Zabrana poslovne saradnje; zabrana političke aktivnosti (član 55, 56. Zakona o javnim beležnicima)

Zabrana poslovne saradnje, zabrana političke aktivnosti (član 55, 56. Zakona o javnim beležnicima)   Zabrana poslovne saradnje Član 55. Javni beležnik ne sme da se povezuje, sarađuje, odnosno da koristi zajednički poslovni prostor sa advokatom ili sa drugim fizičkim ili pravnim licem radi zajedničkog obavljanja delatnosti. Dva ili više javnih beležnika mogu u istim prostorijama, […]

Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne; naknada štete; osiguranje od odgovornosti (član 57, 58, 59. Zakona o javnim beležnicima)

Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne; naknada štete; osiguranje od odgovornosti (član 57, 58, 59. Zakona o javnim beležnicima)   Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne Član 57. Javni beležnik je dužan da čuva kao tajnu podatke koje je saznao u obavljanju delatnosti, osim ako iz zakona, volje stranaka ili sadržine pravnog posla ne proizlazi nešto drugo. Javnobeležničku tajnu […]

Standardi formata i sredstva sačinjavanja; prazna mesta i oznake brojeva; reči i znakovi izvan teksta; ispravljanje i dopunjavanje; označavanje i povezivanje stranica (član 63, 64, 65, 66, 67. Zakona o javnim beležnicima)

Standardi formata i sredstva sačinjavanja; prazna mesta i oznake brojeva; reči i znakovi izvan teksta; ispravljanje i dopunjavanje; označavanje i povezivanje stranica (član 63, 64, 65, 66, 67. Zakona o javnim beležnicima)   Standardi formata i sredstva sačinjavanja Član 63. Formati javnobeležničkih isprava (obrasci, formulari) i oblik štambilja određuju se Javnobeležničkim poslovnikom. Javnobeležničke isprave pišu […]

Potpisivanje i overa; neoverena isprava (član 68, 69. Zakona o javnim beležnicima)

Potpisivanje i overa; neoverena isprava (član 68, 69. Zakona o javnim beležncima) Potpisivanje i overa Član 68. Ako se javnobeležnička isprava sastoji od više stranica, svaku stranicu potpisuju stranke i javni beležnik. Potpisi se ne smeju stavljati preko teksta isprave. Javnobeležničku ispravu svojeručno potpisuje javni beležnik, a pored potpisa otiskuje svoj pečat i štambilj. Potpis […]

Isprava sačinjena u elektronskom obliku (član 70. Zakona o javnim beležnicima)

Isprava sačinjena u elektronskom obliku (član 70. Zakona o javnim beležnicima)   Isprava sačinjena u elektronskom obliku Član 70. Javnobeležnička isprava koja je sačinjena u elektronskom obliku, a nije otisnuta na hartiji, smatra se javnobeležničkom ispravom ako javni beležnik i stranke imaju elektronski potpis prijavljen i deponovan u skladu sa zakonom, ako ispunjava druge uslove […]

Zapisivanje izjava (član 71. Zakona o javnim beležnicima)

Zapisivanje izjava (član 71. Zakona o javnim beležnicima)   Zapisivanje izjava Član 71. Javni beležnik je dužan da u ispravi koju sačinjava verno zapiše sadržinu izjava koje su pred njim date, kao i istinito opiše činjenice koje je neposredno saznao.  JAVNI BELEŽNIK – NOTAR

Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa; drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa; sadržina javnobeležničkog zapisa (član 82, 83, 84. Zakona o javnim beležnicima)

Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa; drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa; sadržina javnobeležničkog zapisa (član 82, 83, 84. Zakona o javnim beležnicima)   Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa Član 82. U obliku javnobeležničkog zapisa sačinjavaju se naročito: ugovori o imovinskim odnosima između supružnika; ugovori o imovinskim odnosima između […]

Izvršnost javnobeležničkog zapisa (član 85. Zakona o javnim beležnicima)

Izvršnost javnobeležničkog zapisa (član 85. Zakona o javnim beležnicima)   Izvršnost javnobeležničkog zapisa Član 85. Javnobeležnički zapis je izvršna isprava ako je u njemu utvrđena određena obaveza na činidbu o kojoj se stranke mogu sporazumeti i ako sadrži izričitu izjavu obavezanog lica o tome da se na osnovu te isprave može, radi ostvarenja dugovane činidbe, […]

Javni beležnik (notar) ima dužnost čuvanja tajni

  Javni beležnik (notar) ima dužnost čuvanja tajni Javni beležnik (notar) je dužan da čuva kao tajnu podatke koje je saznao u obavljanju delatnosti, osim ako iz zakona, volje stranaka ili sadržine pravnog posla ne proizlazi nešto drugo. Tajnu su dužna da čuvaju i lica koja su zaposlena kod javnog beležnika (notara). Javni beležnik (notar) […]

Dužnost i ovlašćenje javnog beležnika (notara) da izda javnobeležničku potvrdu (član 90, 91. Zakona o javnim beležnicima)

Dužnost i ovlašćenje javnog beležnika da izda javnobeležničku potvrdu (član 90, 91. Zakona o javnim beležnicima)   Dužnost javnog beležnika da izda potvrdu Član 90. Na zahtev stranke, javni beležnik je dužan, pored javnobeležničke isprave, da joj izda potvrdu o tome da je javnobeležnička isprava sačinjena, kao i potvrdu o naplaćenim troškovima. Na zahtev svedoka, […]