Da li je ispravna menica koja je fizički oštećena

Servis računara online zakazivanje

Da li je ispravna menica koja je fizički oštećena

„Menica je uređena Zakonom o menici („Sl. list FNRJ“, br. 104/46, „Sl. list SFRJ“, br. 16/65, 54/70 i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 46/96 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja – dalje: Zakon), dok su Odlukom o jedinstvenom meničnom blanketu („Sl. list SRJ“, br. 29/94 i „Sl. glasnik RS“, br. 39/2004) propisani tekst i dimenzije jedinstvenog meničnog blanketa.

Čanom 1. Zakona propisani su obavezni elementi koje svaka trasirana menica mora da sadrži, te ukoliko isprava ne sadrži bilo koji od propisanih sastojaka, takva isprava se, shodno članu 2. Zakona, ne može smatrati menicom, osim u slučajevima koji su, kao izuzetak, propisani ovim članom, a odnose se na rok dospelosti i mesto plaćanja menice.

Čl. 90. do 93. Zakona uređen je postupak amortizacije menice, koji se može primeniti u slučaju kada je došlo do nestanka menice i koji se sprovodi pokretanjem postupka kod nadležnog suda od strane zakonskog imaoca menice koja je nestala.

Shodno prethodno navedenom, Ministarstvo finansija obaveštava da odredbama Zakona i Odluke o jedinstvenom meničnom blanketu nije uređeno poslovanje, odnosno postupak naplate menica kod kojih je nastalo fizičko oštećenje, kao ni uslovi po pitanju formalno pravne ispravnosti menice u zavisnosti od stepena njenog oštećenja.

Odgovor u vezi primene propisa dat je prema podacima koji su izneti u zahtevu. Ministarstvo finansija napominje da, shodno članu 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“, br. 9/2010), Narodna skupština donosi autentično tumačenje zakona, kao i da, u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007 i 95/2010), mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00271/2013-16 od 18.11.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje