Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad

Sl.glasnik RS br. 125/2012, 9/2013

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima za 2013. godinu (u daljem tekstu: ugovor), između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond), odnosno filijale i zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica (u daljem tekstu: davalac zdravstvenih usluga), kriterijumi i merila za utvrđivanje naknade za njihov rad, odnosno način plaćanja zdravstvenih usluga i drugih troškova u skladu sa zakonom, postupak konačnog obračuna sa davaocima zdravstvenih usluga, kao i druga pitanja od značaja za zaključivanje ugovora.

Član 2

Ugovorima koji se zaključuju na osnovu ovog pravilnika obezbeđuje se zdravstvena zaštita osiguranim licima Republičkog fonda, osiguranim licima Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Fond vojnih osiguranika), u skladu sa ugovorom koji je zaključen između Republičkog fonda i Fonda vojnih osiguranika i licima koja zdravstvenu zaštitu koriste na osnovu međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju.

Član 3

Iznos planiranih sredstava za zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2013. godinu utvrđen je Finansijskim planom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan).

Raspored sredstava iz stava 1. ovog člana, u obliku planirane naknade za rad davaocima zdravstvenih usluga, utvrđuje se predračunima sredstava za 2013. godinu.

Predračun sredstava za 2013. godinu (Prilog 1.), Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2013. godinu (Prilog 2.), Predračun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2013. godinu (Prilog 3.), Predračun sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2013. godinu (Prilog 4.) i Predračun sredstava za stomatološku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu (Prilog 5.) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Davaocu zdravstvenih usluga za određene vrste zdravstvenih usluga, u skladu sa ovim pravilnikom, obezbeđuju se sredstva pored naknade utvrđene predračunom sredstava iz stava 2. ovog člana.

II USLOVI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCEM ZDRAVSTVENIH USLUGA

Član 4

Uslov za zaključivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti propisane zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i propisima za sprovođenje tog zakona.

Davalac zdravstvenih usluga organizuje radno vreme koje zadovoljava potrebe osiguranih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Član 5

Uslov za zaključivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga dostavi Republičkom fondu, odnosno filijali, ponudu u obliku plana rada za 2013. godinu.

Vrsta i obim zdravstvenih usluga koji su iskazani u planu rada zasnivaju se na opštem aktu kojim je utvrđen plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2013. godinu (u daljem tekstu: Plan zdravstvene zaštite) koji donosi Republički fond.

Davalac zdravstvenih usluga izrađuje plan rada na osnovu metodologije za izradu plana rada koju utvrđuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“ (u daljem tekstu: Institut „Batut“), u skladu sa opštim aktom, koji donosi ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, kojim je utvrđena nomenklatura zdravstvenih usluga.

1. Uslovi za zaključivanje ugovora sa zdravstvenom ustanovom iz Plana mreže

Član 6

Plan rada zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: Plan mreže) mora biti sačinjen u skladu sa elementima iz Plana zdravstvene zaštite i ukupnom naknadom zdravstvenoj ustanovi utvrđenom ovim pravilnikom, a posebno sa naknadom za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, ugradni materijal, materijal za dijalizu i lekove za bolesti krvi i krvotvornih organa.

Planirani obim zdravstvenih usluga, po pravilu, nije manji od obima izvršenih zdravstvenih usluga u prethodnoj godini.

Član 7

Mišljenje o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove sa Planom zdravstvene zaštite daje nadležna zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja.

Izuzetno, mišljenje o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost javnog zdravlja sa Planom zdravstvene zaštite daje Institut „Batut“.

Mišljenje o usaglašenosti plana rada sa planom zdravstvene zaštite Instituta za imunologiju i virusologiju „Torlak“, Zavoda za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod (u daljem tekstu: Pasterov zavod) i Instituta za transfuziju krvi Srbije, daje Institut „Batut“.

Usaglašenost plana rada zdravstvene ustanove sa naknadom iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika utvrđuje filijala.

Usaglašenost plana rada Instituta „Batut“ i plana rada Pasterovog zavoda sa naknadom utvrđenom ovim pravilnikom utvrđuje Republički fond.

Član 8

Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje kadrovskog plana, koji donosi ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) u delu koji se odnosi na planirani kadar koji se finansira iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Republički fond, odnosno filijala sa zdravstvenom ustanovom ugovara broj i strukturu radnika, a najviše do planiranog kadra iz stava 1. ovog člana.

U slučaju izmene u broju i strukturi radnika iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova je obavezna da filijali, sa kojom je zaključila ugovor, dostavi podatke o promenama narednog dana od dana nastanka promene.

Informacije u vezi sa promenama podataka o ugovorenim radnicima iz stava 2. ovog člana filijala ažurira u elektronskoj formi narednog dana od dana dostavljanja uredne dokumentacije.

Član 9

Republički fond može, do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki, u smislu zakona kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, u cilju racionalnog trošenja sredstava, po ovlašćenju zdravstvene ustanove, u njeno ime i za njen račun, u skladu sa zakonom, sprovesti postupak javne nabavke za:

1) citostatike sa Liste lekova (Lista C – lekovi sa posebnim režimom izdavanja);

2) pegilovani interferon alfa i interferon beta;

3) ugradni materijal u vaskularnoj hirurgiji (graftovi i endovaskularni stent graftovi);

4) medicinska sredstva u karidohirurgiji (valvule, ringove, oksigenatore i stabilizatore);

5) medicinska sredstva u kardiologiji (stentovi, pejsmejkeri i defibrilatori);

6) intraokularna sočiva;

7) materijal za dijalizu;

8) balon katetere i setove za intraoperativno spašavanje krvi (autotransfuzioni setovi);

9) lekove za lečenje hemofilije;

10) antituberkulotike prve linije;

11) epoetine za osigurana lica na dijalizi;

12) lekove za biološku terapiju;

13) druga dobra i usluge koja nisu sadržana u tač. 1)-12) ovog stava, po ovlašćenju zdravstvene ustanove.

Ako zdravstvena ustanova ne ovlasti Republički fond da u njeno ime i za njen račun sprovede postupak javne nabavke zdravstvena ustanova dobra koja je nabavila fakturiše Republičkom fondu u visini nabavne cene, a najviše do cene koju je Republički fond postigao u sprovedenom postupku javne nabavke, u smislu stava 1. ovog člana.

Član 10

Do donošenja opšteg akta Republičkog fonda kojim se propisuje vrsta zdravstvenih usluga za koji se utvrđuje lista čekanja, zdravstvena ustanova je obavezna da sačini listu čekanja u skladu sa Objašnjenjem za praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama, broj 011-00-00018/04-03 od 7. aprila 2004. godine, sa dopunama broj 119-01-63/2010-02 od 18. maja 2011. i 16. juna 2011. godine, koje je doneo ministar, a koju zdravstvena ustanova dostavlja filijali do prvog u mesecu za taj mesec.

Član 11

Zdravstvena ustanova je dužna da, u skladu sa Zakonom, prioritetno zaključi ugovor sa Republičkim fondom za raspoložive kapacitete u pogledu prostora, opreme i kadrova, odnosno da prioritetno izvršava ugovorne obaveze prema Republičkom fondu, u odnosu na druga pravna i fizička lica sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvenih usluga.

III KRITERIJUMI I MERILA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ZDRAVSTVENOJ USTANOVI IZ PLANA MREŽE

1. Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou

Član 12

Kriterijum za utvrđivanje naknade za plate zdravstvenoj ustanovi je ugovoreni broj i struktura radnika, u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

Naknada za plate utvrđuje se na osnovu važećih propisa kojima su utvrđeni obračun i isplata plata zaposlenih u javnim službama.

Osnov za utvrđivanje naknade za plate za 2013. godinu su iskazana potrebna sredstva zdravstvenih ustanova za novembar mesec 2012. godine sa projekcijom na godišnji nivo i sa predviđenom dinamikom rasta plata za 2013. godinu.

Usklađivanje u toku ugovornog perioda vrši se saglasno važećim propisima kojim se reguliše obračun i isplata plata zaposlenih u javnim službama i izmenama u broju i strukturi ugovorenih radnika iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika.

Izuzetno, zavodima za hitnu medicinsku pomoć, naknada utvrđena u stavu 3. ovog člana uvećava se za troškove uloženog rada za zaposlene angažovane na zameni ugovorenih radnika, koji zbog ograničene radne sposobnosti utvrđene propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i na radnim mestima sa povećanim rizikom, u skladu sa propisima kojima se uređuju bezbednost i zaštita zdravlja na radu, nisu u mogućnosti da obavljaju određenu vrstu posla iz plana rada zdravstvene ustanove.

Član 13

Kriterijum za utvrđivanje naknade za prevoz na rad i sa rada je ugovoreni broj radnika iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, koji koriste prevoz.

Osnov za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi kod koje je cena prevoza uvećana u poslednjem kvartalu 2012. godine, naknada iz stava 2. ovog člana uvećava se za projektovani rast na godišnjem nivou.

Usklađivanje utvrđene naknade iz stava 2. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu obračunskih rashoda zdravstvene ustanove za ove namene po konačnom obračunu za 2012. godinu i obračunskih rashoda u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 14

Kriterijum za utvrđivanje naknade za lekove zdravstvenoj ustanovi je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 15

Kriterijum za utvrđivanje naknade za sanitetski i medicinski potrošnji materijal je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 16

Kriterijum za utvrđivanje naknade za materijalne i ostale troškove je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu umanjena za iznos sredstava za otpremnine i jubilarne nagrade obuhvaćenih Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize obračunskih rashoda za 2012. godinu (bez otpremnina i jubilarnih nagrada), analize obračunskih rashoda u toku 2013. godine (bez otpremnina i jubilarnih nagrada) i posebno na osnovu prenetih sredstava Republičkog fonda zdravstvenim ustanovama za otpremnine, jubilarne nagrade i druga davanja ugovorenim radnicima iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike za 2013. godinu.

Član 17

Planirana sredstva za participaciju utvrđuju se u visini sredstava utvrđenih Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu naplaćene participacije zdravstvene ustanove za 2012. godinu.

Član 18

Zdravstvenoj ustanovi se, pored naknade za lekove iz člana 14. ovog pravilnika, priznaju i sredstva, po osiguranom licu, za lekove oktreotid i lanreotid za medicinske indikacije neuroendokrini karcinom i tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize, ukoliko se terapija pruža u toj zdravstvenoj ustanovi.

Član 19

Kriterijum za utvrđivanje naknade za energente je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu obračunskih rashoda zdravstvene ustanove za ove namene po konačnom obračunu za 2012. godinu i obračunskih rashoda u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 20

Zavodima za hitnu medicinsku pomoć, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, energente i materijalne i ostale troškove utvrđuje se prema Predračunu sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade za lekove i sanitetski i medicinski potrošni materijal vrši se prema utrošku ovih dobara u 2013. godini, a usklađivanje naknade za energente i materijalne i ostale troškove usklađuje se saglasno članu 16. stav 2. i članu 19. stav 2. ovog pravilnika.

Član 21

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na primarnom nivou, kod koje su u toku 2012. godine uvećana sredstva po osnovu uvođenja nove metode ili proširenja kapaciteta, u naknadu za 2013. godinu uključuju se sredstva za ove namene na godišnjem nivou.

Zdravstvenim ustanovama kod kojih dođe do uvođenja novih metoda u lečenju tokom 2013. godine, naknada za lekove i medicinska sredstva povećava se najviše do procenjenih troškova, odnosno do visine troškova za te namene koji se ne mogu izmiriti iz ugovorene naknade.

Ako zdravstvena ustanova uvodi novu metodu koja nije obuhvaćena planom rada, neophodno je da izvrši izmenu u planu rada po postupku utvrđenom u članu 7. ovog pravilnika.

Član 22

Ako zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou u svom sastavu ima apoteku, naknada za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti utvrđuje se u skladu sa odredbama ovog pravilnika iz pododeljka – 1.2. Apoteka.

Zdravstvenoj ustanovi koja u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, ishranu pacijenata i dijalizni materijal i lekove za dijalizu utvrđuje se po kriterijumima koji su za ove namene utvrđeni za zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa.

Naknada za ishranu iz stava 2. ovog člana obuhvata i ishranu osiguranih lica na dijalizi.

Usklađivanje naknade iz stava 3. ovog člana u ugovornom periodu vršiće se na način kao kod ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa.

1.1. Naknada za stomatološke zdravstvene usluge

Član 23

Kriterijumi za utvrđivanje naknade domu zdravlja za stomatološke zdravstvene usluge za 2013. godinu su:

1) ugovoreni kadar, u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika;

2) naknada za plate za ugovoreni kadar, u skladu sa članom 12. stav 2. ovog pravilnika;

3) naknada za prevoz utvrđena kao proizvod broja ugovorenog kadra i proseka troškova za ovu namenu po ugovorenom radniku zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi iz Priloga 1. ovog pravilnika;

4) naknada za ostale direktne i indirektne troškove koja obuhvata:

– sredstva za lekove, utvrđena u visini procentualnog učešća ove naknade u ukupnoj naknadi (kumulativno za plate, prevoz i lekove) zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa iz Priloga 1. ovog pravilnika,

– sredstva za sanitetski i medicinski potrošni materijal, materijalne i ostale troškove, utvrđuju se na način iz alineje prve ove tačke.

Usklađivanje naknade iz tač. 2) i 3) ovog člana vrši se u skladu sa čl. 12. i 13. ovog pravilnika.

Član 24

Zavodu za stomatologiju Kragujevac, naknada po namenama utvrđuje se u skladu sa članom 23. ovog pravilnika, a uključuje i sredstva za plate i prevoz ugovorenog nemedicinskog kadra, koji je utvrđen u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

Zdravstvenoj ustanovi sa područja AP Kosovo i Metohija, koja obavlja stomatološku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, okvirna sredstva za 2013. godinu utvrđuju se prema broju i strukturi kadra, kao i za 2012. godinu.

Sredstva za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i materijalne i ostale troškove zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se u skladu sa članom 23. ovog pravilnika.

Zavodima za zdravstvenu zaštitu radnika, koji pružaju stomatološke usluge na primarnom nivou, koji su i u 2012. godini imale utvrđenu okvirnu naknadu za stomatološku zdravstvenu zaštitu, okvirna sredstva za 2013. godinu utvrđuju se u visini procenjene fakturisane realizacije stomatoloških usluga pruženih osiguranim licima za 2012. godinu.

Ostalim zdravstvenim ustanovama koje pružaju stomatološke zdravstvene usluge na primarnom nivou naknada se utvrđuje u skladu sa članom 23. ovog pravilnika.

Zdravstvenoj ustanovi iz člana 23. i člana 24. st. 1, 2. i 5. ovog pravilnika, naknada za materijalne i ostale troškove obuhvata ostale naknade i primanja ugovorenim radnicima, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, za koje se sredstva obezbeđuju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a usklađuje se u skladu sa članom 16. stav 2. ovog pravilnika.

Cene stomatoloških usluga, koje pružaju zdravstvene ustanove iz čl. 23. i 24. ovog pravilnika, utvrđuju se opštim aktom Republičkog fonda.

1.2. Apoteka

Član 25

Ugovor sa apotekom zaključuje se radi snabdevanja osiguranih lica lekovima koji se mogu propisivati i izdavati na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i određenim vrstama pomagala u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda.

Ugovor sa apotekom iz stava 1. ovog člana zaključuje se na osnovu:

1) Liste lekova koju utvrđuje Republički fond;

2) nabavne cene leka koja ne može biti viša od cene leka utvrđene Listom lekova;

3) troškova prometa na malo za izdate lekove u iznosu 12% koji se obračunavaju na veleprodajnu cenu leka;

4) nabavne cene pomagala koja ne može biti viša od najvišeg iznosa naknade za pomagalo koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 7.);

5) troškova prometa na malo za izdata pomagala u iznosu od 4% koji se obračunavaju na nabavnu cenu pomagala.

Izuzetno od stava 2. tačka 3) ovog člana, za lekove na lekarski recept koji se koriste za lečenje HIV infekcije, Republički fond priznaje troškove prometa na malo od 6% na veleprodajnu cenu leka.

Pored cena za izdate lekove i pomagala priznaje se i porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Apotekama na području AP Kosovo i Metohija naknada se utvrđuje u skladu sa kriterijumima iz čl. 12. i 13. ovog pravilnika, kao i naknada za materijalne i ostale troškove, na nivou Predračuna sredstava za 2012. godinu.

Član 26

Apoteka obezbeđuje potrebnu količinu i asortiman lekova sa Liste lekova i određenu vrstu pomagala za osigurana lica Republičkog fonda, uz obezbeđenje zaliha u skladu sa zakonom.

Član 27

Apoteka je u obavezi da izda lek koji je propisan na lekarskom receptu.

Izuzetno, u slučaju da apoteka ne raspolaže lekom propisanim na lekarski recept, apoteka može izdati drugi lek kao zamenu, istog generičkog sastava, iste ili niže cene, ako lekar izričito nije napisao da se izda samo propisani lek.

Član 28

Ugovor sa apotekom za snabdevanje lekovima i određenim pomagalima svih osiguranih lica, zaključuje filijala na čijem je području sedište apoteke.

Ako apoteka u svom sastavu ima ogranke i jedinice za izdavanje gotovih lekova, ugovor se zaključuje za pružanje usluga od strane svih ogranaka i jedinica za izdavanje gotovih lekova u sastavu apoteke.

Član 29

Apoteka koja zaključuje ugovor sa Republičkim fondom obezbeđuje tehničke i organizacione pretpostavke za elektronsku komunikaciju i razmenu podataka sa informacionim sistemom Republičkog fonda.

Apoteka je u obavezi da u periodu važenja ugovora prati promene u tehničkom uputstvu i da ih blagovremeno implementira u svoj informacioni sistem.

Detaljni tehnički uslovi koji podrazumevaju opise formata elektronskih faktura i šifarnika, logiku kontrola i svih drugih vidova elektronske komunikacije objavljuje se na internet stranici Republičkog fonda.

Član 30

Način fakturisanja i način plaćanja usluga, utvrđuju se ugovorom.

2. Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou

Član 31

Naknada za plate i dodatke na plate zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou utvrđuje se u skladu sa članom 12. ovog pravilnika.

Zdravstvenoj ustanovi se utvrđuje naknada za prevoz na rad i sa rada za ugovoreni broj radnika, u skladu sa članom 13. ovog pravilnika.

Član 32

Kriterijum za utvrđivanje naknade za lekove u zdravstvenoj ustanovi je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 33

Kriterijum za utvrđivanje naknade za sanitetski i medicinski potrošnji materijal je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 34

Naknada za materijalne troškove i ostale troškove utvrđuje se u skladu sa članom 16. ovog pravilnika.

Član 35

Planirana sredstva za participaciju utvrđuju se u skladu sa članom 17. ovog pravilnika.

Član 36

Naknada za troškove energenata utvrđuje se u skladu sa članom 19. ovog pravilnika.

Član 37

Kriterijum za utvrđivanje naknade za krv i labilne produkte od krvi je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize utrošaka iskazanih u fakturama u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom, u skladu sa naknadama za obradu krvi i komponenti krvi, koje su utvrđene opštim aktom Republičkog fonda.

Član 38

Naknade za implantate u ortopediji – endoproteze, ostali ugradni materijal u ortopediji, implantate u kardiohirurgiji, kardiologiji, vaskularnoj hirurgiji i za ostali ugradni materijal, utvrđuje se u visini naknade za ove namene utvrđene Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Naknade iz stava 1. ovog člana usklađuju se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 39

Kriterijumi za utvrđivanje naknade za dijalizni materijal i lekove za dijalizu (osim epoetina) su:

1) broj lica na dijalizi i broj dijaliza po vrsti, u mesecu septembru 2012. godine, prema podacima Instituta „Batut“;

2) cena dijaliznog materijala, po vrstama dijaliza uključujući i kućne dijalize, utvrđena opštim aktom Republičkog fonda;

3) učešće dijaliza (po vrstama) u ukupnom broju dijaliza;

4) preparati gvožđa za parenteralnu primenu – po cenama i indikacijama iz Liste lekova.

Član 40

Kriterijum za utvrđivanje naknade za lekove koji se koriste za lečenje hemofilije, naknade za citostatike sa Liste lekova, naknade za lekove sa C liste za koje Republički fond sprovodi postupak javne nabavke, je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 41

Naknada za ishranu u zdravstvenoj ustanovi, utvrđuje se u visini naknade za ove namene za 2012. godinu.

Naknada iz stava 1. ovog člana usklađuje se u toku ugovornog perioda sa obračunskim rashodom iz konačnog obračuna za 2012. godinu i procenom obračunskih rashoda za 2013. godinu, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 42

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou kod koje su u toku 2012. godine uvećana sredstva po osnovu uvođenja nove metode ili proširenja kapaciteta, u naknadu za 2013. godinu uključuju se sredstva za ove namene na godišnjem nivou.

Zdravstvenim ustanovama kod kojih dođe do uvođenja novih metoda u lečenju, naknada za lekove i medicinska sredstva povećava se u visini procenjenih troškova i planiranog obima rada, odnosno do visine troškova za te namene koje ne mogu izmiriti iz ugovorene naknade.

Ako zdravstvena ustanova u toku 2013. godine uvede novu metodu koja nije obuhvaćena planom rada, neophodno je da izvrši izmenu u planu rada po postupku utvrđenom članom 7. ovog pravilnika.

Član 43

Zdravstvenoj ustanovi iz Plana mreže koja obavlja stomatološku zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, naknada za rad utvrđena je po kriterijumima za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost na tercijarnom nivou, do donošenja normativa od strane ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

2.1. Obezbeđivanje naknade, pored naknade utvrđene predračunom, za određene vrste zdravstvenih usluga

Član 44

Za pruženu uslugu „koronarografija – kateterizacija“ i uslugu „koronarografija – kateterizacija i primarna perkutana koronarna intervencija u akutnom infarktu miokarda“, kod lečenja akutnog infarkta miokarda, zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuju sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, po cenama koje utvrđuje Republički fond.

Za pruženu uslugu „koronarografija – kateterizacija i primarna perkutana koronarna intervencija u akutnom infarktu miokarda“ zdravstvenoj ustanovi se posebno priznaje i vrednost ugradnog materijala (stenta) po ceni koja ne može biti viša od cene koja je ugovorena sa izbaranim ponuđačem u postupku poslednje javne nabavke koju je sproveo Republički fond.

Član 45

Za pruženu uslugu u oblasti lečenja neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem, zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuju sredstva pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, u visini naknade koju utvrđuje Republički fond.

Član 46

Kod pružanja dijagnostičke usluge pozitronske emisione tomografije – PET, zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, u visini stvarnih troškova radiofarmaka iskazanih u fakturi zdravstvene ustanove.

Član 47

Za pruženu uslugu lečenja akutnog ishemijskog moždanog udara trombolitičkom terapijom u prvih 48 sati, zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuju sredstva pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, po ceni koju utvrđuje Republički fond.

Član 48

Zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuju sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, u visini stvarnih troškova iskazanih u fakturi zdravstvene ustanove za lekove i medicinska sredstva za:

1) transplantaciju bubrega, jetre i kostne srži;

2) endovaskularno lečenje intrakranijalnih aneurizmi;

3) lečenje obolelih od fenilketonurije;

4) lečenje cistične fibroze;

5) perkutanu vertebroplastiku;

6) za ambulantno lečenje osiguranih lica rezistentnih na klasične depo antipsihotike (risperidon injekcije sa produženim dejstvom).

Član 49

Za pruženu uslugu eksplantacije organa radi transplatacije, zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, u visini naknade koju utvrđuje Republički fond.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, koja u skladu sa zakonom obavlja poslove transplatacije ćelija i tkiva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada stvarnih troškova nabavke i uvoza ćelija i tkiva radi pružanja usluga transplatacije.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada u visini stvarnih troškova za zdravstvene usluge „pretraga registra davalaca matičnih ćelija hematopoeze sa proširenim HLA testiranjem (1. faza)“ i „dodatna potvrdna testiranja kod odabranih davalaca matičnih ćelija hematopoeze (2. faza).“

Član 50

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, koja je specijalizovana za pružanje zdravstvene zaštite deci i kojoj Predračunom sredstava za 2013. godinu nisu utvrđena sredstva za materijal za dijalizu i lekove za dijalizu, obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, za troškove dijaliznog materijala i lekova za dijalizu.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, kojoj Predračunom sredstava nisu utvrđena sredstva za materijal za dijalizu i lekove za dijalizu, obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, za troškove dijaliznog materijala i lekova za dijalizu, kod pružanja usluga dijalize osiguranim licima kod kojih u toku lečenja dođe do akutnog otkazivanja bubrega.

Sredstva za dijalizni materijal iz stava 1. i 2. ovog člana obezbeđuju se u visini nabavne cene, a najviše do visine cena utvrđenih opštim aktom Republičkog fonda, a za lekove za dijalizu u visini nabavne cene, a najviše do cena utvrđenih Listom lekova.

Član 51

Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada za lekove koji nisu na Listi lekova, a koji se priznaju osiguranim licima, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje sadržaj, obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija za 2013. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada za nabavku osiguranim licima ventilatora za neinvazivnu ventilaciju za lečenje u kućnim uslovima.

Član 52

Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i Institutu za onkologiju Vojvodine, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada za pokriće troškova upućivanja zaposlenih u tim zdravstvenim ustanovama u Zdravstveni centar Kladovo zbog pružanja usluga zračne terapije, na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Institutu za onkologiju i kliničkom centru, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuju se sredstva u visini stvarnih troškova organizacije rada mobilnog mamografa za rano otkrivanje tumora dojke, a najviše do visine troškova i po strukturi koji se utvrđuju ugovorom između Republičkog fonda i zdravstvene ustanove.

Zdravstvene ustanove iz stava 2. ovog člana, koje pružaju usluge mobilne mamografije, su u obavezi da sačine detaljan plan rada mobilnog mamografa (raspored po mestima gde će vršiti preglede i broj osiguranih lica koja će biti obuhvaćena pregledom). Mišljenje na plan rada zdravstvene ustanove daje Institut „Batut“.

Član 53

Za zdravstvene usluge iz čl. 44-52. ovog pravilnika obezbeđuje se naknada na osnovu dostavljene fakture po osiguranom licu.

Za određene zdravstvene usluge, za koje se naknada priznaje pored sredstava utvrđenih predračunom, koje se pruže angažovanjem zdravstvenih radnika u dopunskom radu, visina naknade za izvršene usluge uvećava se za vrednost rada stručnog tima koji je angažovan u dopunskom radu, a na osnovu posebnog ugovora koji se zaključuje između Republičkog fonda, odnosno filijale i zdravstvene ustanove.

3. Zdravstvena ustanova specijalizovana za produženu rehabilitaciju

Član 54

Ugovor sa zdravstvenom ustanovom specijalizovanom za produženu rehabilitaciju zaključuje se za pružanje usluga specijalizovane produžene rehabilitacije, kao i bolničkog lečenja sa onom zdravstvenom ustanovom za koju je pružanje usluga bolničkog lečenja predviđeno Planom mreže.

Ugovor za usluge iz stava 1. ovog člana zaključuje filijala na čijem se području nalazi sedište zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost specijalizovane produžene rehabilitacije za sva osigurana lica.

Pored usluga iz stava 1. ovog člana, filijala može ugovoriti pružanje ambulantno-polikliničkih usluga koje se ne obezbeđuju po vrsti i/ili obimu u drugim zdravstvenim ustanovama na području filijale.

Član 55

Kriterijum za utvrđivanje naknade za stacionarnu rehabilitaciju, zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju, je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu fakturisane vrednosti za 2012. godinu i fakturisane vrednosti tokom 2013. godine, za realizovani broj bolesničkih dana u okviru posteljnog fonda utvrđenog Planom mreže.

Naknada za ambulantno-polikliničke usluge utvrđuje se u visini ugovorene naknade za ove namene za 2012. godinu.

Naknada za bolničko lečenje obezbeđuje se na način i iz sredstava predviđenih za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, a obuhvata i sredstva za ambulantno-polikliničke usluge pružene osiguranom licu za vreme bolničkog lečenja.

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju koja pruža zdravstvene usluge lečenja karcinoma štitne žlezde priznaju se, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2013. godinu, troškovi radioaktivnog izotopa u visini stvarnih troškova.

Planirana sredstva za participaciju utvrđuju se u visini sredstava utvrđenih Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 6. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu naplaćene participacije zdravstvene ustanove za 2012. godinu.

4. Zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja

Član 56

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja utvrđuje se naknada za:

1) usluge mikrobiologije, parazitologije i virusologije (po uputu izabranog lekara i/ili internom uputu zdravstvene ustanove);

2) usluge epidemiologije i poslove u vezi sa sprovođenjem obavezne imunizacije;

3) poslove i zadatke iz oblasti socijalne medicine.

Kriterijum za utvrđivanje naknade za usluge, poslove i zadatke iz stava 1. ovog člana je Predračun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2012. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi kojoj je u 2012. godini utvrđena naknada za troškove energenata u postupku upravljanja medicinskim otpadom, naknada za ovu namenu se utvrđuje na nivou predračunskih sredstava za 2012. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, ugovorena naknada za 2013. godinu utvrđuje se u visini predračunskih sredstava za 2012. godinu i za troškove laboratorijskog materijala za usluge mikrobiologije, i usklađivaće se u toku 2013. godine

Poslove u vezi sa sprovođenjem imunizacije zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja vrši u skladu sa opštim aktom kojim se uređuje imunizacija i način zaštite lekovima koji je doneo ministar (u daljem tekstu: Pravilnik o imunizaciji).

Naknade iz ovog člana usklađuju se u toku ugovornog perioda sa projektovanom vrednošću fakturisane realizacije za 2013. godinu, a najviše do sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

5. Ostale zdravstvene ustanove iz Plana mreže

Član 57

Ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti virusologije, vakcina i imunobioloških preparata, sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost transfuzije krvi i zdravstvenom ustanovom koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita, vrši obaveznu obdukciju umrlih lica na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, zaključuje filijala na čijem području se nalazi sedište zdravstvene ustanove, za sva osigurana lica Republičkog fonda, radi obezbeđivanja zdravstvenih usluga koje nisu ugovorene sa drugim zdravstvenim ustanovama.

Član 58

Naknada za zdravstvene ustanove iz člana 57. ovog pravilnika utvrđuje se, za vrstu i broj usluga iz plana rada zdravstvene ustanove, u visini fakturisane vrednosti usluga pruženih osiguranim licima u 2012. godini, a za zdravstvene ustanove za transfuziju krvi i u visini utroška medicinskih sredstava (setova i filtera) i krvi za ambulantnu transfuziju.

Zdravstvenoj ustanovi za transfuziju krvi utvrđuje se naknada za obradu krvi i komponenti krvi u visini fakturisane vrednosti za utrošenu krv za lečenje osiguranih lica u drugim zdravstvenim ustanovama, a po cenama koje su utvrđene opštim aktom Republičkog fonda.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana usklađuje se u toku ugovornog perioda sa projektovanom vrednošću fakturisane realizacije za 2013. godinu, a najviše do sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 59

Filijala na čijem području se nalazi sedište Pasterovog zavoda, zaključuje sa tom zdravstvenom ustanovom ugovor radi pružanja zdravstvenih usluga i sprovođenja poslova i zadataka iz delokruga rada antirabične stanice, na nivou primarne zdravstvene zaštite, za područje južno-bačkog okruga.

IV UGOVARANJE SA USTANOVOM SOCIJALNE ZAŠTITE

Član 60

Ugovor sa ustanovom socijalne zaštite zaključuje filijala na čijem je području sedište ustanove socijalne zaštite, radi obezbeđivanja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima Republičkog fonda smeštenim u toj ustanovi.

Član 61

Naknada za plate ustanovi socijalne zaštite utvrđuje se u skladu sa članom 12. st. 1, 2. i 4. ovog pravilnika, za broj i strukturu zdravstvenih radnika koji pružaju usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a najviše za broj i strukturu utvrđene normativom kadra.

Naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal ustanovi socijalne zaštite utvrđuje se na nivou sredstava utvrđenih Predračunom sredstava za ustanove socijalne zaštite za 2012. godinu.

V UGOVARANJE SA DAVAOCEM ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJI NIJE U PLANU MREŽE

Član 62

Ugovor sa davaocem zdravstvenih usluga koji nije u Planu mreže može se zaključiti pod uslovom da se radi o zdravstvenim uslugama koje po obimu i /ili vrsti nije moguće obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova iz Plana mreže.

U postupku ocene opravdanosti zaključivanja ugovora, radi obezbeđivanja zdravstvenih usluga iz stava 1. ovog člana, Republički fond pribavlja mišljenje Instituta „Batut“.

Ugovor sa davaocem zdravstvenih usluga iz stava 1. ovog člana zaključuje se primenom cena pojedinačnih zdravstvenih usluga koje utvrđuje Republički fond ili za izvršenje programa za određeni broj usluga iskazanih po službama i organizacionim jedinicama za potrebe osiguranih lica.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje filijala na čijem se području nalazi sedište davaoca zdravstvenih usluga.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ugovor sa apotekom koja nije u Planu mreže zaključuje se pod istim uslovima pod kojim se zaključuju ugovori sa apotekama iz Plana mreže, u skladu sa odredbama čl. 25-31. ovog pravilnika.

Član 63

Davaocu zdravstvenih usluga, koji nije u Planu mreže, naknada za zdravstvene usluge maksilofacijalne hirurgije utvrđuje se po namenama kao i za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost na tercijarnom nivou.

Član 64

Izuzetno od člana 62. stav 3. ovog pravilnika, zavodu za zaštitu zdravlja radnika (u daljem tekstu: ZZZR) naknada za pružanje zdravstvene zaštite osiguranim licima utvrđuje se na isti način kao drugim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa.

Na ZZZR shodno se primenjuju odredbe člana 8. ovog pravilnika.

Član 65

Plan rada ZZZR mora biti usaglašen sa planiranom naknadom za rad.

Usaglašenost plana rada sa planiranom naknadom za rad, ceni filijala na čijem je području sedište ZZZR uz prethodno mišljenje Instituta „Batut“.

VI OBEZBEĐIVANJE CENTRALIZOVANOG SNABDEVANJA VAKCINAMA I IMUNOBIOLOŠKIM PREPARATIMA

Član 66

Radi realizacije objedinjenog plana imunizacije, Republički fond obezbeđuje sredstva za finansiranje i sprovođenje centralizovanog snabdevanja vakcinama i imunobiološkim preparatima (osim za antirabičnu zaštitu) zdravstvenih ustanova na području Republike, na osnovu ugovora koji Republički fond zaključuje sa Institutom „Batut“.

Član 67

Republički fond zaključuje sa Pasterovim zavodom ugovor radi sprovođenja kontinuirane nabavke i distribucije vakcina protiv besnila i humanog antirabičnog imunoglobulina (seruma) zdravstvenim ustanovama – antirabičnim stanicama na području Republike Srbije.

Nabavku vakcina i seruma iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

VII SNABDEVANJE OSIGURANIH LICA MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA

Član 68

Republički fond obezbeđuje snabdevanje osiguranih lica medicinsko-tehničkim pomagalima, koja su utvrđena opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje pravo na medicinsko-tehnička pomagala, do visine sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Najviši iznosi naknada za medicinsko-tehnička pomagala (koje ne izdaje apoteka) koja se obezbeđuju osiguranim licima na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđene su u pregledu medicinsko-tehničkih pomagala koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo (Prilog 8.).

Spisak usluga održavanja medicinsko-tehničkih pomagala odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 9.).

VIII ZAKLJUČIVANJE POSEBNIH UGOVORA

Član 69

Republički fond može da zaključi poseban ugovor sa zdravstvenom ustanovom za izvođenje „pilot projekta“ pod uslovima:

– da ministarstvo nadležno za poslove zdravlja prethodno da saglasnost zdravstvenoj ustanovi za izvođenje „pilot projekta“ za tekuću godinu,

– da ministarstvo nadležno za poslove zdravlja da ocenu, mišljenje i ciljeve za sprovođenje „pilot projekta“,

– da zdravstvena ustanova dostavi ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i Republičkom fondu izveštaj o rezultatima sprovedenog „pilot projekta“ iz prethodne godine, ukoliko je isti bio ugovoren i sproveden.

Ugovor se može zaključiti po kriterijumima koji se definišu u skladu sa elementima koji su utvrđeni u „pilot projektu“ za tekuću godinu za koju se „pilot projekat“ sprovodi.

IX KONTROLA IZVRŠAVANJA ZAKLJUČENIH UGOVORA

Član 70

Republički fond, odnosno filijala, u skladu sa Zakonom i opštim aktima Republičkog fonda, vrši kontrolu pravilnosti izvršavanja zaključenog ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga, kao i zakonitog i namenskog korišćenja finansijskih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja prenetih davaocu zdravstvenih usluga za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava osiguranih lica.

X FAKTURISANJE, NAČIN PLAĆANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA I KONAČAN OBRAČUN NAKNADE

1. Fakturisanje i način plaćanja zdravstvenih usluga

Član 71

Ugovorom sa davaocem zdravstvenih usluga, po pravilu, utvrđuje se plaćanje zdravstvenih usluga otkupom plana rada u okviru sredstava utvrđenih predračunom.

Za određene vrste zdravstvenih usluga ili u određenim slučajevima predviđenim ovim pravilnikom, plaćanje se može vršiti sredstvima pored sredstava utvrđenih predračunom sredstava, a u okviru sredstava utvrđenih Finansijskim planom Republičkog fonda, po cenama pojedinačnih zdravstvenih usluga, paušalno, po cenama – naknadama koje utvrđuje Republički fond i na drugi način utvrđen ugovorom, po dinamici utvrđenoj ugovorom.

Član 72

Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu u formi koju je utvrdio Republički fond, za pružene zdravstvene usluge, na način i po dinamici utvrđene ugovorom.

Član 73

Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu za pružene zdravstvene usluge, pojedinačno za svako osigurano lice kod kojeg je nastupila bolest, povreda ili smrt, koji su prouzrokovani korišćenjem motornog vozila, u tuči, nesprovođenjem mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu (povreda na radu ili profesionalna bolest) i drugim slučajevima koji su predviđeni Zakonom kao osnov za pokretanja postupka za naknadu štete Republičkom fondu.

Član 74

Davalac zdravstvenih usluga dužan je da od osiguranog lica naplati propisani iznos učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite.

Član 75

U toku godine Republički fond, odnosno filijala može davaocu zdravstvenih usluga, u skladu sa zaključenim ugovorom, prema dinamici ostvarenih prihoda, obezbediti sredstva putem avansa.

Opravdanost zahteva iz stava 1. ovog člana prethodno ceni filijala sa kojom je davalac zdravstvenih usluga zaključio ugovor.

2. Obračun pripadajuće naknade zdravstvenoj ustanovi iz Plana mreže

Član 76

Obračun pripadajućih naknada po zaključenom ugovoru vrši filijala koja je zaključila ugovor sa zdravstvenom ustanovom, po isteku kalendarskog tromesečja kumulativno za protekli period od početka godine i po isteku godine kao konačan godišnji obračun.

Obračun sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se za šest meseci i po konačnom obračunu, na osnovu:

1) ocene izvršenja plana rada zdravstvene ustanove koju daje filijala iz stava 1. ovog člana, uz prethodno pribavljeno mišljenje zdravstvene ustanove nadležne za poslove javnog zdravlja;

2) izvršenih i fakturisanih zdravstvenih usluga, izdatih lekova na recept, pomagala i ostalih preuzetih obaveza;

3) ostvarivanja Finansijskog plana za godinu za koju su zaključeni ugovori;

4) Izveštaja o kontroli izvršavanja ugovornih obaveza.

Obračun sredstava iz stava 1. ovog člana za devet meseci vrši se na osnovu parametara iz stava 2. tač. 2), 3) i 4) ovog člana.

Član 77

Naknada utvrđena ugovorom zdravstvenoj ustanovi umanjuje se za iznos naplaćene participacije, kao učešće osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite iskazanih u fakturi zdravstvene ustanove.

Ugovorena naknada za 2013. godinu zdravstvenoj ustanovi umanjuje se za sve iznose refundiranih sredstava osiguranim licima od strane filijale koje su izvršene zbog neosnovane naplate zdravstvenih usluga od strane zdravstvene ustanove ili neizvršavanja ugovorenih usluga od strane zdravstvene ustanove u roku koji je utvrđen opštim aktom Republičkog fonda, a što je imalo za posledicu plaćanje zdravstvene usluge drugoj zdravstvenoj ustanovi od strane osiguranog lica.

Ugovorena naknada zdravstvenoj ustanovi umanjuje se na osnovu izvršene kontrole izvršavanja ugovornih obaveza u skladu sa Zakonom i opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje način i postupak vršenja kontrole i izvršavanja zaključenih ugovora.

Član 78

Ukupna naknada zdravstvenoj ustanovi je naknada na osnovu zaključenog ugovora, koja obuhvata naknadu utvrđenu Predračunom sredstava za 2013. godinu i naknadu koja se obezbeđuje pored sredstava utvrđenih predračunom, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Konačnim obračunom zdravstvenoj ustanovi iz Priloga 1. ovog pravilnika, osim za stomatološku delatnost, utvrđuje se ukupna naknada i to za:

1) plate i naknade plata (osim naknada koje se ne izmiruju iz ove namene) – u visini kontrolisanih isplaćenih sredstva za ovu namenu ugovorenim radnicima u skladu sa članom 12. ovog pravilnika (sa pripadajućim porezima i doprinosima), iz prenetih sredstava Republičkog fonda, a najviše do visine ugovorenih sredstava za plate i naknade plata.

Za zaposlene angažovane na zameni ugovorenih radnika u smislu člana 12 stav 5. ovog pravilnika, priznaje se naknada iz člana 12. stav 2. ovog pravilnika.

2) prevoz zaposlenih na posao i sa posla – u visini isplaćenih sredstava za prevoz sa obračunatim porezima za ugovoreni broj radnika iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, koji koriste prevoz za dolazak i odlazak sa rada, a najviše do visine ugovorenih sredstava za ovu namenu utvrđenu zdravstvenoj ustanovi zaključenim ugovorom;

3) troškove energenata – u visini kontrolisanih vrednosti ovih troškova iskazanih u primljenim fakturama u zdravstvenoj ustanovi, a najviše u visini ugovorenih sredstava za ove namene;

4) ishranu bolesnika – u visini kontrolisanih vrednosti ovih troškova iskazanih u primljenim fakturama u zdravstvenoj ustanovi, a najviše u visini ugovorenih sredstava za ovu namenu;

5) naknadu za materijalne troškove i ostale troškove u visini obračunskih rashoda zdravstvene ustanove za materijalne troškove i ostale troškove, a najviše do visine ugovorenih sredstava;

6) lekove u zdravstvenoj ustanovi, sanitetski i medicinski potrošni materijal, krv i komponente krvi – u visini vrednosti utrošaka u fakturama zdravstvene ustanove, najviše do ugovorenih sredstava;

7) citostatike sa Liste lekova i lekove za hemofiliju, lekove sa Liste C za koje Republički fond sprovodi postupak javne nabavke, u visini utrošaka iskazanih fakturama, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda;

8) implantate u ortopediji – endoproteze, ostali ugradni materijal u ortopediji, ugradni materijal u kardiohirurgiji, stentove, pace makere i elektrode, graftove, ostali ugradni materijal – u visini vrednosti utrošaka iskazanih u fakturama zdravstvene ustanove;

9) materijal za dijalizu i lekove za dijalizu (osim epoetina) priznaju se u visini utrošaka iskazanih u fakturi. Cene utrošenog materijala za dijalizu priznaju se u visini postignutoj u postupku javne nabavke, a najviše do cena utvrđenih odlukom o cenama materijala za dijalizu;

10) sredstva za lekove, medicinska sredstva i sredstva za ostale namene koja su zdravstvenoj ustanovi ovim pravilnikom utvrđena iznad naknade određene Predračunom sredstava za 2012. godinu, priznaju se u visini vrednosti ispostavljenih faktura po osiguranom licu, odnosno u visini stvarnih troškova ili po cenama kako je to definisano ovim pravilnikom.

Konačnim obračunom apoteci se utvrđuje ukupna naknada u visini fakturisane vrednosti po namenama.

Na teret sredstava zdravstvenog osiguranja zdravstvena ustanova ne može prikazati rashode koji su izvršeni u zdravstvenoj ustanovi, a nisu neposredno vezani sa izvršenjem zdravstvenih usluga osiguranim licima iz plana rada zdravstvenim ustanovama.

Član 79

Domu zdravlja se konačnim obračunom priznaje ukupna naknada za stomatološke usluge za 2013. godinu i to:

1) plate i naknade plata – u skladu sa članom 78. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika,

2) prevoz – u skladu sa članom 78. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika,

3) ostali direktni i indirektni troškovi (lekovi u zdravstvenoj ustanovi, sanitetski i medicinski potrošni materijal i materijalni i ostali troškovi) – najviše do visine ugovorene naknade za ovu namenu.

Ako je ukupna fakturisana vrednost za izvršene stomatološke usluge u 2013. godini, manja od ukupne ugovorene naknade, naknada za ostale direktne i indirektne troškove se srazmerno umanjuje za procenat neizvršenih zdravstvenih usluga.

Zdravstvenoj ustanovi sa područja AP Kosovo i Metohija naknada za stomatološke usluge utvrđuje se u visini ugovorene naknade.

Zdravstvenoj ustanovi iz člana 24. stav 5. ovog pravilnika, konačnim obračunom za 2013. godinu, naknada se utvrđuje u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Zdravstvenoj ustanovi iz člana 24. stav 4. ovog pravilnika, okvirna sredstva za stomatološke usluge priznaju se u visini fakturisane vrednosti za 2013. godinu.

Član 80

Zdravstvenoj ustanovi iz člana 57. ovog pravilnika, ugovorena naknada za 2013. godinu priznaje se u visini ispostavljenih faktura za pružene zdravstvene usluge osiguranim licima, najviše do nivoa ugovorene naknade.

Član 81

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju, naknada za stacionarnu rehabilitaciju i naknada za ambulantno-polikliničke usluge priznaje se u visini vrednosti ispostavljenih faktura, a najviše do ugovorenih sredstava za ove namene za realizovani broj b.o. dana u okviru posteljnog fonda utvrđenog Planom mreže.

Naknada za ambulantno-polikliničke usluge priznaje se u visini vrednosti ispostavljenih faktura, a najviše do ugovorenog iznosa sredstava.

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju, naknada za bolničko lečenje priznaje se u skladu sa članom 78. ovog pravilnika.

Član 82

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja kod koje je iznos fakturisane vrednosti za mikrobiologiju iznad ugovorene naknade za ovu namenu priznaje se srazmeran iznos fakturisane vrednosti iznad ugovorene naknade do ukupnog iznosa za ovu namenu koji je utvrđen predračunom sredstava.

Član 83

Institutu „Batut“ i Pasterovom zavodu utvrđuje se naknada za vakcine u visini vrednosti preuzetih i dokumentovanih isporuka, u skladu sa ugovorom zaključenim sa ovim zdravstvenim ustanovama.

Član 84

U toku godine zdravstvena ustanova može vršiti promenu namene:

1) sredstava za lekove u zdravstvenoj ustanovi u korist sredstava za sanitetski i medicinski potrošni materijal;

2) sredstava za sanitetski i medicinski potrošni materijal u korist sredstava za lekove u zdravstvenoj ustanovi;

Sredstva za lekove u zdravstvenoj ustanovi i sredstva za sanitetski i medicinski potrošni materijal iz stava 1. ovog člana ne sadrže sredstva za lekove i sanitetski i medicinski potrošni materijal koji se nabavljaju u postupku javne nabavke koji sprovodi Republički fond.

Zdravstvena ustanova može vršiti promenu namene sredstava pod uslovom da nije bilo nenamenskog trošenja sredstava, na način iz stava 1. ovog člana, uz pisanu saglasnost filijale sa kojom je zaključila ugovor, a najviše do iznosa prenetih sredstava.

Član 85

Konačan obračun naknade zdravstvenoj ustanovi sprovodi filijala koja je zaključila ugovor u roku koji je utvrdila u dogovoru sa zdravstvenom ustanovom, a u okviru roka za izradu završnog računa zdravstvene ustanove.

Na konačan obračun zdravstvena ustanova može staviti prigovor, narednog dana od dana dostavljanja, o čemu odlučuje filijala po hitnom postupku i o konačnom predlogu obaveštava zdravstvenu ustanovu.

Po okončanju postupka konačnog obračuna, filijala i zdravstvena ustanova zaključuju aneks ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite za 2013. godinu.

Član 86

Ako zdravstvena ustanova ostvari uštede u postupku javne nabavke lekova i fakturiše Republičkom fondu vrednost lekova najviše do ugovorene vrednosti za te namene i po cenama koje su niže od cena utvrđenih Listom lekova, ima pravo na stimulativni deo u visini 60% vrednosti uštede koji može koristiti za materijalne i ostale troškove.

Za iznos stimulacije uvećava se priznata naknada po sprovedenom konačnom obračunu za 2013. godinu za ostale troškove.

Član 87

Zavod za hitnu medicinsku pomoć i zdravstvene ustanove sa područja AP Kosovo i Metohija naknadu utvrđenu ugovorom pravdaju fakturom o izvršenim uslugama u visini obračunate naknade za plate, prevoz i indirektne troškove, a najviše do ugovorene naknade.

Zdravstvenoj ustanovi, iz stava 1. ovog člana, troškovi za lekove i medicinska sredstva priznaju se u visini stvarnih troškova, a najviše do ugovorenog iznosa.

3. Obračun pripadajuće naknade davaocu zdravstvenih usluga koji nije u Planu mreže

Član 88

Davaocu zdravstvenih usluga koji nije u Planu mreže, pripadajuća ugovorena naknada utvrđuje se u visini ispostavljenih faktura za pružene usluge osiguranim licima, do visine ugovora.

Izuzetno davaocu zdravstvenih usluga iz čl. 63. i 64. ovog pravilnika, pripadajuća ugovorena naknada utvrđuje se u skladu sa članom 78. ovog pravilnika po naknadama koje su ugovorene.

XI IZMENE UGOVORA

Član 89

Ugovorne strane imaju pravo da pokrenu inicijativu za izmenu zaključenog ugovora.

Ako postupak za izmenu ugovora pokreće davalac zdravstvenih usluga, obrazloženu inicijativu dostavlja Filijali sa kojom je zaključio ugovor, koja inicijativu za izmenu ugovora dostavlja Direkciji Republičkog fonda sa svojim obrazloženim mišljenjem i analizom.

U slučaju prihvatanja inicijative iz stava 2. ovog člana, sa davaocem zdravstvenih usluga zaključuje se ugovor o izmeni ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 90

Za organizacione jedinice zdravstvenih ustanova, koje u toku 2013. godine, promene pravni status (pripajanjem, odvajanjem ili podelom), odnosno koje se konstituišu kao novi pravni subjekti upisom u sudski registar, naknada se utvrđuje na osnovu kriterijuma iz ovog pravilnika, a prema tipu zdravstvene ustanove.

Visinu naknade, kao osnov za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama iz stava 1. ovog člana, utvrđuje filijala, po sprovedenom obračunu za period za koji se ugovara zdravstvena zaštita, a do visine sredstava koja su pre statusne promene zdravstvenoj ustanovi utvrđena, po namenama, predračunom sredstava.

Na osnovu utvrđene naknade iz stava 2. ovog člana, filijala zaključuje sa novim pravnim subjektom ugovor, na osnovu koga će se izvršiti izmena u predračunu sredstava.

Član 91

Rok za zaključivanje ugovora po ovom pravilniku je 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 92

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog 1.

PREDRAČUN SREDSTAVA ZA 2013. GODINU

iznosi u 000 dinara

RB

Naziv ustanove

Plate i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla

Ostali indirektni troškovi

Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

Krv i labilni produkti od krvi

Sanitetski i medicinski potrošni i ugradni materijal

Naknada za dijalizni materijal i lekove za dijalizu (osim epoetina)

Ishrana bolesnika

Lekovi na recept i pomagala preko apoteka

Participacija

UKUPNA NAKNADA UMANJENA ZA PARTICIPACIJU

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Dom zdravlja Bačka Topola

200,735

5,313

39,458

4,501

 

6,229

 

275

132,247

28,046

360,712

2

Dom zdravlja Mali Iđoš

51,543

1,485

10,587

1,523

 

1,849

   

38,270

8,347

96,910

3

Dom zdravlja Subotica

458,528

14,299

83,588

15,321

 

13,660

     

10,419

574,977

4

Opšta bolnica Subotica

1,087,950

36,687

197,493

170,028

27,858

165,628

53,724

32,918

 

8,515

1,763,771

5

Apoteka Subotica

               

571,951

104,451

467,500

I

Subotica

1,798,756

57,784

331,126

191,373

27,858

187,366

53,724

33,193

742,468

159,778

3,263,870

6

Dom zdravlja Žitište

82,177

4,604

13,317

2,286

 

2,588

   

56,472

12,614

148,830

7

Dom zdravlja Novi Bečej

109,549

2,522

18,965

2,565

 

3,661

   

64,302

14,206

187,358

8

Dom zdravlja Sečanj

69,806

2,187

16,859

1,833

 

1,820

   

49,092

12,061

129,536

9

Dom zdravlja Nova Crnja

49,618

1,478

10,983

2,116

 

1,974

   

30,116

7,559

88,726

10

Dom zdravlja Zrenjanin

451,744

16,355

78,433

7,575

 

22,756

     

12,868

563,995

11

Opšta bolnica Zrenjanin

974,744

32,655

206,898

149,059

19,354

129,657

73,058

23,365

 

6,423

1,602,367

12

Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin

105,913

4,105

20,357

10,984

 

4,988

 

5,991

 

376

151,962

13

Apoteka Zrenjanin

               

516,563

96,695

419,868

II

Zrenjanin

1,843,551

63,906

365,812

176,418

19,354

167,444

73,058

29,356

716,545

162,802

3,292,642

14

Dom zdravlja Ada

86,595

2,947

14,205

1,968

 

2,852

   

63,812

13,981

158,398

15

Dom zdravlja Kanjiža

128,580

5,056

25,293

2,404

 

4,400

   

76,647

16,297

226,083

16

Dom zdravlja Novi Kneževac

77,000

2,242

15,016

2,113

 

2,372

 

3,212

36,547

6,342

132,160

17

Dom zdravlja Čoka

46,418

1,035

9,238

1,323

 

1,776

   

38,372

6,422

91,740

18

Dom zdravlja Senta

84,565

1,376

22,964

2,586

 

3,922

     

1,736

113,677

19

Apoteka Senta

               

104,230

17,661

86,569

20

Opšta bolnica Senta

337,199

8,156

63,226

43,654

5,509

43,446

4,897

13,496

 

2,256

517,327

21

Opšta bolnica Kikinda

476,372

14,755

84,603

51,938

7,301

50,894

54,845

14,685

 

2,127

753,266

22

Dom zdravlja Kikinda

188,830

3,063

30,038

7,114

 

6,387

     

4,026

231,406

23

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac

165,358

3,464

26,381

18,980

 

1,746

 

20,194

   

236,123

24

Apoteka Kikinda

               

229,178

40,652

188,526

III

Kikinda

1,590,917

42,094

290,964

132,080

12,810

117,795

59,742

51,587

548,786

111,500

2,735,275

25

Dom zdravlja Alibunar

104,607

3,330

18,455

3,420

 

3,731

   

59,129

13,817

178,855

26

Dom zdravlja Bela Crkva

81,355

1,848

15,350

2,820

 

3,083

   

63,885

15,443

152,898

27

Dom zdravlja Kovačica

111,102

2,692

20,288

3,861

 

4,434

   

81,417

20,867

202,927

28

Dom zdravlja Kovin

154,986

7,714

23,837

4,433

 

5,698

   

101,959

23,668

274,959

29

Dom zdravlja Opovo

52,302

2,473

10,682

1,371

 

1,762

   

26,614

6,404

88,800

30

Dom zdravlja Plandište

53,725

1,984

18,188

1,810

 

1,474

   

31,891

7,597

101,475

31

Opšta bolnica Vršac

449,593

14,820

62,752

57,905

4,189

48,233

36,442

14,678

 

2,538

686,074

32

Dom zdravlja Vršac

177,796

5,525

28,442

5,532

 

4,963

     

4,118

218,140

33

Dom zdravlja Pančevo

460,372

12,511

75,048

16,921

 

19,147

     

11,764

572,235

34

Opšta bolnica Pančevo

1,039,847

32,532

133,317

146,123

12,352

140,263

85,878

32,458

 

4,695

1,618,075

35

Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva

105,310

2,255

21,493

9,236

 

2,784

 

11,377

 

340

152,115

36

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac

365,719

11,794

91,969

30,403

 

4,027

 

49,753

 

209

553,456

37

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin

375,445

9,753

83,634

32,624

 

8,241

 

62,013

 

58

571,652

38

Apoteka Pančevo

               

501,937

95,508

406,429

39

Apoteka Vršac

               

231,025

45,330

185,695

IV

Pančevo

3,532,159

109,231

603,455

316,459

16,541

247,840

122,320

170,279

1,097,857

252,356

5,963,785

40

Dom zdravlja Apatin

135,649

1,673

33,170

4,688

 

5,666

   

99,757

21,905

258,698

41

Dom zdravlja Kula

204,548

3,910

34,614

6,785

 

8,351

   

161,523

32,755

386,976

42

Dom zdravlja Odžaci

175,931

6,645

35,310

5,687

 

6,642

 

1,547

128,155

24,757

335,160

43

Dom zdravlja Sombor

320,854

9,832

48,883

7,344

 

14,505

     

7,953

393,465

44

Opšta bolnica Sombor

1,069,495

41,965

203,704

200,651

16,646

137,703

59,817

40,143

 

6,065

1,764,059

45

Apoteka Sombor

               

372,927

72,876

300,051

V

Sombor

1,906,477

64,025

355,681

225,155

16,646

172,867

59,817

41,690

762,362

166,311

3,438,409

46

Dom zdravlja Bač

60,503

2,238

15,579

1,666

 

2,375

   

49,955

11,349

120,967

47

Dom zdravlja Bačka Palanka

257,185

6,158

38,777

13,643

 

10,588

41,010

628

209,850

55,401

522,438

48

Dom zdravlja Bački Petrovac

51,315

2,973

9,623

1,320

 

2,261

   

50,451

11,992

105,951

49

Dom zdravlja Beočin

65,676

2,508

13,843

1,653

 

2,528

   

57,559

15,627

128,140

50

Dom zdravlja Bečej

176,741

5,939

33,047

3,962

 

6,164

   

120,138

29,389

316,602

51

Dom zdravlja Žabalj

100,858

3,154

16,404

3,237

 

3,590

   

66,572

13,503

180,312

52

Dom zdravlja Srbobran

66,447

2,700

12,132

1,648

 

3,005

   

51,721

12,395

125,258

53

Dom zdravlja Temerin

92,092

2,494

15,351

2,915

 

4,197

   

105,247

28,352

193,944

54

Dom zdravlja Titel

59,296

2,245

10,930

1,607

 

2,268

   

37,477

8,592

105,231

55

Dom zdravlja Novi Sad

1,129,958

35,535

134,747

20,497

 

53,593

     

46,633

1,327,697

56

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

252,313

7,763

47,130

1,927

 

2,170

       

311,303

57

Dom zdravlja Vrbas

188,389

6,228

27,610

5,023

 

7,062

     

3,681

230,631

58

Opšta bolnica Vrbas

472,656

12,554

75,760

67,389

11,301

80,936

41,091

18,060

 

2,343

777,404

59

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

87,031

2,851

12,147

46,650

 

3,410

 

5,848

 

2,467

155,470

60

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

498,203

20,638

207,616

573,523

3,910

113,865

 

30,631

 

2,491

1,445,895

61

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

534,901

21,722

186,011

146,837

2,535

136,510

 

37,983

 

612

1,065,887

62

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

593,612

21,607

284,694

89,531

7,776

634,221

 

35,012

 

12,154

1,654,299

63

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

733,452

35,700

126,886

183,771

3,354

116,983

2,963

27,017

   

1,230,126

64

Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad

74,769

1,319

9,191

224

 

3,165

     

405

88,263

65

Klinički centar Vojvodine Novi Sad

2,783,592

96,003

739,664

903,975

48,448

885,472

94,687

109,535

 

14,022

5,647,354

66

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

32,701

1,286

4,497

   

1,469

     

364

39,589

67

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

57,835

1,432

5,343

528

 

1,692

       

66,830

68

Apoteka Novi Sad

               

1,432,031

277,706

1,154,325

69

Apoteka Vrbas

               

182,854

37,809

145,045

70

Vojnomedicinski centar Novi Sad

68,521

2,309

22,279

6,566

 

12,630

3,974

6,162

 

414

122,027

VI

Novi Sad

8,438,046

297,356

2,049,261

2,078,092

77,324

2,090,154

183,725

270,876

2,363,855

587,701

17,260,988

71

Dom zdravlja Inđija

228,078

8,207

38,664

6,223

 

10,498

   

159,743

38,952

412,461

72

Dom zdravlja Pećinci

89,533

5,521

19,900

2,509

 

2,898

   

56,747

15,125

161,983

73

Dom zdravlja Ruma

262,368

8,009

48,019

8,382

 

9,756

 

387

199,073

49,382

486,612

74

Dom zdravlja Irig

44,341

1,643

9,946

1,270

 

1,925

   

30,788

6,343

83,570

75

Dom zdravlja Stara Pazova

283,547

8,843

52,312

9,014

 

10,398

23,794

245

191,980

45,888

534,245

76

Dom zdravlja Šid

171,851

4,966

28,768

4,274

 

5,985

   

110,456

22,588

303,712

77

Dom zdravlja Sremska Mitrovica

318,257

12,899

46,811

9,416

 

8,523

     

5,087

390,819

78

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

845,716

31,228

120,045

117,164

8,490

121,564

94,891

25,593

 

5,950

1,358,741

79

Apoteka Sremska Mitrovica

               

301,940

61,635

240,305

VII

Sr. Mitrovica

2,243,691

81,316

364,465

158,252

8,490

171,547

118,685

26,225

1,050,727

250,950

3,972,448

80

Dom zdravlja Bogatić

148,839

3,027

19,668

4,896

 

4,631

     

2,073

178,988

81

Dom zdravlja Ljubovija

91,781

1,149

16,459

3,502

 

2,645

 

2,957

 

2,005

116,488

82

Dom zdravlja Loznica

278,097

5,764

44,022

12,364

 

10,154

     

6,687

343,714

83

Dom zdravlja Krupanj

70,465

919

7,627

2,880

 

2,203

     

822

83,272

84

Dom zdravlja Mali Zvornik

56,076

1,283

8,453

2,006

 

1,726

     

736

68,808

85

Opšta bolnica Loznica

723,345

15,413

104,488

102,755

15,583

72,587

56,797

21,416

 

5,058

1,107,326

86

Dom zdravlja Vladimirci

72,015

2,392

10,276

3,194

 

2,211

     

1,326

88,762

87

Dom zdravlja Koceljeva

64,845

1,503

10,034

2,336

 

1,702

     

874

79,546

88

Dom zdravlja Šabac

428,440

7,846

56,779

16,338

 

11,017

     

8,979

511,441

89

Opšta bolnica Šabac

1,034,133

16,883

151,880

153,023

7,980

129,957

79,072

35,366

 

8,640

1,599,654

90

Apoteka Loznica

               

373,813

63,364

310,449

91

Apoteka Šabac

               

665,173

109,673

555,500

VIII

Šabac

2,968,036

56,179

429,686

303,294

23,563

238,833

135,869

59,739

1,038,986

210,237

5,043,948

92

Dom zdravlja Ub

103,446

3,054

16,926

3,454

 

3,918

     

2,080

128,718

93

Dom zdravlja Valjevo

289,215

8,727

45,981

11,097

 

9,032

     

4,667

359,385

94

Dom zdravlja Osečina

46,113

629

11,411

1,745

 

1,736

     

549

61,085

95

Dom zdravlja Ljig

48,710

813

10,478

1,784

 

1,859

     

1,243

62,401

96

Dom zdravlja Mionica

48,952

865

10,546

1,851

 

1,849

     

554

63,509

97

Zdravstveni centar Valjevo

1,197,995

26,958

197,993

138,923

14,870

169,331

77,489

34,130

 

10,124

1,847,565

98

Apoteka Valjevo

               

631,949

101,058

530,891

99

Dom zdravlja Lajkovac

71,558

3,243

10,085

2,140

 

2,299

     

1,687

87,638

IX

Valjevo

1,805,989

44,289

303,420

160,994

14,870

190,024

77,489

34,130

631,949

121,962

3,141,192

100

Dom zdravlja „Smederevo“

356,749

8,592

55,563

14,039

 

9,519

     

12,290

432,172

101

Opšta bolnica Smederevo

734,121

14,745

94,418

99,563

4,788

89,122

57,113

12,107

 

7,538

1,098,439

102

Opšta bolnica „Stefan Visoki“ Smederevska Palanka

544,424

16,608

72,125

73,604

7,197

49,784

40,168

11,024

 

2,298

812,636

103

Apoteka Smederevska Palanka

               

168,874

34,377

134,497

104

Apoteka Smederevo

               

429,390

73,154

356,236

105

Apoteka Velika Plana

               

135,441

22,091

113,350

106

Dom zdravlja Velika Plana

177,398

4,211

25,150

5,096

 

6,479

     

2,614

215,720

107

Dom zdravlja Smederevska Palanka

232,201

6,968

26,945

6,410

 

7,693

     

3,023

277,194

X

Smederevo

2,044,893

51,124

274,201

198,712

11,985

162,597

97,281

23,131

733,705

157,385

3,440,244

108

Dom zdravlja Veliko Gradište

94,922

2,631

13,431

2,584

 

3,046

     

2,438

114,176

109

Dom zdravlja Žagubica

90,287

1,975

11,107

2,787

 

2,269

3,853

91

 

1,369

111,000

110

Dom zdravlja Golubac

60,695

2,754

8,577

1,282

 

1,284

     

1,353

73,239

111

Dom zdravlja Kučevo

77,587

2,596

10,143

3,484

 

2,692

     

1,801

94,701

112

Dom zdravlja Malo Crniće

44,851

2,389

8,080

1,913

 

1,553

     

1,675

57,111

113

Dom zdravlja Požarevac

426,081

8,552

57,943

11,028

 

12,769

     

7,829

508,544

114

Opšta bolnica Požarevac

844,453

17,573

101,250

116,003

15,507

113,933

82,026

46,534

 

7,226

1,330,053

115

Dom zdravlja Žabari

66,040

3,405

10,725

1,550

 

1,677

     

1,304

82,093

116

Zdravstveni centar Petrovac

330,438

8,509

47,119

24,178

1,873

17,104

 

3,937

 

6,648

426,510

117

Apoteka Požarevac

               

704,100

137,675

566,425

XI

Požarevac

2,035,354

50,384

268,375

164,809

17,380

156,327

85,879

50,562

704,100

169,318

3,363,852

118

Dom zdravlja Kragujevac

599,813

15,154

65,246

23,043

 

28,212

     

14,384

717,084

119

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

172,615

2,730

25,494

1,197

 

1,097

     

421

202,712

120

Dom zdravlja Batočina

69,931

1,143

9,052

2,155

 

2,203

     

1,166

83,318

121

Dom zdravlja Knić

64,910

2,948

11,142

2,297

 

2,611

     

1,527

82,381

122

Dom zdravlja Lapovo

44,586

853

7,340

1,394

 

1,335

     

541

54,967

123

Dom zdravlja Rača

60,320

1,848

8,934

1,751

 

1,772

     

1,117

73,508

124

Dom zdravlja Topola

102,737

3,903

15,902

2,257

 

3,019

     

2,607

125,211

125

Zdravstveni centar Aranđelovac

437,359

13,249

57,491

28,882

1,831

51,117

11,956

13,095

 

9,456

605,524

126

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac

181,639

4,314

28,060

4,595

 

6,210

     

6,579

218,239

127

Klinički centar Kragujevac

2,077,687

49,885

451,150

821,746

40,783

565,571

114,229

73,235

 

11,474

4,182,812

128

Apoteka Kragujevac

               

1,180,880

201,335

979,545

129

Apoteka Aranđelovac

               

196,440

38,468

157,972

XII

Kragujevac

3,811,597

96,027

679,811

889,317

42,614

663,147

126,185

86,330

1,377,320

289,075

7,483,273

130

Dom zdravlja Despotovac

162,911

3,902

27,023

3,502

 

4,937

 

1,815

80,650

19,559

265,181

131

Dom zdravlja Svilajnac

155,997

3,502

31,553

6,409

 

4,280

9,073

731

82,137

22,883

270,799

132

Dom zdravlja Ćuprija

161,799

2,740

24,293

4,647

 

5,014

   

93,459

20,029

271,923

133

Opšta bolnica Ćuprija

829,573

13,843

104,930

105,184

8,006

110,044

131,179

28,262

 

6,138

1,324,883

134

Dom zdravlja Rekovac

63,944

1,452

12,881

1,828

 

2,332

   

25,876

5,689

102,624

135

Dom zdravlja Jagodina

295,089

3,844

54,795

11,737

 

13,087

     

6,606

371,946

136

Opšta bolnica Jagodina

540,076

5,622

87,213

72,197

5,125

75,263

 

18,275

 

3,494

800,277

137

Apoteka Jagodina

               

361,808

67,157

294,651

138

Zdravstveni centar Paraćin

357,455

5,723

40,151

33,979

5,340

42,294

 

9,057

 

4,242

489,757

139

Dom zdravlja Paraćin

175,055

3,389

25,167

8,788

 

5,432

     

4,815

213,016

140

Apoteka Paraćin

               

187,778

35,736

152,042

XIII

Jagodina

2,741,899

44,017

408,006

248,271

18,471

262,683

140,252

58,140

831,708

196,348

4,557,099

141

Zdravstveni centar Bor

811,372

9,956

101,941

62,917

3,972

69,446

20,948

15,920

 

11,331

1,085,141

142

Dom zdravlja Majdanpek

123,221

3,481

19,597

3,359

 

4,669

     

2,924

151,403

143

Opšta bolnica Majdanpek

90,400

2,886

17,292

8,473

673

4,432

8,727

2,229

 

557

134,555

144

Zdravstveni centar Negotin

525,284

5,433

83,658

49,210

3,920

32,295

17,103

9,308

 

7,929

718,282

145

Zdravstveni centar Kladovo

370,459

4,425

77,638

37,969

1,365

23,466

9,230

8,308

 

2,764

530,096

146

Apoteka Bor

               

572,988

114,704

458,284

XIV

Bor

1,920,736

26,181

300,126

161,928

9,930

134,308

56,008

35,765

572,988

140,209

3,077,761

147

Dom zdravlja Boljevac

82,628

1,551

13,473

2,907

 

2,335

     

1,614

101,280

148

Zdravstveni centar Knjaževac

397,476

8,703

49,001

19,305

1,961

28,738

 

5,692

 

4,709

506,167

149

Zdravstveni centar Zaječar

918,859

22,531

118,316

105,636

7,027

117,357

49,804

15,074

 

8,019

1,346,585

150

Apoteka Zaječar

               

628,081

108,078

520,003

XV

Zaječar

1,398,963

32,785

180,790

127,848

8,988

148,430

49,804

20,766

628,081

122,420

2,474,035

151

Zdravstveni centar Užice

3,299,446

79,963

540,042

282,877

30,033

352,855

90,942

65,329

 

30,978

4,710,509

152

Apoteka Užice

               

1,117,746

185,073

932,673

XVI

Užice

3,299,446

79,963

540,042

282,877

30,033

352,855

90,942

65,329

1,117,746

216,051

5,643,182

153

Zdravstveni centar Čačak

1,582,391

48,724

228,670

154,222

13,689

165,434

58,531

26,976

 

21,597

2,257,040

154

Dom zdravlja Gornji Milanovac

190,797

4,966

34,419

7,355

 

5,113

     

4,087

238,563

155

Opšta bolnica Gornji Milanovac

333,251

9,863

43,867

37,833

2,782

34,670

 

9,134

 

3,814

467,586

156

Apoteka Čačak

               

677,396

121,428

555,968

157

Apoteka Gornji Milanovac

               

191,121

36,177

154,944

XVII

Čačak

2,106,439

63,553

306,956

199,410

16,471

205,217

58,531

36,110

868,517

187,103

3,674,101

158

Dom zdravlja Raška

138,300

2,261

27,163

6,403

 

4,918

 

969

 

2,458

177,556

159

Zdravstveni centar Kraljevo

1,332,785

23,522

210,749

141,673

12,366

151,474

57,058

23,756

 

16,465

1,936,918

160

Dom zdravlja Vrnjačka Banja

127,856

4,015

27,031

5,635

 

5,236

     

3,261

166,512

161

Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja

67,965

1,901

12,939

4,092

 

1,231

 

2,717

 

345

90,500

162

Apoteka Kraljevo

               

723,832

141,139

582,693

XVIII

Kraljevo

1,666,906

31,699

277,882

157,803

12,366

162,859

57,058

27,442

723,832

163,668

2,954,179

163

Dom zdravlja Trstenik

197,047

5,480

34,710

7,119

 

7,118

     

6,046

245,428

164

Zdravstveni centar Kruševac

1,527,268

44,286

214,393

164,139

10,204

150,144

83,161

20,689

 

19,652

2,194,632

165

Dom zdravlja Aleksandrovac

117,513

1,816

25,423

6,009

 

4,834

 

816

 

2,459

153,952

166

Dom zdravlja Varvarin

73,657

1,163

13,284

3,546

 

3,051

     

1,637

93,064

167

Dom zdravlja Ćićevac

45,621

626

12,058

1,841

 

1,614

     

963

60,797

168

Apoteka Kruševac

               

914,683

149,550

765,133

169

Dom zdravlja Brus

98,480

1,885

21,192

3,835

 

2,960

 

660

 

1,253

127,759

XIX

Kruševac

2,059,586

55,256

321,060

186,489

10,204

169,721

83,161

22,165

914,683

181,560

3,640,765

170

Dom zdravlja Gadžin Han

54,001

3,209

8,654

1,629

 

1,733

     

568

68,658

171

Dom zdravlja Doljevac

78,149

3,316

10,254

3,275

 

2,942

   

21,081

3,431

115,586

172

Dom zdravlja Svrljig

80,991

1,550

11,371

1,798

 

2,740

     

959

97,491

173

Dom zdravlja Sokobanja

91,436

2,121

15,122

2,740

 

2,808

   

63,453

12,423

165,257

174

Dom zdravlja Niš

980,094

26,774

95,579

24,845

 

44,937

     

16,010

1,156,219

175

Dom zdravlja Merošina

66,962

4,476

10,311

2,605

 

2,094

     

1,176

85,272

176

Dom zdravlja Ražanj

50,501

3,583

8,362

2,086

 

1,524

     

774

65,282

177

Zdravstveni centar Aleksinac

416,238

15,769

54,667

24,031

4,765

25,086

 

6,452

 

5,065

541,943

178

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“, Niš

478,809

19,168

99,728

21,447

57

5,961

 

58,708

 

9

683,869

179

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

333,525

7,000

68,282

15,218

 

10,510

     

486

434,049

180

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

224,244

6,270

23,207

7,619

 

8,782

     

7,146

262,976

181

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

30,478

588

2,131

743

 

1,012

       

34,952

182

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš

47,978

1,414

4,576

1,120

 

2,311

     

896

56,503

183

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren“, Sokobanja

131,745

4,233

25,288

12,395

52

8,429

 

10,689

 

391

192,440

184

Klinički centar Niš

3,067,478

85,680

585,405

1,282,818

59,563

828,846

141,655

88,532

 

18,586

6,121,391

185

Klinika za stomatologiju Niš

175,090

3,386

12,463

5,522

42

5,935

 

171

 

252

202,357

186

Apoteka Niš

               

1,716,579

272,462

1,444,117

187

Vojna bolnica Niš

151,200

3,629

24,720

15,245

3,600

38,880

3,170

6,000

 

1,152

245,292

XX

Niš

6,458,919

192,166

1,060,120

1,425,136

68,079

994,530

144,825

170,552

1,801,113

341,786

11,973,654

188

Dom zdravlja Kuršumlija

123,474

1,538

23,175

7,027

 

4,428

7,270

1,229

 

1,607

166,534

189

Dom zdravlja Blace

85,174

1,014

12,243

2,930

 

2,441

     

1,357

102,445

190

Dom zdravlja Žitorađa

79,544

3,441

10,225

3,363

 

2,169

     

1,248

97,494

191

Dom zdravlja Prokuplje

215,201

6,550

39,852

8,202

 

7,317

     

4,313

272,809

192

Opšta bolnica Prokuplje

591,813

13,925

86,154

58,492

3,860

67,419

33,755

11,648

 

3,008

864,058

193

Apoteka Prokuplje

               

382,567

56,920

325,647

XXI

Prokuplje

1,095,206

26,468

171,649

80,014

3,860

83,774

41,025

12,877

382,567

68,453

1,828,987

194

Dom zdravlja Bela Palanka

91,351

1,924

17,374

3,223

 

2,425

   

44,531

7,455

153,373

195

Dom zdravlja Pirot

228,543

6,081

38,828

5,356

 

5,104

     

4,852

279,060

196

Opšta bolnica Pirot

621,374

14,938

94,064

72,694

5,918

87,314

42,653

13,459

 

3,620

948,794

197

Dom zdravlja Babušnica

75,397

2,003

16,152

1,888

 

2,398

     

811

97,027

198

Dom zdravlja Dimitrovgrad

88,324

1,972

14,605

2,616

 

2,187

 

618

 

1,042

109,280

199

Apoteka Pirot

               

339,204

53,665

285,539

XXII

Pirot

1,104,989

26,918

181,023

85,777

5,918

99,428

42,653

14,077

383,735

71,445

1,873,073

200

Dom zdravlja Bojnik

64,111

1,558

9,264

2,136

 

1,715

     

391

78,393

201

Dom zdravlja Leskovac

629,310

14,632

109,475

23,866

 

23,765

     

10,902

790,146

202

Dom zdravlja Vlasotince

154,527

1,779

28,177

5,202

 

5,385

     

1,770

193,300

203

Dom zdravlja Medveđa

86,097

1,911

12,392

1,738

 

1,288

     

970

102,456

204

Opšta bolnica Leskovac

1,182,293

19,629

134,318

170,955

10,537

186,406

68,318

35,057

 

4,834

1,802,679

205

Apoteka Leskovac

               

882,398

135,915

746,483

206

Dom zdravlja Lebane

124,743

858

14,991

3,974

 

3,523

     

1,795

146,294

XXIII

Leskovac

2,241,081

40,367

308,617

207,871

10,537

222,082

68,318

35,057

882,398

156,577

3,859,751

207

Zdravstveni centar Vranje

1,314,958

21,253

179,521

139,843

9,720

120,192

78,811

24,034

 

9,883

1,878,449

208

Dom zdravlja Bosilegrad

60,755

55

9,676

1,725

 

1,610

 

424

 

471

73,774

209

Dom zdravlja Bujanovac

288,834

5,457

33,103

7,147

 

5,342

     

2,170

337,713

210

Dom zdravlja Preševo

232,384

4,392

22,990

7,449

 

3,968

     

1,078

270,105

211

Dom zdravlja Vladičin Han

107,253

1,043

23,333

3,668

 

3,339

     

1,127

137,509

212

Zdravstveni centar Surdulica

287,239

2,444

37,073

18,786

1,662

21,957

 

5,043

 

1,487

372,717

213

Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica

81,953

818

19,643

6,857

 

3,271

 

5,109

 

171

117,480

214

Apoteka Vranje

               

630,105

99,023

531,082

215

Apoteka Bujanovac

               

141,876

19,314

122,562

XXIV

Vranje

2,373,376

35,462

325,339

185,475

11,382

159,679

78,811

34,610

771,981

134,724

3,841,391

216

Dom zdravlja Zvečan

159,122

1,961

19,419

2,149

 

3,915

       

186,566

217

Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica

1,566,223

13,476

177,174

45,520

7,711

52,400

21,101

14,681

   

1,898,286

218

Apoteka Kosovska Mitrovica

77,783

604

1,681

         

183,128

21,510

241,686

XXV

Kos. Mitrovica

1,803,128

16,041

198,274

47,669

7,711

56,315

21,101

14,681

183,128

21,510

2,326,538

219

Dom zdravlja Barajevo

120,147

6,408

20,581

5,125

 

3,712

21,489

383

 

1,474

176,371

220

Dom zdravlja Voždovac

510,393

21,631

67,552

10,327

 

25,438

     

18,144

617,197

221

Dom zdravlja Vračar

256,682

9,418

48,776

3,873

 

10,884

     

10,208

319,425

222

Dom zdravlja Grocka

337,493

15,847

47,099

8,516

 

11,545

     

8,116

412,384

223

Dom zdravlja Zvezdara

483,704

19,413

68,428

10,802

 

20,498

     

11,644

591,201

224

Dom zdravlja Zemun

637,418

28,140

96,521

19,113

 

30,459

     

26,181

785,470

225

Dom zdravlja Lazarevac

315,411

17,191

52,873

11,587

 

10,572

 

1,295

 

6,597

402,332

226

Dom zdravlja Mladenovac

216,292

11,031

35,626

5,692

 

8,399

     

5,722

271,318

227

Dom zdravlja Novi Beograd

646,696

27,948

96,632

11,161

 

33,069

     

29,198

786,308

228

Dom zdravlja Obrenovac

289,058

10,825

41,419

12,247

 

11,612

40,949

555

 

9,393

397,272

229

Dom zdravlja Palilula

576,117

23,741

79,121

12,200

 

29,072

     

21,971

698,280

230

Dom zdravlja Rakovica

337,752

14,689

37,770

7,597

 

16,418

     

11,758

402,468

231

Dom zdravlja Savski Venac

224,441

9,414

23,637

9,306

 

8,545

     

8,129

267,214

232

Dom zdravlja Sopot

102,438

5,604

19,487

2,458

 

3,222

     

1,272

131,937

233

Dom zdravlja Stari Grad

364,697

15,357

43,357

6,802

 

17,851

     

13,883

434,181

234

Dom zdravlja Čukarica

526,411

21,197

62,886

14,493

 

30,267

     

26,107

629,147

235

Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

143,916

7,836

24,634

12,116

423

6,340

48,670

6,789

 

557

250,167

236

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

164,097

8,215

36,841

1,021

 

1,683

 

6,797

 

55

218,599

237

Institut za neonatologiju

269,957

11,676

48,729

34,610

735

33,647

 

8,276

   

407,630

238

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“

344,402

17,145

68,015

60,313

476

64,237

 

9,836

 

1,687

562,737

239

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

915,763

32,575

132,980

4,600

 

5,900

       

1,091,818

240

Gradski zavod za kožno-venerične bolesti

68,595

2,414

6,890

231

 

3,371

     

558

80,943

241

Gradski zavod za gerontologiju

255,970

12,812

16,549

1,445

 

2,533

     

2,455

286,854

242

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu

178,084

7,653

19,935

2,877

 

9,564

     

4,603

213,510

243

Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju Lazarevac

92,263

4,986

29,412

9,418

826

6,582

76,761

6,116

 

745

225,619

244

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

150,571

6,051

17,522

1,962

 

2,945

 

1,012

   

180,063

245

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

137,445

5,386

18,346

2,036

 

3,813

   

10,726

8,279

169,473

246

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

147,348

7,404

23,183

2,454

 

2,223

 

14,277

 

145

196,744

247

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

143,795

4,734

19,943

7,431

 

1,737

 

5,884

   

183,524

248

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju

70,013

3,176

12,850

84

 

49

 

3,141

   

89,313

249

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“

682,685

32,846

138,893

89,445

18,827

577,653

 

45,018

 

12,253

1,573,114

250

Klinika za psihijatrijske bolesti „dr Laza Lazarević“

664,590

19,351

75,237

24,367

 

5,961

 

32,147

   

821,653

251

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“

593,957

26,466

321,412

144,840

26,979

690,852

 

29,926

 

11,788

1,822,644

252

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije 
„Dr Vukan Čupić“

891,436

37,504

223,678

191,415

4,774

219,563

 

41,203

 

190

1,609,383

253

Institut za mentalno zdravlje

295,469

9,278

37,843

5,219

 

5,954

 

13,395

 

2,176

364,982

254

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

790,841

38,474

241,565

1,297,405

4,124

145,985

 

27,952

 

97

2,546,249

255

Institut za reumatologiju

217,040

9,138

24,707

317,211

 

7,152

 

11,130

 

1,726

584,652

256

Klinika za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“

245,352

12,710

48,424

5,671

 

7,689

 

20,947

 

3,049

337,744

257

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

110,422

3,265

14,801

805

 

1,729

 

4,787

   

135,809

258

Univerzitetska dečja klinika

617,676

34,064

100,426

128,205

4,760

155,425

12,978

29,045

   

1,082,579

259

Ginekološko-akušerska klinika

664,672

28,088

143,806

79,815

3,883

79,168

 

20,699

 

1,023

1,019,108

260

Kliničko-bolnički centar „Bežanijska Kosa“

837,665

35,297

156,443

321,294

17,719

269,434

 

21,444

 

5,949

1,653,347

261

Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“

1,074,703

51,420

182,386

82,302

7,555

242,959

52,463

47,127

 

4,779

1,736,136

262

Kliničko-bolnički centar „Zemun“

1,169,512

47,443

174,062

179,289

31,482

293,913

59,321

37,975

 

3,255

1,989,742

263

Kliničko-bolnički centar „Zvezdara“

1,498,168

61,654

296,765

190,451

8,800

281,338

167,552

39,869

 

3,636

2,540,961

264

Klinički centar Srbije

7,126,009

277,992

1,846,720

2,584,371

146,479

2,532,452

80,051

424,957

 

28,504

14,990,527

265

Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“

103,930

2,902

16,417

73

 

300

 

6,112

 

134

129,600

266

Vojnomedicinska akademija

953,767

34,621

397,613

384,325

45,708

505,990

64,083

59,383

 

4,041

2,441,449

267

Apoteka Beograd

               

6,886,786

1,424,859

5,461,927

XXVI

Beograd

27,565,263

1,152,430

5,758,792

6,318,400

323,550

6,439,704

624,317

977,477

6,897,512

1,736,340

54,321,105

268

Zdravstveni centar Gnjilane

357,288

2,605

18,115

7,281

 

2,167

       

387,456

269

Apoteka Gnjilane

34,065

394

936

         

16,658

2,186

49,867

XXVII

Gnjilane

391,353

2,999

19,051

7,281

 

2,167

   

16,658

2,186

437,323

270

Dom zdravlja Gračanica, Priština

570,126

 

34,303

1,131

 

16,617

   

1,837

213

623,801

271

Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan

326,995

 

17,017

1,212

 

4,695

   

3,296

479

352,736

272

Dom zdravlja Kosovo Polje

146,880

 

10,692

829

 

1,147

   

4,101

601

163,048

273

Dom zdravlja Obilić

198,092

 

9,137

692

 

1,943

   

1,612

85

211,391

274

Dom zdravlja Štrpce

279,840

 

16,142

3,694

 

6,112

   

6,043

958

310,873

275

Kliničko-bolnički centar Priština

938,409

 

34,383

10,329

1,212

12,287

 

6,780

 

1,606

1,001,794

276

Zdravstveni centar Prizren

166,973

 

3,696

         

1,786

132

172,323

277

Apoteka Prizren

10,846

 

71

             

10,917

278

Dom zdravlja Dragaš

24,799

 

225

             

25,024

279

Zdravstveni centar Peć

123,464

 

3,643

         

1,490

217

128,380

280

Specijalna bolnica za plućne bolesti Peć

16,060

 

71

             

16,131

281

Apoteka Peć

6,286

 

71

             

6,357

282

Zdravstveni centar Đakovica

22,146

 

225

             

22,371

283

Dom zdravlja Istok

46,903

 

3,359

         

993

141

51,114

284

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Istok

20,208

 

181

             

20,389

285

Dom zdravlja Priština

358,614

 

1,869

             

360,483

286

Apoteka Priština

6,845

 

64

             

6,909

XXVIII

Gračanica

3,263,486

 

135,149

17,887

1,212

42,801

 

6,780

21,158

4,432

3,484,041

287

Opšta bolnica Novi Pazar

570,878

11,893

95,738

76,709

4,897

55,766

61,296

11,982

 

2,299

886,860

288

Dom zdravlja Novi Pazar

236,969

5,139

41,181

13,029

 

10,895

   

256,924

49,004

515,133

289

Dom zdravlja Tutin

162,841

1,539

27,238

7,611

 

5,166

12,557

1,200

67,678

11,791

274,039

XXIX

Novi Pazar

970,688

18,571

164,157

97,349

4,897

71,827

73,853

13,182

324,602

63,094

1,676,032

A

SVEGA

96,480,930

2,858,591

16,973,290

14,832,440

833,044

14,174,321

2,824,433

2,422,108

29,091,067

6,447,281

174,042,943

290

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja“ Aranđelovac

28,044

598

4,075

143

 

368

 

4,084

 

5

37,307

291

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“

11,326

210

1,740

   

405

 

1,667

 

15

15,333

292

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar

65,922

1,478

15,140

1,690

 

781

 

9,384

 

226

94,169

293

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“ Vrnjačka Banja

18,227

346

5,001

727

 

913

 

2,349

   

27,563

294

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“

153,

Gde se nalazite:

Grupa: PROPISI / Podgrupa: ZDRAVSTVO

ID i naziv članka:

527 – Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad

Službeno glasilo / Datum:

Sl.glasnik RS br. 125/2012, 9/2013

[IZMENI][OBRIŠI]

Tekst dokumenta: 

 

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad

Sl.glasnik RS br. 125/2012, 9/2013

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima za 2013. godinu (u daljem tekstu: ugovor), između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond), odnosno filijale i zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica (u daljem tekstu: davalac zdravstvenih usluga), kriterijumi i merila za utvrđivanje naknade za njihov rad, odnosno način plaćanja zdravstvenih usluga i drugih troškova u skladu sa zakonom, postupak konačnog obračuna sa davaocima zdravstvenih usluga, kao i druga pitanja od značaja za zaključivanje ugovora.

Član 2

Ugovorima koji se zaključuju na osnovu ovog pravilnika obezbeđuje se zdravstvena zaštita osiguranim licima Republičkog fonda, osiguranim licima Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Fond vojnih osiguranika), u skladu sa ugovorom koji je zaključen između Republičkog fonda i Fonda vojnih osiguranika i licima koja zdravstvenu zaštitu koriste na osnovu međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju.

Član 3

Iznos planiranih sredstava za zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2013. godinu utvrđen je Finansijskim planom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan).

Raspored sredstava iz stava 1. ovog člana, u obliku planirane naknade za rad davaocima zdravstvenih usluga, utvrđuje se predračunima sredstava za 2013. godinu.

Predračun sredstava za 2013. godinu (Prilog 1.), Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2013. godinu (Prilog 2.), Predračun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2013. godinu (Prilog 3.), Predračun sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2013. godinu (Prilog 4.) i Predračun sredstava za stomatološku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu (Prilog 5.) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Davaocu zdravstvenih usluga za određene vrste zdravstvenih usluga, u skladu sa ovim pravilnikom, obezbeđuju se sredstva pored naknade utvrđene predračunom sredstava iz stava 2. ovog člana.

II USLOVI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCEM ZDRAVSTVENIH USLUGA

Član 4

Uslov za zaključivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti propisane zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i propisima za sprovođenje tog zakona.

Davalac zdravstvenih usluga organizuje radno vreme koje zadovoljava potrebe osiguranih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Član 5

Uslov za zaključivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga dostavi Republičkom fondu, odnosno filijali, ponudu u obliku plana rada za 2013. godinu.

Vrsta i obim zdravstvenih usluga koji su iskazani u planu rada zasnivaju se na opštem aktu kojim je utvrđen plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2013. godinu (u daljem tekstu: Plan zdravstvene zaštite) koji donosi Republički fond.

Davalac zdravstvenih usluga izrađuje plan rada na osnovu metodologije za izradu plana rada koju utvrđuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“ (u daljem tekstu: Institut „Batut“), u skladu sa opštim aktom, koji donosi ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, kojim je utvrđena nomenklatura zdravstvenih usluga.

1. Uslovi za zaključivanje ugovora sa zdravstvenom ustanovom iz Plana mreže

Član 6

Plan rada zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: Plan mreže) mora biti sačinjen u skladu sa elementima iz Plana zdravstvene zaštite i ukupnom naknadom zdravstvenoj ustanovi utvrđenom ovim pravilnikom, a posebno sa naknadom za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, ugradni materijal, materijal za dijalizu i lekove za bolesti krvi i krvotvornih organa.

Planirani obim zdravstvenih usluga, po pravilu, nije manji od obima izvršenih zdravstvenih usluga u prethodnoj godini.

Član 7

Mišljenje o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove sa Planom zdravstvene zaštite daje nadležna zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja.

Izuzetno, mišljenje o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost javnog zdravlja sa Planom zdravstvene zaštite daje Institut „Batut“.

Mišljenje o usaglašenosti plana rada sa planom zdravstvene zaštite Instituta za imunologiju i virusologiju „Torlak“, Zavoda za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod (u daljem tekstu: Pasterov zavod) i Instituta za transfuziju krvi Srbije, daje Institut „Batut“.

Usaglašenost plana rada zdravstvene ustanove sa naknadom iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika utvrđuje filijala.

Usaglašenost plana rada Instituta „Batut“ i plana rada Pasterovog zavoda sa naknadom utvrđenom ovim pravilnikom utvrđuje Republički fond.

Član 8

Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje kadrovskog plana, koji donosi ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) u delu koji se odnosi na planirani kadar koji se finansira iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Republički fond, odnosno filijala sa zdravstvenom ustanovom ugovara broj i strukturu radnika, a najviše do planiranog kadra iz stava 1. ovog člana.

U slučaju izmene u broju i strukturi radnika iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova je obavezna da filijali, sa kojom je zaključila ugovor, dostavi podatke o promenama narednog dana od dana nastanka promene.

Informacije u vezi sa promenama podataka o ugovorenim radnicima iz stava 2. ovog člana filijala ažurira u elektronskoj formi narednog dana od dana dostavljanja uredne dokumentacije.

Član 9

Republički fond može, do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki, u smislu zakona kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, u cilju racionalnog trošenja sredstava, po ovlašćenju zdravstvene ustanove, u njeno ime i za njen račun, u skladu sa zakonom, sprovesti postupak javne nabavke za:

1) citostatike sa Liste lekova (Lista C – lekovi sa posebnim režimom izdavanja);

2) pegilovani interferon alfa i interferon beta;

3) ugradni materijal u vaskularnoj hirurgiji (graftovi i endovaskularni stent graftovi);

4) medicinska sredstva u karidohirurgiji (valvule, ringove, oksigenatore i stabilizatore);

5) medicinska sredstva u kardiologiji (stentovi, pejsmejkeri i defibrilatori);

6) intraokularna sočiva;

7) materijal za dijalizu;

8) balon katetere i setove za intraoperativno spašavanje krvi (autotransfuzioni setovi);

9) lekove za lečenje hemofilije;

10) antituberkulotike prve linije;

11) epoetine za osigurana lica na dijalizi;

12) lekove za biološku terapiju;

13) druga dobra i usluge koja nisu sadržana u tač. 1)-12) ovog stava, po ovlašćenju zdravstvene ustanove.

Ako zdravstvena ustanova ne ovlasti Republički fond da u njeno ime i za njen račun sprovede postupak javne nabavke zdravstvena ustanova dobra koja je nabavila fakturiše Republičkom fondu u visini nabavne cene, a najviše do cene koju je Republički fond postigao u sprovedenom postupku javne nabavke, u smislu stava 1. ovog člana.

Član 10

Do donošenja opšteg akta Republičkog fonda kojim se propisuje vrsta zdravstvenih usluga za koji se utvrđuje lista čekanja, zdravstvena ustanova je obavezna da sačini listu čekanja u skladu sa Objašnjenjem za praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama, broj 011-00-00018/04-03 od 7. aprila 2004. godine, sa dopunama broj 119-01-63/2010-02 od 18. maja 2011. i 16. juna 2011. godine, koje je doneo ministar, a koju zdravstvena ustanova dostavlja filijali do prvog u mesecu za taj mesec.

Član 11

Zdravstvena ustanova je dužna da, u skladu sa Zakonom, prioritetno zaključi ugovor sa Republičkim fondom za raspoložive kapacitete u pogledu prostora, opreme i kadrova, odnosno da prioritetno izvršava ugovorne obaveze prema Republičkom fondu, u odnosu na druga pravna i fizička lica sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvenih usluga.

III KRITERIJUMI I MERILA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ZDRAVSTVENOJ USTANOVI IZ PLANA MREŽE

1. Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou

Član 12

Kriterijum za utvrđivanje naknade za plate zdravstvenoj ustanovi je ugovoreni broj i struktura radnika, u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

Naknada za plate utvrđuje se na osnovu važećih propisa kojima su utvrđeni obračun i isplata plata zaposlenih u javnim službama.

Osnov za utvrđivanje naknade za plate za 2013. godinu su iskazana potrebna sredstva zdravstvenih ustanova za novembar mesec 2012. godine sa projekcijom na godišnji nivo i sa predviđenom dinamikom rasta plata za 2013. godinu.

Usklađivanje u toku ugovornog perioda vrši se saglasno važećim propisima kojim se reguliše obračun i isplata plata zaposlenih u javnim službama i izmenama u broju i strukturi ugovorenih radnika iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika.

Izuzetno, zavodima za hitnu medicinsku pomoć, naknada utvrđena u stavu 3. ovog člana uvećava se za troškove uloženog rada za zaposlene angažovane na zameni ugovorenih radnika, koji zbog ograničene radne sposobnosti utvrđene propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i na radnim mestima sa povećanim rizikom, u skladu sa propisima kojima se uređuju bezbednost i zaštita zdravlja na radu, nisu u mogućnosti da obavljaju određenu vrstu posla iz plana rada zdravstvene ustanove.

Član 13

Kriterijum za utvrđivanje naknade za prevoz na rad i sa rada je ugovoreni broj radnika iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, koji koriste prevoz.

Osnov za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi kod koje je cena prevoza uvećana u poslednjem kvartalu 2012. godine, naknada iz stava 2. ovog člana uvećava se za projektovani rast na godišnjem nivou.

Usklađivanje utvrđene naknade iz stava 2. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu obračunskih rashoda zdravstvene ustanove za ove namene po konačnom obračunu za 2012. godinu i obračunskih rashoda u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 14

Kriterijum za utvrđivanje naknade za lekove zdravstvenoj ustanovi je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 15

Kriterijum za utvrđivanje naknade za sanitetski i medicinski potrošnji materijal je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 16

Kriterijum za utvrđivanje naknade za materijalne i ostale troškove je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu umanjena za iznos sredstava za otpremnine i jubilarne nagrade obuhvaćenih Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize obračunskih rashoda za 2012. godinu (bez otpremnina i jubilarnih nagrada), analize obračunskih rashoda u toku 2013. godine (bez otpremnina i jubilarnih nagrada) i posebno na osnovu prenetih sredstava Republičkog fonda zdravstvenim ustanovama za otpremnine, jubilarne nagrade i druga davanja ugovorenim radnicima iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike za 2013. godinu.

Član 17

Planirana sredstva za participaciju utvrđuju se u visini sredstava utvrđenih Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu naplaćene participacije zdravstvene ustanove za 2012. godinu.

Član 18

Zdravstvenoj ustanovi se, pored naknade za lekove iz člana 14. ovog pravilnika, priznaju i sredstva, po osiguranom licu, za lekove oktreotid i lanreotid za medicinske indikacije neuroendokrini karcinom i tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize, ukoliko se terapija pruža u toj zdravstvenoj ustanovi.

Član 19

Kriterijum za utvrđivanje naknade za energente je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu obračunskih rashoda zdravstvene ustanove za ove namene po konačnom obračunu za 2012. godinu i obračunskih rashoda u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 20

Zavodima za hitnu medicinsku pomoć, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, energente i materijalne i ostale troškove utvrđuje se prema Predračunu sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade za lekove i sanitetski i medicinski potrošni materijal vrši se prema utrošku ovih dobara u 2013. godini, a usklađivanje naknade za energente i materijalne i ostale troškove usklađuje se saglasno članu 16. stav 2. i članu 19. stav 2. ovog pravilnika.

Član 21

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na primarnom nivou, kod koje su u toku 2012. godine uvećana sredstva po osnovu uvođenja nove metode ili proširenja kapaciteta, u naknadu za 2013. godinu uključuju se sredstva za ove namene na godišnjem nivou.

Zdravstvenim ustanovama kod kojih dođe do uvođenja novih metoda u lečenju tokom 2013. godine, naknada za lekove i medicinska sredstva povećava se najviše do procenjenih troškova, odnosno do visine troškova za te namene koji se ne mogu izmiriti iz ugovorene naknade.

Ako zdravstvena ustanova uvodi novu metodu koja nije obuhvaćena planom rada, neophodno je da izvrši izmenu u planu rada po postupku utvrđenom u članu 7. ovog pravilnika.

Član 22

Ako zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou u svom sastavu ima apoteku, naknada za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti utvrđuje se u skladu sa odredbama ovog pravilnika iz pododeljka – 1.2. Apoteka.

Zdravstvenoj ustanovi koja u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, ishranu pacijenata i dijalizni materijal i lekove za dijalizu utvrđuje se po kriterijumima koji su za ove namene utvrđeni za zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa.

Naknada za ishranu iz stava 2. ovog člana obuhvata i ishranu osiguranih lica na dijalizi.

Usklađivanje naknade iz stava 3. ovog člana u ugovornom periodu vršiće se na način kao kod ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa.

1.1. Naknada za stomatološke zdravstvene usluge

Član 23

Kriterijumi za utvrđivanje naknade domu zdravlja za stomatološke zdravstvene usluge za 2013. godinu su:

1) ugovoreni kadar, u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika;

2) naknada za plate za ugovoreni kadar, u skladu sa članom 12. stav 2. ovog pravilnika;

3) naknada za prevoz utvrđena kao proizvod broja ugovorenog kadra i proseka troškova za ovu namenu po ugovorenom radniku zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi iz Priloga 1. ovog pravilnika;

4) naknada za ostale direktne i indirektne troškove koja obuhvata:

– sredstva za lekove, utvrđena u visini procentualnog učešća ove naknade u ukupnoj naknadi (kumulativno za plate, prevoz i lekove) zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa iz Priloga 1. ovog pravilnika,

– sredstva za sanitetski i medicinski potrošni materijal, materijalne i ostale troškove, utvrđuju se na način iz alineje prve ove tačke.

Usklađivanje naknade iz tač. 2) i 3) ovog člana vrši se u skladu sa čl. 12. i 13. ovog pravilnika.

Član 24

Zavodu za stomatologiju Kragujevac, naknada po namenama utvrđuje se u skladu sa članom 23. ovog pravilnika, a uključuje i sredstva za plate i prevoz ugovorenog nemedicinskog kadra, koji je utvrđen u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

Zdravstvenoj ustanovi sa područja AP Kosovo i Metohija, koja obavlja stomatološku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, okvirna sredstva za 2013. godinu utvrđuju se prema broju i strukturi kadra, kao i za 2012. godinu.

Sredstva za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i materijalne i ostale troškove zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se u skladu sa članom 23. ovog pravilnika.

Zavodima za zdravstvenu zaštitu radnika, koji pružaju stomatološke usluge na primarnom nivou, koji su i u 2012. godini imale utvrđenu okvirnu naknadu za stomatološku zdravstvenu zaštitu, okvirna sredstva za 2013. godinu utvrđuju se u visini procenjene fakturisane realizacije stomatoloških usluga pruženih osiguranim licima za 2012. godinu.

Ostalim zdravstvenim ustanovama koje pružaju stomatološke zdravstvene usluge na primarnom nivou naknada se utvrđuje u skladu sa članom 23. ovog pravilnika.

Zdravstvenoj ustanovi iz člana 23. i člana 24. st. 1, 2. i 5. ovog pravilnika, naknada za materijalne i ostale troškove obuhvata ostale naknade i primanja ugovorenim radnicima, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, za koje se sredstva obezbeđuju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a usklađuje se u skladu sa članom 16. stav 2. ovog pravilnika.

Cene stomatoloških usluga, koje pružaju zdravstvene ustanove iz čl. 23. i 24. ovog pravilnika, utvrđuju se opštim aktom Republičkog fonda.

1.2. Apoteka

Član 25

Ugovor sa apotekom zaključuje se radi snabdevanja osiguranih lica lekovima koji se mogu propisivati i izdavati na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i određenim vrstama pomagala u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda.

Ugovor sa apotekom iz stava 1. ovog člana zaključuje se na osnovu:

1) Liste lekova koju utvrđuje Republički fond;

2) nabavne cene leka koja ne može biti viša od cene leka utvrđene Listom lekova;

3) troškova prometa na malo za izdate lekove u iznosu 12% koji se obračunavaju na veleprodajnu cenu leka;

4) nabavne cene pomagala koja ne može biti viša od najvišeg iznosa naknade za pomagalo koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 7.);

5) troškova prometa na malo za izdata pomagala u iznosu od 4% koji se obračunavaju na nabavnu cenu pomagala.

Izuzetno od stava 2. tačka 3) ovog člana, za lekove na lekarski recept koji se koriste za lečenje HIV infekcije, Republički fond priznaje troškove prometa na malo od 6% na veleprodajnu cenu leka.

Pored cena za izdate lekove i pomagala priznaje se i porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Apotekama na području AP Kosovo i Metohija naknada se utvrđuje u skladu sa kriterijumima iz čl. 12. i 13. ovog pravilnika, kao i naknada za materijalne i ostale troškove, na nivou Predračuna sredstava za 2012. godinu.

Član 26

Apoteka obezbeđuje potrebnu količinu i asortiman lekova sa Liste lekova i određenu vrstu pomagala za osigurana lica Republičkog fonda, uz obezbeđenje zaliha u skladu sa zakonom.

Član 27

Apoteka je u obavezi da izda lek koji je propisan na lekarskom receptu.

Izuzetno, u slučaju da apoteka ne raspolaže lekom propisanim na lekarski recept, apoteka može izdati drugi lek kao zamenu, istog generičkog sastava, iste ili niže cene, ako lekar izričito nije napisao da se izda samo propisani lek.

Član 28

Ugovor sa apotekom za snabdevanje lekovima i određenim pomagalima svih osiguranih lica, zaključuje filijala na čijem je području sedište apoteke.

Ako apoteka u svom sastavu ima ogranke i jedinice za izdavanje gotovih lekova, ugovor se zaključuje za pružanje usluga od strane svih ogranaka i jedinica za izdavanje gotovih lekova u sastavu apoteke.

Član 29

Apoteka koja zaključuje ugovor sa Republičkim fondom obezbeđuje tehničke i organizacione pretpostavke za elektronsku komunikaciju i razmenu podataka sa informacionim sistemom Republičkog fonda.

Apoteka je u obavezi da u periodu važenja ugovora prati promene u tehničkom uputstvu i da ih blagovremeno implementira u svoj informacioni sistem.

Detaljni tehnički uslovi koji podrazumevaju opise formata elektronskih faktura i šifarnika, logiku kontrola i svih drugih vidova elektronske komunikacije objavljuje se na internet stranici Republičkog fonda.

Član 30

Način fakturisanja i način plaćanja usluga, utvrđuju se ugovorom.

2. Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou

Član 31

Naknada za plate i dodatke na plate zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou utvrđuje se u skladu sa članom 12. ovog pravilnika.

Zdravstvenoj ustanovi se utvrđuje naknada za prevoz na rad i sa rada za ugovoreni broj radnika, u skladu sa članom 13. ovog pravilnika.

Član 32

Kriterijum za utvrđivanje naknade za lekove u zdravstvenoj ustanovi je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 33

Kriterijum za utvrđivanje naknade za sanitetski i medicinski potrošnji materijal je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 34

Naknada za materijalne troškove i ostale troškove utvrđuje se u skladu sa članom 16. ovog pravilnika.

Član 35

Planirana sredstva za participaciju utvrđuju se u skladu sa članom 17. ovog pravilnika.

Član 36

Naknada za troškove energenata utvrđuje se u skladu sa članom 19. ovog pravilnika.

Član 37

Kriterijum za utvrđivanje naknade za krv i labilne produkte od krvi je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize utrošaka iskazanih u fakturama u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom, u skladu sa naknadama za obradu krvi i komponenti krvi, koje su utvrđene opštim aktom Republičkog fonda.

Član 38

Naknade za implantate u ortopediji – endoproteze, ostali ugradni materijal u ortopediji, implantate u kardiohirurgiji, kardiologiji, vaskularnoj hirurgiji i za ostali ugradni materijal, utvrđuje se u visini naknade za ove namene utvrđene Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Naknade iz stava 1. ovog člana usklađuju se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 39

Kriterijumi za utvrđivanje naknade za dijalizni materijal i lekove za dijalizu (osim epoetina) su:

1) broj lica na dijalizi i broj dijaliza po vrsti, u mesecu septembru 2012. godine, prema podacima Instituta „Batut“;

2) cena dijaliznog materijala, po vrstama dijaliza uključujući i kućne dijalize, utvrđena opštim aktom Republičkog fonda;

3) učešće dijaliza (po vrstama) u ukupnom broju dijaliza;

4) preparati gvožđa za parenteralnu primenu – po cenama i indikacijama iz Liste lekova.

Član 40

Kriterijum za utvrđivanje naknade za lekove koji se koriste za lečenje hemofilije, naknade za citostatike sa Liste lekova, naknade za lekove sa C liste za koje Republički fond sprovodi postupak javne nabavke, je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 41

Naknada za ishranu u zdravstvenoj ustanovi, utvrđuje se u visini naknade za ove namene za 2012. godinu.

Naknada iz stava 1. ovog člana usklađuje se u toku ugovornog perioda sa obračunskim rashodom iz konačnog obračuna za 2012. godinu i procenom obračunskih rashoda za 2013. godinu, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 42

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou kod koje su u toku 2012. godine uvećana sredstva po osnovu uvođenja nove metode ili proširenja kapaciteta, u naknadu za 2013. godinu uključuju se sredstva za ove namene na godišnjem nivou.

Zdravstvenim ustanovama kod kojih dođe do uvođenja novih metoda u lečenju, naknada za lekove i medicinska sredstva povećava se u visini procenjenih troškova i planiranog obima rada, odnosno do visine troškova za te namene koje ne mogu izmiriti iz ugovorene naknade.

Ako zdravstvena ustanova u toku 2013. godine uvede novu metodu koja nije obuhvaćena planom rada, neophodno je da izvrši izmenu u planu rada po postupku utvrđenom članom 7. ovog pravilnika.

Član 43

Zdravstvenoj ustanovi iz Plana mreže koja obavlja stomatološku zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, naknada za rad utvrđena je po kriterijumima za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost na tercijarnom nivou, do donošenja normativa od strane ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

2.1. Obezbeđivanje naknade, pored naknade utvrđene predračunom, za određene vrste zdravstvenih usluga

Član 44

Za pruženu uslugu „koronarografija – kateterizacija“ i uslugu „koronarografija – kateterizacija i primarna perkutana koronarna intervencija u akutnom infarktu miokarda“, kod lečenja akutnog infarkta miokarda, zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuju sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, po cenama koje utvrđuje Republički fond.

Za pruženu uslugu „koronarografija – kateterizacija i primarna perkutana koronarna intervencija u akutnom infarktu miokarda“ zdravstvenoj ustanovi se posebno priznaje i vrednost ugradnog materijala (stenta) po ceni koja ne može biti viša od cene koja je ugovorena sa izbaranim ponuđačem u postupku poslednje javne nabavke koju je sproveo Republički fond.

Član 45

Za pruženu uslugu u oblasti lečenja neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem, zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuju sredstva pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, u visini naknade koju utvrđuje Republički fond.

Član 46

Kod pružanja dijagnostičke usluge pozitronske emisione tomografije – PET, zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, u visini stvarnih troškova radiofarmaka iskazanih u fakturi zdravstvene ustanove.

Član 47

Za pruženu uslugu lečenja akutnog ishemijskog moždanog udara trombolitičkom terapijom u prvih 48 sati, zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuju sredstva pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, po ceni koju utvrđuje Republički fond.

Član 48

Zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuju sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, u visini stvarnih troškova iskazanih u fakturi zdravstvene ustanove za lekove i medicinska sredstva za:

1) transplantaciju bubrega, jetre i kostne srži;

2) endovaskularno lečenje intrakranijalnih aneurizmi;

3) lečenje obolelih od fenilketonurije;

4) lečenje cistične fibroze;

5) perkutanu vertebroplastiku;

6) za ambulantno lečenje osiguranih lica rezistentnih na klasične depo antipsihotike (risperidon injekcije sa produženim dejstvom).

Član 49

Za pruženu uslugu eksplantacije organa radi transplatacije, zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, u visini naknade koju utvrđuje Republički fond.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, koja u skladu sa zakonom obavlja poslove transplatacije ćelija i tkiva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada stvarnih troškova nabavke i uvoza ćelija i tkiva radi pružanja usluga transplatacije.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada u visini stvarnih troškova za zdravstvene usluge „pretraga registra davalaca matičnih ćelija hematopoeze sa proširenim HLA testiranjem (1. faza)“ i „dodatna potvrdna testiranja kod odabranih davalaca matičnih ćelija hematopoeze (2. faza).“

Član 50

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, koja je specijalizovana za pružanje zdravstvene zaštite deci i kojoj Predračunom sredstava za 2013. godinu nisu utvrđena sredstva za materijal za dijalizu i lekove za dijalizu, obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, za troškove dijaliznog materijala i lekova za dijalizu.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, kojoj Predračunom sredstava nisu utvrđena sredstva za materijal za dijalizu i lekove za dijalizu, obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, za troškove dijaliznog materijala i lekova za dijalizu, kod pružanja usluga dijalize osiguranim licima kod kojih u toku lečenja dođe do akutnog otkazivanja bubrega.

Sredstva za dijalizni materijal iz stava 1. i 2. ovog člana obezbeđuju se u visini nabavne cene, a najviše do visine cena utvrđenih opštim aktom Republičkog fonda, a za lekove za dijalizu u visini nabavne cene, a najviše do cena utvrđenih Listom lekova.

Član 51

Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada za lekove koji nisu na Listi lekova, a koji se priznaju osiguranim licima, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje sadržaj, obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija za 2013. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada za nabavku osiguranim licima ventilatora za neinvazivnu ventilaciju za lečenje u kućnim uslovima.

Član 52

Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i Institutu za onkologiju Vojvodine, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada za pokriće troškova upućivanja zaposlenih u tim zdravstvenim ustanovama u Zdravstveni centar Kladovo zbog pružanja usluga zračne terapije, na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Institutu za onkologiju i kliničkom centru, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuju se sredstva u visini stvarnih troškova organizacije rada mobilnog mamografa za rano otkrivanje tumora dojke, a najviše do visine troškova i po strukturi koji se utvrđuju ugovorom između Republičkog fonda i zdravstvene ustanove.

Zdravstvene ustanove iz stava 2. ovog člana, koje pružaju usluge mobilne mamografije, su u obavezi da sačine detaljan plan rada mobilnog mamografa (raspored po mestima gde će vršiti preglede i broj osiguranih lica koja će biti obuhvaćena pregledom). Mišljenje na plan rada zdravstvene ustanove daje Institut „Batut“.

Član 53

Za zdravstvene usluge iz čl. 44-52. ovog pravilnika obezbeđuje se naknada na osnovu dostavljene fakture po osiguranom licu.

Za određene zdravstvene usluge, za koje se naknada priznaje pored sredstava utvrđenih predračunom, koje se pruže angažovanjem zdravstvenih radnika u dopunskom radu, visina naknade za izvršene usluge uvećava se za vrednost rada stručnog tima koji je angažovan u dopunskom radu, a na osnovu posebnog ugovora koji se zaključuje između Republičkog fonda, odnosno filijale i zdravstvene ustanove.

3. Zdravstvena ustanova specijalizovana za produženu rehabilitaciju

Član 54

Ugovor sa zdravstvenom ustanovom specijalizovanom za produženu rehabilitaciju zaključuje se za pružanje usluga specijalizovane produžene rehabilitacije, kao i bolničkog lečenja sa onom zdravstvenom ustanovom za koju je pružanje usluga bolničkog lečenja predviđeno Planom mreže.

Ugovor za usluge iz stava 1. ovog člana zaključuje filijala na čijem se području nalazi sedište zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost specijalizovane produžene rehabilitacije za sva osigurana lica.

Pored usluga iz stava 1. ovog člana, filijala može ugovoriti pružanje ambulantno-polikliničkih usluga koje se ne obezbeđuju po vrsti i/ili obimu u drugim zdravstvenim ustanovama na području filijale.

Član 55

Kriterijum za utvrđivanje naknade za stacionarnu rehabilitaciju, zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju, je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu fakturisane vrednosti za 2012. godinu i fakturisane vrednosti tokom 2013. godine, za realizovani broj bolesničkih dana u okviru posteljnog fonda utvrđenog Planom mreže.

Naknada za ambulantno-polikliničke usluge utvrđuje se u visini ugovorene naknade za ove namene za 2012. godinu.

Naknada za bolničko lečenje obezbeđuje se na način i iz sredstava predviđenih za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, a obuhvata i sredstva za ambulantno-polikliničke usluge pružene osiguranom licu za vreme bolničkog lečenja.

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju koja pruža zdravstvene usluge lečenja karcinoma štitne žlezde priznaju se, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2013. godinu, troškovi radioaktivnog izotopa u visini stvarnih troškova.

Planirana sredstva za participaciju utvrđuju se u visini sredstava utvrđenih Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 6. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu naplaćene participacije zdravstvene ustanove za 2012. godinu.

4. Zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja

Član 56

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja utvrđuje se naknada za:

1) usluge mikrobiologije, parazitologije i virusologije (po uputu izabranog lekara i/ili internom uputu zdravstvene ustanove);

2) usluge epidemiologije i poslove u vezi sa sprovođenjem obavezne imunizacije;

3) poslove i zadatke iz oblasti socijalne medicine.

Kriterijum za utvrđivanje naknade za usluge, poslove i zadatke iz stava 1. ovog člana je Predračun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2012. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi kojoj je u 2012. godini utvrđena naknada za troškove energenata u postupku upravljanja medicinskim otpadom, naknada za ovu namenu se utvrđuje na nivou predračunskih sredstava za 2012. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, ugovorena naknada za 2013. godinu utvrđuje se u visini predračunskih sredstava za 2012. godinu i za troškove laboratorijskog materijala za usluge mikrobiologije, i usklađivaće se u toku 2013. godine

Poslove u vezi sa sprovođenjem imunizacije zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja vrši u skladu sa opštim aktom kojim se uređuje imunizacija i način zaštite lekovima koji je doneo ministar (u daljem tekstu: Pravilnik o imunizaciji).

Naknade iz ovog člana usklađuju se u toku ugovornog perioda sa projektovanom vrednošću fakturisane realizacije za 2013. godinu, a najviše do sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

5. Ostale zdravstvene ustanove iz Plana mreže

Član 57

Ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti virusologije, vakcina i imunobioloških preparata, sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost transfuzije krvi i zdravstvenom ustanovom koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita, vrši obaveznu obdukciju umrlih lica na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, zaključuje filijala na čijem području se nalazi sedište zdravstvene ustanove, za sva osigurana lica Republičkog fonda, radi obezbeđivanja zdravstvenih usluga koje nisu ugovorene sa drugim zdravstvenim ustanovama.

Član 58

Naknada za zdravstvene ustanove iz člana 57. ovog pravilnika utvrđuje se, za vrstu i broj usluga iz plana rada zdravstvene ustanove, u visini fakturisane vrednosti usluga pruženih osiguranim licima u 2012. godini, a za zdravstvene ustanove za transfuziju krvi i u visini utroška medicinskih sredstava (setova i filtera) i krvi za ambulantnu transfuziju.

Zdravstvenoj ustanovi za transfuziju krvi utvrđuje se naknada za obradu krvi i komponenti krvi u visini fakturisane vrednosti za utrošenu krv za lečenje osiguranih lica u drugim zdravstvenim ustanovama, a po cenama koje su utvrđene opštim aktom Republičkog fonda.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana usklađuje se u toku ugovornog perioda sa projektovanom vrednošću fakturisane realizacije za 2013. godinu, a najviše do sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 59

Filijala na čijem području se nalazi sedište Pasterovog zavoda, zaključuje sa tom zdravstvenom ustanovom ugovor radi pružanja zdravstvenih usluga i sprovođenja poslova i zadataka iz delokruga rada antirabične stanice, na nivou primarne zdravstvene zaštite, za područje južno-bačkog okruga.

IV UGOVARANJE SA USTANOVOM SOCIJALNE ZAŠTITE

Član 60

Ugovor sa ustanovom socijalne zaštite zaključuje filijala na čijem je području sedište ustanove socijalne zaštite, radi obezbeđivanja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima Republičkog fonda smeštenim u toj ustanovi.

Član 61

Naknada za plate ustanovi socijalne zaštite utvrđuje se u skladu sa članom 12. st. 1, 2. i 4. ovog pravilnika, za broj i strukturu zdravstvenih radnika koji pružaju usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a najviše za broj i strukturu utvrđene normativom kadra.

Naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal ustanovi socijalne zaštite utvrđuje se na nivou sredstava utvrđenih Predračunom sredstava za ustanove socijalne zaštite za 2012. godinu.

V UGOVARANJE SA DAVAOCEM ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJI NIJE U PLANU MREŽE

Član 62

Ugovor sa davaocem zdravstvenih usluga koji nije u Planu mreže može se zaključiti pod uslovom da se radi o zdravstvenim uslugama koje po obimu i /ili vrsti nije moguće obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova iz Plana mreže.

U postupku ocene opravdanosti zaključivanja ugovora, radi obezbeđivanja zdravstvenih usluga iz stava 1. ovog člana, Republički fond pribavlja mišljenje Instituta „Batut“.

Ugovor sa davaocem zdravstvenih usluga iz stava 1. ovog člana zaključuje se primenom cena pojedinačnih zdravstvenih usluga koje utvrđuje Republički fond ili za izvršenje programa za određeni broj usluga iskazanih po službama i organizacionim jedinicama za potrebe osiguranih lica.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje filijala na čijem se području nalazi sedište davaoca zdravstvenih usluga.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ugovor sa apotekom koja nije u Planu mreže zaključuje se pod istim uslovima pod kojim se zaključuju ugovori sa apotekama iz Plana mreže, u skladu sa odredbama čl. 25-31. ovog pravilnika.

Član 63

Davaocu zdravstvenih usluga, koji nije u Planu mreže, naknada za zdravstvene usluge maksilofacijalne hirurgije utvrđuje se po namenama kao i za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost na tercijarnom nivou.

Član 64

Izuzetno od člana 62. stav 3. ovog pravilnika, zavodu za zaštitu zdravlja radnika (u daljem tekstu: ZZZR) naknada za pružanje zdravstvene zaštite osiguranim licima utvrđuje se na isti način kao drugim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa.

Na ZZZR shodno se primenjuju odredbe člana 8. ovog pravilnika.

Član 65

Plan rada ZZZR mora biti usaglašen sa planiranom naknadom za rad.

Usaglašenost plana rada sa planiranom naknadom za rad, ceni filijala na čijem je području sedište ZZZR uz prethodno mišljenje Instituta „Batut“.

VI OBEZBEĐIVANJE CENTRALIZOVANOG SNABDEVANJA VAKCINAMA I IMUNOBIOLOŠKIM PREPARATIMA

Član 66

Radi realizacije objedinjenog plana imunizacije, Republički fond obezbeđuje sredstva za finansiranje i sprovođenje centralizovanog snabdevanja vakcinama i imunobiološkim preparatima (osim za antirabičnu zaštitu) zdravstvenih ustanova na području Republike, na osnovu ugovora koji Republički fond zaključuje sa Institutom „Batut“.

Član 67

Republički fond zaključuje sa Pasterovim zavodom ugovor radi sprovođenja kontinuirane nabavke i distribucije vakcina protiv besnila i humanog antirabičnog imunoglobulina (seruma) zdravstvenim ustanovama – antirabičnim stanicama na području Republike Srbije.

Nabavku vakcina i seruma iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

VII SNABDEVANJE OSIGURANIH LICA MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA

Član 68

Republički fond obezbeđuje snabdevanje osiguranih lica medicinsko-tehničkim pomagalima, koja su utvrđena opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje pravo na medicinsko-tehnička pomagala, do visine sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Najviši iznosi naknada za medicinsko-tehnička pomagala (koje ne izdaje apoteka) koja se obezbeđuju osiguranim licima na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđene su u pregledu medicinsko-tehničkih pomagala koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo (Prilog 8.).

Spisak usluga održavanja medicinsko-tehničkih pomagala odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 9.).

VIII ZAKLJUČIVANJE POSEBNIH UGOVORA

Član 69

Republički fond može da zaključi poseban ugovor sa zdravstvenom ustanovom za izvođenje „pilot projekta“ pod uslovima:

– da ministarstvo nadležno za poslove zdravlja prethodno da saglasnost zdravstvenoj ustanovi za izvođenje „pilot projekta“ za tekuću godinu,

– da ministarstvo nadležno za poslove zdravlja da ocenu, mišljenje i ciljeve za sprovođenje „pilot projekta“,

– da zdravstvena ustanova dostavi ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i Republičkom fondu izveštaj o rezultatima sprovedenog „pilot projekta“ iz prethodne godine, ukoliko je isti bio ugovoren i sproveden.

Ugovor se može zaključiti po kriterijumima koji se definišu u skladu sa elementima koji su utvrđeni u „pilot projektu“ za tekuću godinu za koju se „pilot projekat“ sprovodi.

IX KONTROLA IZVRŠAVANJA ZAKLJUČENIH UGOVORA

Član 70

Republički fond, odnosno filijala, u skladu sa Zakonom i opštim aktima Republičkog fonda, vrši kontrolu pravilnosti izvršavanja zaključenog ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga, kao i zakonitog i namenskog korišćenja finansijskih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja prenetih davaocu zdravstvenih usluga za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava osiguranih lica.

X FAKTURISANJE, NAČIN PLAĆANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA I KONAČAN OBRAČUN NAKNADE

1. Fakturisanje i način plaćanja zdravstvenih usluga

Član 71

Ugovorom sa davaocem zdravstvenih usluga, po pravilu, utvrđuje se plaćanje zdravstvenih usluga otkupom plana rada u okviru sredstava utvrđenih predračunom.

Za određene vrste zdravstvenih usluga ili u određenim slučajevima predviđenim ovim pravilnikom, plaćanje se može vršiti sredstvima pored sredstava utvrđenih predračunom sredstava, a u okviru sredstava utvrđenih Finansijskim planom Republičkog fonda, po cenama pojedinačnih zdravstvenih usluga, paušalno, po cenama – naknadama koje utvrđuje Republički fond i na drugi način utvrđen ugovorom, po dinamici utvrđenoj ugovorom.

Član 72

Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu u formi koju je utvrdio Republički fond, za pružene zdravstvene usluge, na način i po dinamici utvrđene ugovorom.

Član 73

Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu za pružene zdravstvene usluge, pojedinačno za svako osigurano lice kod kojeg je nastupila bolest, povreda ili smrt, koji su prouzrokovani korišćenjem motornog vozila, u tuči, nesprovođenjem mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu (povreda na radu ili profesionalna bolest) i drugim slučajevima koji su predviđeni Zakonom kao osnov za pokretanja postupka za naknadu štete Republičkom fondu.

Član 74

Davalac zdravstvenih usluga dužan je da od osiguranog lica naplati propisani iznos učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite.

Član 75

U toku godine Republički fond, odnosno filijala može davaocu zdravstvenih usluga, u skladu sa zaključenim ugovorom, prema dinamici ostvarenih prihoda, obezbediti sredstva putem avansa.

Opravdanost zahteva iz stava 1. ovog člana prethodno ceni filijala sa kojom je davalac zdravstvenih usluga zaključio ugovor.

2. Obračun pripadajuće naknade zdravstvenoj ustanovi iz Plana mreže

Član 76

Obračun pripadajućih naknada po zaključenom ugovoru vrši filijala koja je zaključila ugovor sa zdravstvenom ustanovom, po isteku kalendarskog tromesečja kumulativno za protekli period od početka godine i po isteku godine kao konačan godišnji obračun.

Obračun sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se za šest meseci i po konačnom obračunu, na osnovu:

1) ocene izvršenja plana rada zdravstvene ustanove koju daje filijala iz stava 1. ovog člana, uz prethodno pribavljeno mišljenje zdravstvene ustanove nadležne za poslove javnog zdravlja;

2) izvršenih i fakturisanih zdravstvenih usluga, izdatih lekova na recept, pomagala i ostalih preuzetih obaveza;

3) ostvarivanja Finansijskog plana za godinu za koju su zaključeni ugovori;

4) Izveštaja o kontroli izvršavanja ugovornih obaveza.

Obračun sredstava iz stava 1. ovog člana za devet meseci vrši se na osnovu parametara iz stava 2. tač. 2), 3) i 4) ovog člana.

Član 77

Naknada utvrđena ugovorom zdravstvenoj ustanovi umanjuje se za iznos naplaćene participacije, kao učešće osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite iskazanih u fakturi zdravstvene ustanove.

Ugovorena naknada za 2013. godinu zdravstvenoj ustanovi umanjuje se za sve iznose refundiranih sredstava osiguranim licima od strane filijale koje su izvršene zbog neosnovane naplate zdravstvenih usluga od strane zdravstvene ustanove ili neizvršavanja ugovorenih usluga od strane zdravstvene ustanove u roku koji je utvrđen opštim aktom Republičkog fonda, a što je imalo za posledicu plaćanje zdravstvene usluge drugoj zdravstvenoj ustanovi od strane osiguranog lica.

Ugovorena naknada zdravstvenoj ustanovi umanjuje se na osnovu izvršene kontrole izvršavanja ugovornih obaveza u skladu sa Zakonom i opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje način i postupak vršenja kontrole i izvršavanja zaključenih ugovora.

Član 78

Ukupna naknada zdravstvenoj ustanovi je naknada na osnovu zaključenog ugovora, koja obuhvata naknadu utvrđenu Predračunom sredstava za 2013. godinu i naknadu koja se obezbeđuje pored sredstava utvrđenih predračunom, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Konačnim obračunom zdravstvenoj ustanovi iz Priloga 1. ovog pravilnika, osim za stomatološku delatnost, utvrđuje se ukupna naknada i to za:

1) plate i naknade plata (osim naknada koje se ne izmiruju iz ove namene) – u visini kontrolisanih isplaćenih sredstva za ovu namenu ugovorenim radnicima u skladu sa članom 12. ovog pravilnika (sa pripadajućim porezima i doprinosima), iz prenetih sredstava Republičkog fonda, a najviše do visine ugovorenih sredstava za plate i naknade plata.

Za zaposlene angažovane na zameni ugovorenih radnika u smislu člana 12 stav 5. ovog pravilnika, priznaje se naknada iz člana 12. stav 2. ovog pravilnika.

2) prevoz zaposlenih na posao i sa posla – u visini isplaćenih sredstava za prevoz sa obračunatim porezima za ugovoreni broj radnika iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, koji koriste prevoz za dolazak i odlazak sa rada, a najviše do visine ugovorenih sredstava za ovu namenu utvrđenu zdravstvenoj ustanovi zaključenim ugovorom;

3) troškove energenata – u visini kontrolisanih vrednosti ovih troškova iskazanih u primljenim fakturama u zdravstvenoj ustanovi, a najviše u visini ugovorenih sredstava za ove namene;

4) ishranu bolesnika – u visini kontrolisanih vrednosti ovih troškova iskazanih u primljenim fakturama u zdravstvenoj ustanovi, a najviše u visini ugovorenih sredstava za ovu namenu;

5) naknadu za materijalne troškove i ostale troškove u visini obračunskih rashoda zdravstvene ustanove za materijalne troškove i ostale troškove, a najviše do visine ugovorenih sredstava;

6) lekove u zdravstvenoj ustanovi, sanitetski i medicinski potrošni materijal, krv i komponente krvi – u visini vrednosti utrošaka u fakturama zdravstvene ustanove, najviše do ugovorenih sredstava;

7) citostatike sa Liste lekova i lekove za hemofiliju, lekove sa Liste C za koje Republički fond sprovodi postupak javne nabavke, u visini utrošaka iskazanih fakturama, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda;

8) implantate u ortopediji – endoproteze, ostali ugradni materijal u ortopediji, ugradni materijal u kardiohirurgiji, stentove, pace makere i elektrode, graftove, ostali ugradni materijal – u visini vrednosti utrošaka iskazanih u fakturama zdravstvene ustanove;

9) materijal za dijalizu i lekove za dijalizu (osim epoetina) priznaju se u visini utrošaka iskazanih u fakturi. Cene utrošenog materijala za dijalizu priznaju se u visini postignutoj u postupku javne nabavke, a najviše do cena utvrđenih odlukom o cenama materijala za dijalizu;

10) sredstva za lekove, medicinska sredstva i sredstva za ostale namene koja su zdravstvenoj ustanovi ovim pravilnikom utvrđena iznad naknade određene Predračunom sredstava za 2012. godinu, priznaju se u visini vrednosti ispostavljenih faktura po osiguranom licu, odnosno u visini stvarnih troškova ili po cenama kako je to definisano ovim pravilnikom.

Konačnim obračunom apoteci se utvrđuje ukupna naknada u visini fakturisane vrednosti po namenama.

Na teret sredstava zdravstvenog osiguranja zdravstvena ustanova ne može prikazati rashode koji su izvršeni u zdravstvenoj ustanovi, a nisu neposredno vezani sa izvršenjem zdravstvenih usluga osiguranim licima iz plana rada zdravstvenim ustanovama.

Član 79

Domu zdravlja se konačnim obračunom priznaje ukupna naknada za stomatološke usluge za 2013. godinu i to:

1) plate i naknade plata – u skladu sa članom 78. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika,

2) prevoz – u skladu sa članom 78. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika,

3) ostali direktni i indirektni troškovi (lekovi u zdravstvenoj ustanovi, sanitetski i medicinski potrošni materijal i materijalni i ostali troškovi) – najviše do visine ugovorene naknade za ovu namenu.

Ako je ukupna fakturisana vrednost za izvršene stomatološke usluge u 2013. godini, manja od ukupne ugovorene naknade, naknada za ostale direktne i indirektne troškove se srazmerno umanjuje za procenat neizvršenih zdravstvenih usluga.

Zdravstvenoj ustanovi sa područja AP Kosovo i Metohija naknada za stomatološke usluge utvrđuje se u visini ugovorene naknade.

Zdravstvenoj ustanovi iz člana 24. stav 5. ovog pravilnika, konačnim obračunom za 2013. godinu, naknada se utvrđuje u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Zdravstvenoj ustanovi iz člana 24. stav 4. ovog pravilnika, okvirna sredstva za stomatološke usluge priznaju se u visini fakturisane vrednosti za 2013. godinu.

Član 80

Zdravstvenoj ustanovi iz člana 57. ovog pravilnika, ugovorena naknada za 2013. godinu priznaje se u visini ispostavljenih faktura za pružene zdravstvene usluge osiguranim licima, najviše do nivoa ugovorene naknade.

Član 81

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju, naknada za stacionarnu rehabilitaciju i naknada za ambulantno-polikliničke usluge priznaje se u visini vrednosti ispostavljenih faktura, a najviše do ugovorenih sredstava za ove namene za realizovani broj b.o. dana u okviru posteljnog fonda utvrđenog Planom mreže.

Naknada za ambulantno-polikliničke usluge priznaje se u visini vrednosti ispostavljenih faktura, a najviše do ugovorenog iznosa sredstava.

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju, naknada za bolničko lečenje priznaje se u skladu sa članom 78. ovog pravilnika.

Član 82

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja kod koje je iznos fakturisane vrednosti za mikrobiologiju iznad ugovorene naknade za ovu namenu priznaje se srazmeran iznos fakturisane vrednosti iznad ugovorene naknade do ukupnog iznosa za ovu namenu koji je utvrđen predračunom sredstava.

Član 83

Institutu „Batut“ i Pasterovom zavodu utvrđuje se naknada za vakcine u visini vrednosti preuzetih i dokumentovanih isporuka, u skladu sa ugovorom zaključenim sa ovim zdravstvenim ustanovama.

Član 84

U toku godine zdravstvena ustanova može vršiti promenu namene:

1) sredstava za lekove u zdravstvenoj ustanovi u korist sredstava za sanitetski i medicinski potrošni materijal;

2) sredstava za sanitetski i medicinski potrošni materijal u korist sredstava za lekove u zdravstvenoj ustanovi;

Sredstva za lekove u zdravstvenoj ustanovi i sredstva za sanitetski i medicinski potrošni materijal iz stava 1. ovog člana ne sadrže sredstva za lekove i sanitetski i medicinski potrošni materijal koji se nabavljaju u postupku javne nabavke koji sprovodi Republički fond.

Zdravstvena ustanova može vršiti promenu namene sredstava pod uslovom da nije bilo nenamenskog trošenja sredstava, na način iz stava 1. ovog člana, uz pisanu saglasnost filijale sa kojom je zaključila ugovor, a najviše do iznosa prenetih sredstava.

Član 85

Konačan obračun naknade zdravstvenoj ustanovi sprovodi filijala koja je zaključila ugovor u roku koji je utvrdila u dogovoru sa zdravstvenom ustanovom, a u okviru roka za izradu završnog računa zdravstvene ustanove.

Na konačan obračun zdravstvena ustanova može staviti prigovor, narednog dana od dana dostavljanja, o čemu odlučuje filijala po hitnom postupku i o konačnom predlogu obaveštava zdravstvenu ustanovu.

Po okončanju postupka konačnog obračuna, filijala i zdravstvena ustanova zaključuju aneks ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite za 2013. godinu.

Član 86

Ako zdravstvena ustanova ostvari uštede u postupku javne nabavke lekova i fakturiše Republičkom fondu vrednost lekova najviše do ugovorene vrednosti za te namene i po cenama koje su niže od cena utvrđenih Listom lekova, ima pravo na stimulativni deo u visini 60% vrednosti uštede koji može koristiti za materijalne i ostale troškove.

Za iznos stimulacije uvećava se priznata naknada po sprovedenom konačnom obračunu za 2013. godinu za ostale troškove.

Član 87

Zavod za hitnu medicinsku pomoć i zdravstvene ustanove sa područja AP Kosovo i Metohija naknadu utvrđenu ugovorom pravdaju fakturom o izvršenim uslugama u visini obračunate naknade za plate, prevoz i indirektne troškove, a najviše do ugovorene naknade.

Zdravstvenoj ustanovi, iz stava 1. ovog člana, troškovi za lekove i medicinska sredstva priznaju se u visini stvarnih troškova, a najviše do ugovorenog iznosa.

3. Obračun pripadajuće naknade davaocu zdravstvenih usluga koji nije u Planu mreže

Član 88

Davaocu zdravstvenih usluga koji nije u Planu mreže, pripadajuća ugovorena naknada utvrđuje se u visini ispostavljenih faktura za pružene usluge osiguranim licima, do visine ugovora.

Izuzetno davaocu zdravstvenih usluga iz čl. 63. i 64. ovog pravilnika, pripadajuća ugovorena naknada utvrđuje se u skladu sa članom 78. ovog pravilnika po naknadama koje su ugovorene.

XI IZMENE UGOVORA

Član 89

Ugovorne strane imaju pravo da pokrenu inicijativu za izmenu zaključenog ugovora.

Ako postupak za izmenu ugovora pokreće davalac zdravstvenih usluga, obrazloženu inicijativu dostavlja Filijali sa kojom je zaključio ugovor, koja inicijativu za izmenu ugovora dostavlja Direkciji Republičkog fonda sa svojim obrazloženim mišljenjem i analizom.

U slučaju prihvatanja inicijative iz stava 2. ovog člana, sa davaocem zdravstvenih usluga zaključuje se ugovor o izmeni ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 90

Za organizacione jedinice zdravstvenih ustanova, koje u toku 2013. godine, promene pravni status (pripajanjem, odvajanjem ili podelom), odnosno koje se konstituišu kao novi pravni subjekti upisom u sudski registar, naknada se utvrđuje na osnovu kriterijuma iz ovog pravilnika, a prema tipu zdravstvene ustanove.

Visinu naknade, kao osnov za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama iz stava 1. ovog člana, utvrđuje filijala, po sprovedenom obračunu za period za koji se ugovara zdravstvena zaštita, a do visine sredstava koja su pre statusne promene zdravstvenoj ustanovi utvrđena, po namenama, predračunom sredstava.

Na osnovu utvrđene naknade iz stava 2. ovog člana, filijala zaključuje sa novim pravnim subjektom ugovor, na osnovu koga će se izvršiti izmena u predračunu sredstava.

Član 91

Rok za zaključivanje ugovora po ovom pravilniku je 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 92

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog 1.

PREDRAČUN SREDSTAVA ZA 2013. GODINU

iznosi u 000 dinara

RB

Naziv ustanove

Plate i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla

Ostali indirektni troškovi

Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

Krv i labilni produkti od krvi

Sanitetski i medicinski potrošni i ugradni materijal

Naknada za dijalizni materijal i lekove za dijalizu (osim epoetina)

Ishrana bolesnika

Lekovi na recept i pomagala preko apoteka

Participacija

UKUPNA NAKNADA UMANJENA ZA PARTICIPACIJU

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Dom zdravlja Bačka Topola

200,735

5,313

39,458

4,501

 

6,229

 

275

132,247

28,046

360,712

2

Dom zdravlja Mali Iđoš

51,543

1,485

10,587

1,523

 

1,849

   

38,270

8,347

96,910

3

Dom zdravlja Subotica

458,528

14,299

83,588

15,321

 

13,660

     

10,419

574,977

4

Opšta bolnica Subotica

1,087,950

36,687

197,493

170,028

27,858

165,628

53,724

32,918

 

8,515

1,763,771

5

Apoteka Subotica

               

571,951

104,451

467,500

I

Subotica

1,798,756

57,784

331,126

191,373

27,858

187,366

53,724

33,193

742,468

159,778

3,263,870

6

Dom zdravlja Žitište

82,177

4,604

13,317

2,286

 

2,588

   

56,472

12,614

148,830

7

Dom zdravlja Novi Bečej

109,549

2,522

18,965

2,565

 

3,661

   

64,302

14,206

187,358

8

Dom zdravlja Sečanj

69,806

2,187

16,859

1,833

 

1,820

   

49,092

12,061

129,536

9

Dom zdravlja Nova Crnja

49,618

1,478

10,983

2,116

 

1,974

   

30,116

7,559

88,726

10

Dom zdravlja Zrenjanin

451,744

16,355

78,433

7,575

 

22,756

     

12,868

563,995

11

Opšta bolnica Zrenjanin

974,744

32,655

206,898

149,059

19,354

129,657

73,058

23,365

 

6,423

1,602,367

12

Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin

105,913

4,105

20,357

10,984

 

4,988

 

5,991

 

376

151,962

13

Apoteka Zrenjanin

               

516,563

96,695

419,868

II

Zrenjanin

1,843,551

63,906

365,812

176,418

19,354

167,444

73,058

29,356

716,545

162,802

3,292,642

14

Dom zdravlja Ada

86,595

2,947

14,205

1,968

 

2,852

   

63,812

13,981

158,398

15

Dom zdravlja Kanjiža

128,580

5,056

25,293

2,404

 

4,400

   

76,647

16,297

226,083

16

Dom zdravlja Novi Kneževac

77,000

2,242

15,016

2,113

 

2,372

 

3,212

36,547

6,342

132,160

17

Dom zdravlja Čoka

46,418

1,035

9,238

1,323

 

1,776

   

38,372

6,422

91,740

18

Dom zdravlja Senta

84,565

1,376

22,964

2,586

 

3,922

     

1,736

113,677

19

Apoteka Senta

               

104,230

17,661

86,569

20

Opšta bolnica Senta

337,199

8,156

63,226

43,654

5,509

43,446

4,897

13,496

 

2,256

517,327

21

Opšta bolnica Kikinda

476,372

14,755

84,603

51,938

7,301

50,894

54,845

14,685

 

2,127

753,266

22

Dom zdravlja Kikinda

188,830

3,063

30,038

7,114

 

6,387

     

4,026

231,406

23

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac

165,358

3,464

26,381

18,980

 

1,746

 

20,194

   

236,123

24

Apoteka Kikinda

               

229,178

40,652

188,526

III

Kikinda

1,590,917

42,094

290,964

132,080

12,810

117,795

59,742

51,587

548,786

111,500

2,735,275

25

Dom zdravlja Alibunar

104,607

3,330

18,455

3,420

 

3,731

   

59,129

13,817

178,855

26

Dom zdravlja Bela Crkva

81,355

1,848

15,350

2,820

 

3,083

   

63,885

15,443

152,898

27

Dom zdravlja Kovačica

111,102

2,692

20,288

3,861

 

4,434

   

81,417

20,867

202,927

28

Dom zdravlja Kovin

154,986

7,714

23,837

4,433

 

5,698

   

101,959

23,668

274,959

29

Dom zdravlja Opovo

52,302

2,473

10,682

1,371

 

1,762

   

26,614

6,404

88,800

30

Dom zdravlja Plandište

53,725

1,984

18,188

1,810

 

1,474

   

31,891

7,597

101,475

31

Opšta bolnica Vršac

449,593

14,820

62,752

57,905

4,189

48,233

36,442

14,678

 

2,538

686,074

32

Dom zdravlja Vršac

177,796

5,525

28,442

5,532

 

4,963

     

4,118

218,140

33

Dom zdravlja Pančevo

460,372

12,511

75,048

16,921

 

19,147

     

11,764

572,235

34

Opšta bolnica Pančevo

1,039,847

32,532

133,317

146,123

12,352

140,263

85,878

32,458

 

4,695

1,618,075

35

Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva

105,310

2,255

21,493

9,236

 

2,784

 

11,377

 

340

152,115

36

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac

365,719

11,794

91,969

30,403

 

4,027

 

49,753

 

209

553,456

37

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin

375,445

9,753

83,634

32,624

 

8,241

 

62,013

 

58

571,652

38

Apoteka Pančevo

               

501,937

95,508

406,429

39

Apoteka Vršac

               

231,025

45,330

185,695

IV

Pančevo

3,532,159

109,231

603,455

316,459

16,541

247,840

122,320

170,279

1,097,857

252,356

5,963,785

40

Dom zdravlja Apatin

135,649

1,673

33,170

4,688

 

5,666

   

99,757

21,905

258,698

41

Dom zdravlja Kula

204,548

3,910

34,614

6,785

 

8,351

   

161,523

32,755

386,976

42

Dom zdravlja Odžaci

175,931

6,645

35,310

5,687

 

6,642

 

1,547

128,155

24,757

335,160

43

Dom zdravlja Sombor

320,854

9,832

48,883

7,344

 

14,505

     

7,953

393,465

44

Opšta bolnica Sombor

1,069,495

41,965

203,704

200,651

16,646

137,703

59,817

40,143

 

6,065

1,764,059

45

Apoteka Sombor

               

372,927

72,876

300,051

V

Sombor

1,906,477

64,025

355,681

225,155

16,646

172,867

59,817

41,690

762,362

166,311

3,438,409

46

Dom zdravlja Bač

60,503

2,238

15,579

1,666

 

2,375

   

49,955

11,349

120,967

47

Dom zdravlja Bačka Palanka

257,185

6,158

38,777

13,643

 

10,588

41,010

628

209,850

55,401

522,438

48

Dom zdravlja Bački Petrovac

51,315

2,973

9,623

1,320

 

2,261

   

50,451

11,992

105,951

49

Dom zdravlja Beočin

65,676

2,508

13,843

1,653

 

2,528

   

57,559

15,627

128,140

50

Dom zdravlja Bečej

176,741

5,939

33,047

3,962

 

6,164

   

120,138

29,389

316,602

51

Dom zdravlja Žabalj

100,858

3,154

16,404

3,237

 

3,590

   

66,572

13,503

180,312

52

Dom zdravlja Srbobran

66,447

2,700

12,132

1,648

 

3,005

   

51,721

12,395

125,258

53

Dom zdravlja Temerin

92,092

2,494

15,351

2,915

 

4,197

   

105,247

28,352

193,944

54

Dom zdravlja Titel

59,296

2,245

10,930

1,607

 

2,268

   

37,477

8,592

105,231

55

Dom zdravlja Novi Sad

1,129,958

35,535

134,747

20,497

 

53,593

     

46,633

1,327,697

56

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

252,313

7,763

47,130

1,927

 

2,170

       

311,303

57

Dom zdravlja Vrbas

188,389

6,228

27,610

5,023

 

7,062

     

3,681

230,631

58

Opšta bolnica Vrbas

472,656

12,554

75,760

67,389

11,301

80,936

41,091

18,060

 

2,343

777,404

59

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

87,031

2,851

12,147

46,650

 

3,410

 

5,848

 

2,467

155,470

60

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

498,203

20,638

207,616

573,523

3,910

113,865

 

30,631

 

2,491

1,445,895

61

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

534,901

21,722

186,011

146,837

2,535

136,510

 

37,983

 

612

1,065,887

62

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

593,612

21,607

284,694

89,531

7,776

634,221

 

35,012

 

12,154

1,654,299

63

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

733,452

35,700

126,886

183,771

3,354

116,983

2,963

27,017

   

1,230,126

64

Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad

74,769

1,319

9,191

224

 

3,165

     

405

88,263

65

Klinički centar Vojvodine Novi Sad

2,783,592

96,003

739,664

903,975

48,448

885,472

94,687

109,535

 

14,022

5,647,354

66

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

32,701

1,286

4,497

   

1,469

     

364

39,589

67

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

57,835

1,432

5,343

528

 

1,692

       

66,830

68

Apoteka Novi Sad

               

1,432,031

277,706

1,154,325

69

Apoteka Vrbas

               

182,854

37,809

145,045

70

Vojnomedicinski centar Novi Sad

68,521

2,309

22,279

6,566

 

12,630

3,974

6,162

 

414

122,027

VI

Novi Sad

8,438,046

297,356

2,049,261

2,078,092

77,324

2,090,154

183,725

270,876

2,363,855

587,701

17,260,988

71

Dom zdravlja Inđija

228,078

8,207

38,664

6,223

 

10,498

   

159,743

38,952

412,461

72

Dom zdravlja Pećinci

89,533

5,521

19,900

2,509

 

2,898

   

56,747

15,125

161,983

73

Dom zdravlja Ruma

262,368

8,009

48,019

8,382

 

9,756

 

387

199,073

49,382

486,612

74

Dom zdravlja Irig

44,341

1,643

9,946

1,270

 

1,925

   

30,788

6,343

83,570

75

Dom zdravlja Stara Pazova

283,547

8,843

52,312

9,014

 

10,398

23,794

245

191,980

45,888

534,245

76

Dom zdravlja Šid

171,851

4,966

28,768

4,274

 

5,985

   

110,456

22,588

303,712

77

Dom zdravlja Sremska Mitrovica

318,257

12,899

46,811

9,416

 

8,523

     

5,087

390,819

78

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

845,716

31,228

120,045

117,164

8,490

121,564

94,891

25,593

 

5,950

1,358,741

79

Apoteka Sremska Mitrovica

               

301,940

61,635

240,305

VII

Sr. Mitrovica

2,243,691

81,316

364,465

158,252

8,490

171,547

118,685

26,225

1,050,727

250,950

3,972,448

80

Dom zdravlja Bogatić

148,839

3,027

19,668

4,896

 

4,631

     

2,073

178,988

81

Dom zdravlja Ljubovija

91,781

1,149

16,459

3,502

 

2,645

 

2,957

 

2,005

116,488

82

Dom zdravlja Loznica

278,097

5,764

44,022

12,364

 

10,154

     

6,687

343,714

83

Dom zdravlja Krupanj

70,465

919

7,627

2,880

 

2,203

     

822

83,272

84

Dom zdravlja Mali Zvornik

56,076

1,283

8,453

2,006

 

1,726

     

736

68,808

85

Opšta bolnica Loznica

723,345

15,413

104,488

102,755

15,583

72,587

56,797

21,416

 

5,058

1,107,326

86

Dom zdravlja Vladimirci

72,015

2,392

10,276

3,194

 

2,211

     

1,326

88,762

87

Dom zdravlja Koceljeva

64,845

1,503

10,034

2,336

 

1,702

     

874

79,546

88

Dom zdravlja Šabac

428,440

7,846

56,779

16,338

 

11,017

     

8,979

511,441

89

Opšta bolnica Šabac

1,034,133

16,883

151,880

153,023

7,980

129,957

79,072

35,366

 

8,640

1,599,654

90

Apoteka Loznica

               

373,813

63,364

310,449

91

Apoteka Šabac

               

665,173

109,673

555,500

VIII

Šabac

2,968,036

56,179

429,686

303,294

23,563

238,833

135,869

59,739

1,038,986

210,237

5,043,948

92

Dom zdravlja Ub

103,446

3,054

16,926

3,454

 

3,918

     

2,080

128,718

93

Dom zdravlja Valjevo

289,215

8,727

45,981

11,097

 

9,032

     

4,667

359,385

94

Dom zdravlja Osečina

46,113

629

11,411

1,745

 

1,736

     

549

61,085

95

Dom zdravlja Ljig

48,710

813

10,478

1,784

 

1,859

     

1,243

62,401

96

Dom zdravlja Mionica

48,952

865

10,546

1,851

 

1,849

     

554

63,509

97

Zdravstveni centar Valjevo

1,197,995

26,958

197,993

138,923

14,870

169,331

77,489

34,130

 

10,124

1,847,565

98

Apoteka Valjevo

               

631,949

101,058

530,891

99

Dom zdravlja Lajkovac

71,558

3,243

10,085

2,140

 

2,299

     

1,687

87,638

IX

Valjevo

1,805,989

44,289

303,420

160,994

14,870

190,024

77,489

34,130

631,949

121,962

3,141,192

100

Dom zdravlja „Smederevo“

356,749

8,592

55,563

14,039

 

9,519

     

12,290

432,172

101

Opšta bolnica Smederevo

734,121

14,745

94,418

99,563

4,788

89,122

57,113

12,107

 

7,538

1,098,439

102

Opšta bolnica „Stefan Visoki“ Smederevska Palanka

544,424

16,608

72,125

73,604

7,197

49,784

40,168

11,024

 

2,298

812,636

103

Apoteka Smederevska Palanka

               

168,874

34,377

134,497

104

Apoteka Smederevo

               

429,390

73,154

356,236

105

Apoteka Velika Plana

               

135,441

22,091

113,350

106

Dom zdravlja Velika Plana

177,398

4,211

25,150

5,096

 

6,479

     

2,614

215,720

107

Dom zdravlja Smederevska Palanka

232,201

6,968

26,945

6,410

 

7,693

     

3,023

277,194

X

Smederevo

2,044,893

51,124

274,201

198,712

11,985

162,597

97,281

23,131

733,705

157,385

3,440,244

108

Dom zdravlja Veliko Gradište

94,922

2,631

13,431

2,584

 

3,046

     

2,438

114,176

109

Dom zdravlja Žagubica

90,287

1,975

11,107

2,787

 

2,269

3,853

91

 

1,369

111,000

110

Dom zdravlja Golubac

60,695

2,754

8,577

1,282

 

1,284

     

1,353

73,239

111

Dom zdravlja Kučevo

77,587

2,596

10,143

3,484

 

2,692

     

1,801

94,701

112

Dom zdravlja Malo Crniće

44,851

2,389

8,080

1,913

 

1,553

     

1,675

57,111

113

Dom zdravlja Požarevac

426,081

8,552

57,943

11,028

 

12,769

     

7,829

508,544

114

Opšta bolnica Požarevac

844,453

17,573

101,250

116,003

15,507

113,933

82,026

46,534

 

7,226

1,330,053

115

Dom zdravlja Žabari

66,040

3,405

10,725

1,550

 

1,677

     

1,304

82,093

116

Zdravstveni centar Petrovac

330,438

8,509

47,119

24,178

1,873

17,104

 

3,937

 

6,648

426,510

117

Apoteka Požarevac

               

704,100

137,675

566,425

XI

Požarevac

2,035,354

50,384

268,375

164,809

17,380

156,327

85,879

50,562

704,100

169,318

3,363,852

118

Dom zdravlja Kragujevac

599,813

15,154

65,246

23,043

 

28,212

     

14,384

717,084

119

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

172,615

2,730

25,494

1,197

 

1,097

     

421

202,712

120

Dom zdravlja Batočina

69,931

1,143

9,052

2,155

 

2,203

     

1,166

83,318

121

Dom zdravlja Knić

64,910

2,948

11,142

2,297

 

2,611

     

1,527

82,381

122

Dom zdravlja Lapovo

44,586

853

7,340

1,394

 

1,335

     

541

54,967

123

Dom zdravlja Rača

60,320

1,848

8,934

1,751

 

1,772

     

1,117

73,508

124

Dom zdravlja Topola

102,737

3,903

15,902

2,257

 

3,019

     

2,607

125,211

125

Zdravstveni centar Aranđelovac

437,359

13,249

57,491

28,882

1,831

51,117

11,956

13,095

 

9,456

605,524

126

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac

181,639

4,314

28,060

4,595

 

6,210

     

6,579

218,239

127

Klinički centar Kragujevac

2,077,687

49,885

451,150

821,746

40,783

565,571

114,229

73,235

 

11,474

4,182,812

128

Apoteka Kragujevac

               

1,180,880

201,335

979,545

129

Apoteka Aranđelovac

               

196,440

38,468

157,972

XII

Kragujevac

3,811,597

96,027

679,811

889,317

42,614

663,147

126,185

86,330

1,377,320

289,075

7,483,273

130

Dom zdravlja Despotovac

162,911

3,902

27,023

3,502

 

4,937

 

1,815

80,650

19,559

265,181

131

Dom zdravlja Svilajnac

155,997

3,502

31,553

6,409

 

4,280

9,073

731

82,137

22,883

270,799

132

Dom zdravlja Ćuprija

161,799

2,740

24,293

4,647

 

5,014

   

93,459

20,029

271,923

133

Opšta bolnica Ćuprija

829,573

13,843

104,930

105,184

8,006

110,044

131,179

28,262

 

6,138

1,324,883

134

Dom zdravlja Rekovac

63,944

1,452

12,881

1,828

 

2,332

   

25,876

5,689

102,624

135

Dom zdravlja Jagodina

295,089

3,844

54,795

11,737

 

13,087

     

6,606

371,946

136

Opšta bolnica Jagodina

540,076

5,622

87,213

72,197

5,125

75,263

 

18,275

 

3,494

800,277

137

Apoteka Jagodina

               

361,808

67,157

294,651

138

Zdravstveni centar Paraćin

357,455

5,723

40,151

33,979

5,340

42,294

 

9,057

 

4,242

489,757

139

Dom zdravlja Paraćin

175,055

3,389

25,167

8,788

 

5,432

     

4,815

213,016

140

Apoteka Paraćin

               

187,778

35,736

152,042

XIII

Jagodina

2,741,899

44,017

408,006

248,271

18,471

262,683

140,252

58,140

831,708

196,348

4,557,099

141

Zdravstveni centar Bor

811,372

9,956

101,941

62,917

3,972

69,446

20,948

15,920

 

11,331

1,085,141

142

Dom zdravlja Majdanpek

123,221

3,481

19,597

3,359

 

4,669

     

2,924

151,403

143

Opšta bolnica Majdanpek

90,400

2,886

17,292

8,473

673

4,432

8,727

2,229

 

557

134,555

144

Zdravstveni centar Negotin

525,284

5,433

83,658

49,210

3,920

32,295

17,103

9,308

 

7,929

718,282

145

Zdravstveni centar Kladovo

370,459

4,425

77,638

37,969

1,365

23,466

9,230

8,308

 

2,764

530,096

146

Apoteka Bor

               

572,988

114,704

458,284

XIV

Bor

1,920,736

26,181

300,126

161,928

9,930

134,308

56,008

35,765

572,988

140,209

3,077,761

147

Dom zdravlja Boljevac

82,628

1,551

13,473

2,907

 

2,335

     

1,614

101,280

148

Zdravstveni centar Knjaževac

397,476

8,703

49,001

19,305

1,961

28,738

 

5,692

 

4,709

506,167

149

Zdravstveni centar Zaječar

918,859

22,531

118,316

105,636

7,027

117,357

49,804

15,074

 

8,019

1,346,585

150

Apoteka Zaječar

               

628,081

108,078

520,003

XV

Zaječar

1,398,963

32,785

180,790

127,848

8,988

148,430

49,804

20,766

628,081

122,420

2,474,035

151

Zdravstveni centar Užice

3,299,446

79,963

540,042

282,877

30,033

352,855

90,942

65,329

 

30,978

4,710,509

152

Apoteka Užice

               

1,117,746

185,073

932,673

XVI

Užice

3,299,446

79,963

540,042

282,877

30,033

352,855

90,942

65,329

1,117,746

216,051

5,643,182

153

Zdravstveni centar Čačak

1,582,391

48,724

228,670

154,222

13,689

165,434

58,531

26,976

 

21,597

2,257,040

154

Dom zdravlja Gornji Milanovac

190,797

4,966

34,419

7,355

 

5,113

     

4,087

238,563

155

Opšta bolnica Gornji Milanovac

333,251

9,863

43,867

37,833

2,782

34,670

 

9,134

 

3,814

467,586

156

Apoteka Čačak

               

677,396

121,428

555,968

157

Apoteka Gornji Milanovac

               

191,121

36,177

154,944

XVII

Čačak

2,106,439

63,553

306,956

199,410

16,471

205,217

58,531

36,110

868,517

187,103

3,674,101

158

Dom zdravlja Raška

138,300

2,261

27,163

6,403

 

4,918

 

969

 

2,458

177,556

159

Zdravstveni centar Kraljevo

1,332,785

23,522

210,749

141,673

12,366

151,474

57,058

23,756

 

16,465

1,936,918

160

Dom zdravlja Vrnjačka Banja

127,856

4,015

27,031

5,635

 

5,236

     

3,261

166,512

161

Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja

67,965

1,901

12,939

4,092

 

1,231

 

2,717

 

345

90,500

162

Apoteka Kraljevo

               

723,832

141,139

582,693

XVIII

Kraljevo

1,666,906

31,699

277,882

157,803

12,366

162,859

57,058

27,442

723,832

163,668

2,954,179

163

Dom zdravlja Trstenik

197,047

5,480

34,710

7,119

 

7,118

     

6,046

245,428

164

Zdravstveni centar Kruševac

1,527,268

44,286

214,393

164,139

10,204

150,144

83,161

20,689

 

19,652

2,194,632

165

Dom zdravlja Aleksandrovac

117,513

1,816

25,423

6,009

 

4,834

 

816

 

2,459

153,952

166

Dom zdravlja Varvarin

73,657

1,163

13,284

3,546

 

3,051

     

1,637

93,064

167

Dom zdravlja Ćićevac

45,621

626

12,058

1,841

 

1,614

     

963

60,797

168

Apoteka Kruševac

               

914,683

149,550

765,133

169

Dom zdravlja Brus

98,480

1,885

21,192

3,835

 

2,960

 

660

 

1,253

127,759

XIX

Kruševac

2,059,586

55,256

321,060

186,489

10,204

169,721

83,161

22,165

914,683

181,560

3,640,765

170

Dom zdravlja Gadžin Han

54,001

3,209

8,654

1,629

 

1,733

     

568

68,658

171

Dom zdravlja Doljevac

78,149

3,316

10,254

3,275

 

2,942

   

21,081

3,431

115,586

172

Dom zdravlja Svrljig

80,991

1,550

11,371

1,798

 

2,740

     

959

97,491

173

Dom zdravlja Sokobanja

91,436

2,121

15,122

2,740

 

2,808

   

63,453

12,423

165,257

174

Dom zdravlja Niš

980,094

26,774

95,579

24,845

 

44,937

     

16,010

1,156,219

175

Dom zdravlja Merošina

66,962

4,476

10,311

2,605

 

2,094

     

1,176

85,272

176

Dom zdravlja Ražanj

50,501

3,583

8,362

2,086

 

1,524

     

774

65,282

177

Zdravstveni centar Aleksinac

416,238

15,769

54,667

24,031

4,765

25,086

 

6,452

 

5,065

541,943

178

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“, Niš

478,809

19,168

99,728

21,447

57

5,961

 

58,708

 

9

683,869

179

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

333,525

7,000

68,282

15,218

 

10,510

     

486

434,049

180

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

224,244

6,270

23,207

7,619

 

8,782

     

7,146

262,976

181

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

30,478

588

2,131

743

 

1,012

       

34,952

182

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš

47,978

1,414

4,576

1,120

 

2,311

     

896

56,503

183

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren“, Sokobanja

131,745

4,233

25,288

12,395

52

8,429

 

10,689

 

391

192,440

184

Klinički centar Niš

3,067,478

85,680

585,405

1,282,818

59,563

828,846

141,655

88,532

 

18,586

6,121,391

185

Klinika za stomatologiju Niš

175,090

3,386

12,463

5,522

42

5,935

 

171

 

252

202,357

186

Apoteka Niš

               

1,716,579

272,462

1,444,117

187

Vojna bolnica Niš

151,200

3,629

24,720

15,245

3,600

38,880

3,170

6,000

 

1,152

245,292

XX

Niš

6,458,919

192,166

1,060,120

1,425,136

68,079

994,530

144,825

170,552

1,801,113

341,786

11,973,654

188

Dom zdravlja Kuršumlija

123,474

1,538

23,175

7,027

 

4,428

7,270

1,229

 

1,607

166,534

189

Dom zdravlja Blace

85,174

1,014

12,243

2,930

 

2,441

     

1,357

102,445

190

Dom zdravlja Žitorađa

79,544

3,441

10,225

3,363

 

2,169

     

1,248

97,494

191

Dom zdravlja Prokuplje

215,201

6,550

39,852

8,202

 

7,317

     

4,313

272,809

192

Opšta bolnica Prokuplje

591,813

13,925

86,154

58,492

3,860

67,419

33,755

11,648

 

3,008

864,058

193

Apoteka Prokuplje

               

382,567

56,920

325,647

XXI

Prokuplje

1,095,206

26,468

171,649

80,014

3,860

83,774

41,025

12,877

382,567

68,453

1,828,987

194

Dom zdravlja Bela Palanka

91,351

1,924

17,374

3,223

 

2,425

   

44,531

7,455

153,373

195

Dom zdravlja Pirot

228,543

6,081

38,828

5,356

 

5,104

     

4,852

279,060

196

Opšta bolnica Pirot

621,374

14,938

94,064

72,694

5,918

87,314

42,653

13,459

 

3,620

948,794

197

Dom zdravlja Babušnica

75,397

2,003

16,152

1,888

 

2,398

     

811

97,027

198

Dom zdravlja Dimitrovgrad

88,324

1,972

14,605

2,616

 

2,187

 

618

 

1,042

109,280

199

Apoteka Pirot

               

339,204

53,665

285,539

XXII

Pirot

1,104,989

26,918

181,023

85,777

5,918

99,428

42,653

14,077

383,735

71,445

1,873,073

200

Dom zdravlja Bojnik

64,111

1,558

9,264

2,136

 

1,715

     

391

78,393

201

Dom zdravlja Leskovac

629,310

14,632

109,475

23,866

 

23,765

     

10,902

790,146

202

Dom zdravlja Vlasotince

154,527

1,779

28,177

5,202

 

5,385

     

1,770

193,300

203

Dom zdravlja Medveđa

86,097

1,911

12,392

1,738

 

1,288

     

970

102,456

204

Opšta bolnica Leskovac

1,182,293

19,629

134,318

170,955

10,537

186,406

68,318

35,057

 

4,834

1,802,679

205

Apoteka Leskovac

               

882,398

135,915

746,483

206

Dom zdravlja Lebane

124,743

858

14,991

3,974

 

3,523

     

1,795

146,294

XXIII

Leskovac

2,241,081

40,367

308,617

207,871

10,537

222,082

68,318

35,057

882,398

156,577

3,859,751

207

Zdravstveni centar Vranje

1,314,958

21,253

179,521

139,843

9,720

120,192

78,811

24,034

 

9,883

1,878,449

208

Dom zdravlja Bosilegrad

60,755

55

9,676

1,725

 

1,610

 

424

 

471

73,774

209

Dom zdravlja Bujanovac

288,834

5,457

33,103

7,147

 

5,342

     

2,170

337,713

210

Dom zdravlja Preševo

232,384

4,392

22,990

7,449

 

3,968

     

1,078

270,105

211

Dom zdravlja Vladičin Han

107,253

1,043

23,333

3,668

 

3,339

     

1,127

137,509

212

Zdravstveni centar Surdulica

287,239

2,444

37,073

18,786

1,662

21,957

 

5,043

 

1,487

372,717

213

Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica

81,953

818

19,643

6,857

 

3,271

 

5,109

 

171

117,480

214

Apoteka Vranje

               

630,105

99,023

531,082

215

Apoteka Bujanovac

               

141,876

19,314

122,562

XXIV

Vranje

2,373,376

35,462

325,339

185,475

11,382

159,679

78,811

34,610

771,981

134,724

3,841,391

216

Dom zdravlja Zvečan

159,122

1,961

19,419

2,149

 

3,915

       

186,566

217

Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica

1,566,223

13,476

177,174

45,520

7,711

52,400

21,101

14,681

   

1,898,286

218

Apoteka Kosovska Mitrovica

77,783

604

1,681

         

183,128

21,510

241,686

XXV

Kos. Mitrovica

1,803,128

16,041

198,274

47,669

7,711

56,315

21,101

14,681

183,128

21,510

2,326,538

219

Dom zdravlja Barajevo

120,147

6,408

20,581

5,125

 

3,712

21,489

383

 

1,474

176,371

220

Dom zdravlja Voždovac

510,393

21,631

67,552

10,327

 

25,438

     

18,144

617,197

221

Dom zdravlja Vračar

256,682

9,418

48,776

3,873

 

10,884

     

10,208

319,425

222

Dom zdravlja Grocka

337,493

15,847

47,099

8,516

 

11,545

     

8,116

412,384

223

Dom zdravlja Zvezdara

483,704

19,413

68,428

10,802

 

20,498

     

11,644

591,201

224

Dom zdravlja Zemun

637,418

28,140

96,521

19,113

 

30,459

     

26,181

785,470

225

Dom zdravlja Lazarevac

315,411

17,191

52,873

11,587

 

10,572

 

1,295

 

6,597

402,332

226

Dom zdravlja Mladenovac

216,292

11,031

35,626

5,692

 

8,399

     

5,722

271,318

227

Dom zdravlja Novi Beograd

646,696

27,948

96,632

11,161

 

33,069

     

29,198

786,308

228

Dom zdravlja Obrenovac

289,058

10,825

41,419

12,247

 

11,612

40,949

555

 

9,393

397,272

229

Dom zdravlja Palilula

576,117

23,741

79,121

12,200

 

29,072

     

21,971

698,280

230

Dom zdravlja Rakovica

337,752

14,689

37,770

7,597

 

16,418

     

11,758

402,468

231

Dom zdravlja Savski Venac

224,441

9,414

23,637

9,306

 

8,545

     

8,129

267,214

232

Dom zdravlja Sopot

102,438

5,604

19,487

2,458

 

3,222

     

1,272

131,937

233

Dom zdravlja Stari Grad

364,697

15,357

43,357

6,802

 

17,851

     

13,883

434,181

234

Dom zdravlja Čukarica

526,411

21,197

62,886

14,493

 

30,267

     

26,107

629,147

235

Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

143,916

7,836

24,634

12,116

423

6,340

48,670

6,789

 

557

250,167

236

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

164,097

8,215

36,841

1,021

 

1,683

 

6,797

 

55

218,599

237

Institut za neonatologiju

269,957

11,676

48,729

34,610

735

33,647

 

8,276

   

407,630

238

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“

344,402

17,145

68,015

60,313

476

64,237

 

9,836

 

1,687

562,737

239

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

915,763

32,575

132,980

4,600

 

5,900

       

1,091,818

240

Gradski zavod za kožno-venerične bolesti

68,595

2,414

6,890

231

 

3,371

     

558

80,943

241

Gradski zavod za gerontologiju

255,970

12,812

16,549

1,445

 

2,533

     

2,455

286,854

242

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu

178,084

7,653

19,935

2,877

 

9,564

     

4,603

213,510

243

Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju Lazarevac

92,263

4,986

29,412

9,418

826

6,582

76,761

6,116

 

745

225,619

244

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

150,571

6,051

17,522

1,962

 

2,945

 

1,012

   

180,063

245

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

137,445

5,386

18,346

2,036

 

3,813

   

10,726

8,279

169,473

246

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

147,348

7,404

23,183

2,454

 

2,223

 

14,277

 

145

196,744

247

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

143,795

4,734

19,943

7,431

 

1,737

 

5,884

   

183,524

248

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju

70,013

3,176

12,850

84

 

49

 

3,141

   

89,313

249

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“

682,685

32,846

138,893

89,445

18,827

577,653

 

45,018

 

12,253

1,573,114

250

Klinika za psihijatrijske bolesti „dr Laza Lazarević“

664,590

19,351

75,237

24,367

 

5,961

 

32,147

   

821,653

251

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“

593,957

26,466

321,412

144,840

26,979

690,852

 

29,926

 

11,788

1,822,644

252

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije 
„Dr Vukan Čupić“

891,436

37,504

223,678

191,415

4,774

219,563

 

41,203

 

190

1,609,383

253

Institut za mentalno zdravlje

295,469

9,278

37,843

5,219

 

5,954

 

13,395

 

2,176

364,982

254

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

790,841

38,474

241,565

1,297,405

4,124

145,985

 

27,952

 

97

2,546,249

255

Institut za reumatologiju

217,040

9,138

24,707

317,211

 

7,152

 

11,130

 

1,726

584,652

256

Klinika za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“

245,352

12,710

48,424

5,671

 

7,689

 

20,947

 

3,049

337,744

257

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

110,422

3,265

14,801

805

 

1,729

 

4,787

   

135,809

258

Univerzitetska dečja klinika

617,676

34,064

100,426

128,205

4,760

155,425

12,978

29,045

   

1,082,579

259

Ginekološko-akušerska klinika

664,672

28,088

143,806

79,815

3,883

79,168

 

20,699

 

1,023

1,019,108

260

Kliničko-bolnički centar „Bežanijska Kosa“

837,665

35,297

156,443

321,294

17,719

269,434

 

21,444

 

5,949

1,653,347

261

Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“

1,074,703

51,420

182,386

82,302

7,555

242,959

52,463

47,127

 

4,779

1,736,136

262

Kliničko-bolnički centar „Zemun“

1,169,512

47,443

174,062

179,289

31,482

293,913

59,321

37,975

 

3,255

1,989,742

263

Kliničko-bolnički centar „Zvezdara“

1,498,168

61,654

296,765

190,451

8,800

281,338

167,552

39,869

 

3,636

2,540,961

264

Klinički centar Srbije

7,126,009

277,992

1,846,720

2,584,371

146,479

2,532,452

80,051

424,957

 

28,504

14,990,527

265

Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“

103,930

2,902

16,417

73

 

300

 

6,112

 

134

129,600

266

Vojnomedicinska akademija

953,767

34,621

397,613

384,325

45,708

505,990

64,083

59,383

 

4,041

2,441,449

267

Apoteka Beograd

               

6,886,786

1,424,859

5,461,927

XXVI

Beograd

27,565,263

1,152,430

5,758,792

6,318,400

323,550

6,439,704

624,317

977,477

6,897,512

1,736,340

54,321,105

268

Zdravstveni centar Gnjilane

357,288

2,605

18,115

7,281

 

2,167

       

387,456

269

Apoteka Gnjilane

34,065

394

936

         

16,658

2,186

49,867

XXVII

Gnjilane

391,353

2,999

19,051

7,281

 

2,167

   

16,658

2,186

437,323

270

Dom zdravlja Gračanica, Priština

570,126

 

34,303

1,131

 

16,617

   

1,837

213

623,801

271

Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan

326,995

 

17,017

1,212

 

4,695

   

3,296

479

352,736

272

Dom zdravlja Kosovo Polje

146,880

 

10,692

829

 

1,147

   

4,101

601

163,048

273

Dom zdravlja Obilić

198,092

 

9,137

692

 

1,943

   

1,612

85

211,391

274

Dom zdravlja Štrpce

279,840

 

16,142

3,694

 

6,112

   

6,043

958

310,873

275

Kliničko-bolnički centar Priština

938,409

 

34,383

10,329

1,212

12,287

 

6,780

 

1,606

1,001,794

276

Zdravstveni centar Prizren

166,973

 

3,696

         

1,786

132

172,323

277

Apoteka Prizren

10,846

 

71

             

10,917

278

Dom zdravlja Dragaš

24,799

 

225

             

25,024

279

Zdravstveni centar Peć

123,464

 

3,643

         

1,490

217

128,380

280

Specijalna bolnica za plućne bolesti Peć

16,060

 

71

             

16,131

281

Apoteka Peć

6,286

 

71

             

6,357

282

Zdravstveni centar Đakovica

22,146

 

225

             

22,371

283

Dom zdravlja Istok

46,903

 

3,359

         

993

141

51,114

284

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Istok

20,208

 

181

             

20,389

285

Dom zdravlja Priština

358,614

 

1,869

             

360,483

286

Apoteka Priština

6,845

 

64

             

6,909

XXVIII

Gračanica

3,263,486

 

135,149

17,887

1,212

42,801

 

6,780

21,158

4,432

3,484,041

287

Opšta bolnica Novi Pazar

570,878

11,893

95,738

76,709

4,897

55,766

61,296

11,982

 

2,299

886,860

288

Dom zdravlja Novi Pazar

236,969

5,139

41,181

13,029

 

10,895

   

256,924

49,004

515,133

289

Dom zdravlja Tutin

162,841

1,539

27,238

7,611

 

5,166

12,557

1,200

67,678

11,791

274,039

XXIX

Novi Pazar

970,688

18,571

164,157

97,349

4,897

71,827

73,853

13,182

324,602

63,094

1,676,032

A

SVEGA

96,480,930

2,858,591

16,973,290

14,832,440

833,044

14,174,321

2,824,433

2,422,108

29,091,067

6,447,281

174,042,943

290

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja“ Aranđelovac

28,044

598

4,075

143

 

368

 

4,084

 

5

37,307

291

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“

11,326

210

1,740

   

405

 

1,667

 

15

15,333

292

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar

65,922

1,478

15,140

1,690

 

781

 

9,384

 

226

94,169

293

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“ Vrnjačka Banja

18,227

346

5,001

727

 

913

 

2,349

   

27,563

294

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“

153,691

1,714

18,274

8,250

 

8,000

 

11,528

 

840

200,617

295

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš

151,632

4,941

24,249

100,719

562

23,111

 

10,563

 

2,402

313,375

296

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“ – Čajetina

11,667

211

2,481

11

 

105

 

87

   

14,562

B

SVEGA RH

440,509

9,498

70,960

111,540

562

33,683

 

39,662

 

3,488

702,926

V

UKUPNO

96,921,439

2,868,089

17,044,250

14,943,980

833,606

14,208,004

2,824,433

2,461,770

29,091,067

6,450,769

174,745,869

297

ZZZR „ŽELEZNICE SRBIJE“

438,981

16,986

45,190

10,798

 

16,150

   

34,727

29,499

533,333

G

SVEGA ZU VAN PMZU

438,981

16,986

45,190

10,798

 

16,150

   

34,727

29,499

533,333

Sledeći

 

691

1,714

18,274

8,250

 

8,000

 

11,528

 

840

200,617

295

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš

151,632

4,941

24,249

100,719

562

23,111

 

10,563

 

2,402

313,375

296

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“ – Čajetina

11,667

211

2,481

11

 

105

 

87

   

14,562

B

SVEGA RH

440,509

9,498

70,960

111,540

562

33,683

 

39,662

 

3,488

702,926

V

UKUPNO

96,921,439

2,868,089

17,044,250

14,943,980

833,606

14,208,004

2,824,433

2,461,770

29,091,067

6,450,769

174,745,869

297

ZZZR „ŽELEZNICE SRBIJE“

438,981

16,986

45,190

10,798

 

16,150

   

34,727

29,499

533,333

G

SVEGA ZU VAN PMZU

438,981

16,986

45,190

10,798

 

16,150

   

34,727

29,499

533,333

Sledeći