Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu

Servis računara online zakazivanje

Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu

 

„Pravo na PDV nadoknadu ima poljoprivrednik – fizičko lice koje nije obveznik PDV, a koje je vlasnik ili zakupac poljoprivrednog ili šumskog zemljišta ili poljoprivredno, odnosno šumsko zemljište koristi po nekom drugom osnovu, kao i fizičko lice koje je kao nosilac, odnosno član poljoprivrednog gazdinstva upisan u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava. Dokazom da je fizičko lice poljoprivrednik smatra se svaki dokument kojim se dokazuje da je to fizičko lice vlasnik ili zakupac poljoprivrednog ili šumskog zemljišta ili da poljoprivredno ili šumsko zemljište koristi po nekom drugom osnovu (npr. izvod iz katastra nepokretnosti, ugovor o zakupu, ugovor o korišćenju itd), odnosno izvod iz Registra o upisu poljoprivrednog gazdinstva, odnosno o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva koji izdaje Uprava za agrarna plaćanja/Uprava za trezor.

* * *

Odredbom člana 34. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon) propisano je da fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava (dalje: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (dalje: PDV nadoknada), pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima (stav 2. istog člana Zakona).

Prema odredbi člana 34. stav 3. Zakona, ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun, kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje).

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, obveznici iz stava 3. ovog člana imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-186/2014-04 od 11.07.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje