Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru

Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru Sl.glasnik RS br. 47/2006 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se opšti sanitarni uslovi koji se moraju obezbediti za svaki objekat koji podleže sanitarnom nadzoru (u daljem tekstu: objekat). Član 2 Objekat mora da se nalazi na prostoru: 1) koji omogućava povezivanje […]

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Sl.glasnik RS br. 125/2004, 36/2015   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita stanovništva od zaraznih bolesti, određuju se zarazne bolesti koje ugrožavaju zdravlje stanovništva Republike Srbije i čije je sprečavanje i suzbijanje od opšteg interesa za Republiku Srbiju (u daljem tekstu: zarazne bolesti), mere […]

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju Republički fond za zdravstveno osiguranje (dalje: Fond) ima saznanja da pojedine zdravstvene ustanove, odnosno pojedini zdravstveni radnici uskraćuju pružanje kompletne zdravstvene zaštite trudnicama koje umesto zdravstvene knjižice imaju, kao ispravu o zdravstvenom osiguranju, izdatu potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite – […]