Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

Servis računara online zakazivanje

Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

Sl. glasnik RS br. 123/2007, 30/2010, 115/2014, 112/2015

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se ostvarivanje prava građana na novčanu naknadu po osnovu prodaje akcija ili udela (u daljem tekstu: novčana naknada) evidentiranih u Privatizacionom registru i prenos bez naknade akcija preduzeća i privrednih društava koja su određena ovim zakonom (u daljem tekstu: prenos akcija).

Ovim zakonom uređuje se i ostvarivanje prava zaposlenih i bivših zaposlenih u preduzećima i privrednim društvima iz stava 1. ovog člana na prenos bez naknade akcija tih preduzeća i privrednih društava.

Ovim zakonom osniva se Akcionarski fond i uređuje prenos građanima akcija bez naknade Akcionarskog fonda.

Nosioci prava

Član 2

Prava u skladu sa ovim zakonom ostvaruju lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su navršila 18 godina života zaključno sa 31. decembrom 2007. godine i da su na dan sticanja statusa nosioca prava bila upisana u birački spisak nadležnih opštinskih organa;

2) da su na dan stupanja na snagu ovog zakona državljani Republike Srbije;

3) da su na dan 30. juna 2007. godine imala prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno status privremeno raseljenog lica sa Kosova i Metohije;

4) da pravo na akcije bez naknade nisu na bilo koji način ostvarili, u celosti ili delimično, u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji („Službeni glasnik RS“, br. 32/97 i 10/01) ili Zakonom o privatizaciji i

5) da su upisani u evidenciju nosilaca prava koju vodi ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, u skladu sa ovim zakonom.

Lica iz stava 1. ovog člana stiču status nosioca prava danom upisa u evidenciju nosilaca prava, u skladu sa ovim zakonom.

Danom sticanja statusa nosioca prava lica iz stava 1. ovog člana gube pravo na sticanje kapitala bez naknade koje imaju zaposleni u subjektu privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji.

Jednakost u ostvarivanju prava

Član 3

Lica iz člana 2. ovog zakona (u daljem tekstu: nosioci prava) stiču pravo na jednaki iznos novčane naknade i na jednaki broj akcija svakog od preduzeća, odnosno privrednih društava, određenih ovim zakonom.

Neprenosivosti prava

Član 4

Pravo na sticanje statusa nosioca prava nije prenosivo i ne može biti predmet nasleđivanja.

Pravo na novčanu naknadu i pravo na prenos akcija od dana upisa u evidenciju nosilaca prava do dana prijema novčane naknade, odnosno upisa nosioca prava kao zakonitog imaoca akcija koje su predmet prenosa bez naknade u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) nije prenosivo, niti može biti predmet bilo kakvog raspolaganja, uključujući i zalaganje radi obezbeđenja potraživanja i druge pravne poslove sa istim ili sličnim dejstvom.

U slučaju smrti lica koje je podnelo prijavu za upis u evidenciju nosilaca prava u skladu sa ovim zakonom, odnosno u slučaju smrti lica koje je steklo status nosioca prava, naslednici tog lica stiču odnosno ostvaruju pravo na novčanu naknadu i pravo na prenos akcija pod uslovima i na način na koji bi ta prava steklo odnosno ostvarilo lice čiji su oni naslednici.

Svako raspolaganje suprotno odredbama st. 1-3. ovog člana smatraće se ništavim.

II POSTUPAK EVIDENTIRANJA NOSILACA PRAVA

Evidencija nosilaca prava

Član 5

Evidenciju nosilaca prava vodi ministarstvo nadležno za poslove privatizacije kao javnu i elektronsku bazu podataka (u daljem tekstu: evidencija nosilaca prava).

Prijava za upis u evidenciju nosilaca prava

Član 6

Prijava za upis u evidenciju nosilaca prava podnosi se u skladu sa javnim pozivom koji objavljuje Agencija (u daljem tekstu: javni poziv).

Rok za podnošenje prijave iz stava 1. ovog člana odrediće se javnim pozivom, s tim da ne može biti kraći od 6 meseci od dana objave javnog poziva.

Lica iz člana 2. ovog zakona koja ne podnesu prijavu iz stava 1. ovog člana do isteka roka iz javnog poziva ne stiču status nosilaca prava i ne ostvaruju pravo na novčanu naknadu odnosno na prenos akcija.

Upis u evidenciju nosilaca prava

Član 7

U evidenciju nosilaca prava ministarstvo nadležno za poslove privatizacije upisuje lice koje je podnelo prijavu u roku iz javnog poziva i koje ispunjava uslove iz člana 2. stav 1. tač. 1)-4) ovog zakona.

Član 8

(Brisano)

Pokretanje upravnog spora

Član 9

Odluke donete u skladu sa ovim zakonom su konačne.

Protiv odluka iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.

Bliže uređivanje postupka i načina evidencije nosilaca prava

Član 10

Vlada bliže uređuje postupak i način evidencije nosilaca prava.

IIa OSNIVANJE FONDA, SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD, IMOVINA, OBAVLJANJE POSLOVA I ORGAN FONDA

Osnivanje, pravni status, sedište i forma

Član 10a

Osniva se Akcionarski fond (u daljem tekstu: Fond).

Fond ima prava i obaveze utvrđene ovim zakonom.

Fond ima svojstvo pravnog lica.

Sedište Fonda je u Beogradu.

Fond se osniva kao zatvoreno akcionarsko društvo i na poslovanje Fonda shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje položaj privrednih društava.

Delatnost Fonda je:

65232 – Finansijsko posredovanje.

Sredstva za osnivanje Fonda

Član 10b

Republika Srbija, kao osnivač Fonda, unosi novčani ulog od 50.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Sredstva za osnivanje Fonda obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Nenovčani ulog Fonda čine akcije i udeli:

1) evidentirani u Privatizacionom registru;

2) koje Akcijski fond prenosi Fondu, u skladu sa zakonom.

Novčani ulog Republike Srbije ne prenosi se nosiocima prava.

Imovina Fonda i akcije Fonda

Član 10v

Imovinu Fonda čini pravo svojine koju Fond ima na nenovčanom ulogu i to:

1) na akcijama i udelima evidentiranim u Privatizacionom registru;

2) na akcijama i udelima koje je Akcijski fond preneo Fondu, u skladu sa zakonom.

Imovina Fonda povećava se unosom:

1) akcija i udela subjekata privatizacije prenetih na Fond u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija;

2) kapitala javnih komunalnih preduzeća koja budu privatizovana u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija;

3) dividende po osnovu akcija, odnosno raspodeljene dobiti po osnovu udela, u vlasništvu Fonda.

Imovina Fonda može se povećati i unosom kapitala drugih pravnih lica u javnoj svojini, u skladu sa aktom koji donosi Vlada.

Ukupna imovina Fonda iz st. 1. i 2. ovog člana iskazuje se u akcijama Fonda koje se bez naknade prenose nosiocima prava.

Član 10g

Vrednost imovine Fonda iz člana 10v stav 1. ovog zakona utvrđuje se na osnovu tržišne, odnosno nominalne, vrednosti akcija ili računovodstvene vrednosti akcija kada su izdate bez nominalne vrednosti i računovodstvene vrednosti udela koje su unete u Fond.

Imovina Fonda ne može biti predmet zaloge, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu niti može biti predmet prinudne naplate u cilju namirivanja potraživanja.

Obavljanje poslova Fonda

Član 10d

Ministarstvo nadležno za poslove privatizacije obavlja poslove Fonda u ime i za račun Fonda.

U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana ministarstvo nadležno za poslove privatizacije:

1) se stara o akcijama odnosno udelima koji čine imovinu Fonda i novčanim sredstvima Fonda;

2) prenosi bez naknade akcije Fonda na lica koja su stekla status nosilaca prava u skladu sa ovim zakonom;

3) prodaje akcije odnosno udele koji čine imovinu Fonda;

4) koristi pravo glasa po osnovu akcija, odnosno udela u vlasništvu Fonda, u skladu sa zakonom;

5) koristi pravo nesaglasnog akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

6) vodi poslovne knjige Fonda i sastavlja finansijske izveštaje Fonda;

7) priprema šestomesečne izveštaje o poslovanju Fonda, koje nakon usvajanja od strane Saveta Fonda dostavlja Vladi;

8) vodi evidenciju akcija i udela Fonda;

9) vrši i druge poslove za potrebe Fonda u skladu sa zakonom i aktima Fonda.

Ministar bliže uređuje uslove i način obavljanja poslova u ime i za račun Fonda.

Organ Fonda

Član 10đ

Organ Fonda je Savet Fonda (u daljem tekstu: Savet).

Savet ima predsednika i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada, na predlog ministra.

Predsednik Saveta zastupa Fond.

Mandat predsednika i članova Saveta traje pet godina, sa pravom ponovnog izbora.

Za predsednika i člana Saveta može biti izabrano lice koje je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz delokruga Fonda, koje ima visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, koje imenovanjem za predsednika ili člana Saveta ne bi bilo u sukobu javnog i privatnog interesa, koje nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela iz oblasti radnih odnosa, privrede, imovine, pravosuđa, javnog reda i pravnog saobraćaja, službene dužnosti, mita i korupcije ili za krivična dela i privredne prestupe utvrđene zakonima kojima se uređuje tržište hartija od vrednosti, privatizacija, delatnost osiguranja, banaka i drugih finansijskih organizacija.

Za predsednika i člana Saveta ne može biti birano lice koje je istovremeno akcionar ili član privrednog društva sa udelom većim od 5% u osnovnom kapitalu društva u kojem Fond ima akcije odnosno udeo, odnosno član uprave, nadzornog odbora ili izvršnog odbora direktora privrednog društva u kome Fond ima akcije odnosno udeo.

Predsednik i član Saveta za svoj rad u Savetu primaju naknadu, čiju visinu propisuje ministar.

Savet:

1) usvaja Program Fonda za svaku kalendarsku godinu, donosi poslovnik o svom radu i druge akte značajne za rad Fonda;

2) utvrđuje broj i nominalnu vrednost akcija koje izdaje Fond;

3) donosi odluke o izdavanju akcija Fonda;

4) donosi odluku o prodaji akcija van tržišta hartija od vrednosti metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem i prihvatom ponude za preuzimanje, osim u slučaju kada se prodaja sprovodi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje privatizacija;

5) usvaja šestomesečni izveštaj o poslovanju Fonda i godišnji finansijski izveštaj Fonda;

6) angažuje spoljnog revizora radi sačinjavanja izveštaja o godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Fonda, koji se dostavlja Vladi;

7) radi zastupanja Fonda u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, daje punomoćje Državnom pravobranilaštvu ili advokatima sa kojima se zaključuje ugovor o pružanju advokatskih usluga;

8) obavlja i druge poslove od značaja za rad Fonda.

Program Fonda

Član 10e

Programom Fonda uređuje se:

1) dinamika i obim prodaje akcija odnosno udela;

2) usklađivanje dinamike prodaje akcija odnosno udela sa planiranim prihodima Fonda;

3) (brisana)

4) i druga pitanja od značaja za delatnost Fonda.

III PRODAJA AKCIJA I UDELA IZ FONDA

Pravo na novčanu naknadu

Član 11

Nosilac prava ostvaruje pravo na novčanu naknadu iz sredstava koja se ostvare prodajom akcija odnosno udela evidentiranih u Privatizacionom registru (u daljem tekstu: akcije i udeli), odnosno prenetih Fondu.

Prodaja akcija i udela prenetih Fondu

Član 12

Akcije odnosno udeli iz člana 10v ovog zakona koji su preneti Fondu, prodaju se u skladu sa Programom Fonda.

Akcije iz stava 1. ovog člana prodaju se na tržištu hartija od vrednosti u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Akcije Fonda mogu se prodavati i van tržišta hartija od vrednosti metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija i prihvatom ponude za preuzimanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava, kao i korišćenjem instituta za prodaju akcija, odnosno udela u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Istovremeno sa ponudom za prodaju akcija/udela metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, mogu se nuditi na prodaju i akcije/udeli pojedinačnih akcionara/udeličara pravnog lica čije se akcije/udeli nude na prodaju, radi prodaje većinskog paketa akcija/udela.

U postupku prodaje akcija odnosno udela iz stava 1. ovog člana poštuju se principi javnosti i nediskriminacije.

Vlada bliže uređuje postupak i način prodaje udela i akcija u akcionarskim društvima čije akcije nisu uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u vlasništvu Fonda, kao i u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Korišćenje prava glasa po osnovu akcija čiji je zakoniti imalac Fond

Član 12a

Ministarstvo nadležno za poslove privatizacije koristi pravo glasa po osnovu akcija čiji je zakoniti imalac Fond, prilikom donošenja odluke o: smanjenju, odnosno povećanju kapitala akcionarskog društva; reorganizaciji akcionarskog društva; zalaganju stvari, uspostavljanju hipoteke i u drugim slučajevima opterećivanja imovine; davanju ili uzimanju imovine u dugoročni zakup; poravnanju sa poveriocima; sticanju, odnosno raspolaganju nepokretnom imovinom i imovinom velike vrednosti; pokretanju stečajnog postupka po predlogu tog ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija; povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i svih drugih odluka za koje je predviđena mogućnost korišćenja prava nesaglasnih akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava; imenovanju predstavnika Fonda u organ upravljanja u akcionarskom društvu u kome Fond ima najmanje 25% akcija ukupnog kapitala društva.

Akcionarsko društvo je dužno da zatraži od ministarstva nadležnog za poslove privatizacije izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka iz stava 1. ovog člana najkasnije 15 dana pre donošenja te odluke.

Ako se ministarstvo nadležno za poslove privatizacije ne izjasni o odluci iz stava 1. ovog člana do dana donošenja odluke, smatraće se da je prisustvovalo sednici skupštine akcionara i glasalo protiv donošenja te odluke.

Odluka doneta suprotno stavu 2. ovog člana, ništava je.

Način izjašnjenja ministarstva nadležnog za poslove privatizacije po osnovu prenetih akcija čiji je zakoniti imalac Fond bliže propisuje ministar.

Predstavnik Fonda u organu upravljanja, izabran od strane skupštine akcionara društva, dužan je da poverenu funkciju obavlja samostalno i sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa zakonom.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na udele.

Privredna društva u kojima Fond ima akcije dužna su da na zahtev ministarstva nadležnog za poslove privatizacije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva dostave prospekt tržištu hartija od vrednosti i zaključe ugovor sa tržištem hartija od vrednosti o uključenju hartija od vrednosti na regulisano tržište, odnosno obezbede uslove za trgovanje akcijama na tržištu hartija od vrednosti.

Ako privredno društvo ne postupi po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove privatizacije iz stava 8. ovog člana ili po pisanoj inicijativi akcionara koji imaju najmanje jednu desetinu osnovnog kapitala izdavaoca, to ministarstvo će poslati nalog Beogradskoj berzi da uključi akcije na tržište Beogradske berze. Beogradska berza će po nalogu ministarstva bez naknade uključiti akcije privrednog društva na tržište.

Član 13

(Brisano)

Uslovi pretvaranja javnih akcionarskih društava u akcionarska društva čije akcije nisu uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala i promena pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

Član 14

Javno akcionarsko društvo ne može promeniti pravnu formu u društvo s ograničenom odgovornošću niti javno akcionarsko društvo može povući jednu ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, do ispunjenja jednog od sledećih uslova:

1) okončanja postupka prodaje svih akcija tog društva u skladu sa ovim zakonom;

2) okončanja postupka isplate Fonda u slučaju da je ministarstvo nadležno za poslove privatizacije u obavljanju poslova u ime i za račun Fonda koristilo pravo nesaglasnog akcionara.

Dividenda

Član 15

Dividenda po osnovu akcija, odnosno dobit po osnovu udela, evidentiranih u Fondu isplaćuje se Fondu do okončanja postupka prodaje akcija, odnosno udela, u skladu sa ovim zakonom.

Po osnovu akcija i udela ne može se ostvarivati pravo na upravljanje do njihove prodaje u skladu sa ovim zakonom.

Isplata novčane naknade

Član 16

Prodaja akcija i udela ne podleže plaćanju poreza na promet apsolutnih prava.

Sredstva ostvarena prodajom akcija i udela, po odbitku troškova prodaje, prenose se na poseban račun Fonda otvoren za te namene.

Sredstva iz stava 2. ovog člana koriste se isključivo za isplatu novčane naknade u skladu sa ovim zakonom i ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja ili namirenja poverilaca.

Novčana naknada isplaćuje se nosiocima prava na način i u rokovima propisanim aktom Vlade.

Član 17

(Brisano)

IV PRENOS AKCIJA BEZ NAKNADE GRAĐANIMA

Pravo na akcije bez naknade

Član 18

Fond izdaje akcije (u daljem tekstu: akcije Fonda) koje se bez naknade prenose licima koja su upisana u evidenciju nosilaca prava, koju vodi ministarstvo nadležno za poslove privatizacije kao javnu i elektronsku bazu podataka.

Član 18a

Pored akcija Fonda iz člana 18. ovog zakona, nosioci prava ostvaruju pravo i na podelu akcija bez naknade u sledećim javnim preduzećima i privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala odnosno privrednim društvima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa:

1) 15% ukupnog broja akcija Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ Beograd;

2) 15% akcija Republike Srbije u Preduzeću za telekomunikacije „Telekom“ a.d. Beograd;

3) 15% ukupnog broja akcija Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla“, Beograd.

Odredbe ovog člana primenjivaće se i na pravne sledbenike preduzeća iz stava 1. ovog člana koji nastanu statusnim promenama tih preduzeća izvršenim posle stupanja na snagu ovog zakona.

Vlada bliže propisuje postupak i način prenosa akcija iz stava 1. ovog člana nosiocima prava.

Vlada može odlučiti, ako proceni da je to od opšteg interesa i za građane i za javna preduzeća iz stava 1. ovog člana, da imovinu Fonda uveća unosom akcija tih preduzeća u visini procenta koji je naveden u stavu 1. ovog člana i da na osnovu tog povećanja vrednosti imovine Fonda, izda nosiocima prava akcije Fonda.

Podela besplatnih akcija

Član 19

Akcije bez naknade preduzeća iz člana 18a ovog zakona prenose se nosiocima prava posle promene oblika organizovanja preduzeća u akcionarsko društvo, a pre pokretanja postupka privatizacije.

Član 19a

Nosioci prava stiču pravo na jednak broj akcija Fonda.

Akcije Fonda koje se prenose nosiocima prava su obične akcije, iste nominalne vrednosti, glase na ime i imaju pravo glasa, koje ostvaruje Republika Srbija preko ministarstva nadležnog za poslove privatizacije.

Član 19b

Kada se imovina Fonda poveća novim akcijama odnosno udelima, Fond izdaje novu emisiju običnih akcija.

Fond će izdati novu emisiju akcija iz stava 1. ovog člana kada se imovina Fonda poveća tako da svi nosioci prava dobiju najmanje po jednu akciju nove emisije.

Pravo na akcije iz stava 2. ovog člana imaju samo nosioci prava.

Odluke iz stava 2. ovog člana donosi Savet.

Član 19v

Zakoniti imalac akcija Fonda koji trguje na tržištu hartija od vrednosti daje nalog brokeru za prvu prodaju besplatnih akcija.

Pod realizacijom prvog naloga za prodaju akcija iz stava 1. ovog člana podrazumeva se prodaja svih akcija koje su bile predmet prvog naloga datog brokeru.

Vlada bliže uređuje postupak i način na koji zakoniti imalac akcije Fonda daje nalog brokeru da sprovede prvu prodaju akcija.

Član 19g

(Brisan)

Poreski tretman sticanja i prve prodaje besplatnih akcija

Član 20

Sticanje besplatnih akcija od strane nosilaca prava, kao i prva prodaja besplatnih akcija od strane nosilaca prava, ne podleže plaćanju poreza na prihod građana po bilo kom osnovu, kao ni plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava.

Izbor brokera

Član 21

Vlada će sprovesti postupak javne nabavke za izbor brokersko-dilerskih društava i ovlašćenih banaka (u daljem tekstu: brokeri) koje će po nalogu nosilaca prava sprovoditi prvu prodaju besplatnih akcija za one nosioce prava koji se opredele da takvu prodaju sprovedu preko brokera.

Troškovi brokerskih usluga iz stava 1. ovog člana padaju na teret budžeta Republike Srbije za besplatne akcije čiju prvu prodaju nosilac prava izvrši do 31. decembra 2012. godine.

Otvaranje vlasničkih računa u Centralnom registru

Član 22

Centralni registar će po službenoj dužnosti i bez plaćanja naknade izvršiti otvaranje vlasničkih računa svih nosilaca prava po spisku nosilaca prava koji će mu dostaviti ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, u roku od 90 dana od dana prijema tog spiska.

Beogradska berza neće obračunavati i naplaćivati naknadu za prvu prodaju besplatnih akcija koja se izvrši do 31. decembra 2012. godine.

Centralni registar ne obračunava i ne naplaćuje naknadu za saldiranje prve prodaje besplatnih akcija koja se izvrši do 31. decembra 2012. godine.

V PRAVA ZAPOSLENIH I BIVŠIH ZAPOSLENIH

Prava zaposlenih i bivših zaposlenih

Član 23

Zaposleni i bivši zaposleni u preduzeću pre sprovedene privatizacije ostvaruju pravo na prenos bez naknade akcija tog preduzeća u visini od 200 evra po punoj godini radnog staža u tom preduzeću obračunato prema procenjenoj tržišnoj vrednosti ukupnog kapitala preduzeća pre sprovedene privatizacije, računato u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan vršenja procene, a najviše za 35 godina radnog staža.

Kapital iskazan u akcijama koje se u skladu sa stavom 1. ovog člana prenose bez naknade zaposlenima i bivšim zaposlenima ne predstavlja deo kapitala za sticanje besplatnih akcija koji se prenosi građanima u skladu sa članom 18a ovog zakona.

Pravo iz stava 1. ovog člana zaposleni i bivši zaposleni ostvaruju srazmerno godinama radnog staža u tom preduzeću i pravnim prethodnicima tog preduzeća, osim za godine radnog staža po osnovu kojih su pravo na prenos kapitala bez naknade ostvarili u skladu sa Zakonom o privatizaciji, a najviše za 35 godina radnog staža po oba osnova.

Zaposleni i bivši zaposleni u Akcionarskom društvu „Galenika“ za proizvodnju lekova, dentala, antibiotika, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike, veterinarskih proizvoda i aditiva Beograd i Javnom preduzeću za vazdušni saobraćaj „JAT Airways“ Novi Beograd, ostvaruju pravo na prenos bez naknade akcija tih preduzeća u iznosu do 15% kapitala koji se privatizuje, pre sprovedenog postupka privatizacije.

Član 24

(Brisano)

Zaposleni i bivši zaposleni

Član 25

Zaposlenima i bivšim zaposlenima u smislu člana 23. stav 1. ovog zakona smatraju se lica koja su zaposlena ili su ranije bila zaposlena u preduzećima i njihovim pravnim prethodnicima, osim bivših zaposlenih koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona zaposleni u drugim privrednim subjektima u kojima je pokrenut postupak privatizacije i koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su navršila 18 godina života zaključno sa 31. decembrom 2007. godine i da su na dan evidentiranja bila upisana u birački spisak nadležnih opštinskih organa;

2) da su na dan stupanja na snagu ovog zakona državljani Republike Srbije;

3) da su na dan 30. juna 2007. godine imala prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno status privremeno raseljenog lica sa Kosova i Metohije;

4) da pravo na akcije bez naknade nisu na bilo koji način ostvarili u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji;

5) da pravo na sticanje kapitala bez naknade nisu u celosti ostvarili u skladu sa Zakonom o privatizaciji.

Bivšim zaposlenim u smislu stava 1. ovog člana smatra se i penzioner.

Zaposlenima i bivšim zaposlenima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se:

1) za NIS zaposleni i bivši zaposleni u tom preduzeću, zaposleni i bivši zaposleni u Javnom preduzeću Transnafta Pančevo i zaposleni i bivši zaposleni u Javnom preduzeću Srbijagas Novi Sad, kao i njihovim pravnim prethodnicima;

2) za Telekom Srbija zaposleni i bivši zaposleni u tom preduzeću i zaposleni i bivši zaposleni u Javnom preduzeću PTT saobraćaja Srbija Beograd, kao i njihovim pravnim prethodnicima;

3) za EPS zaposleni i bivši zaposleni u tom preduzeću i zaposleni i bivši zaposleni u Javnom preduzeću Elektromreža Srbije Beograd, Javnom preduzeću za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, Javnom preduzeću Kopovi Kosova, Javnom preduzeću Termoelektrane Kosovo i Javnom preduzeću Elektrokosmet, kao i njihovim pravnim prethodnicima;

3a) za Javno preduzeće Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd zaposleni i bivši zaposleni u tom preduzeću kao i zaposleni i bivši zaposleni u njegovim pravnim prethodnicima.

Vlada propisuje način i rokove za prenos akcija bez naknade zaposlenima i bivšim zaposlenima javnih preduzeća iz stava 3. tač. 3) i 3a) ovog člana, kao i rok u kome su ta javna preduzeća dužna da dostave prospekt finansijskoj berzi i zaključe ugovor sa finansijskom berzom o listingu i kotaciji, odnosno obezbede uslove za trgovanje akcijama na finansijskoj berzi.

Aktom Vlade iz stava 4. ovog člana propisuje se i način i rokovi za prenos akcija bez naknade nosiocima prava.

Nemogućnost ostvarivanja prava po dva osnova

Član 26

Zaposleni i bivši zaposleni nemaju pravo iz člana 23. stav 1. ovog zakona ako su stekli status nosioca prava u skladu sa ovim zakonom.

Zaposleni i bivši zaposleni nemaju pravo na sticanje kapitala bez naknade po osnovu Zakona o privatizaciji za godine radnog staža po osnovu kojih su pravo na prenos akcija bez naknade ostvarili u skladu sa ovim zakonom.

Shodna primena odredbi o ograničenjima prava i oslobođenjima od poreza

Član 27

Ograničenja prenosa prava iz člana 4. ovog zakona shodno se primenjuju na zaposlene i bivše zaposlene.

Odredbe člana 9. ovog zakona shodno se primenjuju na zaposlene i bivše zaposlene.

Ostvarivanje prava putem novčane naknade

Član 28

Ako je procenjena tržišna vrednost osnovnog kapitala preduzeća manja od 300 miliona evra, Vlada može odlučiti da se nosiocima prava i zaposlenima i bivšim zaposlenima umesto prenosa akcija bez naknade isplati novčana naknadu u visini procenjene tržišne vrednosti takvih akcija.

Akt iz stava 1. ovog člana Vlada može doneti i ako bi prenosom akcija bez naknade nosiocima prava, odnosno zaposlenima i bivšim zaposlenima nastala ili bi mogla nastati znatna šteta za preduzeće ili ako bi takav prenos onemogućio ili znatno otežao sprovođenje privatizacije u tom preduzeću.

Ovlašćenje za donošenje propisa

Član 29

Vlada bliže uređuje postupak evidencije zaposlenih i bivših zaposlenih, kao i način određivanja procenjene tržišne vrednosti akcija i postupak prenosa akcija iz člana 23. stav 1. ovog zakona.

VI SHODNA PRIMENA

Primena odredbi ovog zakona na javna preduzeća

Član 30

Odredbe ovog zakona u delu kojim se uređuje prenos akcija bez naknade građanima i prava zaposlenih i bivših zaposlenih shodno se primenjuju i druga na javna preduzeća i privredna društva sa većinskim učešćem državnog kapitala koja obavljaju delatnost opšteg interesa, u skladu sa posebnim propisima, u slučaju da se posle stupanja na snagu ovog zakona u tim preduzećima, odnosno privrednim društvima sprovede privatizacija u smislu člana 19. ovog zakona.

Posebnim propisima koji regulišu način privatizacije određenih preduzeća i privrednih društava iz stava 1. ovog člana može se propisati i drugačiji način ostvarivanja prava građana i zaposlenih.

VII KAZNENE ODREDBE

Krivično delo

Član 31

Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovođenjem nosioca prava odnosno zaposlenog ili bivšeg zaposlenog u zabludu ili ga održava u zabludi lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica i time ga navede da zaključi ugovor ili drugi pravni posao o prenosu prava na novčanu naknadu ili prava na prenos akcija, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, nudi usluge posredovanja između nosilaca prava odnosno zaposlenih ili bivših zaposlenih i organa nadležnih za sprovođenje ovog zakona u postupku upisa u evidenciju nosilaca prava odnosno evidenciju zaposlenih ili bivših zaposlenih, ili ko neovlašćeno nudi usluge upisa u takve evidencije, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Privredni prestup

Član 32

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo koje nudi usluge posredovanja između nosilaca prava odnosno zaposlenih ili bivših zaposlenih i organa nadležnih za sprovođenje ovog zakona u postupku upisa u evidenciju nosilaca prava odnosno evidenciju zaposlenih ili bivših zaposlenih, kao i privredno društvo koje neovlašćeno nudi usluge upisa u takvu evidenciju.

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i privredno društvo koje sa nosiocem prava odnosno zaposlenim ili bivšim zaposlenim zaključi ugovor ili drugi pravni posao o prenosu prava na novčanu naknadu ili prava na sticanje akcija bez naknade.

Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u privrednom društvu iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 32a

Novčanom kaznom u visini petostrukog iznosa bruto zarade direktora odnosno predsednika upravnog odbora javnog preduzeća ili privrednog društva za mesec koji prethodi mesecu u kojem je učinjen privredni prestup, kazniće se za privredni prestup privredno društvo ako ne poštuje rokove iz člana 14. ovog zakona.

Novčanom kaznom u visini petostrukog iznosa bruto zarade direktora odnosno predsednika upravnog odbora javnog preduzeća ili privrednog društva za mesec koji prethodi mesecu u kojem je učinjen privredni prestup, kazniće se za privredni prestup direktor, predsednik upravnog odbora kao i članovi upravnog odbora ili drugog izvršnog organa, ako ne poštuju rokove iz člana 14. ovog zakona.

