molara

Mehaničko uklanjanje mekih naslaga sa zuba četkicama i pastama, izolacija radnog polja, sušenje zuba, premazivanje okluzalne površine rastvorima za kondicioniranje, ispiranje viška kiseline, sušenje zuba, zalivanje fisura, polimerizacija i unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput (po Protokolu za zalivanje fisura i prevenciju karijesa kod dece i adolescenata u Republici Srbiji)

Deveta, 10. i 11. godina života

Stomatološki pregled

Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput u devetoj, jedanput u 10. i jedanput u 11. godini

 

Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijene

Isticanje važnosti optimalnog održavanja oralne higijene; identifikacija dentalnog plaka organskim bojama; demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.

Jedanput u devetoj, jedanput u 10. i jedanput u 11. godini

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput u devetoj, jedanput u 10. i jedanput u 11. godini

 

Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovavanih florida)

Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput u devetoj, jedanput u 10. i jedanput u 11. godini , a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i privenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)

12 godina života

Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka

Niz medicinskih postupaka kojim se utvrđuje stanje usta i zuba, stanje desni i ostale sluzokože u cilju ranog otkrivanja svih poremećaja i oboljenja i blagovremeno preduzimanje preventivno-terapijskih mera, i obuhvata: Priprema pacijenta, uzimanje anamneze, ekstra i intra-oralni pregled mekih tkiva, okluzije i artikulacije, procena rizika za nastanak ortodontskih nepravilnosti, po potrebi upućivanje na pomoćne dijagnostičke preglede (Ro i dr.), analiza dobijenih podataka, savet o potrebi sanacije i održavanja pojedinihhigijensko-dijetetskih mera, zakazivanje pacijenta za dalji rad, unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene

Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.

Jedanput

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovavanih florida)

Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput, a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i privenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)

13 godina života

Stomatološki pregled

Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene

Izabrani doktor stomatologijeobjašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.

Jedanput

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Aplikacija florida prema proceni rizika za nastanak karijesa (srednje koncentracije ili koncentrovavanih florida)

Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima fluora. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput, a kod dece sa visokim rizikom za karijes do tri puta godišnje u jednoj seriji (po Protokolu za primenu fluorida i privenciju karijesa kod dece i omladine u Republici Srbiji)

14 godina života

Stomatološki pregled

Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma, ortodontskih nepravilnosti i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene

Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.

Jedanput

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

15/16/17/18/ 19 godina života

Stomatološki pregled

Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput u 15, jedanput u 16, jedanput u 17, jedanput u 18 i jedanput u 19 godini

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene

Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.

Jedanput u 15, jedanput u 16, jedanput u 17, jedanput u 18 i jedanput u 19 godini

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput u 15, jedanput u 16, jedanput u 17, jedanput u 18 i jedanput u 19 godini

Lica od 20 do navršene 26 godine života za vreme visokoškolskog obrazovanja

Stomatološki pregled

Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene

Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.

Jedanput

 

Uklanjanje naslage

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

Trudnice prvi trimestar

Stomatološki pregled

Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput u prvom trimestru

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene

Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.

Jedanput

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

Trudnice drugi i treći trimestar

Stomatološki pregled

Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene

Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.

Jedanput

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Serijska aplikacija koncentrovanih florida

Pregled pacijenta, uspostavljanje suvog radnog polja za primenu fluorida, sušenje zuba, premazivanje rastvorima koncentrovanih fluorida. Savet pacijentu i unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput

Porodilja

Stomatološki pregled

Anamneza, opšti i lokalni klinički pregled, analiza postojeće medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i sačinjavanje plana terapije, procena rizika za nastanak karijesa, oboljenja parodoncijuma i ostalih oralnih oboljenja, unos podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene

Izabrani doktor stomatologije objašnjava važnost: održavanja oralne higijene, pravilne ishrane, fluorprofilakse i redovnih kontrola oralnog zdravlja, kao i demonstriranje seta sredstava za održavanje oralne higijene, identifikacija dentalnog plaka organskim bojama, izbor odgovarajućeg sredstva i obučavanje o pravilnoj primeni, učestalosti i tehnici pranja zuba.

Jedanput

 

Uklanjanje naslaga

Priprema i pregled pacijenta, detekcija plaka prebojavanjem, uklanjanje naslaga odgovarajućim instrumentima, čišćenje zuba odgovarajućim četkicama i pastama, primena spreja i unošenje podataka u dokumentaciju.

Jedanput

 

III SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJE SE SPROVODE VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE

 

POPULACIONA GRUPA

VRSTA

SADRŽAJ

OBIM

Od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Rad u velikoj grupi

Prevencija zaraznih bolesti – higijenske navike (lična i školska higijena, pravilna ishrana i higijena stanovanja).

Jedanput u školskoj godini po temi

Od petog do osmog razreda osnovne škole

Rad u velikoj grupi

Prevencija bolesti zavisnosti (droga, pušenje, alkoholizam, kockanje, zavisnost od interneta); borba protiv nasilja; prevencija gojaznosti; seksualno prenosive bolesti.

Jedanput u školskoj godini po temi

Od prvog do četvrtog razreda srednje škole

Rad u velikoj grupi

Prevencija bolesti zavisnosti (droga, pušenje, alkoholizam, kockanje, zavisnost od interneta) borba protiv nasilja; prevencija gojaznosti; prevencija kradiovaskularnih bolesti; seksualno prenosive bolesti.

Jedanput u školskoj godini po temi

 

IV SADRŽAJ I OBIM PREVENTIVNIH MERA U OBLASTI STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJE SE SPROVODE U PREDŠKOLSKIM, ŠKOLSKIM I VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

IV.1. PREDŠKOLSKE USTANOVE

POPULACIONA GRUPA

VRSTA

SADRŽAJ

OBIM

Četvrta, peta i šesta godina života

Rad u maloj grupi (šest-devet osoba)

Rad u maloj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji za izabranu grupu od šest do devet slušalaca.
Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema demonstraciona sredstva, modele itd. Izlaže temu uz pripremu demonstracionih sredstava, vodi razgovor sa slušaocima, daje odgovore na postavljena pitanja i donosi zaključke u vezi izložene teme.

Jedanput u četvrtoj, jedanput u petoj i jedanput u šestoj godini

 

Životna demonstracija (šest-devet osoba)

Ova metoda se koristi u radu sa malom grupom, a podrazumeva se učenje kroz iskustvo. Učesnici grupe stiču teorijsko znanje o značaju dobrog oralnog zdravlja i ovladavaju praktičnim veštinama (članovi grupe ovladavaju tehnikama pravilnog održavanja oralne higijene).

Jedanput

IV.2. ŠKOLSKE USTANOVE

POPULACIONE GRUPE

VRSTA

SADRŽAJ

OBIM

Od prvog do osmog razreda osnovne škole

Rad u maloj grupi (šest-devet osoba)

Rad u maloj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji za izabranu grupu od šest do devet slušalaca.
Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema demonstraciona sredstva, modele itd. Izlaže temu uz pripremu demonstracionih sredstava, vodi razgovor sa slušaocima, daje odgovore na postavljena pitanja i donosi zaključke u vezi izložene teme.

Jedanput u toku školske godine

 

Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba)

Rad u velikoj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji po izabranoj temi za više od 30 slušalaca.
Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema temu i sredstva za učila (film, slajdovi, prezentacija). Tema se izlaže uz primenu učilnih sredstava, vođenja razgovora, davanje odgovora na postavljena pitanja i donošenje zaključaka u vezi izložene teme.

Jedanput u toku školske godine

 

Životna demonstracija (šest-devet osoba)

Ova metoda se koristi u radu sa malom grupom, a podrazumeva se učenje kroz iskustvo. Učesnici grupe stiču teorijsko znanje o značaju dobrog oralnog zdravlja i ovladavaju praktičnim veštinama (članovi grupe ovladavaju tehnikama pravilnog održavanja oralne higijene).

Jedanput u toku školske godine

Od prvog do četvrtog razreda srednje škole

Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba)

Rad u velikoj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji po izabranoj temi za više od 30 slušalaca.
Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema temu i sredstva za učila (film, slajdovi, prezentacija). Tema se izlaže uz primenu učilnih sredstava, vođenja razgovora, davanje odgovora na postavljena pitanja i donošenje zaključaka u vezi izložene teme.

Jedanput u toku školske godine

IV.3 VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

POPULACIONE GRUPE

VRSTA

SADRŽAJ

OBIM

Studenti do navršene 26 godine života

Rad u maloj grupi (šest-devet osoba)

Rad u maloj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji za izabranu grupu od šest do devet slušalaca.
Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema demonstraciona sredstva, modele itd. Izlaže temu uz pripremu demonstracionih sredstava, vodirazgovor sa slušaocima, daje odgovore na postavljena pitanja i donosi zaključke u vezi izložene teme.

Jedanput u toku školske godine

 

Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba)

Rad u velikoj grupi je jedna od metoda zdravstveno vaspitnog rada u stomatologiji po izabranoj temi za više od 30 slušalaca.
Doktor stomatologije odabira temu, formira grupu, zakazuje vreme rada grupe, priprema temu i sredstva za učila (film, slajdovi, prezentacija) Tema se izlaže uz primenu učilnih sredstava, vođenja razgovora, davanje odgovora na postavljena pitanja i donošenje zaključaka u vezi izložene teme.

Jedanput u toku školske godine

 

V SADRŽAJ I OBIM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U HITNIM MEDICINSKIM STANJIMA

U hitnim medicinskim stanjima sadržaj zdravstvene zaštite čine:

NA MESTU POVREĐIVANJA I RAZBOLJEVANJA

U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

Prva pomoć

Prva pomoć

Lekarski pregled

Lekarski pregled

Medicinska dijagnostika i intervencija sa primenom odgovarajuće terapije i terapijskih procedura

Potrebna dijagnostička i laboratorijska ispitivanja 
Medicinska intervencija sa primenom odgovarajuće terapije i opservacija

Sanitetski prevoz

Sanitetski prevoz

 

VI PREGLEDI I LEČENJA BOLESTI USTA I ZUBA

VI.1. PREGLEDI I LEČENJE BOLESTI USTA I ZUBA KOD DECE DO NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA, ODNOSNO DO KRAJA PROPISANOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, ODNOSNO VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA A NAJKASNIJE DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA
(član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)

REDNI BROJ

VRSTA USLUGE

OBIM I SADRŽAJ USLUGE

1

Dijagnostika rizika za nastanak karijesa

Jedanput

2

Dijagnostika rizika za nastanak parodontopatija

Jedanput

3

Vitalna amputacija pulpe mlečnih zuba

Jedanput po zubu – trajno

4

Vitalna ekstirpacija pulpe mlečnih zuba

Jedanput po zubu – trajno

5

Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba

Jedanput po zubu – trajno

6

Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena

Jedanput po zubu – trajno

7

Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena

Jedanput po zubu – trajno

8

Interseansno medikamentozno kanalno punjenje kod zuba sa nezavršenim rastom korena (po kanalu)

Do deset puta po kanalu po zubu

9

Preventivni ispun

Jedanput u toku 24 meseca po zubu

10

Amalgamski ispun na jednoj površini kod dece do navršene 15 godine života

Jedanput po zubu

11

Amalgamski ispun na dve površine kod dece do navršene 15 godine života

Jedanput po zubu

12

Amalgamski ispun na tri površine kod dece do navršene 15 godine života

Jedanput po zubu

13

Glasjonomerni ispun kod dece do navršene 15 godine života

Jedanput po zubu

14

Kompozitni ispun na prednjim zubima kod dece do navršene 15 godine života

Jedanput po zubu

15

Kompozitni ispun na bočnim zubima kod dece do navršene 15 godine života

Jedanput po zubu.

16

Hirurško vađenje impaktiranih očnjaka

Jedanput po zubu – trajno

17

Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija)

Jedanput po zubu – trajno

18

Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje)

Jedanput po zubu – trajno

19

Plastika plika i frenuluma

Jedanput po pliki i frenulumu – trajno

20

Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave

Jedanput po ortodonskom aparatu

21

Analiza ortopantomografa

Jedanput po ortodonskom aparatu

22

Izrada i analiza studijskog modela

Jedanput po ortodonskom aparatu

23

Aktivni pokretni ortodontski aparat

Jedanput, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

24

Funkcionalni ortodontski aparat

Jedanput, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

25

Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata

Jedanaest po ortodonskom aparatu

26

Reparatura ortodontskiog aparata sa otiskom

Po potrebi – posle isteka garantnog roka od 6 meseci

27

Delerova maska kod dece uzrasta do 12 godina života

Jedanput – trajno, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

28

Vestibularna ploča, kod dece uzrasta do 10 godine života

Jedanput, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

29

Zbrinjavanje dece sa posebnim potrebama

Po potrebi

30

Zbrinjavanje dece sa otežanom saradnjom za stomatološku intervenciju

Po potrebi

VI.2. PREGLEDI I LEČENJE BOLESTI USTA I ZUBA:

VI.2.1.

KOD DECE DO NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA, ODNOSNO DO KRAJA PROPISANOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, ODNOSNO VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA A NAJKASNIJE DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA, (član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)

VI.2.2.

STARIJIH LICA KOJA SU TEŠKO TELESNO ILI DUŠEVNO OMETENA U RAZVOJU, KAO I LICA SA TEŽIM UROĐENIM ILI STEČENIM DEFORMITETOM LICA I VILICE, (član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)

VI.2.3.

