Zakon o sanitarnom nadzoru

Zakon o sanitarnom nadzoru Sl.glasnik RS br. 125/2004 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se poslovi sanitarnog nadzora, način i postupak vršenja sanitarnog nadzora, određuju se oblasti i objekti koji podležu sanitarnom nadzoru i sanitarni uslovi koje ti objekti moraju ispunjavati, kao i ovlašćenja, prava i dužnosti sanitarnih inspektora u postupku […]

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Sl.glasnik RS br. 10/2010, 18/2010, 46/2010, 52/2010, 80/2010, 60/2011, 1/2013 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uslovi i način korišćenja zdravstvene zaštite i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja […]

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika Sl.glasnik RS br. 119/2007, 23/2009, 40/2010, 102/2015 I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje odobrenja za samostalni rad (u daljem tekstu: licenca) članovima komora zdravstvenih radnika, postupak i način izdavanja, obnavljanja ili […]

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe Sl.glasnik RS br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012, 119/2012, 22/2013 I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu kadra, opreme, prostora i lekova koje za osnivanje i obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno određenih poslova zdravstvene […]

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad Sl.glasnik RS br. 125/2012 i 9/2013 ispr. I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se uslovi za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima za 2013. godinu (u daljem […]

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2013. godinu

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2013. godinu Sl. glasnik RS br. 124/2012 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 109/05 […]

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Sl. glasnik RS br. 10/2013 I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste, trajanje i sadržina specijalizacija i užih specijalizacija, programi obavljanja specijalizacija, odnosno užih specijalizacija, način obavljanja specijalističkog staža i polaganje specijalističkog ispita, sastav i rad ispitnih komisija, uslovi koje moraju […]

Odluka o obezbeđenju uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja osiguranika – slepog lica na naknadu za nabavku specijalni pomagala za čitanje i pisanje

Odluka o obezbeđenju uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja osiguranika – slepog lica na naknadu za nabavku specijalni pomagala za čitanje i pisanje Sl.glasnik RS br. 69/2014 1. Radi obezbeđivanja ostvarivanja prava osiguranika, korisnika penzije – slepog lica i slepog deteta, kojima je priznato pravo na naknadu za nabavku specijalnih pomagala za […]

Pravilnik o utvrđivanju telesnih oštećenja

Pravilnik o utvrđivanju telesnih oštećenja Sl.glasnik RS br. 105/2003, 120/2008   Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se telesna oštećenja od najmanje 30%, kao i procenti tih oštećenja, koja su osnov za sticanje prava na novčanu naknadu i za računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem, u smislu člana 37. stav 2. i člana 58. Zakona o […]

Pravilnik o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke

Pravilnik o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke Sl.glasnik RS br. 31/2014 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se visina troškova zdravstvene inspekcije nastalih u postupku po zahtevu stranke. Član 2 Visina troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke utvrđuje se prema obimu i načinu preduzimanja propisanih radnji zdravstvenog inspektora, srazmerno specifičnosti, […]