Prekršaj

Član 33

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se lice koje zaključi ugovor ili drugi pravni posao, kao i lice koje na bilo koji drugi način raspolaže pravom na novčanu naknadu ili pravom na sticanje akcija bez naknade, u suprotnosti sa članom 4. ovog zakona.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rokovi za donošenje propisa za sprovođenje zakona

Član 34

Vlada i ministar će doneti propise za sprovođenje ovog zakona u roku od 6 meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Prestanak važenja odredbi drugih zakona

Član 35

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 52. stav 3. i čl. 53. i 54. Zakona o privatizaciji.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 9a Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“, br. 25/00, 25/02, 107/05 i 108/05 – ispravka).

Stupanje na snagu

Član 36

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

Sl. glasnik RS br. 30/2010

Član 24[s1]

Akcijski fond na Fond prenosi akcije odnosno udele iz portfelja Akcijskog fonda, osim akcija i udela koji su Akcijskom fondu preneti po osnovu raskinutih ugovora o prodaji kapitala odnosno imovine do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Centralni registar će po službenoj dužnosti izvršiti prenos akcija sa vlasničkog računa Akcijskog fonda na vlasnički račun Fonda.

Agencija nadležna za poslove registracije privrednih subjekata po službenoj dužnosti će izvršiti promenu vlasnika udela sa Akcijskog fonda na Fond.

Član 25[s1]

Danom upisa u registar privrednih subjekata stiču se uslovi za početak rada Fonda.

Član 26[s1]

Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati Savet.

Predsednik Saveta podnosi prijavu za upis Fonda u registar privrednih subjekata i preduzima sve potrebne pravne i faktičke radnje za otpočinjanje rada Fonda.

Član 27[s1]

Osnivač Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ Beograd dužan je da obezbedi da ova preduzeća promene pravnu formu i svoj osnovni kapital iskažu u akcijama određene nominalne vrednosti na osnovu korigovane knjigovodstvene vrednosti kapitala i to:

1) Javno preduzeće Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd do 30. juna 2010. godine;

2) Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd do 31. decembra 2010. godine.

Akcionarsko društvo „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad dužno je da se pretvori u otvoreno akcionarsko društvo do 30. juna 2010. godine.

Član 28[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

Sl. glasnik RS br. 115/2014

Član 13[s2]

Stupanjem na snagu ovog zakona Fond nastavlja sa radom u formi akcionarskog društva čijim akcijama se ne trguje na regulisanom tržištu hartija od vrednosti i na poslovanje Fonda shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 14[s2]

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o postupku i načinu prodaje akcija i udela u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javne aukcije („Službeni glasnik RS“, broj 72/10).

Član 15[s2]

Troškovi brokerskih usluga padaju na teret budžeta Republike Srbije za besplatne akcije čiju prvu prodaju nosilac prava izvrši do 31. decembra 2016. godine.

Član 16[s2]

Beogradska berza ne obračunava i ne naplaćuje naknadu za prvu prodaju besplatnih akcija koja se izvrši do 31. decembra 2016. godine.

Centralni registar ne obračunava i ne naplaćuje naknadu za saldiranje prve prodaje besplatnih akcija koja se izvrši do 31. decembra 2016. godine.

Član 17[s2]

Osnivač Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ Beograd dužan je da obezbedi da ovo preduzeće promeni pravnu formu i svoj osnovni kapital iskaže u akcijama određene nominalne vrednosti na osnovu korigovane knjigovodstvene vrednosti kapitala do 31. decembra 2016. godine.

Član 18[s2]

Podzakonski akt za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 19[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

Sl. glasnik RS br. 112/2015

Član 11[s3]

Postupci započeti do dana početka primene ovog zakona, nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Postupci odlučivanja po prigovorima i žalbama po kojima ministarstvo nadležno za poslove privatizacije nije odlučilo do dana početka primene ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 12[s3]

Ministarstvo nadležno za poslove privatizacije preuzima evidenciju nosilaca prava od Agencije za privatizaciju sa stanjem na dan početka primene ovog zakona.

Član 13[s3]

Podzakonski akti, doneti na osnovu ovlašćenja iz Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS“, br. 123/07, 30/10 i 115/14), uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14[s3]

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. februara 2016. godine.

 

Servis računara online zakazivanje