Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije Sl.glasnik RS br. 75/2013   Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije. Član 2 Utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje […]

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina Sl. list SRJ br. 11/2002, Sl. list SCG br. 1/2003, Sl. glasnik RS br. 72/2009, 97/2013   Deo prvi OPŠTE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom se reguliše način ostvarivanja individualnih i kolektivnih prava koja su Ustavom Savezne Republike Jugoslavije ili međunarodnim ugovorima garantovana pripadnicima nacionalnih […]

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji Sl.glasnik RS br. 43/2001, 101/2007 i 92/2001 Član 1 Državni praznik Republike Srbije jeste Sretenje – Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom potvrđen […]

Zakon o osiguranju

Zakon o osiguranju Sl.glasnik RS br. 139/2014   Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se obavljanje delatnosti osiguranja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), odnosno uslovi za osnivanje i poslovanje društava za osiguranje i društava za reosiguranje, obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, […]

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja Sl.glasnik RS br. 55/2015 Uvodne odredbe Ovom odlukom bliže se uređuju način zaštite prava i interesa osiguranika, ugovarača osiguranja, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica (u daljem tekstu: korisnik usluge osiguranja), kao i način posredovanja u rešavanju odštetnih zahteva, podnošenja prigovora korisnika usluge osiguranja i […]

Zakon o turizmu

Zakon o turizmu Sl. glasnik RS br. 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012, 84/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način planiranja i razvoja turizma; turističke organizacije za promociju turizma; turističke agencije; ugostiteljska delatnost; nautička delatnost; lovnoturistička delatnost; usluge u turizmu; taksa i penali u turizmu; Registar turizma; druga pitanja […]

Zakon o povlasticama za grupna putovanja dece i omladine u unutrašnjem putničkom saobraćaju

Zakon o povlasticama za grupna putovanja dece i omladine u unutrašnjem putničkom saobraćaju Sl.glasnik RS br. 6/91, 53/93, 67/93, 48/94   Član 1 Deca i omladina do navršene 25 godine života imaju pravo na povlasticu u unutrašnjem putničkom saobraćaju za organizovana grupna putovanja, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom. Izuzetno od stava 1 ovog […]

Pravilnik o vrsti u uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispunjava organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja

Pravilnik o vrsti u uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispunjava organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja Sl.glasnik RS br. 50/2012 I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste i uslovi garancije putovanja, način aktiviranja, kao i drugi uslovi koje mora da ispuni organizator putovanja […]

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora i opreme koje mora da ispunjava turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora i opreme koje mora da ispunjava turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku Sl.glasnik RS br. 78/2009 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu prostora i opreme koje mora da ispunjava turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku. Član 2 Turistička agencija koja neposredno pruža […]

Pravilnik o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca

Pravilnik o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca Sl.glasnik RS br. 102/2015 I UVOD Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se program, način i uslovi polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca (u daljem tekstu: stručni ispit), visina takse za polaganje stručnog ispita, izdavanje uverenja i legitimacije, uslovi koje članovi komisije za […]