OSNIVANJE I POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA,
OPŠTI AKTI PRAVNIH SUBJEKATA, POSLOVNI UGOVORI I RAČUNOVODSTVENI AKTI

Opomena pred utuženje

Kupac : „__“ D.o.o. __ __ ul. ________ br. __   Predmet : opomena pred utuženje   Prema evidenciji naših poslovnih knjiga stanje vašeg duga iznosi ___ dinara po osnovu : računa br. __ od __. godine na iznos od __ dinara, računa br. __ od __. godine na iznos od __ dinara, računa br. […]

Odluka o prenosu robe sa lagera radi upotrebe

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i odredaba Zakona o računovodstvu direktor „__“ d.o.o. iz __ dana __.20__. godine donosi sledeću ODLUKU O PRENOSU ROBE SA LAGERA RADI UPOTREBE   Odobrava se prenos sledeće robe sa lagera radi upotrebe te robe kao sitnog inventara i to: R. br. Nazivrobe Vrednost robe bez PDV […]

Finansijsko zaduženje

„__“ D.o.o.                                                                                                           […]

Model izjave o priznanju duga

„__“ d.o.o. __, ul. __ br. __a Mat.broj broj __ Del.broj __ U __, __ 2010. godine       IZJAVA O PRIZNANJU DUGA     Ovim neopozivo izjavljujemo da „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ matični broj __ kao kupac ima nesporni dospeli dug prema poveriocu „__“ d.o.o. iz __, ul. __ […]

Storno računa i obračunatog PDV

„__“ D.o.o.                                                                                   „__“ D.o.o. __, ul. __ br. __                                                                                   PIB __ PIB : __ […]

Prinudna naplata poreza na nepokretnosti koja preduzetniku ne služi za obavljanje delatnosti

Prinudna naplata poreza na nepokretnosti koja preduzetniku ne služi za obavljanje delatnosti   „Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 […]

Poreske prijave za prihod od izdavanja poslovnog prostora u zakup koje podnosi preduzetnik-obveznik PDV

Poreske prijave za prihod od izdavanja poslovnog prostora u zakup koje podnosi preduzetnik-obveznik PDV   Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, […]

Oslobođenje plaćanja poreza na imovinu (nepokretnosti) preduzetnika koji je evidentira kao imovinu za dalju prodaju

Oslobođenje plaćanja poreza na imovinu (nepokretnosti) preduzetnika koji je evidentira kao imovinu za dalju prodaju „1. Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 […]

Oporezivanje prihoda preduzetnika-paušalca koji postane obveznik PDV jer vodi poslovne knjige

Oporezivanje prihoda preduzetnika-paušalca koji postane obveznik PDV jer vodi poslovne knjige   „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička […]

Oporezivanje paušalnog preduzetnika koji je izgubio taj status jer je postao obveznik PDV

Oporezivanje paušalnog preduzetnika koji je izgubio taj status jer je postao obveznik PDV „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju […]