Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Sl.glasnik RS br. 36/2015, 72/2015

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i standardi za finansiranje (u daljem tekstu: cena usluga) ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja – osnovnih škola (u daljem tekstu: škola).

Član 2

Školi se za ostvarivanje školskog programa i godišnjeg plana rada škole obezbeđuju sredstva na osnovu utvrđene cene usluga, pod uslovima i u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Cena usluga, obuhvata sredstva za plate, dodatke zaposlenih i socijalne doprinose na teret poslodavca, koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, kao i druge tekuće rashode (materijalne troškove), za koje se sredstva obezbeđuju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Cena usluga utvrđuje se i obračunava na početku svake školske godine.

Izmena cene usluga može se vršiti tokom školske godine, kada nastupe promene nekog od elemenata na osnovu kojih je utvrđena cena usluga, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Član 3

Utvrđivanje cene usluga vrši se na osnovu broja radnih sati, odnosno broja zaposlenih za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole, školskog programa, veličine i opremljenosti škole, broja odeljenja i učenika, ukupnog broja zaposlenih, stepena njihovog obrazovanja i materijalnih troškova.

Škola dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) – nadležnoj školskoj upravi najkasnije do 15. septembra tekuće školske godine Izvod iz godišnjeg plana rada škole sa elementima potrebnim za utvrđivanje cene usluga.

Član 4

Cena po elementima iskazuje se po odeljenju, grupi, klasi ili učeniku u godišnjem ili mesečnom iznosu.

Odeljenje se deli na grupe za predmete koji su predviđeni nastavnim planom i programom.

Veličina škole

Član 5

Škola se organizuje sa najmanje 24 odnosno 32 odeljenja učenika od prvog do osmog razreda.

Škola se organizuje sa 24 odeljenja kad u svom sastavu ima više od 1/3 fizički izdvojenih odeljenja na udaljenosti većoj od dva kilometra.

Škola se organizuje sa najmanje 32 odeljenja:

1) kad u svom sastavu nema izdvojenih odeljenja;

2) kad ima izdvojenih odeljenja, a taj broj nije veći od 1/3 i nije udaljen više od dva kilometra od sedišta škole;.

Škola za učenike sa smetnjama u razvoju organizuje se sa najmanje osam odeljenja.

Škola za muzičko i baletsko obrazovanje organizuje se sa najmanje 20 klasa.

Izuzetno, škola se može organizovati sa manje od 24 odeljenja, i to: na prigraničnom i planinskom području, kad zbog malog broja učenika, nepostojanja putne mreže (kojom se mogu kretati putnička vozila) i velike udaljenosti između naselja nije moguće, na racionalan i ekonomičan način, organizovati školu sa najmanje 24 odeljenja, uz saglasnost ministra nadležnog nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: ministar).

II MERILA U POGLEDU UTVRĐIVANJA BROJA ZAPOSLENIH

Član 6

Broj izvršilaca u nastavi za ostvarivanje godišnjeg plana rada škole utvrđuje se na osnovu:

1) ukupnog fonda časova nastave predviđenog nastavnim planom i programom i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada u okviru 40-to časovne radne nedelje;

2) broja odeljenja, grupa ili klasa utvrđenih godišnjim planom rada;

3) broja nastavnih nedelja predviđenog Pravilnikom o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada;

4) Pravilnika o normi časova neposrednog rada nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Broj izvršilaca u nastavi utvrđuje se tako što se ukupan godišnji fond časova nastave po odeljenju, grupi ili klasi u školi podeli sa nedeljnom normom časova nastavnika (redovna nastava) i brojem nastavnih nedelja.

Član 7

Vaspitna grupa za pripremni predškolski program koji se izvodi u osnovnoj školi formira se za dvadesetšestoro (26) dece, u skladu sa posebnim zakonom. U vaspitnu grupu za pripremni predškolski program mogu biti uključena najviše dva deteta sa smetnjama u razvoju.

Broj dece u vaspitnoj grupi pripremnog predškolskog programa u koju je upisano jedno dete sa smetnjama u razvoju, umanjuje se za tri deteta u odnosu na broj dece iz stava 1. ovog člana.

Odeljenje istog razreda može da ima do 30 učenika.

Broj odeljenja na nivou razreda zavisi od ukupnog broja učenika na nivou tog razreda, pri čemu se odeljenja formiraju na sledeći način:

1) jedno odeljenje za najviše 30 učenika;

2) dva odeljenja, ukoliko je na nivou razreda od 31 do 60 učenika;

3) tri odeljenja, ukoliko je na nivou razreda od 61 do 90 učenika;

4) četiri odeljenja, ukoliko je na nivou razreda od 91 do 120 učenika;

5) pet odeljenja, ukoliko je na nivou razreda 121 do 150 učenika.

Sledstveno tome formiraju se odeljenja i za veći broj učenika od 150.

U jednom odeljenju mogu da budu do dva učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Broj učenika utvrđen u stavu 3. ovog člana umanjuje se za dva po učeniku koji osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče ostvarivanjem individualnog obrazovnog plana, odnosno za tri po učeniku koji osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče ostvarivanjem individualnog obrazovnog plana sa prilagođenim standardima.

Obrazovno-vaspitni rad od prvog do četvrtog razreda može da se organizuje i u kombinovanom odeljenju.

Kombinovano odeljenje sastavljeno od učenika dva razreda može da ima do 15 učenika, a odeljenje od tri ili četiri razreda do deset učenika.

Odeljenje ili grupa u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju može da ima do deset učenika.

Izborni predmet se ostvaruje na nivou celog odeljenja. Ako se formiraju grupe za učenike istog ili različitih odeljenja, minimalan broj učenika je 15.

Za grupu sa manjim brojem od 15 učenika potrebna je saglasnost ministra prosvete.

Za pripadnike nacionalnih manjina nastavni plan i program ostvaruje se i na maternjem jeziku, ili dvojezično, ako se za upis u prvi razred prijavi najmanje 15 učenika.

Nastavni plan i program iz prethodnog stava može da se ostvaruje i za manje od 15 učenika upisanih u prvi razred, uz saglasnost ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Član 8

Broj izvršilaca na poslovima rukovođenja, poslovima stručnog saradnika i drugih zaposlenih u školi utvrđuje se na osnovu veličine škole, broja odeljenja, grupa ili klasa i primene načela srazmernosti. Za tip škole od 24 odeljenja smanjenje ili uvećanje prava ostvaruje se za 0,0417 po odeljenju a za tip škole od 32 odeljenja smanjenje ili uvećanje prava ostvaruje se za 0,0313 po odeljenju.

Direktor i pomoćnik direktora

Član 9

Škola ima direktora.

Škola preko 24, odnosno 32 odeljenja ima i pomoćnika direktora škole, srazmerno većem broju odeljenja najviše jednog pomoćnika direktora.

Škola za učenike sa smetnjama u razvoju sa najmanje osam odeljenja ima direktora, a pomoćnika direktora sa više od 16 odeljenja, srazmerno većem broju odeljenja, odnosno 0,0626 zaposlenih po odeljenju a najviše jednog pomoćnika direktora.

Muzička i baletska škola sa najmanje 20 klasa ima direktora, a pomoćnika direktora sa više od 20 klasa, srazmerno većem broju klasa, odnosno 0,050 zaposlenih po odeljenju a najviše jednog pomoćnika direktora.

Škola za osnovno obrazovanje odraslih sa najmanje 24 odeljenja ima direktora, a pomoćnika direktora sa više od 24 odeljenja, srazmerno većem broju odeljenja odnosno 0,0417 zaposlenih po odeljenju a najviše jednog pomoćnika direktora.

Izuzetno, osnovna škola osnovana za šire područje ili sa više od 1/3 odeljenja izvan sedišta škole na udaljenosti preko dva kilometra, broj pomoćnika direktora se uvećava po načelu srazmernosti, odnosno 0,0417 zaposlenih po odeljenju.

Stručni saradnici

Član 10

Škola sa 24, odnosno 32 odeljenja ima dva stručna saradnika, školskog pedagoga i školskog psihologa.

Škola koja ima manje od 24, odnosno 32 odeljenja ima jednog stručnog saradnika – školskog pedagoga ili školskog psihologa.

Škola za učenike sa smetnjama u razvoju ima dva stručna saradnika. Broj stručnih saradnika u školi za učenike sa smetnjama u razvoju može se povećati ili smanjiti u zavisnosti od broja povećanja ili smanjenja broja odeljenja, s tim što škola ne može imati manje od jednog i više od tri stručna saradnika.

Član 11

Škola sa 24, odnosno 32 odeljenja i najmanje 5.000 jedinica knjižne i neknjižne građe ima jednog bibliotekara.

Za tip škole od 24 odeljenja smanjenje ili uvećanje prava ostvaruje se za 0,0417 po odeljenju, a za tip škole od 32 odeljenja smanjenje ili uvećanje prava ostvaruje se za 0,0313 po odeljenju a najviše dva.

Drugi zaposleni u školi

Član 12

Škola sa 24, odnosno 32 odeljenja ima jednog izvršioca na poslovima sekretara.

Škola do 24 odeljenja ima 0,0417 izvršilaca po odeljenju, a škola do 32 odeljenja ima 0,0313 izvršilaca a ne manje od 0,5 izvršilaca na poslovima sekretara.

Škola preko 24 odnosno 32 odeljenja ima i zaposlenog na administrativnim poslovima. Za tip škole od 24 odeljenja pravo se ostvaruje za 0,0417 po odeljenju, a za tip škole od 32 odeljenja pravo se ostvaruje se za 0,0313 po odeljenju a najviše jedan administrativni radnik.

Škola sa 24, odnosno 32 odeljenja ima jednog izvršioca na poslovima šefa računovodstva.

Škola do 24 odeljenja ima 0,0417 izvršilaca po odeljenju, a škola do 32 odeljenja ima 0,0313 izvršilaca na poslovima šefa računovodstva.

Škola preko 24 odnosno 32 odeljenja ima i zaposlenog na finansijskim poslovima. Za tip škole od 24 odeljenja pravo se ostvaruje za 0,0417 po odeljenju, a za tip škole od 32 odeljenja pravo se ostvaruje se za 0,0313 po odeljenju a najviše jedan finansijski radnik.

Član 13

Škola sa domom učenika za pripremanje tri obroka (doručak, ručak, večera) dnevno ima jednog zaposlenog na poslovima kuvara za 50 učenika.

Škola koja organizuje celodnevnu nastavu, odnosno produženi boravak za pripremanje tri obroka dnevno (doručak, ručak, užina) ima jednog zaposlenog na poslovima kuvara za 75 učenika.

Škola za pripremanje i serviranje, odnosno za serviranje jednog obroka ima jednog zaposlenog za 400 učenika.

Broj zaposlenih na ovim poslovima se smanjuje i povećava po načelu srazmernosti.

Član 14

Škola veličine od 2.000 do 5.000 kvadratnih metara ima jednog zaposlenog za održavanje školskog objekta i opreme škole, a preko 5.000 metara kvadratnih ima dva zaposlena na ovim poslovima.

Školi sa površinom manjom od 2.000 kvadratnih metara broj zaposlenih se smanjuje po načelu srazmernosti (koji je određen površinom).

Škola sa domom učenika sa površinom manjom od 2.000 kvadratnih metara površine ima jednog zaposlenog za održavanje školskog objekta i opreme škole.

Član 15

Školi čiji su objekti priključeni na toplifikacionu mrežu, troškovi grejanja se priznaju na osnovu površine škole i tekuće cene isporučioca toplotne energije.

U školi čiji objekti imaju sopstveni sistem grejanja, broj zaposlenih na poslovima vezanim za zagrevanje objekta (ložač, rukovalac parnih kotlova) utvrđuje se na sledeći način:

1) škola sa sopstvenim sistemom centralnog grejanja na tečna i gasovita goriva – ima jednog zaposlenog za najmanje 2.000 kvadratnih metara grejnog prostora;

2) škola sa sopstvenim sistemom centralnog grejanja na čvrsta goriva – ima jednog zaposlenog za 1.500 kvadratnih metara grejnog prostora;

3) škola sa grejanjem pećima na tečna goriva – ima jednog zaposlenog za 16 odeljenja;

4) škola sa grejanjem pećima na čvrsta goriva – ima jednog zaposlenog za 8 odeljenja.

Broj zaposlenih se može smanjiti ili povećati srazmerno povećanju ili smanjenju površine i broja odeljenja.

Član 16

Broj zaposlenih na poslovima održavanja higijene u školi utvrđuje se u zavisnosti od veličine i vrste školskog prostora i načina grejanja.

Škola ima jednog zaposlenog na poslovima održavanja higijene školskog objekta, nastavnih sredstava i opreme na:

1) 450 m2 školskog prostora sa centralnim sistemom grejanja;

2) 400 m2 školskog prostora za grejanje pećima na loženje.

U izdvojenim odeljenjima manjim od 450 odnosno 400 m2 utvrđuje se broj izvršilaca po načelu srazmernosti.

Član 17

Broj zaposlenih u školi može se uvećati u sledećim slučajevima:

1) škola sa celodnevnom nastavom ima dva izvršioca po odeljenju;

2) škola sa produženim boravkom ima jednog izvršioca po svakoj grupi;

3) škola sa domom učenika ima jednog vaspitača po svakoj vaspitnoj grupi;

4) škola za učenike oštećenog sluha ima jednog audio-tehničara;

5) škola za učenike oštećenog vida ima jednog tiflo-tehničara;

6) muzička škola ima jednog zaposlenog za održavanje pijanina – klavira na 23-30 pijanina – klavira, ili 48-60 harmonika, duvačkih i trzačkih instrumenata, ili na 71-90 gudačkih instrumenata;

7) baletska škola ima jednog zaposlenog za održavanje klavira i jednog garderobera – krojača;

8) škola sa domom za učenike sa smetnjama u razvoju ima jednog medicinskog tehničara na 50 učenika, a škola za učenike sa cerebralnom paralizom ima jednog medicinskog tehničara na 25 učenika;

9) škola koja obrazuje učenike kojima je potrebna dodatna podrška ima pravo na pedagoškog asistenta, uz saglasnost Ministarstva, u skladu sa zakonom;

10) škola koja ostvaruje obrazovanje odraslih ima pravo na andragoškog asistenta, uz saglasnost Ministarstva, u skladu sa Zakonom;

11) škola koja organizuje nastavu za učenike na dužem kućnom i bolničkom lečenju ima 0,3 izvršioca po učeniku na kućnom lečenju i jednog izvršioca za bolničko odeljenje.

III MERILA U POGLEDU MATERIJALNIH TROŠKOVA U ŠKOLI

Član 18

Materijalni i drugi troškovi rada u školi utvrđuju se u zavisnosti od vrste, namene i cene materijala i usluga.

Materijalni i drugi troškovi utvrđuju se za školu kao celinu ili po odeljenju, vaspitnoj grupi, klasi, po pravilu, u fizičkim jedinicama (kg. T, m, m2, komad i sl.).

Troškovi nastave

Član 19

Materijalni troškovi nastave određuju se u visini od 2,5% bruto zarada zaposlenih, ukoliko zakonom ili drugim propisom nije drukčije utvrđeno.

Troškovi električne energije

Član 20

Troškovi električne energije utvrđuju se po odeljenju, vaspitnoj grupi, klasi ili učeniku na osnovu količine i cene električne energije, i to:

1) za osvetljenje 500 kvč godišnje, ukoliko škola radi u jednoj smeni;

2) za pripremu hrane 1200 kvč godišnje;

3) za pokretanje instalacija za grejanje 360 kvč godišnje za grejni sistem;

4) za druge namene 200 kvč godišnje.

Školi koja za osvetljenje koriste fluorescentne umesto običnih sijalica troškovi električne energije umanjuju se za tri puta.

Školi koja radi u dve ili više smena troškovi električne energije uvećavaju se za 50%.

Troškovi vode

Član 21

Troškovi vode utvrđuju se u zavisnosti od namene, količine i cene vode u određenom periodu.

Školi čiji su objekti priključeni na mesnu (gradsku) vodovodnu mrežu, za održavanje higijene objekta i opreme, higijene učenika i radnika i za piće utvrđuju se 0,5 m vode po odeljenju, vaspitnoj grupi ili klasi dnevno, odnosno 183 m3 godišnje.

Ukoliko škola ima sistem grejanja na paru količina vode uvećava se za 50% u odnosu na stav 2. ovog člana.

Školi za fiskulturnom salom uvećava se količina vode za 10% u odnosu na st. 2. i 3. ovog člana.

Školi sa sopstvenim bazenom uvećava se pojedinačno količina vode zavisno od veličine bazena i učestalosti promene vode u bazenu.

Troškovi grejanja

Član 22

Troškovi grejanja u školi utvrđuju se na osnovu količine goriva, površine prostora koji se greje, dužine grejne sezone i cene goriva franko isporuka školi.

Školi čiji su objekti priključeni na mesnu toplifikacionu mrežu, troškovi grejanja utvrđuju se na osnovu veličine prostora i tekuće cene isporučioca toplotne energije.

Školi čiji objekti imaju sopstveni sistem centralnog grejanja, troškovi grejanja utvrđuju se u zavisnosti od površine prostora koji se greje, vrste i cene upotrebljenog goriva, i to:

1) Škola sa sopstvenim grejanjem na naftu:

(1) 12 litara u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 18 litara u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako rodi u dve, odnosno tri smene.

2) Škola sa sopstvenim centralnim grejanjem na ugalj

(1) 40 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se greje, ako radi u jednoj smeni;

(2) 50 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se greje, ako radi u dve ili više smena.

3) Škola sa grejanjem pećima na ugalj

(1) 50 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 60 kg u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u dve, odnosno tri smene.

4) Škola sa grejanjem pećima na ogrevno drvo:

(1) 0,07 m3 u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se zagreva, ako radi u jednoj smeni;

(2) 0-10 m3 u toku grejne sezone po 1 m2 prostora koji se greje, ako rodi u dve, odnosno tri smene.

Grejna sezona se utvrđuje u trajanju od 180 dana godišnje.

Školi na planinskom području i u oštrijim klimatskim uslovima i baletskoj školi, zbog neophodnosti povećanja temperature u sali za igranje, troškovi grejanja uvećavaju se za 15% po osnovu dužeg trajanja grejne sezone, odnosno potrebne povećane temperature.

Troškovi za održavanje higijene u školi

Član 23

Troškovi za održavanje higijene u školi utvrđuju se na osnovu potrebne količine materijala, zavisno od delatnosti škole i tekućih cena. Količina materijala se utvrđuje, i to:

1) Za održavanje higijene školskog prostora i opreme

(1) 50 grama deterdženta godišnje po 1 m2 zatvorenog prostora;

(2) 20 grama sone kiseline godišnje po 1 m2 zatvorenog prostora;

(3) 30 grama sredstava za čišćenje parketa i drugih drvenih površina godišnje po 1 m2 zatvorenog prostora;

(4) 0,02 litra dezinfekcionih sredstava po 1 m2 zatvorenog prostora godišnje.

2) Za održavanje higijene sudova, pribora za jelo, pranje ruku i dr. u školskoj kuhinji:

(1) 0,25 litra tečnog deterdženta godišnje po učeniku koji je na ishrani;

(2) 50 grama deterdženta u prahu godišnje po učeniku na ishrani;

(3) 0,05 litra dezinfekcionih sredstava godišnje po učeniku na ishrani;

(4) 200 grama sapuna godišnje po učeniku na ishrani;

(5) 500 grama sapuna godišnje po radniku koji radi na održavanju higijene prostora, osnovnih sredstava, grejna i pripreme i distribucije hrane,

(6) 300 gram sapuna godišnje po radniku koji u školi radi na drugim poslovima i zadacima.

Troškovi iznošenja smeća

Član 24

Troškovi iznošenja smeća određuje se zavisno od veličine škole, učestalosti pražnjenja kontejnera za smeće i cene usluga komunalne organizacije koja vrši iznošenje smeća.

IV MERILA U POGLEDU OSTALIH TROŠKOVA I AMORTIZACIJE

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja

Član 25

Troškovi za tekuće i investiciono održavanje osnovnih i drugih sredstava rada opredeljuju se zavisno od starosti sredstava, iznosa godišnje amortizacije i potrebe održavanje, i to:

1) Troškovi održavanja građevinskih objekata iznose:

(1) 30% od predračuna amortizacije na građevine stare do 10 godina;

(2) 50% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare od 11 do 30 godina;

(3) 70% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare od 31-50 godina,

80% od predračuna amortizacije na građevinske objekte stare preko 50 godina.

2) Troškovi održavanja opreme i drugih sredstava rada iznose:

(1) 20% od predračuna amortizacije za opremu i druga sredstva do 3 godine;

(2) 40% od predračuna amortizacije za opremu i sredstva stara od 4 do 8 godina;

(3) 70% od predračuna amortizacije za opremu i druga sredstva stara preko 8 godina.

Potrebe za tekuće i investiciono održavanje osnovnih i drugih sredstava rada planira svaka škola godišnjim program rada. Potrebe koje iskaže škola usaglašavaju se sa godišnjim planom i predlogom finansijskog plana škole za budžetsku godinu.

Član 26

Troškovi za stručno usavršavanje radnika, polaganja stručnog ispita za pripravnike, nastavnike, stručne saradnike i vaspitače i za stručne seminare, stručnu literaturu i dr., utvrđuju se u visini iznosa do 1,0% od bruto zarada zaposlenih radnika u školi.

Troškovi korišćenja gradskog zemljišta

Član 27

Troškovi korišćenja gradskog zemljišta opredeljuju se u visini iznosa određenog zakonom, odnosno na zakonu zasnovanih propisa.

Drugi materijalni troškovi

Član 28

Materijalni troškovi i troškovi rada (troškovi osiguranja, kancelarijski materijal, troškovi internet konekcije, TV pretplata, provizija banke, oglasi, konkursi, PTT troškovi, nagrade učenicima itd.) utvrđuju se za svaku školu posebno u visini iznosa od 3% od bruto zarade zaposlenih u školi.

Amortizacija

Član 29

Troškovi amortizacije obračunavaju se prema zakonu i važećim propisima po godišnjoj stopi propisanoj za osnovnu školu.

Član 30

Ugovorom utvrđena cena usluge za svaku školu umanjuje se u toku jedne školske godine u slučaju:

1) kad škola ne ostvari godišnje plan rada, srazmerno nerealizovanim sadržajima i aktivnostima,

2) za vreme štrajka u skladu sa zakonom.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o merilima za utvrđivanje cene usluga u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 42/93 i 37/09 – US).

Član 32

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, osim odredaba čl. 5-11, člana 12. st. 3-6, čl. 13-16, člana 17. tač. 1)-8) i 11) i čl. 18-28. ovog pravilnika, koje će se primenjivati od školske 2016/2017. godine.

Do početka primene odredaba iz stava 1. ovog člana, u pogledu utvrđivanja broja zaposlenih, materijalnih troškova u školi i ostalih troškova, primenjivaće se pravila sadržana u propisu iz člana 31. ovog pravilnika, koji je prestao da važi.

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopunama
Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Sl. glasnik RS br. 72/2015

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje