Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja Sl.glasnik RS br. 117/2014 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se programi i način sprovođenja stručne obuke službenika obezbeđenja – za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (u daljem tekstu: stručna obuka). Član 2 Stručna obuka sprovodi se kroz: 1) Program stručne obuke za vršenje poslova […]

Prevod književnog dela kao originalna duhovna tvorevina autora

Prevod književnog dela kao originalna duhovna tvorevina autora Prevod književnog dela, kao originalna duhovna tvorevina autora, bez obzira na njegovu umetničku ili drugu vrednost, predstavlja autorsko delo. Autorsko delo, drugo lice može iskorišćavati, samo po dozvoli autora, ako zakonom nije drugačije određeno. Lice čije je autorsko-imovinsko pravo povređeno, može zahtevati zaštitu tog prava i naknadu […]

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje Sl.glasnik RS br. 86/2014 Član 1 Ovim pravilnikom se propisuju uslovi koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili […]

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma Sl.glasnik RS br. 45/2013 Član 1 Ovom tarifom utvrđuje se visina i način utvrđivanja autorske naknade i naknade za interpretatore i proizvođače fonograma, koju korisnici muzičkih dela, interpretacija i fonograma u Republici Srbiji plaćaju po osnovu: a) javnog saopštavanja muzičkih dela, […]

Zakon o matičnim knjigama

Zakon o matičnim knjigama Sl.glasnik RS br. 20/2009, 145/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se vrsta i sadržina matičnih knjiga; nadležnost za njihovo vođenje i rešavanje u upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga; način čuvanja matičnih knjiga i spisa i vršenje uvida u matične knjige; obnavljanje matičnih knjiga; upis u matične knjige […]