Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte

Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte Sl.glasnik RS br. 120/2012 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje […]

Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen

Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen Sl.glasnik RS br. 118/2012 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra prenosom celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se, […]

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar, lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar, lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 124/2004 Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se količina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom – u daljem tekstu: rashod), na koji se, u smislu člana 4 stav 4 tačka 3) Zakona o porezu na dodatu […]

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Uredba o kriterijumima na osnovu kojij se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo Sl. glasnik RS br. 124/2004, 27/2005, 4/2013, 21/2015 Član 1 Ovom uredbom propisuju se kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni […]

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza Sl.glasnik RS br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Usluge povezane sa uvozom dobara Član […]

Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 120/2012, 86/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra dobrima, odnosno uslugama iz člana 25. stav 2. tač. 3), 7), 11), 12), 13), 14), 15) i 18) Zakona o porezu na dodatu vrednost […]

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu lizinga, odnosno zakupu smatra prometom dobara

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu lizinga, odnosno zakupu smatra prometom dobara Sl.glasnik RS br 122/2012 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju kriterijumi na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu iz člana 4. stav 3. tačka 2a) […]

Pravilnik o sadržini popisnih lista i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza

Pravilnik o sadržini popisnih lista i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza Sl.glasnik RS br. 106/2007 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina popisnih listi i način utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza iz člana 27. st. 1. i 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik […]

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 107/2012, 74/2013 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, […]

OBJAŠNJENJE u vezi sa oporezivanjem PDV prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru od 1. januara 2013. godine, a za koji je investitor poreski dužnik

„Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007 i 95/2010), Ministar finansija i privrede donosi Objašnjenje u vezi sa oporezivanjem PDV prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru od 1. januara 2013. godine, a za koji je investitor poreski […]