Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Uredba o kriterijumima na osnovu kojij se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Sl. glasnik RS br. 124/2004, 27/2005, 4/2013, 21/2015

Član 1

Ovom uredbom propisuju se kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14 – u daljem tekstu: Zakon), smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo.

Član 2

Pretežnim prometom dobara u inostranstvo smatra se izvoz dobara obveznika PDV čija je vrednost u odnosu na vrednost ukupnog prometa dobara i usluga veća od 50%, odnosno najmanje 10.000.000 evra, iskazanih u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenom u skladu sa propisima o računovodstvu.

Obveznik PDV koji ispuni jedan od kriterijuma iz stava 1 ovog člana, u narednih 12 kalendarskih meseci, odnosno do isteka roka za podnošenje narednog finansijskog izveštaja za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenog u skladu sa propisima o računovodstvu, smatra se obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Član 3

Obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo smatra se i obveznik PDV koji je u periodu od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji podnosi poresku prijavu izvršio izvoz dobara čija je vrednost u odnosu na ukupan promet dobara i usluga u istom periodu veća od 50%, odnosno najmanje 10.000.000 evra.

Utvrđivanje pretežnog prometa dobara u inostranstvo obveznik PDV iz stava 1. ovog člana vrši za svaki poreski period tekuće godine.

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana utvrđuje vrednost izvršenog izvoza dobara i vrednost ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu podataka iz poslovnih knjiga za tekuću kalendarsku godinu, a koje vodi u skladu sa propisima o računovodstvu.

Član 3a

(Brisan)

Član 4

Obveznik PDV iz člana 2. stav 2. ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podneo finansijski izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu sastavljen u skladu sa propisima o računovodstvu, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV – Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavi deo.

Obveznik PDV iz člana 3. stav 1. ove uredbe, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za poreski period u kojem je ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV 1 – Pretežan izvoz dobara u inostranstvo, koji čini sastavni deo ove uredbe.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Sl. glasnik RS br. 27/2005

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Sl. glasnik RS br. 21/2015

Član 6

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac PID PDV
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA
Organizaciona jedinica ______________________

PRETEŽAN IZVOZ DOBARA U INOSTRANSTVO
PODACI IZ FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA ____________
(godina)

Poreski identifikacioni broj (PIB): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(naziv i adresa)

1. Vrednost iskazanog ukupnog prometa dobara i usluga u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenom u skladu sa propisima o računovodstvu (u dinarima bez decimala) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. Vrednost izvršenog izvoza dobara iskazanog u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu sastavljenom u skladu sa propisima o računovodstvu (u dinarima bez decimala) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Vrednost izvršenog izvoza dobara iskazanog u finansijskom izveštaju sačinjenom za prethodnu kalendarsku godinu u skladu sa propisima o računovodstvu (u evrima bez decimala) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    popunjava podnosilac obrasca:
Obrazac, odnosno njegov deo pripremio poreski savetnik:
_____________________________________ |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(Potpis poreskog savetnika) (PIB poreskog savetnika) (JMBG poreskog savetnika)
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u obrascu potpuni i tačni:
________________ __________________ ___________________________________
(Mesto) (Datum) (Potpis odgovornog lica)
M.P.
    popunjava Poreska uprava:
    Potvrda o prijemu obrasca:

 

 

 

Obrazac IPID PDV

(Brisan)

Obrazac PID PDV 1
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA
Organizaciona jedinica ______________________

PRETEŽAN IZVOZ DOBARA U INOSTRANSTVO
UZ PORESKU PRIJAVU PPPDV ZA PORESKI PERIOD ____________ 20__. GODINE

Poreski identifikacioni broj (PIB): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(naziv i adresa)

1. Vrednost ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu podataka iz poslovnih knjiga od 1. januara 20__. godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava (u dinarima bez decimala) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. Vrednost izvršenog izvoza dobara na osnovu podataka iz poslovnih knjiga od 1. januara 20__. godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava (u dinarima bez decimala) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Vrednost izvršenog izvoza dobara na osnovu podataka iz poslovnih knjiga od 1. januara 20__. godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava (u evrima bez decimala) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    popunjava podnosilac obrasca:
Obrazac, odnosno njegov deo pripremio poreski savetnik:

_____________________________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(Potpis poreskog savetnika) (PIB poreskog savetnika) (JMBG poreskog savetnika)
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u obrascu potpuni i tačni:
________________ __________________ ___________________________________
(Mesto) (Datum) (Potpis odgovornog lica)
M.P.
    popunjava Poreska uprava:
    Potvrda o prijemu obrasca: