Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Sl.glasnik RS br. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013, 59/2013

Član 1

Ovom uredbom bliže se propisuje postupak i način promena koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala, metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije (u daljem tekstu: restrukturiranje) odnosno prodaju njegove imovine metodom javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda pisanim putem.

Član 2

Restrukturiranje obuhvata:

1) statusne promene, promene pravne forme, promene unutrašnje organizacije i druge organizacione promene;

2) otpis glavnice duga, pripadajuće kamate ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;

3) otpuštanje duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine preduzeća;

4) druge promene, u skladu sa ovom uredbom.

Član 3

Restrukturiranje statusnom promenom, promenom pravne forme, promenom unutrašnje organizacije i drugom organizacionom promenom, u smislu ove uredbe, obuhvata:

1) spajanje subjekta privatizacije;

2) podelu subjekta privatizacije;

3) odvajanje subjekta privatizacije;

4) prodaju delova subjekta privatizacije;

5) prenos imovine ili dela imovine na drugi pravni subjekt;

6) promenu pravne forme subjekta privatizacije, odnosno promenu pravne forme njegovih zavisnih preduzeća;

7) promenu unutrašnje organizacije subjekta privatizacije ukidanjem neprofitabilnih delova;

8) prestanak obavljanja neprofitabilnih delatnosti subjekta privatizacije.

Statusne promene, promene pravne forme, promene unutrašnje organizacije i druge organizacione promene vrše se u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 4

Restrukturiranje otpisom glavnice duga, pripadajuće kamate ili drugih potraživanja, u celini ili delimično, u smislu ove uredbe, obuhvata odustanak poverioca od potraživanja.

Poverilac koji otpisuje dug prema subjektu privatizacije dostavlja izjavu subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) da neće tražiti ispunjenje obaveze.

Otpis glavnice duga, pripadajuće kamate ili drugih potraživanja vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Otpis glavnice duga, pripadajuće kamate ili drugih potraživanja po osnovu javnih prihoda vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 5

Restrukturiranje otpuštanjem duga, u smislu ove uredbe, obuhvata gašenje potraživanja poverilaca u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine subjekta privatizacije.

Otpuštanje duga vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija, odnosno drugim propisom.

Član 6

Restrukturiranje drugim promenama, u smislu ove uredbe, obuhvata:

1) odlaganje plaćanja ili reprogramiranje duga subjekta privatizacije;

2) konverziju novčanih potraživanja od strane poverilaca sa većinskim državnim kapitalom u kapital subjekta privatizacije;

3) prenos obaveza sa jednog zavisnog preduzeća na drugo zavisno preduzeće u okviru povezanih preduzeća;

4) povećanje kapitala u subjektu privatizacije;

5) smanjenje ili povećanje broja zaposlenih;

6) druge promene koje se odnose na subjekt privatizacije, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala ili imovine metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije.

Odlaganje plaćanja ili reprogramiranje duga subjekta privatizacije po osnovu javnih prihoda vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 7

Agencija pokreće restrukturiranje subjekta privatizacije donošenjem odluke o restrukturiranju.

Odluka iz stava 1. ovog člana donosi se, naročito, u slučajevima:

1) nemogućnosti sprovođenja postupka privatizacije subjekta privatizacije u postojećem statusnom, odnosno organizacionom obliku ili u postojećoj pravnoj formi;

2) nemogućnosti sprovođenja postupka privatizacije subjekta privatizacije sa postojećom strukturom kapitala;

3) kad obaveze subjekta privatizacije prevazilaze ukupnu vrednost aktive umanjenu za iznos gubitaka tekuće i ranijih godina.

Član 8

Dan donošenja odluke o restrukturiranju smatra se danom početka restrukturiranja subjekta privatizacije.

Restrukturiranje subjekta privatizacije smatra se okončanim kada se program restrukturiranja ostvari u potpunosti, odnosno prodajom kapitala ili imovine subjekta privatizacije, ako programom restrukturiranja nije drugačije predviđeno.

Član 9

Odluka o restrukturiranju sadrži:

1) poslovno ime i sedište subjekta privatizacije;

2) način restrukturiranja;

3) rok u kome su poverioci dužni da prijave svoja potraživanja;

4) druge podatke od značaja za sprovođenje restrukturiranja.

Odluka iz stava 1. ovog člana registruje se u registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Odluka o restrukturiranju objavljuje se u sredstvima javnog informisanja (jednom dnevnom listu, internetu ili televiziji) u roku od 15 dana od dana donošenja.

