Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje oblika rada sa decom i obavljanje pojedinih poslova i usluga iz delatnosti predškolske ustanove

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje oblika rada sa decom i obavljanje pojedinih poslova i usluga iz delatnosti predškolske ustanove

Sl.glasnik RS br. 34/95

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi za organizovanje celodnevnih, poludnevnih, minimalnih, skraćenih, povremenih, petodnevnih i drugih različitih oblika rada sa decom kao i za obavljanje pojedinih poslova i usluga iz delatnosti predškolske ustanove.

Član 2

Celodnevni boravak, namenjen deci od 1 do 7 godina starosti, može se organizovati ako se deci u ovom obliku rada obezbedi nega, vaspitno-obrazovni rad, socijalni rad, preventivna zdravstvena zaštita, ishrana i dnevni odmor i rekreacija, sa aktivnostima i odmorom, primereno uzrastu dece. Celodnevni boravak organizuje se u trajanju od 9, 10 ili 11 sati dnevno, a po potrebi dvokratno ili u smenama.

Član 3

Poludnevni boravak, namenjen deci od 4 do 7 godina starosti, može se organizovati ako se deci u ovom obliku rada obezbede uslovi za celokupan razvoj, mogućnost druženja, socijalizacija i priprema za školu prema programu vaspitno-obrazovnog rada, preventivna zdravstvena zaštita i socijalni rad. Poludnevni boravak organizuje se u trajanju od 3, 4 ili 5 sati dnevno u skladu sa potrebama dece, njihovih roditelja i mogućnostima ustanove.

Član 4

Minimalni program vaspitno-obrazovnog rada može se organizovati ako se deci u godini pred polazak u osnovnu školu obezbedi približno ujednačavanje uslova za zadovoljavanje osnovnih razvojnih potreba dece, socijalizacija, ublažavanje socio-kulturnih razlika i priprema za polazak u školu. Minimalni program vaspitno-obrazovnog rada organizuje se u trajanju od 3 sata dnevno u petodnevnoj nedelji.

Član 5

Skraćeni oblik rada sa decom – putujući vrtić može se organizovati ako se obezbedi autobus prilagođen za rad sa decom iz seoskih sredina gde ne postoje odgovarajući objekti kao ni dovoljan broj dece za formiranje vaspitne grupe u skladu sa zakonom. Rad u putujućem vrtiću organizuje se u trajanju od 2 do 3 sata dnevno, 2 ili 3 puta nedeljno tokom školske godine. Deci se u ovom obliku rada obezbeđuje ublažavanje posledica socio-kulturne nejednakosti, približno ujednačavanje uslova za zadovoljavanje njihovih osnovnih razvojnih potreba, socijalizacija i priprema za polazak u školu.

Član 6

Povremeni oblici rada sa decom mogu se organizovati ako se deci obezbede različite aktivnosti rekreativnog, kulturnog, humanitarnog i sličnog sadržaja. Ovi oblici rada organizuju se za decu koja nisu u predškolskoj ustanovi, decu koja već koriste druge oblike rada, kao i za decu školskog uzrasta do deset godina starosti. Povremeni oblici rada sa decom organizuju se tokom nedelje ili meseca u trajanju od 2 do 3 sata dnevno.

Član 7

Petodnevni boravak, namenjen deci od 1 do 7 godina starosti, može se organizovati ako se deci 24 sata dnevno, pet dana u nedelji obezbedi nega, vaspitno-obrazovni rad, socijalni rad, preventivna zdravstvena zaštita, ishrana, odmor i rekreacija, sa aktivnostima i odmorom, primereno uzrastu dece. Petodnevni boravak organizuje se za decu čiji roditelji nisu u mogućnosti da na drugi način obezbede zbrinjavanje dece.

Član 8

Različiti oblici rada sa decom, namenjeni su deci predškolskog uzrasta i deci do 10 godina starosti koja pohađaju osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena organizovanim boravkom u vrtiću ili koja pohađaju vrtić. Ovaj oblik rada organizuje se radi razvijanja sklonosti za određene aktivnosti, osmišljenog korišćenja slobodnog vremena, socijalizacije i sadržaja vaspitno-obrazovnog rada primerenog uzrastu dece. Oblici rada su: igraonica, igrovnica, pričaonica – čitaonica, dramski studio, likovna radionica, muzičko zabavište, aktivnosti fizičke kulture, učenje stranog jezika, ekološke aktivnosti, radionice i sl. i organizuju se u trajanju od 1 do 3 sata dnevno jedanput ili više puta nedeljno.

Član 9

Pojedini poslovi i usluge, namenjeni deci predškolskog uzrasta i deci školskog uzrasta do 10 godina starosti, organizuju se radi zbrinjavanja dece u toku dana na sat ili 24 sata, čuvanja bolesne dece, rada sa školskom decom i pružanja drugih usluga u vezi sa decom i porodicom. Ovi poslovi i usluge organizuju se po potrebi svakodnevno ili povremeno.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje