Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama primenjuju se bez obzira kada je posao ugovoren

Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama primenjuju se bez obzira kada je posao ugovoren

„Članom 13. stav 1. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: Zakon) propisano je da se odredbe ovog zakona primenjuju na ugovorne odnose u komercijalnim transakcijama koji su zaključeni od 31. marta 2013. godine, dok je stavom 2. istog člana propisana primena odredbi ovog zakona i na komercijalne transakcije čija realizacija nije započeta do 31. marta 2013. godine, a koje proističu iz ugovornog odnosa zaključenog pre datuma iz stava 1. ovog člana. Realizacija komercijalne transakcije, u smislu stava 3. ovog člana, nije započeta ukoliko nije izvršena isporuka dobara, niti je pružena ugovorena usluga.

Stavom 4. istog člana Zakona propisano je da se odredbe ugovora iz stava 2. ovog člana moraju uskladiti sa odredbama ovog zakona najkasnije do 31. marta 2013. godine. Odredbe ugovora koje nisu u skladu sa odredbama ovog zakona smatraće se ništavim i neće proizvoditi pravno dejstvo, shodno članu 6. Zakona.

Saglasno navedenom, mišljenje Ministarstva finansija i privrede je da se ugovori koji su zaključeni u periodu pre 31. marta 2013. godine, a po kojima realizacija komercijalne transakcije nije započeta, odnosno nije izvršena isporuka dobara ili nije pružena ugovorena usluga, moraju uskladiti sa odredbama Zakona, odnosno na komercijalne transakcije po ovim ugovorima koje će se realizovati posle 31. marta 2013. godine primenjuje se ovaj zakon. Na svaku komercijalnu transakciju koja se odnosi na isporuku dobara ili pružanje usluga od 31. marta 2013. godine, primenjuju se odredbe ovog zakona, bez obzira kada je posao ugovoren.

Ministarstvo finansija i privrede dalo je mišljenje u vezi sa primenom propisa prema podacima koji su izneti u zahtevu.

Ministarstvo napominje da, shodno članu 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“, br. 9/2010), Narodna skupština donosi autentično tumačenje zakona, kao i da, u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o državnoj upravi, mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede, br. 011-00-00509/2013-16(2) od 24.5.2013. godine