Zako o elektronskom dokumentu

Zakon o elektronskom dokumentu Sl.glasnik RS br. 51/2009 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način postupanja sa elektronskim dokumentom u pravnom prometu, upravnim, sudskim i drugim postupcima, kao i prava, obaveze i odgovornosti privrednih društava i drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica (u daljem tekstu: pravna i […]

Zakon o elektronskom potpisu

Zakon o elektronskom potpisu Sl.glasnik RS br. 135/2004   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se upotreba elektronskog potpisa u pravnim poslovima i drugim pravnim radnjama, poslovanju, kao i prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa elektronskim sertifikatima, ako posebnim zakonima nije drugačije određeno. Odredbe ovog zakona primenjuju se na opštenje organa, opštenje […]

Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći

Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći Sl. list SRJ br. 53/2001, 61/2001, 36/2002, Sl. glasnik RS br. 101/2005 Član 1 Državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije (u daljem tekstu: primalac donacije i pomoći) mogu primati donacije i […]

Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima Sl. list SFRJ br. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91, Sl. list SRJ br. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96, 3/2002, Sl. glasnik RS br. 101/2005, 41/2009     I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se osnovni uslovi kojima moraju da odgovaraju javni putevi, osnovna pravila saobraćaja […]

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima Sl. glasnik RS br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se uređuju pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u saobraćaju na putu, ograničenja saobraćaja, saobraćajna signalizacija, znaci i naredbe kojih se moraju pridržavati učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači za […]

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila Sl. glasnik RS br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se: sadržina i način vođenja jedinstvenog registra motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: vozila); uslovi za upis vozila u registar; način i uslovi za izdavanje saobraćajne […]

Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji

Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji Sl.glasnik RS br. 134/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se vrsta, značenje, oblik, boja, mere, materijali za izradu saobraćajne signalizacije i pravila postavljanja saobraćajne signalizacije na putevima; vrsta, izgled, tehničke karakteristike i način postavljanja i mesta na kojima se moraju postaviti branici ili polubranici, uređaji za davanje svetlosnih, […]

Pravilnik o ispitivanju vozila

Pravilnik o ispitivanju vozila Sl. glasnik RS br. 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 140/2014 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se postupak i način ispitivanja motornih i priključnih vozila, izdavanje uverenja i potvrda i vođenje evidencija o obavljenim ispitivanjima motornih i priključnih vozila. Član 2 Pojmovi i skraćenice koje se koriste u ovom pravilniku imaju sledeće […]

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima Sl.glasnik RS br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se podela motornih i priključnih vozila, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i […]

Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače Sl. glasnik RS br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se program i način sprovođenja teorijske i praktične obuke kandidata za vozače. Član 2 Privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola (u daljem tekstu: pravno lice) […]