Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice

Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice Sl.glasnik RS br. 78/2009 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina obrasca prijave prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice (u daljem tekstu: obrazac prijave), način popunjavanja i podnošenja […]

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom Sl. glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 38/2010 1. Ovom odlukom uređuju se uslovi i način obavljanja plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima. 2. Plaćanja, naplaćivanja i prenosi iz tačke 1. ove odluke vrše se preko računa banke […]

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom Sl. glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015   I OPŠTE ODREDBE Ovim uputstvom propisuju se bliži uslovi i način sprovođenja Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (u daljem tekstu: Odluka). Platni […]

Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta Sl.glasnik RS br. 10/2011, 109/2012, 55/2014 Opšte odredbe 1. Ovom odlukom propisuju se uslovi i način rada deviznog tržišta, kao i način formiranja zvaničnog srednjeg kursa dinara prema stranim valutama. 2. Na deviznom tržištu mogu se kupovati i prodavati devize i efektivni strani novac u skladu sa […]

Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom Sl. glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013 Prilog 2 ŠIFARNIK OSNOVA NAPLATE, PLAĆANJA I PRENOSA U PLATNOM PROMETU SA INOSTRANSTVOM   Opis Priliv Odliv I. TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA TEKUĆI RAČUN – ROBA Transakcije po […]

Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga

Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga Sl.glasnik RS br. 59/2013   I OSNOVNA ODREDBA Član 1 Ovom uredbom uređuje se način na koji rezident – pravno lice, ogranak stranog pravnog lica i preduzetnik (u daljem tekstu: rezident) mogu prebiti dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa […]

Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom

Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom Sl.glasnik RS br. 56/2013, 4/2015 Opšte odredbe Ovom odlukom propisuju se način izveštavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom koje rezidenti obavljaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), rokovi i obrasci za ovo izveštavanje, kao i dokumentacija koju rezidenti podnose Narodnoj banci Srbije […]

Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama

Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama Sl. glasnik RS br. 50/2013 Opšta odredba 1. Ovom odlukom uređuje se način na koji banka, rezident – pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica (u daljem tekstu: rezident) mogu dugovanje, odnosno potraživanje po osnovu kreditnih poslova […]

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom Sl. glasnik RS br. 87/2009 1. Rezidenti utvrđeni Zakonom o deviznom poslovanju (obveznici izveštavanja) dužni su da Narodnoj banci Srbije dostavljaju izveštaje u poslovanju sa inostranstvom, i to po osnovu: – direktnih investicija nerezidenata u zemlji; – direktnih investicija rezidenata u inostranstvu; – ulaganja nerezidenata u vlasničke […]

Uputstvo za sprovođenje odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom Sl. glasnik RS br. 87/2009 1. Rezidenti iz Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom (obveznici izveštavanja), izveštaje o poslovanju sa inostranstvom koje su dužni da dostavljaju u skladu s tom odlukom (u daljem tekstu: izveštaji) – dostavljaju na obrascima i u rokovima […]