OBJAŠNJENJE u vezi sa oporezivanjem PDV prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru od 1. januara 2013. godine, a za koji je investitor poreski dužnik

„Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007 i 95/2010), Ministar finansija i privrede donosi Objašnjenje u vezi sa oporezivanjem PDV prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru od 1. januara 2013. godine, a za koji je investitor poreski dužnik, br. 413-00-358/2012-04 od 28. decembra 2012. godine.

OBJAŠNJENJE
u vezi sa oporezivanjem PDV prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru od 1. januara 2013. godine, a za koji je investitor poreski dužnik

Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova od 1. januara 2013. godine vrši investitoru koji je obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 – dalje: Zakon), pri čemu su isporučilac i primalac dobara i usluga lica koja se smatraju izvođačem radova i investitorom u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Ako je obveznik PDV – izvođač radova primio avans za promet dobara, odnosno usluga iz oblasti građevinarstva zaključno sa 31. decembrom 2012. godine i po tom osnovu obračunao PDV u skladu sa Zakonom, a promet tih dobara, odnosno usluga (za koji je primio avans) vrši od 1. januara 2013. godine, u tom slučaju investitor, kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, obračunava i plaća PDV za taj promet, na osnovicu koju čini preostali iznos naknade koji plaća ili treba da plati izvođaču radova za predmetni promet.

Naime, odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Odredbom člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona propisano je da je, izuzetno od stava 1. ovog člana, poreski dužnik primalac dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je primalac dobara ili usluga investitor i ako je isporučilac dobara ili usluga izvođač radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Odredba člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, a prema odredbi člana 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), primenjuje se od 1. januara 2013. godine.

Prema odredbama člana 16. tač. 1) i 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007), kod prometa dobara i usluga poreska obaveza nastaje danom kada se izvrši promet dobara i usluga ili naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga. Navedena zakonska odredba primenjuje se zaključno sa 31. decembrom 2012. godine.

Počev od 1. januara 2013. godine, a u skladu sa članom 16. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona, poreska obaveza kod prometa dobara i usluga nastaje danom kada se izvrši promet dobara i usluga ili naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede, br. 413-00-358/2012-04 od 28.12.2012. godine