Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Sl. glasnik RS br. 52/2012, 62/2012, 73/2012, 1/2013, 7/2013, 112/2014, 114/2014

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala (u daljem tekstu: pomagala), indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.

Ovim pravilnikom uređuju se i obrasci na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju prava na pomagala.

II VRSTE POMAGALA

Član 2

Pomagala utvrđena ovim pravilnikom, koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond (sa ili bez participacije), jesu:

 1. protetička sredstva (proteze);
 2. ortotička sredstva (ortoze);
 3. posebne vrste pomagala i sanitarne sprave;
 4. očna pomagala;
 5. slušna pomagala;
 6. pomagala za omogućavanje glasa i govora;
 7. stomatološke nadoknade.

Pod pojmom pomagala obuhvaćen je i potrošni materijal koji je neophodan za korišćenje pojedinih pomagala.

Pomagala iz stava 1. ovog člana su medicinska sredstva u skladu sa zakonom.

Sastavni deo ovog pravilnika je Lista pomagala (tabela 1) koja sadrži vrste pomagala, indikacije za propisivanje, učesnike u postupku propisivanja, rokove trajanja pomagala kao i delove pomagala sa kraćim rokovima trajanja.

Sastavni deo ovog pravilnika je i Šifarnik pomagala (tabela 2) koji sadrži, prema vrstama pomagala, šifre pomagala ili dela pomagala, delove, količine, definisane standarde izrade pomagala, pomagala koja se servisiraju, delove koji se menjaju, odnosno popravljaju.

III INDIKACIJE I STANDARD

Član 3

Indikacije za propisivanje pomagala čine: medicinska dijagnoza utvrđena u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti – Deseta revizija (u daljem tekstu: MKB 10), uzrast ili antropometrijske mere (telesna težina; telesna visina) osiguranog lica; broj pomagala koja se propisuju za određene vrste pomagala; stambeno-komunalni i drugi uslovi koji su od značaja za korišćenje i pravilnu primenu pojedinih pomagala (stambeni prostor, struja, voda, higijenski nivo, nivo mentalne očuvanosti, navika pušenja i sl).

Standarde kvaliteta pomagala čine: način izrade pomagala – serijski proizvedena pomagala, individualna izrada pomagala po meri, vrste materijala od kojih se izrađuju pomagala u celini ili delovi pomagala; broj pomagala; servisiranje pomagala ili dela pomagala u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja i drugi parametri, koji garantuju funkcionalnost pomagala.

Za pomagala iz člana 2. ovog pravilnika Republički fond opštim aktom određuje najviše cene.

IV NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA

 1. Propisivanje pomagala

Član 4

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagala koja su utvrđena Listom pomagala, na osnovu medicinske indikacije utvrđene za svako pojedino pomagalo u skladu sa ovim pravilnikom, i odgovarajuće medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije.

Osigurano lice ima pravo na pomagala koje propisuje izabrani lekar, odnosno lekar odgovarajuće specijalnosti na osnovu pregleda, utvrđenog zdravstvenog stanja i medicinskih indikacija i dr., u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Kada je za propisivanje pomagala potrebno mišljenje lekara odgovarajuće specijalnosti, odnosno mišljenje tri lekara odgovarajućih specijalnosti, takvo mišljenje ne može biti starije od 12 meseci.

Član 5

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagala iz člana 2. ovog pravilnika, na osnovu obrasca za propisivanje, održavanje i remont pomagala – „Obrazac OPP“ koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: obrazac OPP).

Obrazac iz stava 1. ovog člana važi 90 dana od dana izdavanja od strane lekara odgovarajuće specijalnosti, odnosno izabranog lekara.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, osigurano lice ostvaruje pravo na određena pomagala na osnovu lekarskog recepta „Obrazac LR-1“ (u daljem tekstu: lekarski recept) koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Obrazac lekarskog recepta za propisivanje pomagala iz stava 3. ovog člana, važi 30 dana od dana izdavanja od strane izabranog lekara.

Član 6

Za određene vrste pomagala koje su propisane u Listi pomagala iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika, lekarska komisija filijale Republičkog fonda prema sedištu zdravstvene ustanove u kojoj osigurano lice ima izabranog lekara daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala.

Ocena lekarske komisije iz stava 1. ovog člana koja je pozitivna sadrži i obaveštenje za osigurano lice, da se u roku od 30 dana od dana preuzimanja pomagala, ponovo javi lekaru specijalisti koji je propisao pomagalo radi provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, u slučajevima utvrđenim ovim pravilnikom.

Za određene vrste pomagala propisane u Listi pomagala za osigurana lica kod kojih je zdravstveno stanje takvo da se ne može očekivati bilo kakva promena zdravstvenog stanja – trajna stanja (urođeni nedostatak ekstremiteta, urođeni deformiteti, stanje posle amputacije ekstremiteta, kvadriplegija, paraplegija, cerebralna paraliza i sl), pomagala se prvi put propisuju na način propisan ovim pravilnikom, a svaki naredni put propisivanje se vrši bez ocene lekarske komisije, ako je Pravilnikom ocena lekarske komisije propisana kao uslov za odobravanje pomagala.

Pravo na pomagalo iz stava 1. ovog člana utvrđuje filijala Republičkog fonda koja je utvrdila svojstvo osiguranog lica (u daljem tekstu: matična filijala) overavanjem obrasca, osim za pojedina pomagala za koja nije predviđena overa filijale.

Ako osigurano lice ima izabranog lekara van područja matične filijale, lekarska komisija iz stava 1. ovog člana, dužna je da o svojoj oceni odmah obavesti matičnu filijalu.

Pravo na pomagalo utvrđeno ovim pravilnikom, za koje nije propisan postupak davanja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala u smislu stava 1. ovog člana, osiguranom licu utvrđuje matična filijala overavanjem obrasca.

Član 7

Osiguranom licu se, za određene vrste pomagala utvrđena ovim pravilnikom, overa obrasca vrši uz utvrđivanje obaveze vraćanja pomagala matičnoj filijali.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, overa obrasca vrši se uz revers – pismenu izjavu osiguranog lica ili lica koje je donelo obrazac na overu, da će pomagalo koje po overenom obrascu bude preuzeto, biti vraćeno matičnoj filijali u roku od 30 dana po prestanku potrebe za korišćenjem pomagala ili po isteku utvrđenog roka trajanja za pomagalo.

Izuzetno od stava 2. ovog člana koncentrator kiseonika, ventilator za neinvazivnu ventilaciju i spoljna portabilna insulinska pumpa vraća se zdravstvenoj ustanovi koja je izdala pomagalo osiguranom licu.

Ako je uzrok prestanka potrebe za korišćenjem pomagala smrt osiguranog lica, zakonski zastupnik ili naslednik osiguranog lica, dužan je da vrati pomagalo matičnoj filijali, osim pomagala za nadoknadu dela tela (proteze za gornje i donje ekstremitete) koja se ne vraćaju.

Pomagala za koja je utvrđena obaveza vraćanja posebno su obeležena u Listi pomagala.

 1. Rok važnosti obrasca za propisivanje pomagala

Član 8

Osigurano lice je dužno da u roku od 90 dana od dana propisivanja, isporučiocu preda obrazac koji za pojedina pomagala utvrđena ovim pravilnikom, mora biti prethodno overen u matičnoj filijali.

Ako osigurano lice u roku iz stava 1. ovog člana isporučiocu ne preda obrazac ili obrazac ne može da iskoristi iz bilo kog drugog razloga (gubitak obrasca, neupotrebljivost obrasca zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i slično), obavezno je da obnovi postupak propisivanja pomagala i Republičkom fondu dostavi neiskorišćen overen obrazac, a u slučaju gubitka obrasca pismenu izjavu da obrazac nije iskoristilo.

V ROK TRAJANJA POMAGALA

Član 9

Osiguranom licu se pomagalo daje na korišćenje prema utvrđenim rokovima trajanja, definisanim Listom pomagala, za svaku vrstu pomagala.

Rokovi trajanja pomagala utvrđuju se prema starosnoj dobi osiguranog lica i drugim kriterijumima datim u Listi pomagala, zavisno od vrste pomagala i iskazuju se u mesecima ili godinama, a kod pomagala koja se održavaju – u najmanjoj dužini trajanja.

Rokovi trajanja pomagala određeni ovim pravilnikom, računaju se od dana isporuke pomagala, koja po primljenom overenom obrascu mora biti izvršena u roku od 15 dana.

Propisivanje dela pomagala koji ima kraći rok trajanja od celog pomagala vrši se po skraćenom postupku.

Propisivanje pomagala po skraćenom postupku iz stava 4. ovog člana, vrši lekar specijalista odgovarajuće specijalnosti u skladu sa Listom pomagala bez mišljenja lekara specijaliste, a overu obrasca vrši matična filijala bez ocene lekarske komisije uz uslov da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti u skladu sa Pravilnikom.

Izuzetno od stava 5. ovog člana kod proteza za donje ekstremitete propisivanje dela pomagala koji ima kraći rok trajanja od celog pomagala vrši se u skladu sa članom 6. stav 1. ovog pravilnika.

VI ISPORUKA POMAGALA

Član 10

Osigurano lice u skladu sa ovim pravilnikom ostvaruje pravo na pomagala, delove pomagala, potrošni materijal za pojedina pomagala i održavanje pomagala kod pravnih i fizičkih lica – proizvođača pomagala, odnosno drugih pravnih i fizičkih lica koja imaju dozvolu za obavljanje prometa medicinskih sredstava; u apotekama sa kojima Republički fond ima zaključen ugovor, a za stomatološke nadoknade u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: isporučioci pomagala).

Isporučilac pomagala odgovoran je za kvalitet, bezbednost i efikasnost pomagala.

Isporučilac pomagala iz stava 1. ovog člana potrebno je da ima:

– rešenje Agencije za privredne registre o registraciji isporučioca kao privrednog subjekta,

– rešenje Ministarstva zdravlja da može da se bave proizvodnjom, odnosno prometom medicinskih sredstava i

– dozvolu Agencije za lekove i medicinska sredstva za upis pomagala u Registar medicinskih sredstava, osim apoteka i zdravstvenih ustanova koje delatnost obavljaju na osnovu zakona i imaju ugovor sa Republičkim fondom o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Republički fond, za potrebe obezbeđivanja osiguranom licu pomagala, delova pomagala i potrošnog materijala za pojedina pomagala zaključuje ugovore o isporuci pomagala sa isporučiocima iz stava 1. ovog člana, po cenama koje ne mogu biti veće od cena propisanih u skladu sa članom 3. stav 3. ovog pravilnika.

Ugovori iz stava 4. ovog člana zaključuju se po zahtevu isporučioca pomagala podnetog na osnovu javnog poziva.

Ugovori iz stava 4. ovog člana zaključuju se na period od tri godine.

Član 10a

Pomagala koja osiguranim licima Republički fond obezbeđuje na osnovu člana 10. ovog pravilnika, moraju da budu:

– proizvedena, održavana i upotrebljavana prema propisanim uslovima i za namenu za koju su proizvedena tako da ne ugrožavaju zdravlje korisnika pomagala i drugih osoba,

– proizvedena prema odgovarajućem kvalitetu u skladu sa propisima donetim na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima,

– da imaju dozvolu za stavljanje u promet, izdatu od strane nadležnog organa, odnosno agencije, u skladu sa zakonom.

Obaveza isporučioca

Član 11

Isporučilac je obavezan da osiguranom licu isporuči funkcionalno pomagalo izrađeno u svemu prema odgovarajućem obrascu.

Isporučilac uručuje pomagalo osiguranom licu odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primljenog odgovarajućeg obrasca.

Član 11a

Ako je na obrascu OPP ili lekarskom receptu propisana količina serijski proizvedenog pomagala neusklađena sa količinom pomagala u originalnom pakovanju, zbog čega nije moguće isporučiti propisanu količinu pomagala, isporučilac je obavezan isporučiti najbližu veću količinu pomagala, s obzirom na količinu originalnog pakovanja serijski proizvedenog pomagala.

Član 12

Kvalitet i funkcionalnost isporučenog pomagala u skladu sa odgovarajućim obrascem, garantuje isporučilac, odnosno izvođač stomatoloških nadoknada (stomatolog).

Isporučilac je dužan da, uz pomagalo izda uputstvo za upotrebu i održavanje kao i garantni list koji sadrži: garantni rok proizvođača za celo pomagalo i pojedine delove, pravo na reklamaciju, pravo i uslove održavanja (servisiranje, popravka, remont i zamena celog ili dela pomagala u zavisnosti od vrste pomagala), kao i spisak ovlašćenih servisa za održavanje najmanje za rok trajanja pomagala utvrđen ovim pravilnikom.

Garantni rok isporučioca za pomagalo ili deo pomagala ne može biti kraći od garantnog roka proizvođača pomagala ili dela pomagala.

Isporučilac je dužan da o svom trošku održava celo ili deo pomagala do kraja garantnog roka, kao i da uz svaki zamenjen deo izda garantni list.

Garantni rok teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu.

Član 13

Određene vrste pomagala koja se izdaju osiguranom licu, isporučilac, obeležava markicom pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Markicom iz stava 1. ovog člana obeležavaju se sledeća pomagala:

 1. invalidska kolica;
 2. pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja;
 3. bolnički krevet sa trapezom;
 4. sobna dizalica;
 5. antidekubitus dušek;
 6. koncentrator kiseonika;
 7. brajeva pisaća mašina;
 8. reproduktor.

Markica iz stava 1. ovog člana je sigurnosna PVC nalepnica, izrađena od belog samouništavajućeg (polivinil hlorid) materijala, pravougaonog oblika, sa zaobljenim uglovima, širine 19 mm, dužine 45 mm, boja štampe crna. Na vrhu nalepnice na sredini je tekst „Republički fond za zdravstveno osiguranje“, u drugom redu je bar-kod, a ispod bar koda nalazi se numerički prikaz od 11 brojeva po Lunovom algoritmu.

Markica se štampa u dva primerka. Isporučilac pomagala jedan primerak markice lepi na pomagalo, a drugi primerak markice lepi na obrazac za propisivanje pomagala koje je izdato.

Markicu iz stava 1. ovog člana štampa ponuđač koga izabere i ovlasti Republički fond, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

Ukoliko se osiguranom licu izdaje korišćeno pomagalo, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, na obrascu OPP, umesto zalepljene markice, isporučilac upisuje serijski broj sa markice koja se nalazi na pomagalu.

VII PROVERA FUNKCIONALNOSTI POMAGALA

Član 14

Lekar specijalista koji je propisao pomagalo, za pomagala za koja je to predviđeno ovim pravilnikom, vrši proveru funkcionalnosti pomagala, u roku od 30 dana od dana uručenja pomagala osiguranom licu, potvrđivanjem da je isporučeno odgovarajuće pomagalo, i to:

– da je pomagalo koje služi za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, koje sprečava nastanak deformiteta i koriguje postojeći deformitet, kao i koje olakšava vršenje osnovnih životnih funkcija;

– da je isporučeno pomagalo odgovarajućeg standarda u skladu sa ovim pravilnikom i da je ispravno;

– da je osigurano lice korisnik pomagala.

Proveru funkcionalnosti iz stava 1. ovog člana vrši lekar specijalista koji je pomagalo propisao, uz prisustvo osiguranog lica, odnosno drugog lica ukoliko je osigurano lice iz zdravstvenih razloga sprečeno da lično prisustvuje proveri funkcionalnosti pomagala. Proveru funkcionalnosti po pravilu vrši lekar specijalista koji je pomagalo propisao, a izuzetno, u slučaju sprečenosti, lekar specijalista iste specijalnosti u toj zdravstvenoj ustanovi (u daljem tekstu: lekar specijalista).

O izvršenoj proveri iz stava 1. ovog člana sačinjava se izveštaj o proveri funkcionalnosti na obrascu IPF u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Obrazac IPF popunjava se u tri primerka od čega jedan primerak zdravstvena ustanova u kojoj je zaposlen lekar specijalista koji je propisao pomagalo, u roku od tri dana od dana izvršene provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, dostavlja matičnoj filijali osiguranog lica, a dva primerka se uručuju osiguranom licu od čega je jedan primerak za isporučioca.

Proveru funkcionalnosti stomatoloških nadoknada vrši doktor stomatologije (u daljem tekstu: izabrani stomatolog) ili lekar specijalista koji je propisao pomagalo, u skladu sa ovim pravilnikom. Podatak o izvršenoj proveri funkcionalnosti stomatološke nadoknade unosi se u stomatološki zdravstveni karton osiguranog lica i o proveri funkcionalnosti ne sačinjava se izveštaj iz stava 3. ovog člana.

Član 15

U slučaju pismenog prigovora osiguranog lica na isporučeno pomagalo, koji je podnet matičnoj filijali u roku od 15 dana od dana potvrđene funkcionalnosti, direktor matične filijale dužan je da obrazuje komisiju od tri člana u sastavu od jednog lekara odgovarajuće specijalnosti, isporučioca spornog pomagala i lica zaposlenog u matičnoj filijali koga ovlasti direktor matične filijale.

Direktor matične filijale dužan je da osnuje komisiju iz stava 1. ovog člana i u slučaju pismenog prigovora osiguranog lica podnetog u roku od 15 dana, na isporučeno pomagalo za koje nije ovim pravilnikom propisana provera funkcionalnosti.

Komisija iz st. 1. i 2. ovog člana, u prisustvu osiguranog lica, donosi ocenu o funkcionalnosti pomagala, odnosno ocenu po prigovoru osiguranog lica.

Ako komisija iz stava 1. ovog člana utvrdi nedostatak u funkcionalnosti pomagala, odnosno utvrdi osnovanost prigovora, isporučilac je obavezan da otkloni nedostatke na teret onoga ko je odgovoran za nastali nedostatak.

VIII ODRŽAVANJE, REMONT I ZANAVLJANJE POMAGALA

Član 16

Osigurano lice ima pravo na održavanje određenih pomagala koje obuhvata servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala, na teret Republičkog fonda u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Osigurano lice ima pravo na servisiranje određenih pomagala koje obuhvata redovan godišnji servis.

Osigurano lice ima pravo na popravku celog ili dela pomagala u slučaju kvara do koga je došlo bez krivice u rukovanju osiguranog lica.

Osigurano lice u skladu sa ovim pravilnikom ima pravo na zamenu dela pomagala koji je usled upotrebe dotrajao.

Osigurano lice ima pravo na remont određenih pomagala po isteku roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Remont pomagala podrazumeva zamenu dela pomagala u skladu sa Listom pomagala.

