Javnobeležničke overe – overavanje potpisa na nejavnoj ispravi (legalizacija); overavanje nejavne isprave (solemnizacija) – (član 92, 93. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležničke overe–overavanje nejavne isprave (solemnizacija) (član 93. Zakona o javnim beležnicima Sl. glasnik RS br. 31/2011…6/2015)  Overavanje nejavne isprave (solemnizacija) Član 93. U slučajevima predviđenim zakonom, javni beležnik overom daje nejavnoj ispravi pravnu snagu javne isprave (solemnizacija). Overom nejavne isprave u smislu stava 1. ovog člana, javni beležnik potvrđuje da sadržina isprave odgovara volji stranaka i […]

Overavanje prepisa isprava (član 94. Zakona o javnim beležnicima)

Overavanje prepisa isprava (član 94. Zakona o javnim beležnicima)   Overavanje prepisa isprava Član 94. Javni beležnik je ovlašćen da overi da se prepis javne ili nejavne isprave slaže sa izvornikom, ako vlada jezikom na kome je isprava napisana i ako mu stranka podnese izvornik i prepis isprave. Prepis se mora slagati sa izvornikom isprave […]

Overa prevoda (član 95. Zakona o javnim beležnicima)

Overa prevoda (član 95. Zakona o javnim beležnicima)   Overa prevoda Član 95. Javni beležnik je ovlašćen da overi prevod ako istovremeno ima svojstvo sudskog prevodioca za jezik sa koga se prevod vrši, a ako se prevod vrši na strani jezik, onda i za jezik na koji se prevod vrši. Pre overe prevoda, javni beležnik […]

Depozit i deponovanje vrednosti kod javnog beležnika (notara)

Depozit i deponovanje vrednosti kod javnog beležnika Predmeti koji se mogu čuvati u depozitu U javnobeležnički depozit mogu se predati novac, hartije od vrednosti izuzev serijskih i dematerijalizovanih, kao i druge isprave koje se mogu unovčiti, isprave koje se ne mogu unovčiti, spisi, rukopisi, zapisi, lične arhive, dokumenti, odlikovanja, umetnički predmeti, plemeniti metali, nakit, dragocenosti […]

Overa odluka organa upravljanja pravnog lica (član 96. Zakona o javnim beležnicima)

Overa odluka organa upravljanja pravnog lica (član 96. Zakona o javnim beležnicima)   Overa odluka organa upravljanja pravnog lica Član 96. Ako je javni beležnik pozvan da overi odluku organa upravljanja pravnog lica, donetu na sednici na kojoj nije vodio zapisnik u skladu sa članom 86. ovog zakona, u tekstu odluke koja se overava mora […]

Čuvanje spisa i isprava (član 100, 101, 102, 103. Zakona o javnim beležnicima)

Čuvanje spisa i isprava (član 100, 101, 102, 103. Zakona o javnim beležnicima)   Čuvanje spisa i isprava Član 100. Javni beležnik je dužan da čuva spise i isprave koje je sam sačinio, preuzeo od stranaka, koje mu je poverila Komora ili koje je preuzeo od svog prethodnika. Ako su javnobeležničku ispravu sačinila dva ili […]

Izdavanje izvornika javnobeležničke isprave; izdavanje otpravka i prepisa javnobeležničke isprave (član 108, 109. Zakona o javnim beležnicima)

Izdavanje izvornika javnobeležničke isprave; izdavanje otpravka i prepisa javnobeležničke isprave  (član 108, 109. Zakona o javnim beležnicima)   Izdavanje izvornika javnobeležničke isprave Član 108. Izvornik javnobeležničke isprave može se, ako se sa tim saglase sve stranke koje su učestvovale u postupku, u obliku javnobeležničke isprave izdati stranci koja je učestvovala u pravnom poslu o kojem […]

Dužnost čuvanja određenih vrsta javnobeležničkih isprava (član 110, 111, 112. Zakona o javnim beležnicima)

Dužnost čuvanja određenih vrsta javnobeležničkih isprava (član 110, 111, 112. Zakona o javnim beležnicima)   Dužnost čuvanja određenih vrsta javnobeležničkih isprava Član 110. Javnobeležničke zapise, javnobeležničke zapisnike i javnobeležničke potvrde javni beležnik je dužan da čuva 30 godina, a potom da preda nadležnom organu u skladu sa propisima o arhivskoj građi. Prepise javnobeležničkih overa, javni […]

Predaja arhive (član 113, 114, 115, 116, 117. Zakona o javnim beležnicima)

Predaja arhive (član 113, 114, 115, 116, 117. Zakona o javnim beležnicima)   Predaja arhive u slučaju prestanka delatnosti javnog beležnika Član 113. Kada primi odluku o prestanku delatnosti, javni beležnik je dužan da bez odlaganja preda Komori sve spise, knjige i drugu evidenciju, zajedno sa pečatom i štambiljom javnog beležnika, kao i novac, hartije […]

Nagrada za rad javnog beležnika (notara) i naknada troškova (član 134, 135, 136, 137, 138, 139. Zakona o javnim beležnicima)

Nagrada za rad i naknada troškova (član 134, 135, 136, 137, 138, 139. Zakona o javnim beležnicima)   Nagrada za rad i naknada troškova Član 134. Javni beležnik ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu troškova nastalih u vezi sa obavljenim poslom, u skladu sa Javnobeležničkom tarifom. Zabranjeni su sporazumi kojima se određuje […]