KOD ŽENA U VEZI SA TRUDNOĆOM I 12 MESECI POSLE POROĐAJA (član 41. stav 1. tačka 2) Zakona)

 

REDNI BROJ

VRSTA USLUGE

OBIM I SADRŽAJ USLUGE

1

Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korena

Jedanput po kanalu zuba – trajno

2

Retretman kanala korena (po kanalu)

Jedanput po kanalu zuba – trajno

3

Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kanalnim sistemima – po kanalu

Jedanput po kanalu zuba – trajno

4

Kompozitni ispun na bočnim zubima

Jedanput po zubu u toku 24 meseca

5

Nadogradnja od estetskog materijala (kod povreda)

Jedanput po zubu u toku 24 meseca

6

Kompozitni inlej

Jedanput po zubu u toku 50 meseca

7

Resekcija jednokorenih zuba

Jedanput po zubu – trajno

8

Resekcija gornjih dvokorenih zuba

Jedanput po zubu – trajno

9

Resekcija trokorenih zuba

Jedanput po zubu – trajno

10

Hemisekcija i disekcija zuba

Jedanput po zubu – trajno

11

Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka

Jedanput po zubu – trajno

VI.3. PREGLEDI I LEČENJE BOLESTI USTA I ZUBA:

VI.3.1.

KOD DECE DO NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA, ODNOSNO DO KRAJA PROPISANOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, ODNOSNO VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA A NAJKASNIJE DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA, (član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)

VI.3.2.

STARIJIH LICA KOJA SU TEŠKO TELESNO ILI DUŠEVNO OMETENA U RAZVOJU KAO I LICA SA TEŽIM UROĐENIM ILI TEČENIM DEFORMITETOM LICA I VILICE, (član 41. stav 1. tačka 1) Zakona)

VI.3.3.

KOD ŽENA U VEZI SA TRUDNOĆOM I 12 MESECI POSLE POROĐAJA, (član 41. stav 1. tačka 2) Zakona)

VI.3.4.

KOD OSIGURANIH LICA PRE TRANSPLANTACIJE BUBREGA, ODNOSNO OPERACIJE NA SRCU, (član 41. stav 1. tačka 4) Zakona)

VI.3.5.

KOD OSIGURANIH LICA U OKVIRU PREOPERATIVNOG I POSTOPERATIVNOG TRETMANA MALIGNIH BOLESTI U MAKSILOFACIJALNOM PREDELU, (član 41. stav 1. tačka 5) Zakona)

VI.3.6.

KOD OSIGURANIH LICA KOD KOJIH JE U TOKU ŽIVOTA ZBOG OBOLJENJA ILI POVREDE DOŠLO DO GUBITKA POJEDINIH TELESNIH ILI PSIHIČKIH FUNKCIJA ZBOG ČEGA NISU U MOGUĆNOSTI DA SAMOSTALNO OBAVLJAJU AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA, (član 41. stav 1. tačka 10) Zakona)

VI.3.7.

KOD OSIGURANIKA IZ ČLANA 22. ZAKONA

 

REDNI BROJ

VRSTA USLUGE

OBIM I SADRŽAJ USLUGE

1

Stomatološki pregled

Jedanput, ako pregled nije izvršen u okviru preventivnih mera

2

Stomatološki pregled – kontrolni

Jedanput

3

Specijalistički pregled

Jedanput po oboljenju

4

Specijalistički pregled – kontrolni

Do dva puta po oboljenju

5

Konsultativni pregled u drugoj ustanovi

Jedanput po oboljenju

6

Specijalistički pregled nastavnika

Jedanput po oboljenju

7

Specijalistički pregled nastavnika – kontrolni

Do dva puta po oboljenju

8

Specijalistički pregled pacijenata sa hroničnim bolnim sindromom uorofacijalnom predelu i plan terapije

Po potrebi

9

Konzilijarni pregled sa pisanim mišljenjem

Po potrebi

10

Lokalna aplikacija leka (toxavit)

Jedanput po zubu – trajno

11

Terapija dubokog karijesa (bez ispuna)

Jedanput po zubu – trajno

12

Vitalna amputacija

Jedanput po zubu – trajno

13

Interseansno medikamentozno kanalno punjenje (po kanalu)

Do tri puta po kanalu zuba

14

Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu

Do dva puta po kanalu zuba

15

Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu

Do tri puta po kanalu zuba

16

Vađenje stranog tela iz kanala korena

Jedanput po kanalu zuba – trajno

17

Amalgamski ispun na jednoj površini

Jedanput po zubu u toku 24 meseca

18

Amalgamski ispun na dve površine

Jedanput po zubu u toku 24 meseca

19

Amalgamski ispun na tri površine

Jedanput po zubu u toku 24 meseca

20

Nadogradnja frakturiranog zuba

Jedanput po zubu u toku 24 meseca

21

Glasjonomerni ispun

Jedanput po zubu u toku 24 meseca

22

Kompozitni ispun na prednjim zubima

Jedanput po zubu u toku 24 meseca

23

Selektivno brušenje zuba (po zubu)

Jedanput po zubu – po potrebi

24

Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici

Jedanput po vilici

25

Obrada parodontalnog džepa po zubu

Jedanput po zubu – po potrebi

26

Vađenje zuba

Jedanput po zubu – trajno

27

Komplikovano vađenje zuba

Jedanput po zubu – trajno

27

Hirurško vađenje zuba

Jedanput po zubu – trajno

28

Prva pomoć kod dentalgija

Po potrebi

29

Lečenje alveolita

Po potrebi

30

Ekstraoralna incizija abscesa

Po potrebi

31

Intraoralna incizija abscesa

Po potrebi

32

Drenaža parodontalnog abscesa

Po potrebi

33

Zaustavljanje krvarenja

Po potrebi

34

Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem

Po potrebi

35

Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusa

Po potrebi

36

Primarna plastika OAK

Po potrebi

37

Antišok terapija

Po potrebi

38

Etiološka dijagnostika konsekutivnih oboljenja

Po potrebi

39

Otkrivanje oralnih žarišta kod pacijenata na bolničkom lečenju

Po potrebi

40

Intralezijska i perilezijska aplikacija leka

Po potrebi

41

Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslaga

Po potrebi

42

Kiretaža oralne sluzokože

Po potrebi

43

Kauterizacija tkiva

Po potrebi

44

Eliminacija iritacija oralne sluzokože

Po potrebi

45

Uklanjanje mukoznih cista

Po potrebi

46

Uklanjanje manjih viličnih cista

Po potrebi

47

Uklanjanje većih viličnih cista

Po potrebi

48

Revizija sinusa – Caldwell – Luc

Po potrebi

49

Uklanjanje splinta/šine

Po potrebi

50

Biopsija

Po potrebi

51

Ekscizija benignih/malignih kožnih tumora sa direktnom suturom M.F. Regija

Po potrebi

52

Ekscizija benignih/malignih tumora kože sa rekonstrukcijom defekta M.F. Regija

Po potrebi

53

Uklanjanje tumora sluzokože usne duplje

Po potrebi

54

Uklanjanje benignih koštanih tumora lica i vilice

Po potrebi

55

Maligni tumori usne – „V“ ekscizija

Po potrebi

56

Maligni tumori usne „W“ ekscizija

Po potrebi

57

Uklanjanje konaca

Po potrebi

58

Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije

Po potrebi

59

Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije lokalnog

Po potrebi

60

Nekrektomija po seansi

Po potrebi

61

Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal

Po potrebi

62

Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde

Po potrebi

63

Obuka pacijenta za izvođenje funkcionalnih vežbi za rehabilitaciju temporo mandibularnog zgloba

Po potrebi

64

Davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe kod osoba sa neuralgijama

Po potrebi

65

Periferne blokade alkoholom u lečenju idiopatske trigeminalne neuralgije

Po potrebi

66

Centralne blokade u lečenju idiopatske trigeminalne neuralgije

Po potrebi

67

Površinska lokalna anestezija

Po potrebi

68

Infiltraciona anestezija

Po potrebi

69

Anestezija u oralnoj hirurgiji

Po potrebi

70

Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji

Po potrebi

71

Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama

Po potrebi

72

Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u inhalacionoj sedaciji

Po potrebi

73

Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u intravenskoj sedaciji

Po potrebi

74

Rendgenografija zuba intraoralna

Po potrebi

75

Ortopantomogram

Po potrebi

76

Telerendgen

Po potrebi

77

Snimak facilajnog masiva

Po potrebi

78

Snimak paranazalnih šupljina

Po potrebi

79

Snimak orbita

Po potrebi

80

Snimak jagodičnih lukova

Po potrebi

81

Intraoralni metodi radiografisanja

Po potrebi

82

Snimak donje vilice u tri pravca

Po potrebi

83

Snimak temporo mandibularnih zglobova

Po potrebi

84

Nativno radiografisanje pljuvačnih žlezda

Po potrebi

85

Sijalografija

Po potrebi

86

Ultrazvučni pregled pljuvačnih žlezdi

Po potrebi

87

Kraniogram (PA i profil lobanje)

