Javnobeležnički depozit (član 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležnički depozit (član 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175. Zakona o javnim beležnicima)   Predmeti koji se mogu čuvati u depozitu Član 165. U javnobeležnički depozit mogu se predati novac, hartije od vrednosti izuzev serijskih i dematerijalizovanih, kao i druge isprave koje se mogu unovčiti, isprave koje se ne mogu […]

Zakon o javnim beležnicima – članci

Zakon o javnim beležnicima – izvodi i članci : Zakon o javnom beležništvu Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta Ovlašćenja javnog beležnika (notara) prema Zakonu o vanparničnom postupku Nadležnost i ovlašćenja javnog beležnika (notara) za sastavljanje isprava prema Zakonu o vanparničnom postupku Ovlašćenja […]

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Sl.glasnik RS br. 93/2014, 22/2015    I UVODNE ODREDBE Stvarna nadležnost Član 1 Potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije drugačije određeno. Potpis, rukopis i prepis, pored javnog beležnika, može overiti i javnobeležnički pripravnik. Prepis javne isprave može overiti i njegov izdavalac, shodnom primenom odredaba […]

Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima

http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/haske-konvencije-primena-u-praksi.html Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima  Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2010 Član 1. Potvrđuje se Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima, koja je sačinjena  u Hagu 18. marta 1970. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku. Član […]

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Sl. list SFRJ br. 6/73, Sl. list SCG br. 1/2003 Član 1 Legalizacija (u daljem tekstu: overavanje) isprava u međunarodnom prometu vrši se na način predviđen ovim zakonom, ako međunarodnim ugovorom koji obavezuje Jugoslaviju nije drukčije određeno. Član 2 Overavanjem, u smislu ovog zakona, potvrđuju se verodostojnost potpisa […]

Statut Javnobeležničke komore

Izvor :  http://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/6598/usvojen-statut-javnobeleznicke-komore-srbije-.php Na osnovu člana 123. stav. 2. tačka 1) Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RSˮ, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013 i 55/2014 –drugi zakon), Osnivačka skupština Javnobeležničke komore, na sednici održanoj 15. avgusta 2014. godine, donosi S T A T U T  JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE I. OPŠTE ODREDBE  A. Osnovna načela delovanja  Član 1. […]

Javnobeležnički Poslovnik

Javnobeležnički Poslovnik Sl.glasnik RS br. 62/2016 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pitanja određena Zakonom o javnom beležništvu koje se odnose na vršenje javnobeležničke delatnosti (u daljem tekstu: Zakon), kao i pitanja od značaja za organizaciju i način unutrašnjeg poslovanja javnobeležničke kancelarije i rad javnog beležnika. Član 2 Primenom ovog poslovnika […]

Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti

Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 95/2014, 128/2014 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se vođenje posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti i overenih ugovora o prometu nepokretnosti. Član 2 Posebnu evidenciju javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti i overenih ugovora o prometu […]

Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika

Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika Sl. glasnik RS br. 31/2012, 87/2014, 15/2017 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi koje treba da ispunjava javnobeležnička kancelarija u pogledu prostorija i opreme i propisuje radno vreme javnih beležnika. Član 2 Javnobeležnička kancelarija (u daljem tekstu: kancelarija) obavezno ima: prijemnu prostoriju, prostoriju za […]

Pravilnik o javnobeležničkom ispitu

Pravilnik o javnobeležničkom ispitu Sl.glasnik RS br. 71/2011, 81/2011, 3/2012, 78/2012, 31/2013 Sadržaj pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način polaganja javnobeležničkog ispita (u daljem tekstu: ispit), program za polaganje ispita i druga pitanja od značaja za polaganje ispita, kao i način vođenja evidencije o licima koja su položila ispit. Vreme polaganja ispita (ispitni […]