Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije

Sl.glasnik RS 63/2003

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i uslovi pod kojima poreski dužnik (u daljem tekstu: dužnik) u tekućoj godini može izmiriti poreske obaveze dospele do 31. decembra prethodne godine (u daljem tekstu: dug) putem kompenzacije.

Član 2

Dužnik koji istovremeno ima i potraživanja od budžeta Republike Srbije može, putem bilateralne kompenzacije, izmiriti dug podnošenjem zahteva za plaćanje duga putem kompenzacije (u daljem tekstu: zahtev), pod uslovima da je:

1) prema usaglašenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji obaveza budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: budžet) prema dužniku najmanje dvostruko veća od ukupnog duga koji se može izmiriti putem kompenzacije;

2) predmet kompenzacije dug koji predstavlja javni prihod budžeta do iznosa koji pripada budžetu.

Ako se dug sastoji od poreza koji se dele između budžeta i budžeta teritorijalne autonomije i lokalne samouprave (u daljem tekstu: drugi učesnik u raspodeli javnih prihoda), dužnik je obavezan da izmiri deo duga koji pripada drugom učesniku u raspodeli.

Član 3

Dužnik podnosi zahtev Ministarstvu finansija i ekonomije – Sektor za trezor (u daljem tekstu: Trezor).

Uz zahtev, podnosi se sledeća dokumentacija:

  1. potvrda o obavezi na Obrascu POO – Potvrda o obavezi, overena od strane korisnika budžetskih sredstava (u daljem tekstu: korisnik) koji ima obavezu prema dužniku, zajedno sa dokumentacijom kojom se dokazuje osnov dugovanja;
  2. potvrda o dugu na Obrascu PDU – Potvrda o dugu, overena od strane nadležne organizacione jedinice Poreske uprave (u daljem tekstu: organizaciona jedinica) prema sedištu dužnika;
  3. popunjena izjava o kompenzaciji, u četiri primerka, overena od strane dužnika, na Obrascu IOK – Izjava o kompenzaciji međusobnih obaveza i potraživanja;
  4. popunjen nalog na teret i u korist odgovarajućeg uplatnog računa javnih prihoda;
  5. popunjen i overen nalog na teret i u korist svog računa.

Obrasci POO – Potvrda o obavezi, PDU – Potvrda o dugu i IOK – Izjava o kompenzaciji međusobnih obaveza i potraživanja, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4

Korisnik i organizaciona jedinica overavaju Obrazac POO i Obrazac PDU, u roku od sedam radnih dana od dana prijema.

Član 5

Poprihvatanju zahteva i uz ispunjenost uslova iz člana 2 ovog pravilnika, u roku od sedam radnih dana od dana prijema dokumentacije iz člana 3 ovog pravilnika (u daljem tekstu: dokumentacija), Trezor overava Obrazac IOK i ispostavlja naloge za obračun na teret i u korist računa budžeta.

Član 6

Kompenzacija se može realizovati u roku od 30 dana od dana overe Obrasca IOK.

Ako dužnik ne realizuje kompenzaciju, u roku iz stava 1 ovog člana, smatra se da nije ni odobrena, a rok za njenu realizaciju ne može se produžiti.

Član 7

Trezor dostavlja dokumentaciju Upravi za javna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) radi realizacije kompenzacije.

Član 8

Poprijemu dokumentacije, Uprava obaveštava dužnika o iznosu duga koji je odobren za kompenzaciju, a ako deo duga pripada drugom učesniku u raspodeli i o iznosu duga koji pripada tom učesniku, sa zahtevom da podnese dokaz o izmirenju duga.

Član 9

Uprava, na osnovu dostavljene dokumentacije i po prijemu dokaza o izmirenju duga koji pripada drugom učesniku u raspodeli, izvršava naloge za obračun na teret i u korist budžeta i odgovarajućeg računa za uplatu javnih prihoda i evidentira izvršene promene u izveštaju o bruto naplati javnih prihoda, izvršenim povraćajima, raspoređenim i neraspoređenim javnim prihodima.

Posle realizacije naloga za obračun, Uprava dostavlja dužniku jedan primerak Obrasca IOK zajedno sa potvrdama, odnosno kopijama naloga o sprovedenom obračunu na teret i u korist računa budžeta i uplatnog računa javnih prihoda.

Dužnik je obavezan da sprovede obračun preko svog računa i dostavi organizacionoj jedinici dokaz o izvršenom evidentiranju sa dokumentacijom iz stava 2 ovog člana.

Član 10

Dužnik može putem kompenzacije, u skladu sa ovim pravilnikom, izmiriti i dug koji pripada drugim učesnicima u raspodeli javnih prihoda, podnošenjem zahteva iz člana 3 ovog pravilnika nadležnom organu teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave za poslove finansija, koji ako su ispunjeni uslovi iz člana 5 ovog pravilnika dostavlja dokumentaciju Upravi radi realizacije kompenzacije.

Član 11

Izjava overena od strane oba učesnika u kompenzaciji čini sastavni deo knjigovodstvene dokumentacije na osnovu koje se sprovodi odgovarajuće knjiženje u knjigovodstvima učesnika kompenzacije.

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac POO

Republika Srbija
_______________________________
(Naziv korisnika budžetskih sredstava)
_______________________________
(Mesto)
_______________________________
(Datum)

POTVRDA O OBAVEZI

I NAZIV I ADRESA PORESKOG DUŽNIKA:

________________ ________________ ___________
(naziv) (adresa) (PIB)

II OBAVEZA PREMA DUŽNIKU:

Osnov dugovanja: __________________
Razdeo: __________________________
Glava: ___________________________
Funkcija: _________________________

Ekonomska
klasifikacija: ______________________

Iznos duga: ______________________

U Beogradu, ____________ godine

M.P.

OVERAVA
_______________________________
korisnik budžetskih sredstava

Obrazac PDU

Republika Srbija
Ministarstvo finansija i ekonomije
Poreska uprava
Nadležna organizaciona jedinica
___________________________

POTVRDA O DUGU

Naziv i adresa poreskog dužnika:
___________________________
(naziv)
___________________________
(adresa)

PIB: _________________________

Banke kod kojih se vodi tekući račun:

Naziv banke _______________________ sedište: _______________________ Broj računa: _______________________
Naziv banke _______________________ sedište: _______________________ Broj računa: _______________________
Naziv banke _______________________ sedište: _______________________ Broj računa: _______________________
Naziv banke _______________________ sedište: _______________________ Broj računa: _______________________

Poreski dug po vrsti, iznosu i pripadnosti budžetu:

Vrsta

Iznos koji pripada budžetu Republike Srbije

Drugi učesnik u raspodeli javnih prihoda

Iznos koji pripada drugim učesnicima u raspodeli javnih prihoda

Ukupan iznos

Račun za uplatu javnih prihoda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

U Beogradu, ____________ godine

M.P.

OVERAVA
_______________________________
nadležna organizaciona jedinica

Obrazac IOK

IZJAVA O KOMPENZACIJI MEĐUSOBNIH OBAVEZA I POTRAŽIVANJA

I UČESNIK
________________________
________________________
(Korisnik budžetskih sredstava)

Račun broj: ______________

M.P.

POTPIS
____________________

Razdeo: __________________________
Glava: ___________________________
Funkcija: _________________________
Ekonomska
klasifikacija: ______________________
Iznos obaveze prema drugom učesniku
______________________________
(iznos)

U Beogradu, ________________ godine

M.P.

OVERAVA
_____________________________
I UČESNIK – TREZOR

II UČESNIK

Naziv i adresa poreskog dužnika
_____________________________
(naziv)
_____________________________
(adresa)

PIB: ________________________

Banke kod kojih se vodi tekući račun:

Naziv banke _______________________ sedište: _______________________ Broj računa: _______________________
Naziv banke _______________________ sedište: _______________________ Broj računa: _______________________
Naziv banke _______________________ sedište: _______________________ Broj računa: _______________________

Poreski dug po vrsti, iznosu i pripadnosti budžetu:

Vrsta Iznos koji pripada budžetu Republike Srbije Drugi učesnik u raspodeli javnih prihoda Iznos koji pripada drugim učesnicima u raspodeli javnih prihoda Ukupan iznos Račun za uplatu javnih prihoda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

U Beogradu, ____________ godine

M.P.

OVERAVA
_______________________________
II UČESNIK – DUŽNIK

 

 

Servis računara online zakazivanje