Po potrebi

88

Vratni deo kičme u dva pravca

Po potrebi

89

CT pregled srednjeg masiva lica bez kontrasta

Po potrebi

90

CT pregled srednjeg masiva lica sa kontrastom

Po potrebi

91

CT pregled donje vilice bez kontrasta

Po potrebi

92

CT pregled donje vilice sa kontrastom

Po potrebi

93

CT pregled vrata bez kontrasta

Po potrebi

94

CT pregled vrata sa kontrastom

Po potrebi

95

CT pregled pljuvačnih žlezda bez kontrasta

Po potrebi

96

CT pregled pljuvačnih žlezda sa kontrastom

Po potrebi

97

Rekonstrukcija CT slike

Po potrebi

98

CT pregled orbita bez kontrasta

Po potrebi

99

CT pregled orbita sa kontrastom

Po potrebi

VI.4. NEOPHODAN STOMATOLOŠKI TRETMAN KOD OSOBA SA UROĐENIM ILI STEČENIM TEŽIM DEFORMITETOM LICA I VILICE 
(član 41. stav 1. tačka 8) Zakona)

REDNI BROJ

VRSTA USLUGE

OBIM I SADRŽAJ USLUGE

1

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osiguranih lica uzrasta od 12-25 godina života sa urođenim i težim stečenim deformitetima lica i vilica

Jedanput – trajno, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

2

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osiguranih lica uzrasta od 12-25 godina života sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

Jedanput – trajno, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

3

Stimulator kod osiguranih lica uzrasta od 0-12 meseci

Jedanput, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

4

Opturator proteza za urođene anomalije

Jedanput u 48 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

5

Parcijalna akrilatna proteza, kod osiguranih lica kod kojih postoji:
– urođeni parcijalni nedostatak zuba, 
– parcijalni nedostatak zuba (Hypodontia postraumatica et.St.post cystectomiam K09.0) kod dece do 18 godine života

Za uzrast do 18 godina života jedanput u 12 meseci, za uzrast preko 18 godina života, jedanput u 60 meseci, u skladu sa 
Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

6

Totalna proteza kod osiguranih lica kod kojih postoji urođeni nedostatak svih zuba

Za uzrast do 18 godina života jedanput u 12 meseci, za uzrast preko 18 godina života, jedanput u 60 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

VI.5. PROTETSKE NADOKNADE U OKVIRU POSTTUMORSKE REHABILITACIJE I REKONSTRUKCIJE LICA I VILICE 
(član 41. stav 1. tačka 9) Zakona)

REDNI BROJ

VRSTA USLUGE

OBIM I SADRŽAJ USLUGE

1

Privremena opturator proteza

Jedanput u šest meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

2

Definitivna opturator proteza

Jedanput u 48 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

3

Izrada i analiza studijskog modela/mulaža kod deformiteta lica i vilica

Jedanput po nadoknadi

4

Kefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica

Jedanput po nadoknadi

5

Fotokefalometriska analiza kod deformiteta lica i vilica

Jedanput po nadoknadi

6

Readaptacija i reokludacija opturatora

Po potrebi

7

Facijalna epiteza za lice

Jedanput za uzrast do 18 godina, jedanput u 48 meseci za uzrast preko 18 godina života, u skladu sa 
Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

8

Facijalna epiteza za nos

Jedanput u za uzrast do 18 godina, jedanput u 48 meseci za uzrast preko 18 godina života, u skladu sa 
Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

9

Facijalna epiteza za uvo

Jedanput za uzrast do 18 godina, jedanput u 48 meseci za uzrast preko 18 godina života, u skladu sa 
Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

10

Readaptacija epiteze

Po potrebi

VI.6. IZRADA AKRILATNE TOTALNE I SUBTOTALNE PROTEZE KOD OSOBA STARIJIH OD 65 GODINA ŽIVOTA 
(član 41. stav 1. tačka 7) Zakona)

REDNI BROJ

VRSTA USLUGE

OBIM I SADRŽAJ USLUGE

1

Parcijalna akrilatna proteza

Jedanput u 60 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

2

Totalna proteza

Jedanput u 60 meseci, u skladu sa Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

3

Reparatura proteze – prelom ploče

Po potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci

4

Dodatak zuba u protezi

Po potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci

5

Dodatak kukice u protezi

Po potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci

6

Podlaganje proteze direktno – hladnovezujući akrilat

Po potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci

7

Podlaganje proteze indirektno

Po potrebi – posle isteka garantnog roka od 30 meseci

VI.7. URGENTNI STOMATOLOŠKI I HIRURŠKI PREGLEDI I LEČENJE POVREDA ZUBA I KOSTIJU LICA 
(član 41. stav 1. tačka 6) Zakona)

REDNI BROJ

VRSTA USLUGE

OBIM I SADRŽAJ USLUGE

1

Stomatološki pregled

Jedanput po povredi

2

Stomatološki pregled – kontrolni

Do tri puta po povredi

3

Specijalistički pregled

Jedanput po povredi

4

Specijalistički pregled – kontrolni

Do tri puta po povredi

5

Prva pomoć kod povreda

Po potrebi

6

Primarna obrada rane – intraoralno

Po potrebi

7

Zaustavljanje krvarenja

Po potrebi

8

Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem

Po potrebi

9

Replantacija stalnih zuba

Po potrebi

10

Repozicija luksirane donje vilice

Po potrebi

11

Vitalna amputacija/ekstirpacija kod fraktura zuba sa otvorenom pulpom

Po potrebi

12

Prva pomoć kod multiplih povreda zuba u dece

Po potrebi

13

Zbrinjavanje multiplih povreda zuba u dece

Po potrebi

14

Zbrinjavanje povreda zuba sa težim poremećajima strukture

Po potrebi

15

Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom

Po potrebi

16

Fiksacija traumatski luksiranih zuba kompozitnim splintom/šinom

Po potrebi

17

Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regije

Po potrebi

18

Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regije

Po potrebi

19

Uklanjanje stranog tela iz mekih i koštanih tkiva lica i vilice

Po potrebi

20

Zbrinjavanje preloma vilice metodom žičane imobilizacije

Po potrebi

21

Zbrinjavanje preloma vilice standardnom šinom

Po potrebi

22

Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom – splintom

Po potrebi

23

Rendgenografija zuba intraoralna

Po potrebi

24

Ortopantomogram

Po potrebi

25

Telerendgen

Po potrebi

26

Snimak facilajnog masiva

Po potrebi

27

Snimak paranazalnih šupljina

Po potrebi

28

Snimak orbita

Po potrebi

29

Snimak jagodičnih lukova

Po potrebi

30

Intraoralni metodi radiografisanja

Po potrebi

31

Snimak donje vilice u tri pravca

Po potrebi

32

Snimak temporo mandibularnih zglobova

Po potrebi

33

Kraniogram (PA i profil lobanje)

Po potrebi

34

CT pregled srednjeg masiva lica bez kontrasta

Po potrebi

35

CT pregled srednjeg masiva lica sa kontrastom

Po potrebi

36

CT pregled donje vilice bez kontrasta

Po potrebi

37

CT pregled donje vilice sa kontrastom

Po potrebi

38

Rekonstrukcija CT slike

Po potrebi

39

CT pregled orbita bez kontrasta

Po potrebi

40

CT pregled orbita sa kontrastom

Po potrebi

VI.8. HITNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ODRASLE 
(član 41. stav 1. tačka 3) Zakona)

REDNI BROJ

VRSTA USLUGE

OBIM I SADRŽAJ USLUGE

1

Prva pomoć kod dentalgija

Po potrebi

2

Ekstraoralna incizija abscesa

Po potrebi

3

Intraoralna incizija abscesa

Po potrebi

4

Drenaža parodontalnog abscesa

Po potrebi

5

Zaustavljanje krvarenja

Po potrebi

6

Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem

Po potrebi

7

Primarna plastika OAK

Po potrebi

8

Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusa

Po potrebi

9

Lečenje alveolita

Po potrebi

10

Antišok terapija

Po potrebi

 

 

Obrazac UP-1

Republički fond za
zdravstveno osiguranje
Filijala: ________________
Ispostava: _____________
Broj: 
Datum:

Na osnovu člana _____ Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za __________ godinu („Službeni glasnik RS“, br. _____) i člana _____ Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. _____), podnosim

ZAHTEV
ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PUNOM IZNOSU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 

1) 

 

     

 

 

(ime i prezime)

 

(mesto, ulica i broj)

       

 

JMBG |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

LBO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

2) 

Izjavljujem da*:

 

2.1 živim sam

 

2.2 živim u zajedničkom domaćinstvu sa članovima porodice i to:

 

Rd.
br.

Ime i prezime

Srodstvo

JMBG

LBO

1.

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2.

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3.

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4.

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5.

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6.

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

3)

Uz zahtev podnosim za sebe i članove porodice sledeće dokaze:

 

3.1 za zaradu – potvrdu poslodavca o isplaćenoj zaradi;

 

3.2 za penziju – kopiju dokumenta o isplaćenoj penziji;

 

3.3 za ugovorenu naknadu – potvrda isplatioca o visini ugovorene naknade;

 

3.4 za prihod od poljoprivrede i šumarstva – uverenje poreske uprave o visini prihoda na koji se plaća porez;

 

3.5 za prihod od samostalnih delatnosti – uverenje poreske uprave o visini prihoda na koji se plaća porez;

 

3.6 za prihod od kapitala – uverenje poreske uprave o visini prihoda na koji se plaća porez;

 

3.7 za prihod od nepokretnosti – uverenje poreske uprave o visini prihoda na koji se plaća porez;

 

3.8 za prihod od kapitalne dobiti – uverenje poreske uprave o visini prihoda na koji se plaća porez.

4)

Za članove porodice koji ne ostvaruju zaradu, penziju, kao i ugovorenu naknadu, (osim za decu na školovanju), podnosim*:

 

4.1 kopiju radne knjižice

 

4.2 izvod iz matične evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

NAPOMENA:

Članovi porodice iz tač. 2) i 3) ovog zahteva su: supružnik ili vanbračni partner, deca rođena u braku, usvojena i pastorčad i deca uzeta na izdržavanje, kao i roditelji, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

 

 

U ________________________________

 

Podnosilac zahteva

 

(datum i mesto)

 

 

 

(potpis)

 

* Zaokružiti odgovarajući broj, odnosno popuniti odgovarajuće podatke.

 

 

Obrazac UP-2

Republički fond za 
zdravstveno osiguranje
Filijala: ________________
Ispostava: _____________
Broj: 
Datum:

Na osnovu člana _____ Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za __________ godinu („Službeni glasnik RS“, br. _____) i člana _____ Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. _____), a po podnetom zahtevu _________________________ iz _________________________, izdaje se:

POTVRDA
ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PUNOM IZNOSU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 

1) 

 

 iz 

 

 

ime i prezime

 

mesto, ulica i broj

       

 

(JMBG) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

(LBO) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          i

 

 

 

 

 

 

2) Članovima porodice*:

Red.
br.

Ime i prezime

Srodstvo

JMBG

LBO

1.

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2.

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3.

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4.

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5.

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6.

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3) Potvrda se izdaje sa rokom važnosti do 31. decembra 2014. godine, a najkasnije do stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2015. godinu.

4) Potvrda važi uz zdravstvenu knjižicu.

 

 

Ovlašćeno lice

MP

 

* Zaokružiti odgovarajući broj, odnosno popuniti odgovarajuće podatke.

 

 

Obrazac UP-3

Republički fond za 
zdravstveno osiguranje
Filijala: ________________
Ispostava: _____________
Broj: 
Datum:

Na osnovu člana ____ Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za __________ godinu („Službeni glasnik RS“, br. _____) i člana _____ Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. _____), a po podnetom zahtevu ___________________________________________ iz ________________________, izdaje se:

POTVRDA
O PRESTANKU PLAĆANJA PARTICIPACIJE U TOKU 2014. GODINE

 

 

 

 iz 

 

 

(ime i prezime)

 

(mesto, ulica i broj)

       

 

JMBG |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

LBO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

Ima pravo na zdravstvenu zaštitu u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez plaćanja participacije od __________ do 31. decembra 2014. godine, zbog plaćene participacije u iznosu koji je veći od najvišeg godišnjeg iznosa participacije utvrđenog za 2014. godinu.

Potvrda važi uz zdravstvenu knjižicu.

 

 

Ovlašćeno lice

MP

 

 

 

Obrazac RP

 

 

 

 

 

Obrazac RP

 

 

(izdavalac računa)

(broj kartona/protokola
/istorije bolesti)

 

 

(mesto i datum)

 

 

 

RAČUN
O NAPLAĆENOJ PARTICIPACIJI

Br_______/________

 

 

Osiguranom licu  

 

 iz 

 

,

 

(ime i prezime)

 

(mesto)

 

 

 

, LBO  

   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ,  

broj zdravstvene      

(adresa)

 

 

 

 

knjižice/potvrde 

 

, na ime participacije za

 

 

 

(naziv zdravstvene usluge, medicinsko-tehničkog pomagala, implantata ili drugog vida zdravstvene zaštite)

 

naplaćeno je   

 

din. (slovima:  

 

),

 

na osnovu člana _____ tačka __________ Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za __________ godinu

 

 

 

 

MP

 

(potpis lica koje je izdalo račun)

 

 

 

Servis računara online zakazivanje