Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta

Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta Javni beležnici (notari) formulišu u precizne pismene ugovorne obaveze dogovore koje postignu stranke. Oni se staraju da se prava volja i interesi svake strane ispune prilikom sastavljanja javnobeležničke isprave i upozorava stranke na rizike i probleme koji se mogu javiti u vezi sa tim. Javni beležnik […]

Ovlašćenja javnog beležnika (notara) za raspravljanje zaostavštine prema Zakonu o vanparničnom postupku

Izmenama Zakona o vanparničnom postupku (Sl. glasnik SRS br. 25/82 i 48/88, Sl. glasnik RS br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014) javnim beležnicima su data određena ovlašćenja   OVLAŠĆENJA ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE Postupak sastavljanja smrtovnice od strane javnog beležnika (član 92, 93, 94 Zakona o vanparničnom postupku) Kad je neko lice umrlo ili je proglašeno […]

Javni beležnik (notar) – kako se utvrđuje idenitet učesnika u postupku kod

Izvod iz Javnobeležničkog Poslovnika Sl.glasnik RS br. 88/2014   III UTVRĐIVANJE IDENTITETA UČESNIKA 1. Uvid u službene dokumente Član 11 (1) Identitet državljanina Republike Srbije može se utvrditi uvidom u ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. (2) Identitet državljanina Republike Srbije koji se nalazi na odsluženju vojnog roka, vojnoj vežbi ili nekoj drugoj vojnoj dužnosti […]

Javnobeležnička delatnost; nespojivost javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima (član 4, 5. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležnička delatnost; nespojivost javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima (član 4, 5. Zakona o javnim beležnicima)   Javnobeležnička delatnost Član 4. Javni beležnik je ovlašćen da obavlja sledeće poslove: sastavlja, overava i izdaje javne isprave o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se zasnivaju prava i overava privatne isprave; preuzima na čuvanje isprave, novac, hartije […]

Vrste javnobeležničkih isprava; javnobeležnička isprava kao javna isprava i njena izvršnost; strane javnobeležničke isprave (čl. 6, 7, 8. Zakona o javnim beležnicima)

Vrste javnobeležničkih isprava; javnobeležnička isprava kao javna isprava i njena izvršnost; strane javnobeležničke isprave  (čl. 6, 7, 8. Zakona o javnim beležnicima)   Vrste javnobeležničkih isprava Član 6. Javnobeležničke isprave su isprave o pravnim poslovima i izjavama koje su sastavili javni beležnici (javnobeležnički zapisi), zapisnici o pravnim i drugim radnjama koje su obavili ili kojima […]

Upotreba jezika i pisma (član 18. Zakona o javnim beležnicima)

Upotreba jezika i pisma (član 18. Zakona o javnim beležnicima)   Upotreba jezika i pisma Član 18. Javni beležnik sastavlja javnobeležničke isprave na srpskom jeziku kao službenom jeziku, ćiriličkim pismom, a na područjima one jedinice lokalne samouprave gde je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine, javnobeležničke isprave se sastavljaju na srpskom jeziku […]

Razrešenje javnog beležnika (član 31. Zakona o javnim beležnicima)

Razrešenje javnog beležnika (član 31. Zakona o javnim beležnicima)   Razrešenje Član 31. Javni beležnik se razrešava: ako se naknadno utvrdi da su prestali da postoje uslovi za obavljanje javnobeležničke delatnosti iz člana 25. ovog zakona ili da nisu ni postojali prilikom njegovog imenovanja; ako zasnuje radni odnos, počne da koristi prava iz penzijskog osiguranja […]

Javnobeležnički pripravnici, pomoćnici, zamenici i vršioci dužnosti javnog beležnika (član 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležnički pripravnici, pomoćnici, zamenici i vršioci dužnosti javnog beležnika (član 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Zakona o javnim beležnicima)   Javnobeležnički pripravnici Član 32. U kancelariji javnog beležnika mogu raditi diplomirani pravnici kao javnobeležnički pripravnici ako su upisani u imenik javnobeležničkih […]

Javnobeležnička delatnost – opšta službena dužnost, uskraćivanje preduzimanja radnji (član 52, 53. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležnička delatnost – opšta službena dužnost, uskraćivanje preduzimanja radnji (član 52, 53. Zakona o javnim beležnicima)   Opšta službena dužnost Član 52. Javni beležnik nije zastupnik stranke, već lice koje je ovlašćeno da obavlja poslove određene ovim zakonom. Javni beležnik je dužan da se za vreme i izvan obavljanja delatnosti ponaša u skladu sa poštovanjem […]

Izuzeće javnog beležnika (notara) – član 54. Zakona o javnim beležnicima

Izuzeće javnog beležnika (član 54. Zakona o javnim beležnicima)   Izuzeće javnog beležnika Član 54. Javni beležnik ne može postupati u predmetima: u kojima je sam stranka, zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke, ako je sa strankom u odnosu saovlašćenika, saobveznika ili regresnog obveznika ili ako je u istom predmetu saslušan kao svedok ili veštak; ako […]