MODEL – Model dopisa o PDV zaduženju i PDV odobrenju

__ d.o.o./preduzetnik                                                                            _____________________ __ ul.__ br. __                                                                                                     __ ul. __ PIB ___                                                                                                                 PIB __ __, __ 201_. god.     Računovodstveno odobrenje br. __     Obaveštavamo Vas da smo vas po našem računu br. __/ _ od __.201_. godine odobrili za: iznos više iskazane poreske osnovice                                                __ dinara iznos više iskazanog PDV po stopi […]