Servisiranje, popravka ili zamena dela ili celog pomagala i remont, vrše se po postupku koji je propisan za ostvarivanje prava na pomagalo.

Održavanje, odnosno servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala i remont, upisuje serviser u servisnu knjižicu.

Servisnu knjižicu iz stava 8. ovog člana osiguranom licu izdaje serviser najkasnije kod prvog servisiranja, što se bliže reguliše ugovorom iz člana 10. stav 4. ovog pravilnika.

U servisnu knjižicu iz stava 8. ovog člana, upisuju se najmanje sledeći podaci:

 1. naziv pomagala;
 2. šifra pomagala propisana ovim pravilnikom;
 3. serijski broj markice za pomagala;
 4. proizvođač, odnosno isporučilac;
 5. garantni rok pomagala;
 6. datum izdavanja pomagala osiguranom licu;
 7. vrsta usluge u okviru održavanja (servisiranja, popravke, zamene), odnosno remonta;
 8. datum izvršene usluge održavanja, odnosno remonta;
 9. potpis i pečat ovlašćenog servisera.

Osigurano lice snosi troškove popravke pomagala, odnosno dela pomagala, ako namerno ili zbog nepažnje, odnosno neodgovarajućeg korišćenja ili nestručne upotrebe uništi, odnosno pokvari pomagalo ili deo pomagala.

Republički fond ugovorom iz člana 10. stav 4. ovog pravilnika reguliše održavanje određenih pomagala i remont pomagala.

Član 17

Po isteku roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom, za pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja, osigurano lice ima pravo na izdavanje istovrsnog pomagala, ako ovlašćeni serviser oceni da je ranije izdato pomagalo neupotrebljivo i da se popravkom ne može osposobiti za dalju upotrebu o čemu izdaje pisanu potvrdu.

Osigurano lice nema pravo na novo pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja kada je istekao rok trajanja pomagala, za period za koji je prema mišljenju ovlašćenog servisera to pomagalo još uvek upotrebljivo, odgovara osiguranom licu i odgovarajućeg je kvaliteta.

Član 18

Pod zanavljanjem pomagala u smislu ovog pravilnika podrazumeva se pravo na zamenu pomagala drugim pomagalom iste vrste pre isteka roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom, koje stiče osigurano lice kod koga nastupe takve anatomske ili funkcionalne promene, zbog kojih je dalja upotreba izdatog pomagala nemoguća.

Procenu anatomskih ili funkcionalnih promena vrše tri lekara odgovarajuće specijalnosti.

Ocenu opravdanosti propisivanja novog pomagala vrši lekarska komisija.

Član 19

Overa obrasca za zamenu i dobijanje drugog pomagala iste vrste, vrši se u matičnoj filijali.

Osigurano lice je obavezno da matičnoj filijali vrati pomagalo čija se zamena vrši. Vraćanje pomagala vrši se u roku od 7 dana od dana isporuke novog pomagala.

IX KORIŠĆENA POMAGALA

Član 20

Osiguranom licu se izdaje novo ili korišćeno pomagalo.

Osiguranom licu se izdaje novo pomagalo, ako Republički fond ne raspolaže korišćenim, ispravnim pomagalom.

Pod korišćenim pomagalom iz stava 1. ovog člana, smatra se servisirano pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali u skladu sa ovim pravilnikom, a za koje je utvrđeno da je ispravno.

Za svako pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali, a nije rađeno po meri osiguranog lica, ovlašćeni serviser utvrđuje ispravnost, odnosno dotrajalost pomagala. Utvrđenu ispravnost vraćenog pomagala ovlašćeni serviser potvrđuje overom servisne knjižice, uz prisustvo ovlašćenog radnika matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.

Pomagalo je dotrajalo kada vrednost popravke iznosi više od 51% cene novog pomagala iste vrste, što serviser utvrđuje u izveštaju u prisustvu ovlašćenog radnika matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.

Procenu dotrajalosti vraćenog pomagala vrši serviser na poziv ovlašćenog radnika matične filijale, odmah po prijemu vraćenog pomagala, a servisiranje pomagala za koje je utvrđeno da nije dotrajalo, serviser vrši posle donošenja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala, na poziv matične filijale. Od momenta vraćanja pomagala do izdavanja osiguranom licu servisiranog korišćenog pomagala, osim u periodu servisiranja, vraćeno pomagalo se nalazi u prostorijama matične filijale, osim koncentratora kiseonika, ventilatora za neinvazivnu ventilaciju i spoljne portabilne insulinske pumpe koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi.

Procena dotrajalosti i servisiranje vraćenog pomagala uređuje se ugovorom sa isporučiocem iz člana 10. stav 4. ovog pravilnika.

Podaci o servisiranju korišćenog pomagala koje nije dotrajalo, upisuju se u servisnu knjižicu iz člana 16. stav 8. ovog pravilnika.

Korišćeno pomagalo za koje je utvrđeno da je ispravno, osiguranom licu izdaje matična filijala, osim koncentratora kiseonika, ventilatora za neinvazivnu ventilaciju i spoljne portabilne insulinske pumpe koji izdaje zdravstvena ustanova, pri čemu u garantni list upisuje datum isporuke.

Kod korišćenih pomagala, garantni rok utvrđuje isporučilac i taj rok iznosi najmanje polovinu garantnog roka za nova pomagala.

Rok trajanja korišćenog pomagala je polovina roka trajanja istovrsnog novog pomagala utvrđenog ovim pravilnikom.

Član 21

Matična filijala određuje lice za prijem vraćenih pomagala, obezbeđuje prostor za prijem vraćenih pomagala i poziva ovlašćenog servisera radi utvrđivanja ispravnosti, odnosno dotrajalosti vraćenog pomagala.

O vraćenim pomagalima, utvrđenoj ispravnosti, odnosno dotrajalosti pomagala, matična filijala vodi posebnu evidenciju.

Direktor matične filijale, za pomagalo za koje je utvrđeno da je dotrajalo u smislu člana 20. stav 5. ovog pravilnika, donosi odluku da se takvo pomagalo ustupi bez naknade zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne zaštite sa kojom Republički fond ima zaključen ugovor, ili reciklira. Za recikliranje Republički fond zaključuje ugovor sa ovlašćenim subjektima za recikliranje.

Za pomagala koja su vraćena, a rađena su po meri osiguranog lica, ne utvrđuje se dotrajalost, već se recikliraju.

X PARTICIPACIJA ZA IZDATA POMAGALA

Član 22

Osigurano lice plaća participaciju za izdato pomagalo u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija, osim za izdato korišćeno pomagalo.

XI POMAGALA UTVRĐENA OVIM PRAVILNIKOM KOJA OSIGURANIM LICIMA OBEZBEĐUJE REPUBLIČKI FOND

 1. Protetička sredstva (proteze)

1.1. Proteze za gornje i donje ekstremitete

Član 23

Osigurano lice kome nedostaje deo ili cela ruka ili noga, ima pravo na protezu (levu ili desnu) za nedostajući ekstremitet (gornji ili donji), odnosno njegov deo.

Osigurano lice ima pravo na popravku i remont proteze i zamenu delova proteze, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.

Član 24

Proteze za gornje ekstremitete jesu:

 1. estetska proteza šake;
 2. podlakatna (transradijalna) estetska proteza;
 3. podlakatne (transradijalne) mehaničke proteze sa ugrađenom šakom;
 4. nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza;
 5. nadlakatne (transhumeralne) mehaničke proteze;
 6. estetska proteza posle dezartikulacije ramena.

Član 25

Proteze za donje ekstremitete jesu:

 1. proteza za stopalo;
 2. potkolene (transtibijalne) proteze;
 3. proteza posle dezartikulacije kolena;
 4. natkolena (transfemoralna) proteza;
 5. proteza posle dezartikulacije kuka.

Član 26

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar – ortotičar najranije 5 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku ambulantne ili bolničke rehabilitacije..

Pri izradi prve proteze za donje ekstremitete, osiguranom licu se stavlja privremeno ležište sa definitivnim skeletom.

Osiguranom licu se, po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje trajno ležište proteze na skeletu iz stava 2. ovog člana.

Član 27

Osigurano lice ima pravo na zamenu ležišta proteze zbog nastalih anatomskih promena na patrljku, ako se postojeće ležište ne može osposobiti za upotrebu dodatnom korekcijom ležišta ili nošenjem većeg broja navlaka.

Član 28

Rok trajanja privremenog ležišta proteze je od šest do 12 meseci, a trajnog ležišta najmanje od 12 do 18 meseci.

Član 29

Delovi proteze izrađuju se zavisno od vrste proteze od različitih materijala u skladu sa Šifarnikom pomagala.

1.2. Spoljna proteza za dojku

Član 30

Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke ima pravo na spoljnu protezu za dojku i grudnjak za spoljnu protezu za dojku.

Član 31

(Brisano)

 1. Ortotička sredstva (ortoze)

2.1. Ortoze za ekstremitete i kičmu

Član 32

Osiguranom licu obezbeđuju se ortoze radi sprečavanja ili korekcije deformacija, kontrole pokreta i postizanja stabilizacije ili rasterećivanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičme.

Osigurano lice ima pravo na popravku i zamenu delova ortoza, pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Član 33

Ortoze za ekstremitete i kičmu jesu:

 1. ortoze za gornje ekstremitete;
 2. ortoze za donje ekstremitete;
 3. ortoze za kičmu – spinalne ortoze.

Član 34

Uz pojedine ortoze za donje ekstremitete, osigurano lice ima pravo na ortopedsku cipelu na kojoj se nalazi priključak sa odgovarajućom vrstom skočnog zgloba, sa ili bez ograničenja, uz koju dobija i cipelu za zdravu nogu izrađenu po meri.

2.2. Ortoze za lečenje iščašenih kukova

Član 35

Osigurano lice do navršenih sedam godina života ima pravo na ortozu (aparat) za lečenje iščašenih kukova po Pavliku i Atlanta aparat.

 1. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

3.1. Ortopedske cipele sa ulošcima

Član 36

Pravo na ortopedske cipele sa ulošcima ima osigurano lice koje može da se kreće, ali zbog bolesti ili deformiteta stopala u slučaju bolesti ili stanja utvrđenih iz Liste pomagala, i prema medicinskim indikacijama iz Liste pomagala, za kretanje ne može da koristi konfekcijsku obuću.

Osigurano lice ima pravo na individualno izrađenu ortopedsku cipelu po meri ili gipsanom otisku.

Osigurano lice uz ortopedsku cipelu ima pravo i na cipelu za zdravu nogu.

Član 37

Posebni dodaci i umeci koji se ugrađuju u ortopedsku cipelu iz člana 36. ovog pravilnika, čine njen sastavni deo.

Član 38

Ortopedska cipela se izrađuje od kože ili skaja, prilagođena je vrsti deformiteta, obliku stopala kada je opterećeno i skraćenju donjeg ekstremiteta koje se nadoknađuje.

Ulošci za ortopedske cipele izrađuju se od kože, osim u slučaju angiopatije kada se izrađuju od silikona.

Osiguranom licu koje ima pravo na protezu, odnosno ortozu za donje ekstremitete odobravaju se ortopedske cipele kao sastavni deo pomagala.

3.2. Invalidska kolica

Član 39

Osigurano lice starije od tri godine života koje ne može da hoda zbog oštećenja lokomotornog sistema, ima pravo na invalidska kolica (sa ili bez dodataka).

Član 40

Invalidska kolica jesu:

 1. invalidska kolica na ručni pogon;
 2. dečija invalidska kolica;
 3. elektromotorna invalidska kolica.

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).

Osigurano lice ima pravo na održavanje i remont invalidskih kolica pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Servisiranje se vrši jednom godišnje, a prvi put obavezno u garantnom roku.

Član 41

Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.

Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, cerebralnom paralizom odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica (pneumatski).

Član 42

Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u krevetu zbog zdravstvenog stanja, ima pravo na toaletna kolica, bez obzira da li ima pravo na invalidska kolica.

3.3.1. Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

Član 43

Osigurano lice sa oštećenjem lokomotornog sistema ima pravo na pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja.

Član 44

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja jesu:

 1. drvene podpazušne štake na podešavanje (jedna ili par);
 2. metalni štap za hodanje, sa tri ili četiri tačke oslonca;
 3. metalni ortopedski štap sa krivinom;
 4. metalne podlakatne štake.

Član 45

Izuzetno od člana 41. ovog pravilnika, osigurano lice koje zbog oštećenja lokomotornog sistema i pridruženih oboljenja ne može da se kreće uz pomoć štapa ili štaka, ima pravo na odgovarajući stalak za hodanje (hodalicu).

Član 46

Slepo osigurano lice koje je delimično paralizovano ima pravo na metalni ortopedski štap sa krivinom.

3.3.2. Ostala pomoćna pomagala

Član 47

Ostala pomoćna pomagala jesu:

 1. bolnički krevet sa trapezom;
 2. sobna dizalica;
 3. antidekubitus dušek;
 4. pojasevi.

3.4. Sanitarne sprave

Član 48

Sanitarne sprave jesu:

 1. endotrahealne kanile;
 2. električni inhalator sa maskom;
 3. koncentrator kiseonika;
 4. ventilator za neinvazivnu ventilaciju.
 5. disk podloge za stome i kese uz disk podloge;
 6. urin kateteri i urinarni kondom;
 7. pelene;
 8. pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti;
 9. spoljna insulinska portabilna pumpa;
 10. silikonski upijajući flaster.

Član 49

Koncentrator kiseonika i ventilator za neinvazivnu ventilaciju, prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je pomagalo propisano.

Koncentrator kiseonika i ventilator za neinvazivnu ventilaciju se osiguranom licu izdaje u zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana, koja određuje lekare specijaliste da vrše kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.

Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju o izdatim koncentratorima kiseonika i ventilatora za neinvazivnu ventilaciju.

U Republičkom fondu obrazuje se centralni registar izdatih koncentratora kiseonika i ventilatora za neinvazivnu ventilaciju na osnovu podataka zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana.

Član 50

Osigurano lice koje ima izvedenu privremenu ili stalnu ileostomu, ili kolostomu, odnosno izvedenu ili urostomu, posle teških operacija gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema ima pravo, po svakoj izvedenoj stomi, na odgovarajuće disk podloge za stomu i kese uz disk podlogu.

Osigurano lice ima pravo i na materijal za negu, odnosno održavanje stome, u slučaju iritacije kože oko stome, odnosno postojanja ožiljaka koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge.

Član 51

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida, ima pravo i na trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu.

Član 51a

Osigurano lice kod koga je nemoguće pražnjenje bešike putem kontrolisane (voljne) drenaže, ima pravo na stalni „Foli urin kateter“ (sa urin kesama sa ispustom) ili urinarni kondom (sa urin kesama sa ispustom).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, osigurano lice sa neurogenom retencijom ili sa ortotopičnom bešikom kod koga je nemoguća kontrola pražnjenja bešike, a obučeno je za samokateterizaciju, ima pravo na PVC urin kateter za jednokratnu upotrebu, osim u slučaju pojave urinarne infekcije, kada ima pravo na lumbrifikovani urin kateter za jednokratnu upotrebu.

Osigurano lice ima pravo samo na jednu vrstu katetera iz ovog člana.

Član 52

Osigurano lice starije od tri godine života kod koga postoji trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike, odnosno trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, umesto pomagala iz člana 51a ovog pravilnika, ima pravo na pelene i uloške za inkontinenciju.

Pomagalo iz stava 1. ovog člana, na predlog lekara specijaliste – neurologa i urologa, odnosno neurologa, urologa i fizijatra, propisuje izabrani lekar na obrascu lekarskog recepta.

Osigurano lice ima pravo na količinu pelena i u rokovima utvrđenim Listom pomagala.

Pravo na uloške za inkontinenciju u skladu sa indikacijama iz Liste pomagala ima osigurano lice starije od sedam godina života.

Ukoliko se ulošci za inkontinenciju koriste u kombinaciji sa pelenama, ukupna odobrena količina oba pomagala ne može biti veća od količine propisane za pelene.

Pomagala iz stava 4. ovog člana, na predlog lekara iz stava 2. ovog člana, propisuje izabrani lekar, a ocenu opravdanosti propisivanja pomagala daje lekarska komisija.

Član 52a

Osigurano lice obolelo od šećerne bolesti (D. Mellitus), koje se leči insulinom u obliku bočica, zavisno od broja dnevnih doza prema količinama utvrđenim na mesečnom nivou, ima pravo na komplet plastičnih špriceva i igala za insulin.

Osigurano lice obolelo od šećerne bolesti (D. Mellitus), koje se leči insulinom propisanim u obliku karpula, ima pravo na pen špric.

Osigurano lice obolelo od šećerne bolesti (D. Mellitus) uzrasta do 26 godina života i trudnica (bez obzira na godine života), koji koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, imaju pravo na određeni broj odgovarajućih igala za pen špric, prema broju propisanih dnevnih doza. Osigurana lica na intenziviranoj terapiji (4 ili više dnevnih doza) koja koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, imaju pravo na odgovarajuće igle za pen špric u količini od 30 komada mesečno. Ostala osigurana lica koja koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, imaju pravo na odgovarajuće igle za pen špric u količini 30 komada mesečno, nezavisno od broja propisanih dnevnih doza insulina.

Osigurano lice uzrasta do 26 godina života obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj konvencionalnoj insulinskoj terapiji (više od dve dnevne doze), sa nestabilnom insulin zavisnom šećernom bolešću, ima pravo na urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu, ukoliko je osposobljeno za sprovođenje samokontrole i lečenja šećerne bolesti.

Osigurano lice obolelo od šećerne bolesti (D. Mellitus) koje se leči insulinom ili insulinskom pumpom, uzrasta do 26 godina života i trudnica (bez obzira na godine života) i nezavisno od broja dnevnih doza, kao i osigurano lice starije od 26 godina života koje je na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (četiri i više doza insulina dnevno) ili terapiji insulinskom pumpom, ima pravo na aparat za samokontrolu šećera u krvi.

Osigurano lice iz stava 5. ovog člana koje poseduje aparat za samokontrolu šećera u krvi ima pravo na određeni broj odgovarajućih test traka za odobren aparat (sa ili bez lanceta). Osigurano lice koje ima pravo na odgovarajući broj lanceta a poseduje automatsku lancetu (lancetar), umesto lanceta ima pravo na određeni broj umetaka za automatsku lancetu (lancetar).

Član 53

Spoljnu insulinsku portabilnu pumpu propisuje lekar specijalista interne medicine – endokrinolog, odnosno specijalista pedijatrije – endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa.

Lekarska komisija donosi ocenu o opravdanosti propisivanja spoljne insulinska portabilne pumpe na osnovu prethodnog mišljenja stručne komisije za upotrebu i bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije (u daljem tekstu: stručna komisija).

Stručnu komisiju iz stava 2. ovog člana čine lekari specijalisti interne medicine – endokrinolozi. Direktor Republičkog fonda rešenjem utvrđuje broj članova stručne komisije, imenuje ih i razrešava.

Lekar specijalista interne medicine – endokrinolog, odnosno specijalista pedijatrije – endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa koji je propisao spoljnu insulinsku portabilnu pumpu osiguranom licu, ne može da bude član stručne komisija iz stava 2. ovog člana koja daje prethodno mišljenje za isto osigurano lice.

Stručna komisija dužna je da mišljenje sačini u pisanom obliku i da ga obrazloži.

Sedište stručne komisije je u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Član 54

Spoljnu insulinsku portabilnu pumpu, prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa u kojoj je pomagalo propisano.

Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana, određuje lekare specijaliste da vrše obuku i kontrolu pravilnog korišćenja spoljne portabilne insulinske pumpe.

Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju o izdatim spoljnim insulinskim portabilnim pumpama.

U Republičkom fondu obrazuje se centralni registar izdatih spoljnih insulinskim portabilnih pumpi na osnovu podataka zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana.

Član 54a

Silikonski upijajući flaster i igle osiguranom licu obolelom od urođene bulozne epidermolize propisuje izabrani lekar na lekarskom receptu prema količinama utvrđenim na mesečnom nivou, za period od tri meseca.

 1. Očna pomagala

Član 55

Očna pomagala jesu:

 1. naočare (ram i stakla za korekciju);
 2. teleskopske naočare (naočare sa specijalnim sistemom sočiva);
 3. lupa (staklo za povećanje);
 4. kontaktna sočiva;
 5. očne proteze;
 6. tiflotehnička pomagala i to:

– Brajeva pisaća mašina;

– reproduktor;

– Brajev sat za slepe (ručni ili džepni);

– naočari sa tamnim staklima;

– beli štap za slepe;

– ultrazvučni štap za slepe;

– govorni softver za srpski jezik.

Član 56

Nova mineralna ili plastična stakla u dioptrijama, odobravaju se osiguranom licu, pre isteka određenog roka trajanja, ako se razlika, u sfernoj ili u cilindričnoj korekciji, izmeni za 1,0 D.

Član 57

Osigurano lice ima pravo na terapeutska kontaktna sočiva.

Osigurano lice do 16 godina života ima pravo na meka kontaktna sočiva.

Osigurano lice starije od 3 godine života ima pravo na gaspermeabilna kontaktna sočiva, ukoliko nije ostvarilo pravo na meka kontaktna sočiva.

Osigurano lice starije od 16 godina života ima pravo na tvrda kontaktna sočiva, ukoliko nije ostvarilo pravo na gaspermeabilna kontaktna sočiva.

Član 58

Osigurano lice starije od 18 godina života ima pravo na servisiranje očne proteze – poliranjem, jednom godišnje.

 1. Slušna pomagala

Član 59

Osigurano lice koje ima obostrani trajni gubitak sluha preko 40 decibela (u daljem tekstu: DB), odnosno 65 DB u najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja (1000 – 4000 herca (u daljem tekstu: Hz), ima pravo na odgovarajući slušni aparat (amplifikator), ako se njime postiže zadovoljavajući nivo govorne komunikacije i slušne rehabilitacije.

Član 60

Osigurano lice ima pravo na slušni aparat odgovarajućih elektroakustičnih svojstava, prema vrsti i stepenu oštećenja sluha, koje svojim mišljenjem utvrdi lekar specijalista ORL – subspecijalista audiolog ili lekar specijalista ORL odgovarajuće zdravstvene ustanove, na osnovu izvršenih vokalnih i tonalnih audioloških ispitivanja.

Kod zaušnog slušnog aparata (iza uha) – bazni digitalni za lica starija od 18 godina života (sa najmanje dva kanala nezavisnog pojačanja) u roku od najmanje 15 dana vrše se tri testiranja sa usklađivanjem aparata i to korišćenjem odgovarajućeg tipa slušnog aparata koja se obavljaju kod izabranog dobavljača od strane osiguranog lica.

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života sa obostranim trajnim gubitkom sluha, koji je na jednom uhu veći od 40 DB, koji obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja od 1000-4000 Hz, ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj način omogućava uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora.

Član 61

Pre donošenja ocene o opravdanosti propisivanja slušnog aparata, Republički fond, odnosno lekarska komisija može da zahteva stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata od komisije za vokalno i tonalno audiološko ispitivanje (u daljem tekstu: komisija).

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na „Obrascu ZM“ koji je propisan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Komisiju iz stava 1. ovog člana čine tri člana od kojih su najmanje dva člana lekari specijalisti ORL odgovarajuće zdravstvene ustanove. Direktor Republičkog fonda rešenjem imenuje i razrešava članove komisije.

Lekar specijalista ORL koji je dao mišljenje za propisivanje slušnog aparata, odnosno koji je propisao slušni aparat osiguranom licu ne može da bude član komisije koja daje stručno mišljenje za isto osigurano lice.

Komisija je dužna da svoje pisano, obrazloženo stručno mišljenje odmah dostavi Republičkom fondu, odnosno lekarskoj komisiji koja je zahtevala stručno mišljenje.

Direktor Republičkog fonda rešenjem iz stava 3. ovog člana, na predlog direktora filijale utvrđuje mesto zasedanja, vreme rada i broj sednica komisije u filijali u kojoj je obrazovana.

Član 62

Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnog umetka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB, ima pravo na izradu individualnog umetka za ušni kanal – individualne olive.

Član 63

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom, nakon šest nedelja od izvršene operacije, a po isteku dve nedelje od uključenja zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije za zaušni procesor.

Član 63a

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom ima pravo na zamenu zaušnog procesora.

Zamenu zaušnog procesora propisuje lekar specijalista ORL zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lekarska komisija donosi ocenu o opravdanosti propisivanja zaušnog procesora na osnovu mišljenja stručne komisije za kohlearne implante.

Stručnu komisiju iz stava 3. ovog člana čine lekari specijalisti koji se bave otorinolaringologijom. Direktor Republičkog fonda rešenjem utvrđuje broj članova stručne komisije, imenuje ih i razrešava.

Lekar specijalista koji je propisao zamenu zaušnog procesora osiguranom licu, ne može da bude član stručne komisije iz stava 3. ovog člana.

Stručna komisija dužna je da mišljenje sačini u pisanom obliku i da ga obrazloži.

 1. Pomagala za omogućivanje glasa i govora

Član 64

Osigurano lice kod koga postoji trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora zbog laringektomije, pod uslovom da učenjem ezofagealnog govora ne postoji mogućnost da se osposobi za sporazumevanje i da je testiranjem utvrđeno da se korišćenjem aparata za omogućavanje govora – elektrolaringsa, može osposobiti za sporazumevanje sa okolinom, ima pravo na aparat – elektrolarings sa dve baterije i punjačem za baterije.

 1. Stomatološke nadoknade

Član 65

Stomatološke nadoknade su:

 1. mobilne (pokretne) zubne nadoknade za lica starija od 65 godina života;
 2. pokretni ortodontski aparati za osigurana lica do 18 godina života;
 3. nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema.

Član 66

Po isteku rokova trajanja propisanih ovim pravilnikom, osigurano lice ima pravo na novu stomatološku nadoknadu, samo u slučaju da je lekar stomatolog sa odgovarajućom specijalizacijom utvrdio da je dotadašnja stomatološka nadoknada postala neupotrebljiva.

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

U periodu od isteka garantnog roka za izradu do isteka roka trajanja stomatološke nadoknade, troškove popravke (lepljenja i reparature) snosi Republički fond.

Član 67

Standardni materijal za izradu stomatoloških nadoknada je akrilat, osim za određene vrste nadoknada kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema, gde se umesto akrilata koristi silikon.

XII OBRASCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMAGALA

Član 68

Obrasci za ostvarivanje prava na pomagala su:

 1. Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala – „Obrazac OPP“;
 2. Lekarski recept – „Obrazac LR-1“;
 3. Obrazac reversa;
 4. Ocena prvostepene lekarske komisije – Obrasci OLK-SP 1 i OLK-SP 2;
 5. Ocena drugostepene lekarske komisije – Obrasci OLK-SP 3 i OLK-SP 4;
 6. Izveštaj o proveri funkcionalnosti pomagala – Obrazac IPF;
 7. Zahtev za stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata – „Obrazac ZM“.

Član 69

Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala – „Obrazac OPP“ iz člana 68. tačka 1. ovog pravilnika je list formata A4 (dimenzija 210 mm x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom plave boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži, na poleđini, overu matične filijale, koja se popunjava za pomagala za koja je Listom pomagala propisana overa matične filijale.

Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrđenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koja se propisuju na obrascu iz stava 1. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 70

Na lekarskom receptu iz člana 68. tačka 2. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje osiguranom licu određena pomagala u skladu sa Listom pomagala koja se izdaju u apoteci.

Pomagala koja izabrani lekar propisuje na lekarskom receptu utvrđena su na mesečnom nivou a izdaju se u količini određenoj u Listi pomagala.

Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrđenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koja se propisuju na lekarskom receptu iz stava 1. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 71

Obrazac reversa, propisan ovim pravilnikom, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Revers se popunjava u tri primerka kada je pomagalo novo. Jedan primerak obrasca reversa zadržava matična filijala pri overi obrasca za propisivanje pomagala, a dva primerka obrasca reversa vraćaju se osiguranom licu, koje ih predaje isporučiocu pomagala. Isporučilac pomagala oba primerka obrasca reversa overava, jedan primerak obrasca reversa vraća osiguranom licu, a drugi primerak obrasca reversa dostavlja filijali uz račun za isporučeno pomagalo. Za korišćeno pomagalo revers se popunjava u dva primerka i to jedan za osigurano lice, a drugi ostaje filijali.

Obrazac iz stava 1. ovog člana je list formata A4 (dimenzije 210 x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom zelene boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Član 72

Za pomagala za koja je Listom pomagala propisana ocena lekarske komisije, prvostepena lekarska komisija na obrascima ocene prvostepene lekarske komisije OLK-SP1 i OLK-SP2 (u daljem tekstu: OLK-SP1 i OLK-SP2) daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala, ocenu o opravdanosti servisiranja pomagala, ocenu o popravci dela pomagala i zameni dela pomagala.

Na obrascima ocene drugostepene lekarske komisije OLK-SP3 i OLK-SP4 (u daljem tekstu: OLK-SP3 i OLK-SP4), daje se ocena drugostepene lekarske komisije u postupku ostvarivanja prava na pomagala po prigovoru osiguranog lica.

Obrasci OLK-SP1 do OLK-SP4 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Obrasci iz st. 1. i 2. ovog člana popunjavaju se i štampaju preuzimanjem elektronskim putem iz Matične evidencije o ostvarivanju prava osiguranih lica (MEOP-a), koju vodi Republički fond.

Član 73

Obrazac Izveštaja o proveri funkcionalnosti pomagala – IPF iz člana 68. tačka 6. ovog pravilnika je list formata A4 (dimenzija 210mm x 297mm) štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Član 73a

Zahtev za stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata – „Obrazac ZM“ iz člana 68. tačka 7. ovog pravilnika popunjava se i štampa preuzimanjem elektronskim putem iz Matične evidencije o ostvarivanju prava osiguranih lica (MEOP-a), koju vodi Republički fond.

Član 74

Obrasce iz čl. 69, 70. i 71. štampa ponuđač koga izabere i ovlasti Republički fond, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

Član 74a

Republički fond organizuje i sprovodi kontrolu izvršenja zaključenih ugovora sa isporučiocem pomagala.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75

Osigurana lica koja su na dan početka primene ovog pravilnika započela postupak ostvarivanja prava na pomagalo po Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 22/08 – prečišćen tekst, 42/08, 106/08, 110/08 – ispravka, 115/08, 120/08 – ispravka, 17/10, 22/10 i 80/10), okončaće postupak ostvarivanja prava na pomagalo po odredbama tog pravilnika, osim ako su odredbe ovog pravilnika povoljnije za osigurano lice.

Član 75a

Osigurano lice Republičkog fonda koje je i korisnik boračko-invalidske zaštite, ostvaruje pravo na pomagala iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ovim pravilnikom, pod uslovom da pravo na određeno pomagalo nije ostvarilo po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti.

Član 76

Izuzetno od člana 13. ovog pravilnika, matična filijala, prilikom izdavanja korišćenog pomagala osiguranom licu, lepi markicu na pomagalo ako pomagalo nije imalo markicu zbog primene ranije važećeg pravilnika po kome takva obaveza nije bila propisana.

Član 77

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 22/08 – prečišćen tekst, 42/08, 106/08, 110/08 – ispravka, 115/08, 120/08 – ispravka, 17/10, 22/10 i 80/10).

Član 78

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. juna 2012. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

(„Sl. glasnik RS“, br. 1/2013)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

(„Sl. glasnik RS“, br. 112/2014 i 114/2014 – ispr.)

Član 35

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2015. godine, osim odredbi čl. 9. i 10. ovog pravilnika.

 

LISTA POMAGALA

 

 1. Protetička sredstva (proteze)

Tabela 1

Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje Rok trajanja najmanje u mesecima Obaveza vraćanja pomagala
I grupa
do 7g
II grupa
preko 7
do 18g
III grupa
preko 18
do 65g
IV grupa
preko 65g
1 2 3 4 5 6
Proteze za gornje ekstremitete
001 Estetska proteza šake Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputation digitorum et manus, Z89.0 ili Z89.1
– urođeni nedostatak šake ili prstiju (Aplasia manus et digiti (digitorum) congenita Q 71.3)
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 48 60 NE
002 Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna) Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputationem antebrachii, Z89.2
– urođeni nedostatak podlaktice (Aplasia antebrachii et manus congenita Q 71.2)
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 48 60 NE
003 Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna – funkcionalna proteza) Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputationem antebrachii, Z89.2
– urođeni nedostatak podlaktice
(Aplasia antebrachii et manus congenita Q 71.2)
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 60 meseci sa pravom na remont – mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice) 84 meseca sa pravom na remontom – mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice NE
004 Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza Osigurano lice starije od 12 godina života i to: učenik, student i lice za obavljanje poslova zanimanja najkasnije do navršenih 65 godina života
St. post amputationem antebrachii bill. Z89.3
– uz priložen test separacije i psihološko testiranje
– samo za dominantnu ruku
– prethodno korišćenje mehaničke funkcionalne proteze najmanje 12 meseci
– estetska rukavica na 12 meseci, dve elektrode na 24 meseca i dve baterija na 24 meseca
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
36 36 NE
005 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputationem brachii Z89.2
– urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
– jedna estetska rukavica na 12 meseci
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 60 meseci sa pravom na remont – estetske šake i suspenzije 84 meseca sa pravom na remont – estetske šake i suspenzije) NE
006 Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna – mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna – funkcionalna) Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputationem brachii Z89.2
– urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
– jedna estetska rukavica na 12 meseci
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 60 meseci sa pravom na remont – mehaničke šake, rotora i suspenzije 84 meseca sa pravom na remontom – mehaničke šake, rotora i suspenzije) NE
007 Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna – funkcionalna) Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputationem brachii Z89.2
– urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
– jedna estetska rukavica na 12 meseci
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 60 meseci sa pravom na remont – spoljni lakat, rotor, mehaničke šake, suspenzije 84 meseca sa pravom na remont – spoljnog lakta, rotora, mehaničke šake, suspenzije NE
008 Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna Osigurano lice starije od 12 godina života i to: učenik, student i lice za obavljanje poslova zanimanja najkasnije do navršenih 65 godina života
St. post amputationem brachii bill. Z89.3 uz očuvan pokret u ramenu,
– uz priložen test separacije i psihološkog testiranja
– samo za dominantnu ruku
– prethodno korišćenje mehaničke funkcionalne proteze najmanje 12 meseci
– estetska rukavica na 12 meseci, dve elektrode na 24 meseca i dve baterija na 24 meseca
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
60 60 NE
009 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputationem art. Humeroscapularis
– jedna estetska rukavica na 12 meseci
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 60 meseci sa pravom na remont – estetske šake, estetske rukavice i suspenzije 84 meseca sa pravom na remont (estetske šake, estetske rukavice i suspenzije) NE
010 Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna) Osigurano lice kod koga postoji:
– nedostatak nadlaktice ili podlaktice
– lekar spec. fizikalne medicine kada se propisuje uz protezu
– izabrani lekar kada se propisuje bez proteze
2 meseca NE
011 Elastični zavoj (2 komada – samo jednom u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje) Osigurano lice kod koga postoji:
– amputacija gornjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje Z89
– lekar spec. fizikalne medicine trajno NE
Proteze za donje ekstremitete
012 Proteza posle delimične amputacije stopala po Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc) Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputationem digitorum et partium pedis Z89.4
– urođeni nedostatak dela stopala i prstiju (Aplasia pedum et digitorum congenital Q 72.3)
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec, fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 36 60 NE
013 Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme) Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputationem regionis malleoli et pedis Z89.4
– urođeni nedostatak stopala i dezartikulacija u skočnom zglobu Q72.3
– za prvu protezu spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije i
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 36 60 NE
014 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna) Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputationem transtibiialis Z89.5
– urođeni nedostatak potkolenice i stopala (Aplasia cruris et pedis congenital Q 72.2)
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik, medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 36 60 meseci sa pravom na remont – stopala, suspenzije, adaptera, podkolenog dela – maleola NE
119 Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna) Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputationem transtibiialis Z89 5
– urođeni nedostatak potkolenice i stopala (Aplasia cruris et pedis congenital Q 72.2)
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik, medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 36 60 NE
120 Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna) Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputationem genus transtibiialis Z89.5
– urođeni nedostatak cele potkolenice u nivou kolena (Aplasia cruris et pedis congenital Q 72.2)
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 24 60 NE
121 Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna) Osigurano lice kod koga postoji:
St. post amputationem transfemoralis Z89.6
– urođeni defekt nadkolenice Q72.0
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 36 60 NE
122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna) Osigurano lice kod koga postoji:
– St. post amputationem transfemoralis Z89.6
– za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
– za ostale: spec. fizik. medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 24 60 NE
020 Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena) Osigurano lice kod koga postoji:
– nedostatak potkolenice ili natkolenice
– lekar spec. fizikalne medicine kada se propisuje uz protezu
– izabrani lekar kada se propisuje bez proteze 2 meseca NE
021 Elastični zavoj Osigurano lice kod koga postoji:
– amputacija donjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje
– 2 komada, a kod transfemoralne amputacije – 3 komada
– lekar spec. fizikalne medicine ZU u kojoj se vrši priprema patrljka za prvo protetisanje trajno NE
Spoljna proteza za dojku
023 Spoljna proteza za dojku Osigurano lice ženskog pola kojoj je izvršena potpuna amputacija dojke Z 90.1 – izabrani lekar na osnovu otpusne liste 12 meseci NE
210 Grudnjak za spoljnu protezu za dojku Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke Z 90.1 – izabrani lekar na osnovu otpusne liste 24 meseca NE