Član 10

Agencija obaveštava, bez odlaganja, agenciju nadležnu za vođenje Registra privrednih subjekata o pokretanju postupka restrukturiranja.

Poslovno ime subjekta privatizacije sadrži podatak „u restrukturiranju“.

Poslovna pisma i drugi dokumenti subjekta privatizacije, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže podatak da se subjekt privatizacije nalazi u restrukturiranju.

Član 11

Subjekt privatizacije ne može, bez saglasnosti Agencije, da donosi odluke koje se odnose na:

1) raspolaganje pokretnom ili nepokretnom imovinom;

2) uzimanje kredita ili zajmova;

3) davanje kredita ili zajmova;

4) izdavanje garancija za druge subjekte;

5) preuzimanje obaveza drugog subjekta;

6) sticanje, povećanje ili smanjenje učešća u kapitalu drugog subjekta;

7) isplata dividendi akcionarima;

8) izdavanje akcija ili preduzimanje drugih radnji kojima bi se izmenila postojeća struktura kapitala;

9) promenu unutrašnje organizacije ili statusnu promenu;

10) povećanje ili smanjenje kapitala;

11) investiciona ulaganja u osnovna sredstva;

12) povećanje broja zaposlenih u obimu koji je veći od broja koji je potreban.

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na odluke koje subjekt privatizacije donosi radi obavljanja uobičajenih poslovnih aktivnosti.

Član 12

Program restrukturiranja izrađuje Agencija.

Izradu programa restrukturiranja Agencija može da poveri subjektu privatizacije, odnosno pravnom ili finansijskom savetniku.

Pre izrade programa restrukturiranja sačinjava se sveobuhvatna analiza poslovanja subjekta privatizacije.

Ako je izrada programa restrukturiranja poverena subjektu privatizacije, odnosno pravnom ili finansijskom savetniku, analiza iz stava 3. ovog člana izrađuje se u roku koji odredi Agencija.

Član 13

Program restrukturiranja sadrži, naročito:

1) poslovno ime i sedište subjekta privatizacije;

2) podatak o poslovanju;

3) podatak o unutrašnjoj organizaciji;

4) podatak o vrednosti kapitala i imovine;

5) godišnji račun;

6) konsolidovani godišnji račun;

7) način otplate dugova;

8) bilans otvaranja;

9) položaj delova, odnosno organizacionih jedinica;

10) socijalni program;

11) program zaštite životne sredine;

12) druge podatke od značaja za sprovođenje restrukturiranja.

Ako se restrukturiranje sprovodi prodajom imovine, pored podataka iz stava 1. ovog člana program restrukturiranja sadrži i podatke o:

1) imovinskim pravima i teretima na imovini koja je predmet prodaje;

2) potraživanjima koja se namiruju prodajom imovine;

3) procentualnom učešću založene imovine u predmetu prodaje i procentualnom učešću namirenja založnih poverilaca, iz sredstava dobijenih prodajom založene imovine;

4) metodu prodaje;

5) uslovima prodaje;

6) nameni sredstava preostalih nakon namirenja posebne naknade ostvarene zaključenjem ugovora o prodaji imovine (provizija), troškova prodaje i namirenja založnih poverilaca;

7) kao i druge podatke od značaja za prodaju imovine.

Za prodaju imovine koja se sprovodi u skladu sa programom restrukturiranja koji sadrži podatke o toj imovini (br. katastarske parcele, površini, itd.), ne donose se posebne odluke u vezi sa raspolaganjem imovinom velike vrednosti.

Član 14

Program restrukturiranja donosi nadležni organ subjekta privatizacije.

Član 15

Subjekt privatizacije dostavlja program restrukturiranja Agenciji u roku od 90 dana od dana kad Agencija odobri sveobuhvatnu analizu poslovanja subjekta privatizacije.

Rok iz stava 1. ovog člana Agencija može produžiti najduže za 90 dana, na zahtev subjekta privatizacije ili poverioca, kao i pravnog, odnosno finansijskog savetnika, ako za to postoje opravdani razlozi.

Ako nadležni organ subjekta privatizacije ne donese program restrukturiranja u roku iz stava 1. odnosno 2. ovog člana, program restrukturiranja donosi Agencija.

Član 16

Agencija donosi odluku o prihvatanju programa restrukturiranja ako je program restrukturiranja pripremljen u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i ovom uredbom.

Rok u kome Agencija donosi odluku iz stava 1. ovog člana ne može da bude duži od 30 dana od dana prijema programa restrukturiranja.

Član 17

Agencija donosi odluku o vraćanju na ispravku ili o izmeni programa restrukturiranja, uz pismeno obrazloženje, ako oceni da je neophodno da se program restrukturiranja vrati na ispravku, odnosno izmeni.

Rok u kome Agencija donosi odluku iz stava 1. ovog člana ne može da bude duži od 30 dana od dana prijema programa restrukturiranja.

Subjekt privatizacije vrši ispravku ili izmenu programa restrukturiranja u roku koji odredi Agencija koji ne može da bude duži od 60 dana od dana dostavljanja odluke iz stava 1. ovog člana.

U slučaju da subjekt privatizacije ne postupi po odluci Agencije u roku iz stava 3. ovog člana, Agencija donosi program restrukturiranja.

Član 18

Program restrukturiranja smatra se donetim kada Agencija donese odluku o prihvatanju programa restrukturiranja.

Subjekt privatizacije je dužan da restrukturiranje sprovede u potpunosti u skladu sa programom restrukturiranja.

Čl. 18a i 18b

(Brisani)

Član 19

Agencija obavlja poslove kontrole sprovođenja restrukturiranja.

Član 20

Ako u obavljanju poslova kontrole sprovođenja restrukturiranja nastupe okolnosti iz kojih proizlazi da sprovođenje programa restrukturiranja nije moguće, delimično ili u celini, Agencija može da:

1) predloži izmenu programa restrukturiranja u okviru postojećeg restrukturiranja;

2) pokrene novo restrukturiranje;

3) preduzme mere koje bi omogućile prodaju kapitala ili imovine;

4) samostalno sprovede restrukturiranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i ovom uredbom;

5) preduzme druge mere kojima bi se omogućilo sprovođenje restrukturiranja.

Član 21

Na donošenje novog programa restrukturiranja, odnosno izmenu postojećeg programa restrukturiranja, u smislu člana 20. ove uredbe, primenjuju se odredbe ove uredbe koje se odnose na način donošenja i sadržinu programa restrukturiranja.

Član 22

U subjektu privatizacije u kojem je sprovedeno restrukturiranje Agencija prodaje kapital, metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije.

Član 22a

Prodaju imovine subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije (u daljem tekstu: prodaja imovine) organizuje i sprovodi Agencija, na osnovu ove uredbe i programa restrukturiranja.

Član 22b

Početna cena u postupku prodaje imovine obrazuje se na osnovu tržišne vrednosti imovine koja čini predmet prodaje.

Tržišna vrednost iz stava 1. ovog člana određuje se primenom metodologije i kriterijuma utvrđenih Uredbom o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine („Službeni glasnik RS“, br. 45/01 i 45/02) i Uputstvom o načinu primene metoda za procenu vrednosti kapitala i imovine i načinu iskazivanja procenjene vrednosti kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 57/01).

Početna cena za prodaju imovine javnim nadmetanjem ili javnim prikupljanjem ponuda pisanim putem iznosi 100%, odnosno 51% ili 30% procenjene tržišne vrednosti imovine.

Ako je prvo javno nadmetanje po početnoj ceni od 100% procenjene tržišne vrednosti imovine proglašeno neuspešnim, odmah započinje drugo javno nadmetanje sa početnom cenom od 51% procenjene tržišne vrednosti imovine, a ako je i drugo javno nadmetanje neuspešno, odmah započinje treće javno nadmetanje po ceni od 30% procenjene tržišne vrednosti imovine.

Depozit za učešće u postupku prodaje imovine javnim nadmetanjem ili javnim prikupljanjem ponuda pisanim putem iznosi 10% od procenjene tržišne vrednosti imovine.

Učesnik na javnom nadmetanju koji ne prihvati početnu cenu ni na trećem javnom nadmetanju gubi pravo na povraćaj depozita.

U slučaju prodaje imovine javnim prikupljanjem ponuda pisanim putem, dinamika prodaje sadržana je u javnom pozivu i prodajnoj dokumentaciji.

Član 22v

Prodajna cena u postupku prodaje imovine javnim nadmetanjem je poslednja ponuđena cena.

Prodajna cena u postupku prodaje imovine prikupljanjem ponuda pisanim putem je najviša ponuđena cena koja mora biti viša od početne cene utvrđene članom 22b ove uredbe.

Član 22g

Sredstva ostvarena od prodaje imovine u postupku restrukturiranja uplaćuju se na račun Agencije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana posle izmirenja troškova prodaje imovine koriste se u skladu sa programom restrukturiranja.

Troškovima prodaje u smislu stava 2. ovog člana smatraju se izdaci za angažovanje finansijskih i pravnih savetnika u postupku prodaje imovine, naknade za oglašavanje javnih poziva i drugih informacija od značaja za sprovođenje postupka prodaje imovine, troškovi brisanja tereta sa imovine koja je bila predmet prodaje, kao i naknada Agencije ostvarena zaključenjem ugovora o prodaji imovine (provizija).

Visinu provizije iz stava 3. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove finansija i privrede.

Član 22d

Po završetku postupka prodaje imovine kojim su se stekli svi uslovi predviđeni ugovorom o prodaji za prenos vlasništva nad imovinom koja je bila predmet prodaje (zatvaranje transakcije), Agencija donosi zaključak o namirenju založnih poverilaca.

Zaključak iz stava 1. ovog člana, Agencija dostavlja nadležnim javnim registrima za evidenciju založnih prava, radi brisanja tereta sa imovine koja je bila predmet prodaje.

Član 22đ

Ukoliko nakon zatvaranja transakcije od strane kupca dođe do kršenja ugovornih obaveza, Agencija će naplatiti bankarsku garanciju, na način propisan ugovorom o prodaji.

Postupak i način kontrole izvršenja obaveza iz ugovora o prodaji imovine, bliže propisuje ministar nadležan za poslove privatizacije.

Član 22e

Na postupak prodaje javnim nadmetanjem shodno će se primenjivati odredbe Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom („Službeni glasnik RS“, br. 52/05, 91/07, 96/08 i 98/09), kojima se uređuje Priprema aukcije čl. 8-14, osim člana 8. stav 2. tačka 5) i člana 9. stav 1. u delu koji se odnosi na rok, Prijava za učešće i registracija učesnika čl. 15-23, osim člana 15. stav 1. tačka 1) i člana 16. st. 2. i 3, Sprovođenje aukcije čl. 24-35, Zapisnik o aukciji čl. 41-45. i Zaključivanje ugovora čl. 46-49, osim člana 48.

Na postupak prodaje javnim prikupljanjem ponuda pisanim putem shodno će se primenjivati odredbe Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom („Službeni glasnik RS“, br. 45/01, 59/03, 110/03, 52/05, 126/07, 96/08, 107/08 i 98/09) i to čl. 2-3a, odredbe kojima se uređuje Priprema za prodaju tenderom čl. 4-8, Podnošenje i prijem ponuda čl. 9-14, Otvaranje i ocena ponuda čl. 15-19, Tender sa javnim nadmetanjem čl. 19a-19v, Tender sa jednim učesnikom čl. 20-21a i Zaključivanje ugovora o prodaji čl. 22-26.

Član 22ž

Sredstva plaćanja u postupku prodaje imovine javnim nadmetanjem i javnim prikupljanjem ponuda mogu biti u domaćoj i stranoj konvertibilnoj valuti.

U postupku prodaje imovine prodajna cena plaća se odjednom.

Član 22z

Javni poziv za učešće u postupku prodaje imovine javnim nadmetanjem, objavljuje se u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Član 23

Ova uredba primenjuje se na subjekt privatizacije koji se restrukturira u postupku privatizacije za koji do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 45/2005) Agencija nije donela odluku o prihvatanju programa restrukturiranja.

Član 24

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 1/2002).

Član 25

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Uredbe o dopunama
Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

(„Sl. glasnik RS“, br. 96/2008)

Član 2

Odredbe ove uredbe primenjuju se na prodaju imovine subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije za koji do dana stupanja na snagu ove uredbe nije podneta ponuda za kupovinu imovine.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

(„Sl. glasnik RS“, br. 98/2009)

Član 2[s]

Odredbe ove uredbe primenjuju se na postupke prodaje imovine subjekata privatizacije koji se restrukturira za koji do dana stupanja na snagu ove uredbe nije istekao rok za otkup prodajne dokumentacije.

Član 3[s]

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

(„Sl. glasnik RS“, br. 44/2013)

Član 6

Ova uredba primenjivaće se na prodaju imovine subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije, za koji do dana stupanja na snagu ove uredbe Agencija nije donela odluku o prihvatanju programa restrukturiranja.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

(„Sl. glasnik RS“, br. 59/2013)

Član 5

Postupci restrukturiranja započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se po odredbama ove uredbe.

Član 6

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.