OSNIVANJE I POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA,
OPŠTI AKTI PRAVNIH SUBJEKATA, POSLOVNI UGOVORI I RAČUNOVODSTVENI AKTI

Preduzetnici-prihod po osnovu samostalne delatnosti i godišnji porez na dohodak građana

Prihod po osnovu samostalne delatnosti i godišnji porez na dohodak građana –  paušalci   „Prihodi koji ulaze u osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana, a koji su predmet oporezivanja porezom na dohodak građana prilikom njihovog ostvarivanja, umanjeni za plaćeni porez i doprinose ako se plaćaju, podležu plaćanju i godišnjeg poreza na dohodak građana (na deo […]

Obaveza stranaka da poštuju opšte i posebne uslove u formularnim ugovorima

Obaveza stranaka da poštuju opšte i posebne uslove u formularnim ugovorima   Iz obrazloženja: „Stranke su bile u ugovornom odnosu po osnovu ugovora o posebnim uslovima korišćenja GSM mreže od 27.12.2004. godine. Među strankama je bilo sporno da li je tuženi u obavezi da tužiocu plati potraživanje za izvršene usluge, kao i naknadu štete na […]

Da li ugovor o kratkoročnom kreditu između banke i pravnog lica može da bude tretiran kao zelenaški ugovor

Da li ugovor o kratkoročnom kreditu između banke i pravnog lica može da bude tretiran kao zelenaški ugovor Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima predmet tužbenog zahteva banke u stečaju je da sud utvrdi njegovo potraživanje prema tuženom u utuženom iznosu, a na ime obračunate kamate, te pratećih troškova, a po osnovu zaključenih Ugovora o […]

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje   Iz obrazloženja: „Kako je navedeni Ugovor zaključen radi isporuke publikacija iz 1999. godine, a do trenutka zaključenja glavne rasprave pred prvostepenim sudom tužilac nesporno nije predao tuženom navedene publikacije, to je iz samog ponašanja tužioca očigledno da on svoju obavezu neće izvršiti ni […]

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima drugotuženi je prodavao sporne nepokretnosti putem prikupljanja javnih ponuda. Kako je lice koje je imalo prema zapisniku najpovoljniju ponudu E. V. odustao od ugovora, to je drugotuženi kao prodavac ugovor zaključio sa prvotuženim u svojstvu kupca „M.P“ […]