 

 1. Ortotička sredstva (ortoze)

 

Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje Rok trajanja najmanje u mesecima Obaveza vraćanja pomagala
I grupa do 18g II grupa preko 18g
1 2 3 4 5 6
Ortoze za gornje ekstremitete
029 Ortoza za rame i lakat – mitela za stabilizaciju Osigurano lice kod koga postoji:
Monoplegia extremitas superior (G 83.2)
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. neurologa
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 48 NE
034 Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju – plastična (statička) Osigurano lice kod koga postoji:
Monoplegia extremitas superior (G 83.2) kao samostalna ili u sklopu drugih stanja kao što su: hemi, para i tetra plegije i pareze (G81; G82)
– Arthritis Puerilis (M 08)
– Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
– Opekotine trećeg stepena (T22.3; T22.7; T23.3 i T23.7) samo za decu do 18 godine života
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 60 NE
036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna Osigurano lice kod koga postoji:
Arthrogryposis multiprex congenita (Q 74.3)
– St. post fracturam ossis navicularis male sanata (S62.0)
– Arthritis puerilis (M08)
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 60 NE
Ortoze za donje ekstremitete
042 Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom – zglobna Osigurano lice kod koga postoji;
– paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
– paraliza n. peroneusa G57.3
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 36 NE
043 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna – čelična sa ortopedskom cipelom po meri Osigurano lice kod koga postoji:
– paraliza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
– slabost muskulature donjih ekstremiteta zbog mišićne distrofije, miopatije ili neuropatije
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 36 NE
044 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri Osigurano lice kod koga postoji:
– Paraplegija i parapareza
Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
– monoplegia donjeg ekstremiteta (G83.1)
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 48 NE
045 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje Osigurano lice kod koga postoji;
Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
Spina bifida sa melyomeningocelom (Q 05)
– paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta
– Opekotine III stepena (T24.3 i T24.7) samo za decu do 18 godine života
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 48 NE
200 Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat) – Abrevatio extr. Inf. cong. veća od 8 cm.
– Nejednaka dužina udova (stečena) M21.7 koja ne može da se reši ortopedskom cipelom.
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 12 NE
047 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena „O“ ili „X“ (dinamički) Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoji:
– deformitet tipa „O“ ili „X“ kolena (Q74.1)
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 NE
048 Ortoza za kukove – dinamička Osigurano lice kod koga postoji stanje „visećeg“ kuka zbog:
– subluksacije kuka
– luksacija endoproteze (T84)
– luksacije tumor-proteze (T84)
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 48 NE
049 Ortoza za kuk koleno, skočni zglob i stopalo – dvozglobna Osigurano lice kod koga postoji:
– paraliza bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 48 NE
050 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo – trozglobna Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od: – pareze bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet – lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 NE
052 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown) Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim promenama kod dece do 12 meseci starosti, jer je indikovana hirurška intervencija – lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
6 meseci NE
124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom Osigurano lice kod koga postoji:
Paralysis cerebralis spastica (G 80.0)
Paralisis n. peronei (uz trajnu nemogućnost dorzalne fleksije)
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 48 meseci
za cipele 12 meseci
NE
125 Visoki aparat sa pelvičnim pojasom, kočnicom na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom Osigurano lice kod koga postoji:
– Paraplegija i parapareza
Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
– monoplegija donjeg ekstremiteta (G83.1)
– lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 48 meseci
za cipele 12 meseci
NE
Ortoze za lečenje iščašenih kukova
054 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići) Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
Dislocatio coxae evolutiva (luxatio, subluxatio, dysplasio) kod kongenitalnih anomalija (Q65) i neuromišićnih stanja
– lekar spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale
6 NE
055 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
Deformationes coxae congentia (Q65.0, Q65.1, Q65.2, Q65.6)
– lekar spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale
6 NE
056 Atlanta aparat – ortoza Osigurano lice uzrasta do 7 godina: – kod Pertesove bolesti (Legg-Calve – Perthesova bolest – M91.1)
– kao produžetak konzervativnog lečenja iščašenja kukova (Q65)
– lekar spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
6 NE
Ortoza za kičmu – spinalne ortoze
061 Tomas kragna – jednodelna Osigurano lice kod koga postoji:
Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia (M 50.1)
Fractura pathologica (sa neurološkim ispadima)
Luxatio vertebre cervicalis (S 13.1)
Luxatio colli multiplex (S 13.3)
Spondylolisthesis (M 43.1) sa neurološkim ispadima
– degenerativni i reumatski procesi vratne kičme sa EMG dokazanim neurološkim ispadima
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 36 NE
062 Tomas kragna – dvodelna Osigurano lice kod koga postoji:
Fractura colli (S 12)
– maligni procesi u vratnom delu kičme
– patološki prelom vrata (kao posledica osteoporoze ili tumora ili primarnog zapaljenskog specifičnog stanja pršljenova)
Haernia disci sa neurološkim ispadima
– stanja posle operacije tumora kraniocervikalnog prelaza
– stanje posle laminektomije zbog patoloških procesa u vratnom delu kičme (tumori, diskus hernije, cervikalna stenoza sa neurološkim ispadom M99.4
– Spondilytis, alia specificata (M46.8)
– Spondilytis, non specifikata (M46.9)
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 36 NE
064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona) Osigurano lice kod koga postoji:
Fractura colli (S 12)
– patološki prelom vrata (M84.4)
U oba slučaja prva aplikacija ortoze je u bolnici kao i podešavanje ortoze
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 36 NE
067 TLSO sa tri tačke oslonca Osigurano lice kod koga postoji:
Osteoporosis cum fractura pathologica (M 80)
Neoplasma malignum columne vertebralis C 41.2)
Fractura columne vertebralis thoracalis (S22.0) distalno od Th8, konzervativno lečenje
– stanje posle operacije tumora kičmene moždine i/ili kičmenih pršljenova
Spondilodiscitis (M46.9) i TBC (M46.8)
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 36 NE
068 TLSO dinamička – korektivna Osigurano lice kod koga postoji:
Spondylolisthesis (M 43.1) preko 25% klizanja (gradus 2 do gradus 4)
– Spondylolysis (M43.0), kod dece do 16 godina
– Neoplasma malignum columne vertebralis
(C 41.2)
– Skolioza (M41) do 40 stepeni (Cob) ili hiperkifoza (M40) preko 45 stepeni (Cob) ili hiperlordozom (M40) kod dece uzrasta do 16 god.
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 36 NE
071 LSO stabilizaciona ortoza U roku od tri meseca kod osiguranog lica kod koga postoji:
Fractura vertebrae lumbalis (S 32.0) konzervativno ili posle operacije
Spondylolisthesis (M 43.1) preko 25% klizanja (gradus 2 do gradus 4)
Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 36 NE
201 Pectus carinatum aparat Osigurana lica do 16 godina kod kojih postoji:
– Pectum carinatum Q67.7
– lekar spec. fizikalne medicine ili lekar spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 NE

 

 1. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

 

Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje Rok trajanja najmanje u mesecima Obaveza vraćanja pomagala

 

I grupa do 18g II grupa preko 18g
1 2 3 4 5 6
Ortopedske cipele
073 Ortopedske cipele sa ulošcima Osigurano lice uzrasta do 18 godina sa:
– nogom kraćom 1,5 cm i više (leva ili desna);
– Osigurano lice uzrasta preko 18 godine sa nogom kraćom 3 cm i više (leva ili desna); Osigurano lice kod koga postoji:
– nedostatak najmanje 3 prsta ili palca na stopalu (ili leva ili desna ili oba ukoliko ne koristi protezu);
– izražene trofičke promene stopala sa ulceracijama kod: Angiopathia diabetica peripherica (I 79.2) Morbus Buerger (I 73.1), u tom slučaju ulošci su silikonski
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 18 NE
074 Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo Osigurano lice
– sa paretičnim ili paralitičnim stopalom, kao posledica bolesti ili povrede
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec, ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 18 NE
209 Ortopedske cipele za Talipes equinus i Talipes equinovarus Osigurano lice kod koga postoji:
– urođeni deformitet stopala tipa ekvinus (kopitasto stopalo) Talipes equinus
– urođeni deformitet stopala tipa ekinovarus (uvrnuto kopitasto stopalo) Talipes equinovarus (Q 66.0)
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 18 NE
077 Ortopedske cipele za elephantiasis Osigurano lice:
– sa deformitetom stopala tipa slonovskog stopala (elephantiasis)
– lekar spec. – sub. spec. vaskularni hirurg
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 18 NE
Invalidska kolica
202 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
– kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
– kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze kontraindikovana (Z89.5);
– kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
– kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
– sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje onemogućavaju hodanje
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
60 meseci sa pravom na remont – zamena oštećenih delova DA
Osigurano lice, telesne težine do 126 kg: kod koga postoji:
– tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
– teška neuromišićna oboljenja (G60, G71, G12, G11 i G10) kod osobe koja nije u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
– cerebralna paraliza (G80)
– paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
– hemiplegija (G81), a osposobljavanje za stajanje nije moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV) maligniteta ili težih oblika šećerne bolesti sa izraženom polineuropatijom
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog – lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
203 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života – ojačana Osigurano lice, telesne težine preko 126:
– kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
– kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze kontraindikovana (Z89.5);
– kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
– kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
– sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje onemogućavaju hodanje
– lekar fizikalne medicine ili spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
60 meseci sa pravom na remont – zamena oštećenih delova DA
Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg kog koga postoji:
– tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
– teška neuromišićna oboljenja (G60, G71, G12, G11 i G10) kod osobe koja nije u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
– cerebralna paraliza (G80)
– paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
– hemiplegija (G81), a osposobljavanje za stajanje nije moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV), maligniteta ili težih oblika šećerne bolesti sa izraženom polineuropatijom
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
204 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
– kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
– kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
60 meseci sa pravom na remont – zamena oštećenih delova DA
Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
– sa cerebralnom paralizom;
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
205 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu – ojačana Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg:
– kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
– kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
60 meseci sa pravom na remont – zamena oštećenih delova DA
Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg:
– sa cerebralnom paralizom (G80)
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
– lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
128 Invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna) Osigurano lice uzrasta preko 18 godina sa paraplegijom nastalom iz bilo kog razloga, uključujući i retke bolesti, uz uslov da ima sopstvenu saobraćajnu dozvolu za prilagođeno putničko vozilo i vozačku dozvolu – lekar specijalista neurolog uz mišljenje spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
84 DA
129 Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena Osigurana lica uzrasta od 3 god., sa teškim oblikom cerebralne paralize (G80) koja nije u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života:
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
– lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. neurologa ili spec. ortopeda
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
60 sa pravom na remont – zamena oštećenih delova DA
207 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti, telesne težine do 70 kg:
– kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
– kome su amputirane obe noge ispod kolena (Z89.5), ali je aplikacija proteze kontraindikovana;
– kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortoped
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
60 sa pravom na remont – zamena oštećenih delova DA
Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti, telesne težine do 70 kg:
– kome su potpuno oduzete obe noge (G82.0; G82.1 i G82.2);
– sa metastazama u donjim ekstremitetima;
– teška neuromišićna oboljenja (G60, G71, G12, G11 i G10)
– Arthrogryposis koja onemogućava hod (Q74.3)
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
083 Toaletna kolica Osigurano lice obolelo od:
– paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
– cerebralne paralize (G80)
– težih oblika mišićne distrofije (G71)
– kvadriplegije (G82,3; G82,4 i G82.5)
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta
– lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
60 NE
084 Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora) Osigurano lice starije od 16 godina kod koga postoji: potpuna oduzetost donjih ekstremiteta nastala iz bilo kog razloga, uključujući i retke bolesti, a zbog delimične oduzetosti obe ruke ne može aktivno da pokreće kolica na ručni pogon, ali pokretom glave ili prstiju može bezbedno upravljati elektromotornim kolicima uz obavezno priloženo, psihološko testiranje stepena mentalne očuvanosti (radi utvrđivanja sposobnosti bezbednog upravljanja elektromotornim kolicima) i pisana saglasnost zakonskih staratelja (za maloletnu decu) – lekar spec. neurolog ili spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
– 60 meseci kod osiguranih lica:- do 18 g. života,
– na školovanju do 26. god. života,
– za obavljanje poslova zanimanja, a najkasnije do navršenih 65 godina života,
2. 96 meseci kod ostalih osiguranih lica
Sa pravom na remont – zamena oštećenih delova, osim akumulatora i punjača koji se zamenjuju u propisanim rokovima,
– rok 24 meseca za dva akumulatora
DA
086 Antidekubitus jastuk za invalidska kolica Osigurano lice sa:
– paraplegijom (G82.0; G82.1 i G82.2)
– tetraplegijom (G82.3; G82.4 i G82.5)
– teškim oblikom mišićne distrofije (G71)
– cerebralnom paralizom (G80)
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
– lekarska komisija
– overa filijale
36 meseci NE
Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
087 Drvene potpazušne štake na podešavanje Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
– nedostatka jedne noge;
– paralize jedne noge;
– pareza jedne noge;
– skraćenja jedne noge;
– ankiloze ili kontrakure velikih zglobova noge
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
– overa filijale uz revers
uzrast do 18 god.: 12 meseci uzrast preko 18 god.: 36 meseci DA
Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
– preloma noge;
– posle operacije na donjim ekstremitetima
– lekar spec. fizikalne medicine ili spec. ortoped
– overa filijale uz revers
2-4 meseca
089 Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca Osigurano lice kod koga postoji:
– nedostatak jedne noge;
– paraliza jedne noge;
– pareza jedne noge;
– skraćenje jedne noge;
– ankiloza ili kontrakura velikih zglobova noge
– spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
– overa filijale uz revers
60 DA
090 Metalni ortopedski štap sa krivinom Osigurano lice koje je slepo i delimično paralizovano – lekar spec. neurolog
– overa filijale uz revers
60 DA
091 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge Osigurano lice kod koga postoji težak poremećaj u hodu kao posledica G 82.0, G 82.1, G 82.2, G 80.0 i T 90.5 – lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
60 DA
131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem Osigurano lice kod koga postoji:
– politrauma u fazi oporavka, a lice zbog drugih bolesti ne može da koristi štake
– lekar spec. fizikalne
– lekarska komisija
– overa Filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
60 DA
132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge Osigurano lice kod koga postoji težak poremećaj u hodu kao posledica G 82.0, G 82.1, G 82.2, G 80.0 i T 90.5, ukoliko ne može da koristi stalak za hodanje sa četiri noge – lekar spec. fizikalne medicine
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
60 DA
190 Metalne podlakatne štake Osigurano lice obolelo od:
– Paralisis cerebralis infantilis (G 80)
Sequelae poliomyelitidis (B 91)
Spina bifida sa myliomeningocelom (Q05)
– lekar spec. fizikalne medicine
– overa filijale uz revers
60 DA
Ostala pomoćna pomagala
093 Bolnički krevet sa trapezom Osigurano lice koje mora trajno da leži u krevetu zbog:
– kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5);
– teških neuromišićnih bolesti
– cerebralne paralize (G80)
uz odgovarajuće stambeno-komunalne uslove
– lekar spec. fizikalne medicine uz otpusnu listu kojom je verifikovana dijagnoza i mišljenje lekara spec. neurologa,
– lekarska komisija
– overa Filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
10 godina DA
094 Sobna dizalica Osigurano lice koje mora trajno da leži u krevetu zbog
– kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
Uz odgovarajuće stambeno komunalne uslove
– lekar spec. fizikalne medicine uz otpusnu listu kojom je verifikovana dijagnoza i mišljenje lekara spec. neurologa
– lekarska komisija
– overa Filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
10 godina DA
095 Antidekubitus dušek Osigurano lice koje zbog:
– kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
– paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
– retkih bolesti
– teških neuromišićnih bolesti
– cerebralne paralize (G80)
mora trajno da leži u krevetu dobija ovo pomagalo radi prevencije pojave dekubitusa uz odgovarajuće stambeno – komunalne uslove
– lekar spec. fizikalne medicine uz otpusnu listu kojom je verifikovana dijagnoza i mišljenje lekara spec. neurologa
– lekarska komisija
– overa Filijale
5 godina NE
208 Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani) Osigurano lice kod koga postoji: – Hernia femoralis (K 41) ili Hernia inguinalis (K 40) uz uslov da zbog opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije moguća – lekar spec. hirurg
– lekarska komisija
– overa filijale
uzrast do 18 god:
8 meseci
uzrast preko 18 god:
36 meseci
NE
135 Pojas za trbušnu kilu Osigurano lice kod koga postoji:
– Hernia ventralis (K 43) uz uslov da zbog opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije moguća
– lekar spec. hirurg uzrast do 18 god:
8 meseci
uzrast preko 18 god:
36 meseci
NE
Sanitarne sprave
097 Endotrahealna kanila metalna (2 komada) Osigurano lice kod koga postoji:
– trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na dve kanile godišnje
– lekar spec. ORL 12 meseci NE
188 Endotrahealna kanila plastična (2 komada) Osigurano lice kod koga postoji:
– trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na dve kanile
– lekar spec. ORL 6 meseci NE
098 Električni inhalator sa maskom Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od:
– trajne, srednje teške astme (FEV1 60-80%)
– trajne, teške astme (FEV1 ≤ 60%)
Osigurano lice starije od 65 godina sa hroničnom opstruktivnom bolešću (HOBP) vrlo teškog stepena (FEV1 < 30%) i sa najmanje 3 hospitalizacije tokom poslednje godine.
Osigurana lica obolela od cistične fibroze (E84)
Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata
– lekar spec. – subspec. pulmolog ili spec. pneumoftiziolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
– 5 godina

– 8 godina

– 5 godina

DA
099 Koncentrator kiseonika protoka do 5 l/min (kiseonički koncentrator) Osigurano lice kod koga postoji hronična respiratorna insuficijencija, bez obzira na uzrok, uključujući i retke bolesti, a bolest je stabilna najmanje 3 nedelje sa:
– parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mm Hg) ili SaO2 ≤ 88%
– parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) između 7,3 kPa (55 mm Hg) i 8,0 kPa (60 mm Hg) ili SaO2 od 89%, uz:
– znake plućne hipertenzije,
– periferne edeme koji ukazuju na kongestivnu slabost srca,
– policitemiju (hemotokrit > 0,55).
Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata
– lekar subspec. pulmolog uz mišljenje jednog subspec pulmologa ili lekar spec. pneumoftiziolog uz mišljenje jednog spec. pneumoftiziloga
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers.
Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova u kojoj je propisano pomagalo i gde se vrši isporuka, izdavanje pomagala i vođenje evidencije
Rok trajanja koncentratora kiseonika je 10 god., najmanje, osim za filter za kiseonik čiji je rok trajanja 1 godina i crevo za dovod kiseonika gde je rok trajanja 5 godina DA
211 Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV) Osigurano lice obolelo od
– teških oblika mišićne distrofije (Duchenne)
– spinalne mišićne atrofije
– amiotrofičen lateralne skleroze (ALS)
– visoke lezije cervikalne kičme
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata
– lekar spec. pulmolog uz mišljenje lekara spec. neurologa ili lekar subspec. pneumoftiziolog uz mišljenje lekara spec. neurolog
– mišljenje komisije za neinvazivnu ventilaciju
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova u kojoj je propisano pomagalo i gde se vrši isporuka, izdavanje pomagala i vođenje evidencije
Rok trajanja ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) je 10 god., najmanje, osim za filter i masku za ventilator 1 godina, bateriju tri godine i turbinu/motor gde je rok trajanja najmanje 20.000 radnih sati DA
100 Disk podloga sa kesama za ileostomu Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom: 10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca
Izuzetno, na osnovu mišljenja spec. hirurga 15 diskova i do 45 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca
Kod privremene ileostome:
– izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija najduže do 6 meseci
– overa filijale
Kod stalne ileostome:
– za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija
– overa filijale
– za naredna propisivanja kod stalne ileostome: izabrani lekar
NE
136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom: 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca Kod privremene ileostome
– izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija najduže do 6 meseci
– overa filijale
Kod stalne ileostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija
– overa filijale
– za naredna propisivanja kod stalne ileostome: izabrani lekar
NE
137 Disk podloga sa kesama za kolostomu Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom: 10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca Izuzetno, na osnovu mišljenja spec. hirurga 15 diskova i do 45 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca Kod privremene kolostome
– izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija najduže do 6 meseci
– overa filijale
Kod stalne kolostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija
– overa filijale
– za naredna propisivanja kod stalne kolostome: izabrani lekar
NE
138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom; 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca Kod privremene kolostome
– izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija najduže do 6 meseci
– overa filijale
Kod stalne kolostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija
– overa filijale
– za naredna propisivanja kod stalne kolostome: izabrani lekar
NE
139 Disk podloga sa kesama za urostomu Osigurano lice sa izvedenom urostomom: 10 diskova i do 30 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca Za prvo propisivanje:
– izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija
– overa filijale
Za naredna propisivanja: izabrani lekar
NE
140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu Osigurano lice sa izvedenom urostomom: 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca Za prvo propisivanje:
– izabrani lekar na osnovu otpusne liste
– lekarska komisija
– overa filijale
Za naredna propisivanja: izabrani lekar
NE
141 Krema za negu stome – iritirana koža oko ileo, kolo ili urostome (najviše četiri za godinu dana) – izabrani lekar NE
142 Pasta za ispune ožiljnih neravnina – postojanje ožiljaka oko stome koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge (najviše dve za godinu dana) – izabrani lekar NE
193 Silikonski upijajući flaster Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa dystrophica Q 81 u količini do 8 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca – izabrani lekar uz mišljenje spec. dermatovenerologa ZU sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite NE
143 Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida (Z93) – izabrani lekar uz mišljenje spec. hirurga 12 meseci NE
101 Stalni – Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom Osigurano lice, kod stanja:
– inkontinencije urina ili
– retencije urina koja se ne može hirurški rešiti dobija za period od 3 meseca: 2 stalna urin katetera od silikona sa 30 urin kesa sa ispustom, ili mesečno 3 urin katetera od lateksa sa 10 urin kesa sa ispustom, a izdaje se za period od tri meseca
– izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa NE
144 Urin kateter za jednokratnu upotrebu: (bez urin kesa) Osigurano lice kod stanja:
– neurogene retencije zbog povrede kičme
– ortotopične bešike koje je obučeno da samo sebi aplikuje kateter dobija mesečno do 60 PVC katetera sem u slučaju pojave urinarnih infekcija, kada dobija do 60 lumbrifikovanih urin katetera, a izdaje se za period od tri meseca
– izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa NE
145 Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom Osigurano lice muškog pola sa: inkontinencijom urina koja se ne može hirurški rešiti dobija mesečno 30 urinarnih kondoma i 15 urin kesa sa ispustom, a izdaje se za period od 3 meseca – izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa NE
102 Pelene – za mentalno retardiranu decu od 3-18 godina koja imaju trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca Za prvo propisivanje:
– izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa i urologa
– lekarska komisija
– overa filijale
Za ostala propisivanja:
– izabrani lekar
NE
– za decu od 3-18 godina sa inkontinencijom neurogenog tipa (spina bifida i meningomielocela) ili ekstrofija mokraćne bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca Za prvo propisivanje:
– izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa i urologa
– lekarska komisija
– overa filijale
Za ostala propisivanja:
– izabrani lekar
– za osigurana lica sa: paraplegijom, kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, sklerozom multipleks, cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize kod kojih postoji posledica trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca
– osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca
Za prvo propisivanje:
– izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa, fizijatra i urologa,
– lekarska komisija
– overa filijale
Za ostala propisivanja:
– izabrani lekar
212 Ulošci za inkontinenciju – za mentalno retardiranu decu od 7-18 godina koja imaju trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca Za prvo propisivanje:
– izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa i urologa,
– lekarska komisija
– overa filijale
Za ostala propisivanja:
– izabrani lekar
NE
– za decu od 3-18 godina sa inkontinencijom neurogenog tipa (spina bifida i meningomielocela) ili ekstrofija mokraćne bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca Za prvo propisivanje:
– izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa i urologa,
– lekarska komisija
– overa filijale
Za ostala propisivanja:
– izabrani lekar
– za osigurana lica sa: paraplegijom, kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, sklerozom multipleks, cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize kod kojih postoji posledica trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca Za prvo propisivanje:
– izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa, fizijatra i urologa,
– lekarska komisija
– overa filijale
Za ostala propisivanja:
– izabrani lekar
103 Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu Osigurano lice obolelo od:
D. Mellitus koje se leči insulinom u obliku bočica utvrđuje se količina špriceva i igala za 30 dana zavisno od broja davanja dnevnih doza (od 30 kompleta za 1 dozu do najviše 150 za 5 doza) a izdaje se za period od 3 meseca.
Uz bočice se propisuje i odgovarajući broj igala za vađenje insulina iz bočice
– izabrani lekar uz mišljenje lekara specijaliste interne medicine – endokrinologa (za odrasle) ili specijaliste pedijatrije – endokrinologa (za decu do 15 godina). NE
214 Hipodermalna igla Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa Q 81 u količini do 400 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca – izabrani lekar NE
146 Pen špric Osigurano lice obolelo od
D. Mellitus, koje se leči insulinom propisanim u obliku karpula
– izabrani lekar uz mišljenje lekara specijaliste interne medicine – endokrinologa (za odrasle) ili specijaliste pedijatrije – endokrinologa (za decu do 15 godina),
– lekarska komisija
– overa filijale
5 godina NE
147 Igle za pen špric Osigurano lice obolelo od D. Mellitus:
– uzrasta do 26 godina života i
– trudnica (bez obzira na godine života)
koji koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom 30-150 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
Osigurana lica na intenziviranoj terapiji (4 ili više dnevnih doza) koja koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, 30 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
Ostala osigurana lica koja koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, 30 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.
– izabrani lekar NE
Osigurano lice do 18 godina života sa nedostatkom hormona rasta u količini do 30 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
148 Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu Osigurano lice uzrasta do 26 godina života obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj konvencijalnoj terapiji (više od 2 doze) sa nestabilnim – insulin zavisnim šećernom bolešću, koje je osposobljeno za sprovođenje samokontrole i lečenje šećerne bolesti 50 traka mesečno, a izdaje se za period od tri meseca – izabrani lekar uz mišljenje lekara specijaliste interne medicine – endokrinologa (za odrasle) ili specijaliste pedijatrije – endokrinologa (za decu do 15 godina). NE
149 Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi Osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči insulinom ili insulinskom pumpom
– uzrasta do 26 godina života nezavisno od broja dnevnih doza insulina
– trudnica (bez obzira na godine života) nezavisno od broja dnevnih doza insulina
– preko 26 godina života, na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (4 i više doza dnevno)
– izabrani lekar uz mišljenje lekara specijalista interne medicine – endokrinologa (za decu do 15 godina) zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
5 godina DA
150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) Osigurano lice obolelo od D. Mellitus koje se leči injekcijama insulina ili insulinskom pumpom
– uzrasta do 26 godina života
– trudnica (bez obzira na godine života)
prema broju dnevnih doza insulina do 150 komada traka mesečno i do 150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
– preko 26 godina života, na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (4 i više doza dnevno) ili na terapiji insulinskom pumpom, 50 traka mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
– izabrani lekar uz mišljenje lekara specijalista interne medicine – endokrinologa (za odrasle i trudnice) ili specijaliste pedijatrije – endokrinologa (za decu do 15 godina) zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa,
– lekarska komisija najduže na 12 meseci
– overa filijale
NE
104 Spoljna portabilna insulinska pumpa – Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulina (4 i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoliziranog hemoglobina – Hb A 1c koji mora biti veći ili jednak 8,5%), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije; – lekar specijalista interne medicine – endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice)
– lekar specijalista pedijatrije – endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za decu do 15 godina)
– mišljenje stručne komisije
– lekarska komisija
– overa Filijale uz revers
– provera pravilnog korišćenja u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa gde je terapija insulinskom pumpom propisana i gde se započinje primena ove vrste terapije.
Za propisivanje novog pomagala, uz dokaz da ranije dodeljeno pomagalo nije upotrebljivo:
– lekar specijalista interne medicine – endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice)
– lekar specijalista pedijatrije – endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za decu do 15 godina)
– mišljenje stručne komisije o neophodnosti nastavka primene ovog vida insulinske terapije.
DA
– Osigurano obolela od D. Mellitus tip I lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulina (4 i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoliziranog hemoglobina – Hb A 1c koji mora biti veći ili jednak 7,5%) i uz postojanje inicipijentne dijabetesne nefropatije (priložen nalaz UEA 30 do 300 mg/24h) ili manifestne nefropatije (priložen nalaz UEA veći od 300 mg/24h), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije;
– Osigurano lice ženskog pola, obolela od D. Mellitus tip I lečeno intenziviranom konvencionalnom terapijom, koja ima lošu glikoregulaciju, uz dva priložena nalaza glikoliziranog hemoglobina (Hb A 1c) veći ili jednak 7% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko-tehničko pomagalo, u periodu od najviše šest meseci prekoncepcijskog perioda i za vreme trudnoće uz priložen nalaz ginekologa, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije
– Osigurana lica do 15 god. života na inteziviranoj terapiji insulinom, koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci uz najmanje priložena tri nalaza glikoliziranog hemoglobina (Hb A 1c) veći ili jednak 7,5% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko-tehničko pomagalo, teško kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) ili ponavljajuće ketoacidoze
152 Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu Osigurano lice koje dobije i spoljnu portabilnu insulinsku pumpu ima pravo i na:
– katetere 10 kom. mesečno
– špriceve 10 kom. mesečno
Potrošni materijal izdaje se na šestomesečnom nivou
Za prvo propisivanje: lekar specijalista interne medicine – endokrinolog (za odrasle i trudnice) ili specijalista pedijatrije – endokrinolog (za decu do 15 godina) zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa,
– lekarska komisija
– overa filijale
Za ostala propisivanja:
– izabrani lekar uz otpusnu listu i mišljenje specijaliste interne medicine – endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice) ili specijaliste pedijatrije – endokrinologa (za decu do 15 godina) zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
NE

 

 1. Očna pomagala

 

Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje Rok trajanja najmanje u mesecima Obaveza vraćanja pomagala
I grupa do 18 g. II grupa preko 18 g.
1 2 3 4 5 6
105 Ram za naočare Dobija ih osigurano lice uz odgovarajuća stakla za korekciju poremećaja vida – lekar spec. oftalmolog uz odgovarajuća stakla za korekciju vida 24 60 NE
153 Stakla za korekciju vida (mineralna) – Osigurano lice uzrasta od 7-18 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju – lekar spec. oftalmolog
– overa filijale
uzrast od 7-18 god.: 24 meseca NE
– Osigurano lice starije od 18 godina kod koga postoji poremećaj vida, koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) sa dioptrijom na oba oka većom od ± 2,0 D, ili ako ima samo jedno oko a dioptrija veća od ± 2,0 D stariji od 18 god.: 60 meseci
– Osigurano lice starije od 65 godina kod koga osim poremećaja vida postoji staračka dalekovidost (Presbyopia H 52.4) sa dioptrijom na oba oka većom od + 2,0 D stariji od 65 god.: 60 meseci
154 Plastična stakla za korekciju vida (organska) – Osigurano lice uzrasta do 7 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0) astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju na jednom ili oba oka – lekar spec. oftalmolog
– overa filijale
uzrast do 7 god.: 24 meseca NE
181 Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od ± 5,0 D na jednom ili oba oka Osigurano lice
– starije od 7 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (MyopiaH 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2)
– starije od 65 godina kod koga postoji poremećaj vida uz staračku dalekovidost (Presbyopia H 52.4) ima pravo na plastična stakla ako je dioptrija veća od ± 5,0 D na jednom ili oba oka
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale
uzrast od 7-18 god.: 24 meseca stariji od 18 god.: 60 meseci NE
155 Lentikularna stakla Osigurano lice kod koga postoji:
– poremećaj vida kratkovidost (Myopia H 52.1) ili dalekovidost (Hypermetropia H 52.0) sa dioptrijom većom od ± 8,0 D
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale
24 60 NE
156 Prizma – folija – dobija ih osigurano lice posle operacije razrokosti ukoliko se i dalje javlja dupli vid (Diplopia H 53.2) – lekar spec. oftalmolog uz otpusnu listu
– overa filijale
24 24 NE
106 Teleskopske naočare – naočare sa specijalnim sistemom sočiva Osigurano lice kod koga postoji: – najbolja korigovana vidna oštrina od 0.3 ili manje (na Snellen-ovom optotipu) (Amblyopia billateralis < od 0,3 uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano – lekar spec. oftalmolog ZU tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
48 48 NE
107 Tvrda kontaktna sočiva Dobija ih osigurano lice starije od 16 godina kod oboljenja:
Keratoconus (H 18.6) ukoliko se kontaktnim sočivima postiže oštrina vida preko 0,3 D
Aphakia monocularis (H 27.0)
Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina vida bar za 0,2 D veća nego sa naočarima
Aphakia Billateralis (H 27.0)
Aniridia (Q 13.1)
Albinismus ocularis (E 70.3)
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale
stariji od 16 god.:
24 meseca
NE
157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva Dobija ih osigurano lice starije od 3 godine kod oboljenja:
Aphakia monocularis (H 27.0)
Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za: 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale
uzrast od 3 godine:
do 16 god.:
12 meseci
stariji od 16 god.: 24 meseca NE
158 Meka kontaktna sočiva Osigurano lice do 16 godina kod oboljenja:
Aphakia monocularis (H 27.0)
Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale
Uzrast do 3 godine:
6 meseci

Uzrast do 16 god.:
12 meseci

NE
159 Terapeutska kontaktna sočiva Osigurano lice kod oboljenja:
– bulozna keratopatija (H18.1)
– recidivantna erozija rožnjače (H18.8)
– trofični ulkus rožnjače (H16.0)
– lagoftalmus (H02.2)
– kauzome (povrede) rožnjače
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale
dok traje terapija NE
108 Puna (potpuna) očna proteza Dobija je osigurano lice kome nedostaje očna jabučica (Anoftalmus Q 11.1 i Z90.0) – lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
12 48 NE
160 Ljuspasta očna proteza Dobija je osigurano lice u slučaju delimičnog nedostatka očne jabučice ili atrofije očne jabučice – lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
12 48 NE
161 Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje Dobija je osigurano lice posle hirurške intervencije enukleacije očne jabučice u fazi pripreme očne duplje za stavljanje stalne proteze – lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
– lekarska komisija
– overa filijale
3 NE
Tiflotehnička pomagala
109 Brajeva pisaća mašina Za slepa osigurana lica:
– obučena za korišćenje Brajevog pisma, ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja
Za prvo propisivanje: – lekar spec. Oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja;
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale uz revers
15 godina DA
162 Reproduktor Osigurano slepo lice (Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili slepo dete na školovanju, ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja Za prvo propisivanje:
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale uz revers
10 godina DA
163 Brajev sat za slepe džepni Džepni sat dobija slepo osigurano lice u slučaju nedostatka ili oduzetosti jedne ruke Za prvo propisivanje:
– lekar spec, oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale uz revers
7 godina DA
182 Brajev sat za slepe ručni Slepo osigurano lice koje nije dobilo džepni, dobija ručni sat Za prvo propisivanje:
– lekar spec. oftalmolog
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
– lekar spec. oftalmolog
– overa filijale uz revers
7 godina DA
164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase Dobija ih osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0) – lekar spec. oftalmolog
– overa filijale
3 godine NE
165 Beli štap za slepe Dobija osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0) – lekar spec. oftalmolog
– overa filijale
2 godine NE
183 Ultrazvučni štap Dobija osigurano lice koje je slepo i gluvo Za prvo propisivanje:
– lekar spec. oftalmolog uz mišljenje spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
– lekar spec, oftalmolog uz mišljenje spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
3 godine DA
189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica Slepo osigurano lice:
– učenik – počev od V razreda osnovne škole,
– student.
– zaposleni,
kome posedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog angažovanja.
– lekar spec. oftalmolog uz odgovarajuće potvrde organizacije Saveza slepih Srbije – overa filijale 5 godina NE

 

 1. Slušna pomagala

 

Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje Rok trajanja najmanje u mesecima Obaveza vraćanja pomagala
I grupa do 18 g. II grupa preko 18 g.
1 2 3 4 5 6
167 Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
– sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice starije od 18 godina
– sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
– sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
– lekar spec. ORL – subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
24 84 DA
186 Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
– sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice starije od 18 godina
– sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata govorno područje 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
– sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
– lekar spec. ORL – subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
24 84 DA
187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnih umetaka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB – lekar spec. ORL – subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
24 84 NE
185 Specijalne baterije za zaušni procesor Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda, nakon šest nedelja od izvršene operacije, a dve nedelje po uključenju zaušnog procesora, ima pravo na
– specijalne baterije (3 kom.), u količini utvrđenoj na mesečnom nivou, a izdaju se za period od tri meseca, ili
– specijalne baterije – punjive (2 kom.), u količini utvrđenoj na godišnjem nivou, a izdaju se za period od godinu dana
– izabrani lekar uz otpusnu listu NE
213 Zaušni procesor Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom – lekar specijalista ORL zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite,
– mišljenje stručne komisije za kohlearne implante,
– overa filijale uz revers,
– provera funkcionalnosti
7 godina DA
191 Zaušni slušni aparat (iza uha) – digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa) Osigurana lica uzrasta do 18 godina:
sa obostranim trajnim gubitkom sluha koji je na jednom uhu veći od 40DB, koji obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000Hz, ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj način omogućava uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora (za svako uho poseban)
– lekar spec. ORL – subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
24 DA
192 Zaušni slušni aparat (iza uha) – bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja) Osigurana lica starija od 18 godina:
– sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
– sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava slušno-govorna komunikacija (pod testiranjem se podrazumeva probno korišćenje odgovarajućeg tipa slušnog aparata u roku od najmanje 15 dana koje se obavlja kod izabranog dobavljača a od strane osiguranog lica, sa tri testiranja i usklađivanje aparata) uz mišljenje lekara specijaliste ORL ili subspecijaliste audiologa
– lekar spec. ORL – subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
84 DA
84 DA

 

 1. Pomagalo za omogućavanje glasa i govora

 

Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje Rok trajanja Obaveza vraćanja pomagala
1 2 3 4 5 6
111 Elektrolarings – Aparat za omogućavanje glasa i govora (sa dve baterije i punjačem za baterije) – trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora laringektomisane osobe, ako učenjem ezofagealnog govora nije moguće sporazumevanje, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava sporazumevanje Za prvo propisivanje:
– lekar spec. ORL uz otpusnu listu i mišljenje subspec. ORL fonijatra
– lekarska komisija
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Za ostala propisivanja:
– lekar spec. ORL uz otpusnu listu i mišljenje subspec. ORL fonijatra
– overa filijale uz revers
– provera funkcionalnosti
Baterije: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
Rok za aparat i punjač za baterije: 10 godina

Rok za baterije (2 kom.): 2 godine

DA

 

 1. Stomatološke nadoknade

 

Šifra Naziv pomagala Indikacije Propisivanje Najmanji rok trajanja Obaveza vraćanja pomagala
1 2 3 4 5 6
Mobilne (pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu
112 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
– delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
– skraćeni ili prekinut zubni niz
– Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
60 meseci NE
168 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
– delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
– skraćeni ili prekinut zubni niz
– Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
60 meseci NE
169 Totalna proteza za gornju vilicu Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
– potpuni nedostatak zuba u gornjoj vilici
– Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
60 meseci NE
170 Totalna proteza za donju vilicu Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
– potpuni nedostatak zuba u donjoj vilici
– Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
60 meseci NE
113 Aktivni pokretni ortodontski aparat Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji: – nepravilnost vilice zubnih lukova i zuba – lekar spec. ortopedije vilica
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 meseci NE
171 Funkcionalni ortodontski aparat Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji: – nepravilan zagrižaj u sagitalnom, transverzalnom i vertikalnom pravcu – lekar spec. ortopedije vilica
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 meseci NE
194 Vestibularna ploča Osigurano lice uzrasta do 10 godina kod koga postoje: – nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca – lekar spec. ortopedije vilica
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
12 meseci NE
195 Delerova maska Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoje; – nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca – lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
trajno NE
Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema
196 Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica Osigurano lice uzrasta od 12 do 25 godina kod koga postoje:
– urođeni i teški stečeni deformiteti lica i vilica
– lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
– uz mišljenje spec. maksilofacijalnog hirurga ZU ter. nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
trajno NE
197 Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca Osigurano lice uzrasta od 12 do 25 godina kod koga postoje:
– sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca
– lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa uz mišljenje spec. maksilofacijalnog hirurga ZU ter. nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
trajno NE
114 Totalna proteza za gornju vilicu Osigurano lice kod koga postoji: – urođeni nedostatak svih zuba (Aanodontia generalisata K 00,0) – lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci NE
172 Totalna proteza za donju vilicu Osigurano lice kod koga postoji: – urođeni nedostatak svih zuba (Aanodontia generalisata K 00.0) – lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci NE
173 Parcijalna akrilatna proteza Osigurano lice kod koga postoji: – parcijalni nedostatak zuba (Anodontia partialis K 0.00) – parcijalni nedostatak zuba (Hypodontia postraumatica et. St. post cystectomiam K09.0) kod dece do 18 godine – izabrani stomatolog
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci NE
174 Stimulator Osigurano lice uzrasta od 0-12 meseci kod koga postoji rascep usne i alveolarnog nastavka.
Koriste se od 5-og dana od rođenja, najkasnije do 12 meseci tj. do definitivnog hirurškog zbrinjavanja (operacija se vrši u 3 ili 4 faze)
– lekar spec. ortopedije vilica ZU tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
1 mesec NE
175 Obturator proteze za urođene anomalije Osigurano lice kod koga postoji: – rascep zubnog nastavka – lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
48 meseci NE
176 Privremena obturator proteza Osigurano lice kod koga postoji: – oro-antralni defekt nakon resekcije tumora i u fazi radio (zračne) terapije – lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
6 meseci NE
177 Definitivna obturator proteza Osigurano lice kod koga postoji: – oro-antralni defekt 4-6 meseci po završenoj radio (zračnoj) terapiji – lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
– overa filijale
– provera funkcionalnosti
48 meseci NE

 

ŠIFARNIK POMAGALA

 

 1. Protetička sredstva (proteze)

Tabela 2

Šifra Naziv pomagala Šifra dela ili pomagala Tehnički elementi
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
Proteze za gornje ekstremitete
001 Estetska proteza šake 00150 estetska rukavica individualna izrada-plastika
00121 punjenje plastika
00130 insert metal
002 Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna) 00211 ležište plastika
00220 podlakatni estetski deo plastika/metal
00233 estetska šaka plastika/metal
00240 estetska rukavica plastika
00251 suspenzija metal/plastika/tkanina
003 Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna – funkcionalna proteza) 00310 ležište dvostrukog zida plastika
00320 podlakatni deo plastika/metal
00330 mehanički zglob klizni (rotor) metal/plastika
00340 mehanička šaka metal/plastika
00351 suspenzija metal/plastika/tkanina
00360 estetska rukavica plastika
004 Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza 00411 ležište plastika
00420 elektrode metal
00430 kabl elektrode metal/plastika
00440 mioelektrična šaka metal/plastika
00450 estetska rukavica plastika
00460 baterija Ni-Cd
00470 punjač baterija serijski proizvod
00480 lulica plastika
005 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza 00511 ležište plastika
00520 nadlakatni deo plastika/metal
00530 podlakatni deo plastika/metal
00541 estetska šaka plastika/metal
00550 estetska rukavica plastika
00560 suspenzija koža/plastika/tkanina
006 Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna – mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna – funkcionalna) 00611 ležište plastika
00620 nadlakatni deo plastika/metal
00630 lakatni zglob sa kočnicom plastika/metal
00640 podlakatni deo plastika/metal
00650 rotor plastika
00660 mehanička radna šaka metal/plastika
00670 suspenzija plastika/koža/tkanina
00680 estetska rukavica plastika
007 Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna – funkcionalna) 00711 ležište plastika
00720 nadlakatni deo plastika/metal
00730 spoljni lakatni zglob sa kočnicom plastika/metal
00740 podlakatni deo plastika/metal
00750 rotor metal
00760 šaka mehanička (radna) metal/plastika
00770 suspenzija metal/plastika/tkanina
00780 estetska rukavica plastika
008 Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna) 00810 ležište plastika
00820 nadlakatni deo plastika
00830 lakat metal/plastika
00840 podlakatni deo plastika/metal
00850 mioelektrična šaka metal/plastika
00860 baterija Ni-Cd
00870 estetska rukavica plastika
00880 rotor metal
00890 suspenzija metal/plastika/tkanina
008A0 mikroprocesor metal
008B0 mikroprekidač metal
009 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena 00910 ležište plastika
00920 pasivni zglob ramena plastika/metal
00930 nadlakatni deo plastika/metal
00940 pasivni zglob lakta plastika/metal
00950 podlakatni deo plastika/metal
00964 estetska šaka plastika/metal
00970 suspenzija plastika/metal/tkanina
00980 estetska rukavica plastika
010 Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna) 01011 navlaka nadlakatna pamuk
01012 navlaka nadlakatna vuna
01013 navlaka nadlakatna sintetika
01021 navlaka podlakatna pamuk
01022 navlaka podlakatna vuna
01023 navlaka podlakatna sintetika
011 Elastični zavoj (2 komada) 011 serijski proizvod 2 x 1

 

Održavanje proteza za gornje ekstremitete
 1. Popravka proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka
R01 Korekcija ležišta proteze (plastika) 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009
R02 Bandaža nadlakatne proteze 005; 006; 007; 008; 009
R03 Bandaža podlakatne proteze 002: 003; 004
R04 Opravka mehaničke šake 003; 006; 007
R05 Opravka mioelektrične podlakatne proteze 004
R06 Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze 008
R07 Opravka nadlakatne mehaničke proteze 006; 007; 009
 1. Zamena dela proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka
A01 Zamena plastičnog ležišta na nadlakatnoj protezi 00511; 00611; 00711; 00810; 00910
A04 Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi 00211; 00310; 00411
A07 Zamena nadlakatne suspenzije 00560; 00670; 00770; 00890; 00970
A08 Zamena podlakatne suspenzije 00251; 00351
A09 Zamena lakatnog zgloba 00630; 00730; 00830; 00940
A10 Zamena mehaničkog ručnog zgloba (rotor) 00330; 00650; 00750
A11 Zamena estetske šake 00233; 00541 ;00964
A12 Zamena radne šake (mehaničke) 00340; 00660; 00760
A13 Zamena estetske rukavice 00150; 00240; 00360; 00450; 00550; 00680; 00780; 00870; 00980
A14 Zamena mioelektrične šake 00440; 00850

 

Proteze za donje ekstremitete
012 Proteza posle delimične amputacije stopala – Sopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc) 01210 ležište plastika
01221 stopalo plastika/koža
013 Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme) 01310 privremeno ležište plastika
01321 ležište plastika
01330 umetak tepefon
01341 adapter metal/drvo
01352 protetsko stopalo plastika
01360 suspenzija tkanina/koža
014 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna) 01410 privremeno ležište plastika
01421 ležište plastika
01432 umetak tepefon
01450 potkoleni deo-maleol drvo/plastika
01472 protetsko stopalo plastika
01480 transtibijalna suspenzija koža/tkanina
119 Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna) 11910 privremeno ležište plastika
11921 ležište plastika
11932 umetak tepefon
11940 adapter metal
11950 skeletni potkoleni deo metal/plastika
11962 protetsko stopalo plastika
11970 kozmetska obloga plastika/sunđer
11980 transtibijalna suspenzija koža/tkanina
120 Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna) 12010 privremeno ležište plastika
12022 ležište plastika
12030 dezartikulaciono koleno s kočnicom metal/plastika
12040 skeletni potkoleni deo metal
12051 protetsko stopalo plastika
12060 kozmetska obloga plastika/sunđer
12072 suspenzija koža/tkanina
121 Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna) 12110 privremeno ležište plastika
12121 ležište plastika
12122 ležište drvo
12130 adapter metal/plastika
12140 skeletni natkoleni deo metal/plastika
12151 mehaničko koleno – jednoosovinsko sa kočnicom metal/plastika
12152 mehaničko koleno – sa frikcijom metal/plastika
12153 mehaničko koleno -četvoroosovinsko metal/plastika
12160 skeletni potkoleni deo metal
12172 protetsko stopalo plastika
12180 kozmetska obloga plastika-sunđer
12191 transfermoralna suspenzija plastika/koža
12192 suspenzija – vakuum ventil serijski proizvod
12101 Fleksibilni umetak (za uzdužno-ovalno ležište) plastika
122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna) 12210 ležište tipa kanadske korpe koža
12211 ležište tipa kanadske korpe plastika
12221 veštački zglob kuka sa kočnicom plastika/metal
12222 veštački zglob kuka bez kočnice plastika/metal
12230 skeletni natkoleni deo metal
12240 mehaničko koleno jednoosovinsko plastika/metal
12250 skeletni potkoleni deo metal
12260 skočni zglob (adapter) metal
12270 kozmetska obloga sunđer/plastika
12282 protetsko stopalo plastika
12290 suspenzija koža/tkanina
122A1 mehaničko koleno-jednoosovinsko metal
122A2 mehaničko koleno sa frikcijom metal
122A3 mehaničko koleno-četvoroosovinsko metal
020 Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena) 02011 navlaka potkolena pamuk
02012 navlaka potkolena sintetika
02013 navlaka potkolena vuna
02021 navlaka natkolena pamuk
02022 navlaka natkolena sintetika
02023 navlaka natkolena vuna
021 Elastični zavoj 021 serijski proizvod 2 x 1; 3 x 1

 

Održavanje proteza za donje ekstremitete
 1. Popravka proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka
R08 Korekcija ležišta 012;014;119;120;121;122
R09 Opravka u zglobu kuka, kolena i skočnog zgloba 013;014;119;120;121;122
R10 Korekcija visine proteze 014;119;120;121;122
R11 Laminacija natkolenih proteza 120;121;122
R12 Laminacija potkolenih proteza 014;119
R13 Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza 119;120;121;122
 1. Zamena dela proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka
A15 Zamena plastičnog ležišta na natkolenoj protezi 12022; 12121
A16 Zamena drvenog ležišta na natkolenoj protezi 12122
A17 Zamena kožnog ležišta na natkolenoj protezi 12210
A18 Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj protezi 01210; 01321; 01421; 11921
A21 Zamena zgloba kuka 12221; 12222
A22 Zamena kolenog zgloba za dezartikulaciju 12030
A23 Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog 12151; 12240
A24 Zamena kolenog zgloba frikcionog 12152; 122A2
A26 Zamena kolenog zgloba četvoroosovinskog 12153; 122A3
A27 Zamena skočnog zgloba (adapter) 01341; 01342; 01440; 11940; 12130; 12260
A28 Zamena stopala (plastika) 01352; 01472; 11962; 12051; 12172; 12282
A29 Zamena natkolene suspenzije 12072; 12191; 12192; 12290
A30 Zamena potkolene suspenzije 01480; 11980
A31 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne natkolene proteze 12060; 12180; 12270
A32 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne potkolene proteze 11970
A33 Zamena fleksibilnog umetka za uzdužno-ovalno ležište 12101
A69 Zamena tepefonskog umetka u potkolenoj protezi 01330; 01432; 11932

 

Spoljna proteza za dojku
023 Spoljna proteza za dojku 023 serijski proizvod silikon
210 Grudnjak za spoljnu protezu za dojku 210 serijski proizvod

 

 1. Ortotička sredstva (ortoze)

 

Šifra Naziv pomagala Šifra dela ili pomagala Tehnički elementi
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
Ortoze za gornje ekstremitete
029 Ortoza za rame i lakat – mitela za stabilizaciju 029 individualna izrada tkanina
034 Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju -plastična (statička) 034 individualna izrada plastika
036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna 036 individualna izrada plastika
Održavanje ortoza za gornje ekstremitete
 1. Zamena dela ortoze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka
A34 Zamena zgloba lakta 03020; 03220
A35 Zamena suspenzijske trake 03030
Ortoze za donje ekstremitete
042 Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom – zglobna 042 individualna izrada ili gotov proizvod plastika
043 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna – čelična sa ortopedskom cipelom po meri 04320 individualna izrada čelični lim
04330 ortopedska cipela po meri koža – 2 x 1
044 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri 04420 individualna izrada čelični lim
04430 ortopedska cipela po meri koža – 2 x 1
045 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje 045 serijski proizvod – individualno prilagođavanje proizvoda plastika
200 Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat) 200 individualna izrada koža/metal/plastika
047 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena „O“ ili „X“ (dinamički 047 individualna izrada plastika
048 Ortoza za kukove – dinamička 048 serijski proizvod plastika
049 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo -dvozglobna 049 individualna izrada plastika/metal
050 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo – trozglobna 050 individualna izrada plastika/metal
052 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown) 052 individualna izrada metal/plastika
124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom 124 individualna izrada metal/plastika/koža
125 Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama 125 individualna izrada metal/plastika/koža
Održavanje ortoza za donje ekstremitete
 1. Zamena dela ortoze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka
A36 Zamena zgloba kolena 04920;05030
A37 Zamena skočnog zgloba 04930; 05040
A38 Zamena zgloba kuka 05020
A39 Zamena Perštejn zgloba 12420;12520
Aparati za lečenje iščašenih kukova
054 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići) 054 serijski proizvod koža/tekstil
055 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona 055 serijski proizvod plastika/tekstil
056 Atlanta aparat – ortoza 056 individualna izrada po gipsanom modelu plastika
Ortoze za kičmu – spinalne ortoze
061 Tomas kragna – jednodelna 061 individualna izrada plastika
062 Tomas kragna – dvodelna 062 individualna izrada plastika/metal
064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona) 064 serijski proizvod plastika/metal
067 TLSO sa tri tačke oslonca 067 individualna izrada plastika/metal
068 TLSO dinamička – korektivna 068 individualna izrada po gipsanom otisku plastika/metal
071 LSO stabilizaciona ortoza 071 serijski proizvod plastika
201 Pectus carinatum aparat 201 individualna izrada plastika-koža-tkanina

Održavanje ortoza za kičmu – spinalnih ortoza

1.Zamena dela ortoze za kičmu po isteku garantnog roka
A40 Zamena šina 06420; 06720; 06820
A41 Zamena zatvarača za ortozu 06220; 06430; 06830

 

 1. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

 

Šifra Naziv pomagala Šifra dela ili pomagala Tehnički elementi
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
Ortopedske cipele
073 Ortopedske cipele sa ulošcima 07311 cipela po gipsanom otisku sa povišicom 1,5-6 cm koža ili skaj – 1×1
07312 cipela po gipsanom otisku sa povišicom 6-10 cm koža ili skaj – 1×1
07313 cipela po gipsanom otisku sa povišicom 10-15 cm koža ili skaj – 1×1
07314 cipela po gipsanom otisku sa povišicom 15-20 cm koža ili skaj – 1×1
07320 cipela po meri za zdravu nogu koža ili skaj – 1×1
07331 uložak za cipelu koža 2×1
07332 uložak za cipelu silikon 2×1
07341 ispun za nedostajuće prste sunđer 2×1
07342 ispun za nedostajuće prste guma 1×1
074 Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo 07411 cipela po meri koža 2×1
07412 cipela po meri skaj 2×1
07420 uložak za cipele koža 2×1
209 Ortopedske cipele za Talipes equines i Talipes equinovarus 20911 cipela po gipsanom otisku koža 2×1
20912 cipela po gipsanom otisku skaj 2×1
20920 uložak za cipele koža 2×1
077 Ortopedske cipele za elephantiasis 07711 cipela po meri koža 2×1
07712 cipela po meri skaj 2×1
Invalidska kolica
202 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života
– težina kolica do 22 kg, metalna, sklapajuća, inklinacija do 6 stepeni, skidanje zadnjih točkova, skidanje držača za ruke
– visina kolica 90 cm
– visina naslona 35-45 cm
– širina sedišta 41-48 cm
– visina sedišta 43-48 cm
– pogon na oba točka
– nosivost kolica do 126 kg
202 serijski proizvod
20210 konstrukcija metal
20220 sedište plastificirana tkanina
20230 naslon plastificirana tkanina
20240 prednji točkovi – puni poliuretan
20250 zadnji točkovi – pumpani guma
20260 papučice za stopala – podesive plastika/metal
20270 kočnica metal/plastika
20280 jastuk za sedište tkanina
20290 naslon za glavu tapacirana plastika
202A0 pelote za glavu tapacirana plastika
202B0 sigurnosni pojas za grudi tekstil
202C0 sigurnosni kaiševi za stopala tekstil
203 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života – ojačana
Standardne mere:
– težina kolica do 22 kg, metalna, sklapajuća, inklinacija do 6 stepeni, skidanje zadnjih točkova, skidanje držača za ruke – visina kolica 90 cm
– visina naslona 35-45 cm
– širina sedišta 49-54 cm
– visina sedišta 43-48 cm
– pogon na oba točka
– nosivost kolica preko 126 kg
203 serijski proizvod
20310 konstrukcija metal
20320 sedište plastificirana tkanina
20330 naslon plastificirana tkanina
20340 prednji točkovi – puni poliuretan
20350 zadnji točkovi – pumpani guma
20360 papučice za stopala – podesive plastika
20370 kočnica metal/plastika
20380 jastuk za sedište tkanina
20390 naslon za glavu tapacirana plastika
203A0 pelote za glavu tapacirana plastika
203B0 sigurnosni pojas za grudi tekstil
203C0 sigurnosni kaiševi za stopala tekstil
204 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu
Standardne mere:
– visina kolica 90 cm
– visina naslona 35-45 cm
– širina sedišta 41-48 cm
– visina sedišta 43-48 cm
– pogon na polugu
– nosivost kolica do 126 kg
204 serijski proizvod
20410 konstrukcija metal
20420 sedište plastificirana tkanina
20430 naslon plastificirana tkanina
20440 poluga metal
20450 prednji točkovi – puni poliuretan
20460 zadnji točkovi – pumpani guma
20470 papučice za stopala – podesive plastika
20480 kočnica metal/plastika
20490 jastuk za sedište tkanina
205 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom
za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu – ojačana
– visina kolica 90 cm
– visina naslona 35-45 cm
– širina sedišta 49-54 cm
– visina sedišta 43-48 cm
– pogon na polugu
– nosivost kolica preko 126 kg
205 serijski proizvod
20510 konstrukcija metal
20520 sedište plastificirana tkanina
20530 naslon plastificirana tkanina
20540 poluga metal
20550 prednji točkovi – puni poliuretan
20560 zadnji točkovi – pumpani guma
20570 papučice za stopala – podesive plastika
20580 kočnica metal/plastika
20590 jastuk za sedište tkanina
128 Invalidska kolica na ručni pogon (laka aktivna)
Standardne mere:
– visina naslona do 40 cm
– širina sedišta 43-48 cm
– visina sedišta 43-45 cm
– pogon na oba točka
– nosivost kolica do 110 kg
– težina kolica do 20 kg
128 serijski proizvod
12810 konstrukcija lake legure
12820 sedište plastificirana tkanina
12830 naslon plastificirana tkanina
12840 prednji točkovi – puni poliuretan
12850 zadnji točkovi – pumpani-skidajući guma
12860 papučice za stopala – sklopive plastika
12870 kočnica metal/plastika
129 Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena
Standardne mere:
– sklopiva kolica po tipu kišobrana,
– visina kolica 93-100 cm
– visina sedišta 25-38 cm
– širina sedišta 25-38 cm
– visina naslona 62-76 cm
– bez ručnog pogona
– nosivost kolica do 50 kg
129 serijski proizvod
12910 konstrukcija metal
12920 sedište plastificirana tkanina-

tapacirana

12930 naslon plastificirana tkanina-tapaciran
12940 prednji točkovi – puni poliuretan
12950 zadnji točkovi – puni poliuretan
12960 kočnica metal/plastika
12970 papučice za stopala – podesive plastika
12980 jastuk za sedište tekstil
12990 naslon za glavu tapacirana plastika
129A0 pelote za glavu tapacirana plastika
129B0 sigurnosni pojas za grudi tekstil
129C0 abdukcioni klin metal/tapacirana plastika
129D0 kaiševi za kolena tekstil
129E0 kaiševi za stopala tekstil
207 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu
i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života
Standardne mere:
– visina kolica do 100 cm
– visina sedišta 25-38 cm
– širina sedišta 25-38 cm
– visina naslona 62-76 cm
– bez ručnog pogona
– nosivost kolica do 70 kg
207 serijski proizvod
20710 konstrukcija metal
20720 sedište plastificirana tkanina
20730 naslon plastificirana tkanina
20740 prednji točkovi – puni poliuretan
20750 zadnji točkovi – puni poliuretan
20760 papučice za stopala – podesive plastika
20770 kočnica metal/plastika
20780 jastuk za sedište tekstil
20790 naslon za glavu tapacirana plastika
207A0 pelote za glavu tapacirana plastika
207B0 sigurnosni pojas za grudi tekstil
207C0 abdukcioni klin metal/tapacirana plastika
207D0 kaiševi za kolena tekstil
207E0 kaiševi za stopala tekstil
083 Toaletna kolica
Standardne mere:
– visina kolica 90 cm
– sedišta širine 45 cm
083 serijski proizvod
08310 sedište plastika
08320 naslon plastika
08330 prednji točkovi – puni poliuretan
08340 zadnji točkovi – puni poliuretan
08350 noćna posuda plastika
084 Elektromotorna invalidska kolica
(sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)
Mere:
– visina kolica 90 cm
– visina naslona 35-45 cm
– širina sedišta 43-54 cm
084 serijski proizvod
08410 konstrukcija metal
08420 sedište plastificirana tkanina
08430 naslon plastificirana tkanina
084BO naslon za glavu tapacirana plastika
084CO pelote za glavu tapacirana plastika
08440 prednji točkovi – puni poliuretan
08450 zadnji točkovi – pumpani guma
08460 ručne komande serijski proizvod
08470 kočnica metal/plastika
08480 papučice za stopala – podesive plastika
084DO sigurnosni pojas za grudi tekstil
084EO kaiševi za kolena tekstil
084FO kaiševi za stopala tekstil
08490 akumulator 2 komada 1 x 2
084A0 punjač akumulatora serijski proizvod
086 Antidekubitus jastuk za invalidska kolica 086 serijski proizvod pneumatski

 

Održavanje invalidskih kolica
 1. Servisiranje invalidskih kolica van garantnog roka
S01 Servis invalidskih kolica
 1. Popravka dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka
R14 Opravka kočnice 20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
R15 Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica 08460
R16 Opravka motora elektromotornih kolica 084
 1. Zamena dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka
A42 Prednje pune gume 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
A43 Prednjeg točka 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
A44 Zadnje spoljne gume 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
A45 Zadnje unutrašnje gume 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450
A46 Zadnjeg točka 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
A47 Viljuške prednjeg točka 202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084
A48 Sedišta za invalidska kolica 20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420
A49 Naslona za invalidska kolica 20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430
A50 Kočnice za invalidska kolica 20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
A51 Naslona za glavu 20290; 20390; 12990; 20790; 084B0
A52 Sedišta tapaciranog kod invalidskih kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni 12920
A53 Pelote 202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0
A54 Sigurnosnog kaiša 202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0; 207D0; 207E0; 084D0; 084E0; 084F0
A55 Instalacije na elektromotornim kolicima 084
A56 Prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica 084
A57 Komandne palice za elektromotorna kolica 084
A58 Kočnice za elektromotorna kolica 08470
A63 Cetkice motora 084
A64 Zamena 2 akumulatora za elektromotorna kolica 08490

 

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
087 Drvene potpazušne štake na podešavanje 08712 serijski proizvod na podešavanje drvo – 2 x 1
08722 elastična guma guma – 2h1
089 Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca 08911 serijski proizvod – tri noge 1 x 1
08912 serijski proizvod – četiri noge 1 x 1
08921 elastična guma 3 x 1
08922 elastična guma 4 x 1
090 Metalni ortopedski štap sa krivinom 09010 serijski proizvod metal – 1 x 1
09020 elastična guma guma – 1 x 1
091 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge 09110 serijski proizvod – 4 noge metal
09120 elastična guma gume – 4 x 1
131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem 131 serijski proizvod – 4 točka i potpazušni oslonci metal
132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge 132 serijski proizvod – 2 točka i 2 noge metal
190 Metalne podlakatne štake 19010 serijski proizvod metal – 2 x 1
19020 elastična guma guma – 2 x 1
Ostala pomoćna pomagala
093 Bolnički krevet sa trepezom 093 serijski proizvod metal
094 Sobna dizalica 094 serijski proizvod gotov proizvod
095 Antidekubitus dušek 095 serijski proizvod poliuretan sa saće profilom
208 Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani) 20810 serijski proizvod – jednostrani koža-tekstil
20820 serijski proizvod – obostrani koža-tekstil
135 Pojas za trbušnu kilu 135 serijski proizvod koža-tekstil
Koncentrator kiseonika
099 Koncentrator kiseonika protoka 2-3 l/min
(kiseonički koncentrator)
099 serijski proizvod
09910 serijski proizvod sa prot. kiseonika 2-3 l/min 1 x 1
09920 crevo za dovod kiseonika plastika
09930 filter za kiseonik – serijski proizvod 1 x 1
09940 binazalna sonda (potrošni materijal) plastika

 

Održavanje koncentratora kiseonika
 1. Zamena dela koncentratora kiseonika po isteku garantnog roka
A65 Zamena filtera na koncentratoru kiseonika na godinu dana 09930
A66 Zamena creva za dovod kiseonika na 5 godina 09920
Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV)
211 Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV) 211 serijski proizvod
21110 serijski proizvod za neinvazivnu ventilaciju 1h1
21120 filter za ventilator – serijski proizvod 1 x 1
21130 maska za ventilator – serijski proizvod 1×1
21140 baterija za ventilator (potrošni materijal) 1×1
21150 turbina/motor za ventilator – serijski proizvod
Održavanje ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV)
 1. Zamena dela ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV) po isteku garantnog roka
A69 Zamena filtera na ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) na godinu dana 21120
A70 Zamena maske za ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV) na godinu dana 21130
A71 Zamena baterije na ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) na tri godine, najmanje 21140
A72 Zamena turbine/motora na ventilatoru za neinvazivnu ventilaciju (NIV) na 20.000 radnih sati, najmanje 21150
Sanitarne sprave
097 Endotrahealna kanila metalna (2 komada) 097 serijski proizvod metal – 2×1
188 Endotrahealna kanila plastična (2 komada) 188 serijski proizvod plastika – 2×1
098 Električni inhalator sa maskom 09810 serijski proizvod električni
09820 maska plastika
100 Disk podloga sa kesama za ileostomu 10010 disk podloga – serijski proizvod 1 x 10 kom.
10020 kese za ileostomu – serijski proizvod do 60 kom.
136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu 13610 serijski proizvod 1 x 30 kom.
137 Disk podloga sa kesama za kolostomu 13710 disk podloga – serijski proizvod 1 x 10 kom.
13720 kese za kolostomu – serijski proizvod do 60 kom.
138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu 13810 serijski proizvod 1 x 30 kom.
139 Disk podloga sa kesama za urostomu 13910 disk podloga – serijski proizvod 1 x 10 kom.
13920 kese za urostomu – serijski proizvod do 30 kom.
140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu 14010 serijski proizvod 1 x 30 kom.
141 Krema za negu stome 14110 serijski proizvod 1 x 30 grama
142 Pasta za ispune ožiljnih neravnina 14210 serijski proizvod 1 x 60 grama
193 Silikonski upijajući flaster 19310 serijski proizvod do 6 kom., dimenzija 20 x 50 cm
143 Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu 143 serijski proizvod
101 Stalni – Foli (Foleu) urin kateter sa urin kesama sa ispustom 10111 urin kateter – silikon 1 x 1 kom.
10112 urin kateter – lateks 1 x 3 kom.
10120 urin kese – plastika 1 x 10 kom.
144 Urin kateter za jednokratnu upotrebu: (bez urin kesa) 14411 PVC kateter – serijski proizvod do 60 kom. mesečno
14412 lumbrifikovani kateter – serijski proizvod do 60 kom. mesečno
145 Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom 14510 urinarni kondom – serijski proizvod 1h30 kom.
14520 urin kese – plastika 1h15 kom.
102 Pelene 10210 serijski proizvod – male (od 11 do-25kg) Do 60 kom. mesečno;
moć upijanja najmanje 500 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti
10211 serijski proizvod – male (od 15 do 30kg) Do 60 kom. mesečno;
moć upijanja najmanje 500 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti
10212 serijski proizvod – male (od 30 do 40kg) Do 60 kom. mesečno;
– moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti
10213 serijski proizvod – srednje (od 40 do 70kg) Do 60 kom. mesečno;
– moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti
10214 serijski proizvod – velike (preko 70kg) Do 60 kom. mesečno;
– moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti
10215 serijski proizvod – ekstravelike (preko 100kg) Do 60 kom. mesečno;
– moć upijanja najmanje 1100 prema MDS 1/93 sertifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti
212 Ulošci za inkontinenciju 21010 Serijski proizvod do 60 kom. mesečno; Moć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.
103 Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu 10310 serijski proizvod – špric i igla (prema broju dnevnih doza insulina) 30 – 150 kompleta
10320 serijski proizvod – igle za vađenje insulina iz bočice do 30 kom.
214 Hipodermalna igla 21410 serijski proizvod – 21G; 0,8x38mm (količina za tri meseca) do 400 kom.
146 Pen špric 146 serijski pproizvod 1h1
147 Igle za pen špric 14710 serijski proizvod (količina za tri meseca) 30-150 kom.
14720 serijski proizvod (količina za tri meseca) 30 kom.
14730 serijski proizvod (količina za tri meseca) 30 kom.
14750 serijski proizvod (količina za tri meseca) do 30 kom.
148 Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu 14810 serijski proizvod (količina za godinu dana) 50 kom.
149 Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi 149 serijski proizvod 1×1
150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) 15010 serijski proizvod – trake (mesečno) 50-150 kom.
15021 serijski proizvod – lancete (mesečno) 50-150 kom.
15022 Umetak za automatsku lancetu (lancetar) do 30 kom.
104 Spoljna portabilna insulinska pumpa 10410 serijski proizvod 1×1
152 Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu 15210 kateteri – serijski proizvod 1×10 (mesečno)
15220 špricevi – serijski proizvod 1×10 (mesečno)

 

 1. Očna pomagala

 

Šifra Naziv pomagala Šifra dela ili pomagala Tehnički elementi
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
105 Ram za naočare 105 serijski proizvod sa krilcima okvira – ojačan plastika/metal
153 Stakla za korekciju vida (mineralna) 15311 do ±2D staklo
15312 preko +2D – +4D staklo
15313 ±4D – ±6D staklo
15321 do +2D/2 torus staklo
15322 ±2D/2 – ±4D/2 torus staklo
15323 ±4D/2 – ±6D/2 torus staklo
15331 do ±2D/4 Torus staklo
15332 ±2D/4 – ±4D/4 torus staklo
15333 ±4D/4 – ±6D/4 torus staklo
154 Plastična stakla za korekciju vida (organska) 15411 do +2D plastika
15412 +2D – +5D plastika
15413 ±5D – +8D plastika
15414 ±8D – ±10D plastika
15415 ±10D – ±12D plastika
15417 ±12D – ±14D plastika
15416 +14D – +16D plastaka
15421 do ±2D/2 torus plastika
15422 ±2D – +5D/2 torus plastika
15423 ±5D – +8D/2 torus plastika
15424 ±8D – ±10D/2 torus plastika
15425 ±10D – ±12D/2 torus plastika
15426 ±12D – +14D/2 Torus plastika
15427 ±14D – ±16D/2 torus plastika
15431 do ±2D/4 torus plastika
15432 ±2D – +5D/4 torus plastika
15433 ±5D – ±8D/4 torus plastika
15434 ±8D – +10D/4 torus plastika
15435 ±10D – ±12D/4 torus plastika
15436 ±12D – ±14D/4 torus plastika
15437 ±14D – ±16D/4 torus plastika
181 Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od + 5,0 D na jednom ili oba oka 18111 ±5D – +8D plastika
18112 ±8D – +10D plastika
18113 +10D – +12D plastika
18114 + 12D – +14D plastika
18115 ±14D – ±16D plastika
18121 ±5D – ±8D/2 torus plastika
18122 ±8D – ±10D/2 torus plastika
18123 ±10D – +12D/2 torus plastika
18124 ±12D – ±14D/2 torus plastika
18125 ±14D – ±16D/2 torus plastika
18131 ±5D – ±8D/4 torus plastika
18132 ±8D – +10D/4 torus plastika
18133 ±10D – +12D/4 torus plastika
18134 +12D – ±14D/4 torus plastika
18135 ±14D – +16D/4 torus plastika
155 Lentikularna stakla 15511 ±8D – ±13D plastika
15512 ±13D – ±20D plastika
15513 ±20D – ±30D plastika
15521 +8D – +13D/4 torus steklo
15522 + 13D – +18D/4 torus staklo
15523 preko ± 18D/4 torus staklo
15531 +8D – +13D sferna plastična
15532 ±13D – ±18D sferna plastična
15541 ±8D – +13D/4 torus plastična
15542 ±13D – ±18D/4 torus plastična
156 Prizma – folija 156 serijski proizvod folija na staklu bez dioptrije
106 Teleskopske naočare – naočare sa specijalnim sistemom sočiva 106 serijski proizvod sistem sočiva
107 Tvrda kontaktna sočiva 107 serijski proizvod silikon – 2 x 1
157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva 157 serijski proizvod plastika – 2 x 1
158 Meka kontaktna sočiva 158 serijski proizvod želatin – 2 x 1
159 Terapeutska kontaktna sočiva 159 serijski proizvod želatin – 2 x 1
108 Puna (potpuna) očna proteza 108 individualna izrada akrilat
160 Ljuspasta očna proteza 160 individualna izrada akrilat
161 Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje 161 serijski proizvod akrilat
Održavanje očnih pomagala
 1. Servisiranje očnih proteza van garantnog roka
S02 Poliranje očnih proteza jedanput godišnje 10811; 10812; 10813
Tiflotehnička pomagala
109 Brajeva pisaća mašina 109 serijski proizvod
162 Reproduktor 162 serijski proizvod
163 Brajev sat za slepe džepni 163 džepni sat – serijski proizvod Sat sa kazaljkama sa zaštitnim poklopcem, taktilnim (reljefnim) oznakama
182 Brajev sat za slepe ručni 182 ručni sat – serijski proizvod Sat sa kazaljkama sa zaštitnim poklopcem, taktilnim (reljefnim) oznakama
164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase 164 serijski proizvod Plastika
165 Beli štap za slepe 165 serijski proizvod na rasklapanje Metal
183 Ultrazvučni štap 183 serijski proizvod
189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica 189 serijski proizvod

 

 1. Slušna pomagala

 

Šifra Naziv pomagala Šifra dela ili pomagala Tehnički elementi
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
167 Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost 167 aparat – serijski proizvod
186 Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost 186 aparat – serijski proizvod
187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal 187 umetak individualna izrada po meri
185 Specijalne baterije za zaušni procesor 185 serijski proizvod prema vrsti zaušnog procesora (3 kom.) mesečno zamena (na 3 dana: 30 kom.; na 4 dana: 21 kom.; na 5 dana: 18 kom.)
18510 serijski proizvod prema vrsti zaušnog procesora 2 kom. godišnje punjive baterije
213 Zaušni procesor za kohlearni implant 213 serijski proizvod
191 Zaušni slušni aparat (iza uha) – digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa) 19111 Aparat za oštećenje sluha od 40-70 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama Komplet
19112 Aparat za oštećenje sluha od 71-90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama Komplet
16113 Aparat za oštećenje sluha preko 90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama Komplet
192 Zaušni slušni aparat (iza uha) – bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja) 19211 Aparat za oštećenje sluha od 40-65 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama Komplet
19212 Aparat za oštećenje sluha od 66-90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama Komplet
19213 Aparat za oštećenje sluha preko 90 DB sa umetkom, cevčicom i baterijama Komplet
Održavanje slušnih pomagala
 1. Zamena dela slušnog pomagala posle garantnog roka
A67 Zamena individualnog umetka za ušni kanal 187

 

 1. Pomagala za omogućavanje glasa i govora

 

Šifra Naziv pomagala Šifra dela ilipomagala Tehnički elementi
Delovi Standard
1 2 3 4.1 4.2
111 Elektrolarings – Aparat za omogućavanje glasa i govora (sa dve baterije i pinjačem za baterije) 11110 Pomagalo za glasni govor – serijski proizvod 1h1
11120 Akumulatorska baterija (2 kom.) 1h2
11130 Punjač akumulatora – serijski proizvod 1h1
Održavanje pomagala za omogućavanje glasa i govora
 1. Zamena dela pomagala za omogućavanje glasa i govora posle garantnog roka
A68 Zamena baterija (2 kom.) na 2 godine 11120

 

 1. Stomatološke nadoknade

 

112 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba 11213 individualna izrada proteze gornje vilice po meri od 10 zuba akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
11214 individualna izrada proteze donje po meri do 10 zuba akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
168 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba 16813 individualna izrada proteze gornje vilice preko 10 zuba po meri akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
16814 individualna izrada proteze donje po meri preko 10 zuba akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
169 Totalna proteza za gornju vilicu 169 individualna izrada totalne proteze po meri za gornju vilicu akrilat; akrilatni zubi
170 Totalna proteza za donju vilicu 170 individualna izrada totalne proteze po meri za donju vilicu akrilat; akrilatni zubi
113 Aktivni pokretni ortodontski aparat 113 individualna izrada po meri akrilat; žica/metal; šraf
171 Funkcionalni ortodontski aparat 171 individualna izrada po meri akrilat; žica/metal; šraf
194 Vestibularna ploča 194 individualna izrada po meri akrilat; žica/metal
195 Delerova maska 195 serijski proizvod metal/plastika
Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema
196 Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica 196 serijski proizvod Metal
197 Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca 197 serijski proizvod Metal
114 Totalna proteza za gornju vilicu 114 individualna izrada totalne proteze po meri za gornju vilicu akrilat; akrilatni zubi
172 Totalna proteza za donju vilicu 172 individualna izrada totalne proteze po meri za donju vilicu akrilat; akrilatni zubi
173 Parcijalna akrilatna proteza 173 individualna izrada po meri akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
174 Stimulator 174 individualna izrada po meri akrilat; žica/metal
175 Obturator proteze za urođene anomalije 175 individualna izrada po meri akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
176 Privremena obturator proteza 176 individualna izrada po meri akrilat; žica/metal; akrilatni zubi
177 Definitivna obturator proteza 177 individualna izrada po meri akrilat: žica/metal; akrilatni zubi
Održavanje stomatoloških nadoknada
 1. Popravka stomatoloških nadoknada po isteku garantnog roka
R17 Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi 11221
R18 Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi 11222
R19 Lepljenje polomljene baze gornje mobilne parcijalne akrilatne proteze 11221; 16811
R20 Lepljenje polomljene baze donje mobilne parcijalne akrilatne proteze 11212; 16812
R21 Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj protezi 16920
R22 Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj protezi 17020
R23 Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne proteze 16910
R24 Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne proteze 17010
R25 Reparatura ortodonskog aparata sa otiskom 113; 171

 

SPISAK POMAGALA KOJA SE PROPISUJU NA OBRASCU ZA PROPISIVANJE, ODRŽAVANJE I REMONT POMAGALA I NA LEKARSKOM RECEPTU

 1. Pomagala koja se propisuju na obrascu za propisivanje, održavanje i remont pomagala

001 Estetska proteza šake

002 Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)

003 Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna – funkcionalna proteza)

004 Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza

005 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza

006 Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna – mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna – funkcionalna)

007 Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna – funkcionalna)

008 Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)

009 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena

012 Proteza posle delimične amputacije stopala po Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)

013 Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme)

014 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)

119 Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

120 Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)

121 Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)

029 Ortoza za rame i lakat – mitela za stabilizaciju

030 Ortoza za rame i lakat sa zglobom u laktu, zatvaračem u više položaja i suspenzijskom trakom

034 Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju – plastična (statička)

036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna

042 Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom – zglobna

043 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna – čelična sa ortopedskom cipelom po meri

044 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri

045 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje

200 Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat)

047 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena „O“ ili „X“ (dinamički)

048 Ortoza za kukove – dinamička

049 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo – dvozglobna

050 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo – trozglobna

052 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)

124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

125 Visoki aparat sa pelvičnim pojasom, kočnicom na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

054 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)

055 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona

056 Atlanta aparat – ortoza

061 Tomas kragna – jednodelna

062 Tomas kragna – dvodelna

064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)

067 TLSO sa tri tačke oslonca

068 TLSO dinamička – korektivna

071 LSO stabilizaciona ortoza

201 Pectus carinatum aparat

073 Ortopedske cipele sa ulošcima

074 Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo

209 Ortopedske cipele za Talipes equines i Talipes equinovarus

077 Ortopedske cipele za elephantiasis

202 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu kod koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života

203 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu kod koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života – ojačana

204 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu

205 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu – ojačana

128 Invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna)

129 Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena

207 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života

083 Toaletna kolica

084 Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)

086 Antidekubitus jastuk za invalidska kolica

091 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge

131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem

132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge

095 Antidekubitus dušek

098 Električni inhalator sa maskom

100 Disk podloga sa kesama za ileostomu – za prvo propisivanje

136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu – za prvo propisivanje

137 Disk podloga sa kesama za kolostomu – za prvo propisivanje

138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu – za prvo propisivanje

139 Disk podloga sa kesama za urostomu – za prvo propisivanje

140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu – za prvo propisivanje

099 Koncentrator kiseonika protoka 2-3 l/min (kiseonički koncentrator)

211 Ventilator za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

102 Pelene – za prvo propisivanje

212 Ulošci za inkontinenciju – za prvo propisivanje

146 Pen špric

149 Aparat za samokontrolu šećera u krvi

150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) – za prvo propisivanje

104 Spoljna portabilna insulinska pumpa

152 Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu – za prvo propisivanje

106 Teleskopske naočare – naočare sa specijalnim sistemom sočiva

107 Tvrda kontaktna sočiva

157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva

158 Meka kontaktna sočiva

159 Terapeutska kontaktna sočiva

108 Puna (potpuna) očna protez

160 Ljuspasta očna proteza

161 Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje

109 Brajeva pisaća mašina

162 Reproduktor

163 Brajev sat za slepe džepni

182 Brajev sat za slepe ručni

183 Ultrazvučni štap

191 Zaušni slušni aparat (iza uha) – digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa)

192 Zaušni slušni aparat (iza uha) – bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja)

167 Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost

186 Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost

187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal

213 Zaušni procesor za kohlearni implantat

111 Elektrolarings – aparat za omogućavanje glasa i govora (sa 2 baterije i punjačem za baterije)

112 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba

168 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba

169 Totalna proteza za gornju vilicu

170 Totalna proteza za donju vilicu

113 Aktivni pokretni ortodontski aparat

171 Funkcionalni ortodontski aparat

194 Vestibularna ploča

195 Delerova maska

196 Fiksni ortodonski aparat u okviru preoperativnog i postooperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica

197 Fiksni ortodonski aparat u okviru preoperativnog i postooperativnog tretmana sa operisanim raspecima usne, alveolarnog grebena i nepca

114 Totalna proteza za gornju vilicu

172 Totalna proteza za donju vilicu

173 Parcijalna akrilatna proteza

174 Stimulator

175 Obturator proteze za urođene anomalije

176 Privremena obturator proteza

177 Definitivna obturator proteza

010 Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)

020 Navlaka za patrljak (potkolena-natkolena)

011 Elastični zavoj

021 Elastični zavoj

023 Spoljna proteza za dojku

210 Grudnjak za spoljnu protezu za dojku

087 Drvene potpazušne štake na podešavanje

089 Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca

090 Metalni ortopedski štap sa krivinom

190 Metalne podlakatne štake

208 Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)

135 Pojas za trbušnu kilu

097 Endotrahealna kanila metalna (2 komada)

188 Endotrahealna kanila plastična (2 komada)

105 Ram za naočare

153 Stakla za korekciju vida (mineralna)

154 Plastična stakla za korekciju vida (organska)

181 Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od ± 5D

155 Lentikularna stakla

156 Prizma – folija

164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase

165 Beli štap za slepe

185 Specijalne baterije za zaušni procesor

189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica

 1. Pomagala koja se propisuju na lekarskom receptu

141 Krema za negu stome

142 Pasta za ispune ožiljnih neravnina

193 Silikonski upijajući flaster

143 Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu

101 Stalni – Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom

144 Urin kateter za jednokratnu upotrebu (bez urin kesa)

145 Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom

102 Pelene

212 Ulošci za inkontinenciju

103 Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu

214 Hipodermalna igla

147 Igle za pen špric

148 Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu

100 Disk podloga sa kesama za ileostomu

136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu

137 Disk podloga sa kesama za kolostomu

138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu

139 Disk podloga sa kesama za urostomu

140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu

150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)

152 Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

SPISAK POMAGALA ZA KOJA JE PROPISANO ODRŽAVANJE I REMONT POMAGALA

 1. Servisiranje pomagala

Servis invalidskih kolica

S01 Servis invalidskih kolica

Servis očnih pomagala

S02 Poliranje očnih proteza

 1. Popravka pomagala

Popravka proteza za gornje ekstremitete

R01 Korekcija ležišta proteze (plastika, koža, drvo)

R02 Bandaža nadlakatne proteze

R03 Bandaža podlakatne proteze

R04 Opravka mehaničke šake

R05 Opravka mioelektrične podlakatne proteze

R06 Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze

R07 Opravka mehanoelektrične nadlakatne mehaničke proteze

Popravka proteza za donje ekstremitete

R08 Korekcija ležišta

R09 Opravka u zglobu kuka, kolena i stopala

R10 Korekcija visine proteze

R11 Laminacija nadkolenih proteza

R12 Laminacija podkolenih proteza

R13 Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza

Popravka invalidskih kolica

R14 Opravka kočnice

R15 Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica

R16 Opravka motora elektromotornih kolica

Popravka stomatoloških nadoknada

R17 Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi

R18 Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi

R19 Lepljenje polomljene baze gornje mobilne parcijalne akrilatne proteze

R20 Lepljenje polomljene baze donje mobilne parcijalne akrilatne proteze

R21 Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj protezi

R22 Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj protezi

R23 Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne proteze

R24 Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne proteze

III. Zamena dela pomagala

Zamena dela proteze za gornje ekstremitete

A01 Zamena plastičnog ležišta na nadlakatnoj protezi

A04 Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi

A07 Zamena nadlakatne suspenzije

A08 Zamena podlakatne suspenzije

A09 Zamena lakatnog zgloba

A10 Zamena ručnog zgloba

A11 Zamena estetske šake

A12 Zamena radne šake

A13 Zamena estetske rukavice

A14 Zamena mioelektrične šake

Zamena dela proteze za donje ekstremitete

A15 Zamena plastičnog ležišta na nadkolenoj protezi

A16 Zamena drvenog ležišta na nadkolenoj protezi

A17 Zamena kožnog ležišta na nadkolenoj protezi

A18 Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj protezi

A21 Zamena zgloba kuka

A22 Zamena dezartikulacionog kolena

A23 Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog

A24 Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog sa frikcijom

A26 Zamena kolenog zgloba četvoroosovinskog

A27 Zamena skočnog zgloba

A28 Zamena stopala (plastika)

A29 Zamena nadkolene suspenzije

A30 Zamena podkolene suspenzije

A31 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne nadkolene proteze

A32 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne potkolene proteze

A33 Zamena adaptilnog fleksibilnog umetka kod uzdužno ovalnog ležišta na natkolenoj endoskeletnoj protezi

A69 Zamena tepefonskog umetka u potkolenoj protezi

Zamena dela ortoze

A34 Zamena zgloba lakta

A35 Zamena suspenzijske trake

A36 Zamena zgloba kolena

A37 Zamena skočnog zgloba

A38 Zamena zgloba kuka

A39 Zamena Perštejn zgloba

A40 Zamena šina

A41 Zamena zatvarača za ortozu

Zamena dela invalidskih kolica

A42 Prednja puna guma

A43 Prednji točak

A44 Zadnja spoljna guma

A45 Zadnja unutrašnja guma

A46 Zadnji točak

A47 Viljuška prednjeg točka

A48 Sedište za invalidska kolica

A49 Naslon za invalidska kolica

A50 Kočnica za invalidska kolica

A51 Zamena naslona

A52 Zamena sedišta

A53 Zamena pelote

A54 Zamena sigurnosnog kaiša

A55 Instalacija na elektromotornim kolicima

A56 Prekidač na upravljačkoj kutiji

A57 Komandna palica

A63 Četkice motora

A64 Zamena akumulatora za elektromotorna kolica

Zamena dela koncentratora kiseonika

A65 Zamena filtera na koncentratoru kiseonika

A66 Zamena creva za dovod kiseonika

Zamena dela ventilatora za neinvazivnu ventilaciju (NIV)

A69 Zamena filtera na aparatu za neinvazivnu ventilaciju

A70 Zamena maske na aparatu za neinvazivnu ventilaciju

A71 Zamena baterije na aparatu za neinvazivnu ventilaciju

A72 Zamena turbine na aparatu za neinvazivnu ventilaciju

Zamena dela kod slušnih pomagala

A67 Zamena individualnog umetka za ušni kanal

Zamena dela kod pomagala za omogućavanje glasa i govora

A68 Zamena baterija

 1. Remont pomagala

R01 Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna-funkcionalna proteza) – zamena mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice

R02 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza – zamena estetske šake i suspenzije

R03 Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna – mehanička proteza sa mehaničkim zglobom (radna – funkcionalna) – zamena mehaničke šake, rotora i suspenzije

R04 Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna-funkcionalna) – zamena spoljnog lakta, rotora, mehaničke šake i suspenzije

R05 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena – zamena estetske šake, estetske rukavice i suspenzije

R06 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna) – zamena stopala, suspenzije, adaptera i potkolenog dela – maleola

R07 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života – zamena oštećenih delova

R08 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života – ojačana – zamena oštećenih delova

R09 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu – zamena oštećenih delova

R10 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu – ojačana – zamena oštećenih delova

R11 Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena – zamena oštećenih delova

R12 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i za osobu koja nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života – zamena oštećenih delova

R13 Elektromotorna invalidska kolica (sa dva akumulatora i punjačem akumulatora) – zamena oštećenih delova osim akumulatora i punjača koji se zamenjuju u propisanim rokovima

 

Obrazac OPP

Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala

 

Obrazac reversa

Obrasci OLK – SP1 i OLK – SP2

Ocena prvostepene lekarske komisije

Obrazac OLK – SP1

Obrazac OLK – SP2

 

Obrasci OLK – SP3 i OLK – SP4

Ocena drugostepene lekarske komisije

Obrazac OLK – SP3

Obrazac OLK – SP4

 

Obrazac IPF

Izveštaj o proveri funkcionalnosti

 

Obrazac ZM

Zahtev za stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata