Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova

Servis računara online zakazivanje

Javni beležnik – određivanje nagrade, naknada troškova

Pročitaj : Javnobeležnička tarifa 

 

1. OPŠTE ODREDBE

Nagrada za rad i naknada troškova (član 2. Javnobeležničke tarife)

Javnom beležniku (notaru) pripada nagrada za rad i naknada troškova nastalih u vezi sa obavljanjem poslova u visini i na način određen ovom tarifom.

Prilikom obračunavanja nagrade za obavljeni posao, uzimaju se u obzir sve radnje povezane sa konkretnim preduzetim poslom, uključujući i pripremne poslove, kao što su: savetovanje sa strankom i drugim učesnicima u pravnom poslu, čitanje i obrazlaganje javnobeležničkih isprava i sl.

Način postupanja (član 3. Javnobeležničke tarife)

Prilikom obavljanja javnobeležničke delatnosti, javni beležnik (notar) postupa na način koji je ekonomski najpovoljniji za stranku, osim u slučaju kada stranka i nakon odgovarajuće pouke javnog beležnika zahteva drugačije postupanje.

2. ODREĐIVANJE NAGRADE

Osnov za određivanje nagrade (član 4. Javnobeležničke tarife)

Nagrada za obavljeni posao javnog beležnika (notara) određuje se:

  1. prema vrednosti predmeta pravnog posla ili radnje;
  2. u fiksnom iznosu;
  3. prema utrošenom vremenu za pripremu i obavljanje određene radnje.

Određivanje nagrade prema vrednosti pravnog posla (član 5. Javnobeležničke tarife)

Za sačinjavanje javnobeležničkih zapisa i obavljanje drugih javnobeležničkih poslova kod kojih je vrednost pravnog posla određena ili se može utvrditi, nagrada se određuje prema vrednosti tog pravnog posla. Osnov za određivanje vrednosti nagrade je stvarna tržišna vrednost stvari, odnosno prava koje je predmet pravnog posla, bez odbijanja dugova vezanih za tu stvar, odnosno pravo.

Izuzetno, javni beležnik (notar) može odrediti tržišnu vrednost bez obzira na vrednost koju je stranka ili drugi učesnik u poslu naveo kao vrednost predmeta pravnog posla, ako navedena vrednost ne odgovara tržišnoj vrednosti.

Tržišnu vrednost iz stava 2. ovog člana, javni beležnik (notar) utvrđuje na osnovu podataka nadležnih organa kao što je procena vrednosti Poreske uprave za konkretnu ili sličnu stvar,procenjene vrednosti osiguravajućih društava, cena postignutih u postupku javne prodaje i sl.

Nagrade u fiksnom iznosu (član 6. Javnobeležničke tarife)

Nagrade u fiksnom iznosu određuju se bez obzira na vrednost ili vreme potrebno za preduzimanje određene radnje.

Nagrade prema utrošenom vremenu (član 7. Javnobeležničke tarife)

Ako se nagrada za obavljeni javno beležnički posao ne možeodrediti prema vrednosti predmeta niti u fiksnom iznosu, određuje se prema utrošenom vremenu.

Pri određivanju vremena potrebnog za pojedinačni javnobeležnički posao, pored vremena koje je potrebno za sastavljanje javnobeležničke isprave ili zadrugi javnobeležnički posao, uzima se u obzir i vreme koje je javni beležnik (notar) utrošio za savetovanje sa strankom i drugim učesnicima, vreme za drugepripremne radnje i vreme odsustvovanja iz kancelarije, ako se posao obavlja izvan javnobeležničke kancelarije.

 Utvrđivanje vrednosti posla prema sličnim poslovima (član 8. Javnobeležničke tarife)

Za poslove koje preduzima javni beležnik (notar), a koji nisu opisani u Tarifi, nagrada se utvrđuje upoređivanjem sa sličnim poslovima čija je vrednost utvrđena ovom tarifom.

Pri vrednovanju, u obzir se uzimaju tarifni stavovi za slične radnje i utrošeno vreme, kao i druge odredbe ove tarife.

Način bodovanja za određivanje nagrade prema vrednosti pravnog posla (član 9. Javnobeležničke tarife)

Nagrada za posao javnog beležnika (notara) sa utvrđenim brojem bodova, određena je članom 21. ove tarife.

Nagrada za obavljeni posao javnog beležnika (notara) određuje se tako što se sabere broj bodova za pojedini posao javnog beležnika i pomnoži sa vrednošću boda.

Vrednost boda (član 10. Javnobeležničke tarife)

Vrednost boda iznosi 150 dinara bez PDV-a.

Obavezna primena Tarife (član 11. Javnobeležničke tarife)

Javni beležnik (notar) je dužan da primenjuje ovu tarifu u svakom pojedinačnom slučaju.

Dogovor o visini nagrade za rad javnog beležnika koji  je u suprotnosti sa odredbama ove tarife ništav je, u kom slučaju javni beležnik (notar) čini disciplinski prestup.

Uvećanje nagrade (član 12. Javnobeležničke tarife)

Za posao koji javni beležnik (notar) na zahtev stranke ili iz opravdanih razloga obavi izvan utvrđenog radnog vremena ili neradnim danom, kao i izvan javnobeležničke kancelarije ima pravo na uvećanje nagrade, ukoliko drugačije nije određeno Tarifom.

Povereni poslovi (član 13. Javnobeležničke tarife)

Nagradu javnom beležniku (notaru) za poslove poverene od strane nekog državnog organa određuje i isplaćuje taj organ, u skladu sa ovom tarifom i propisima koji uređuju naknadu troškova u sudskom ili drugom postupku.

Za poverene poslove, javnom beležniku (notaru) je zabranjeno da se sporazumeva sa strankama o nagradi, kao i da naplati od stranaka svoju nagradu i troškove.

 3. NAKNADA TROŠKOVA

Naknada materijalnih troškova (član 14. Javnobeležničke tarife)

Stranka je dužna naknaditi troškove za poštanske usluge, bankovne poslove uključujući i troškove otvaranja i korišćenja javnobeležničkog računa za stranke, fotokopiranje dokumentacije i druge izdatke u vezi sa poslom za koji je angažovala javnog beležnika (notara). Navedene izdatke javni beležnik (notar) obračunava u visini stvarnih troškova.

Naknada putnih troškova (član 15. Javnobeležničke tarife)

Javni beležnik (notar) ima pravo na naknadu troškova prevoza, ako su ti troškovi povezani sa obavljanjem javnobeležničkog posla. Troškovi prevoza mu pripadaju u visini cene prevoza koje koristi.

Za upotrebu sopstvenog automobila, javnom beležniku (notaru) pripada naknada u visini 25% od cene jednog litra goriva po svakom pređenom kilometru, pri čemu se kao važeća uzima cena na dan izdavanja računa.

Ako mora ostati na putu izvan grada gde mu se nalazi službeno sedište, duže od osam časova ili mora prenoćiti u hotelu, javni beležnik (notar) ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smeštaja. Dnevnica se obračunava u visini dnevnice sudije osnovnog suda.

Naknada drugih troškova (član 16. Javnobeležničke tarife)

Stranka je dužna da javnom beležniku (notaru) nadoknadi troškove na ime sudske i administrativne takse, nagrade za veštačenje, procene, kao i sve druge nužne troškove vezane za obavljanje javnobeležničkog posla.

Obaveza plaćanja nagrade i naknade (član 17. Javnobeležničke tarife)

Javni beležnik (notar) ima pravo na nagradu i naknadu troškova neposredno nakon obavljenog posla.

Nagrada za javnobeležnički posao, plaća se prema Tarifi koja je na snazi u vreme kada je javni beležnik (notar) obavio posao.

Plaćanje predujma (član 18. Javnobeležničke tarife)

Javni beležnik (notar) može zahtevati da mu stranka kod ugovaranja posla plati predujam zapotrebne izdatke i troškove u visiniod 50% od očekivane nagrade.

Ako predujam nije plaćen u roku koji se odredi, javni beležnik (notar) je dužan obavitiposao tek nakon isplate predujma.

Predaja dokumentacije i obračun (član 19. Javnobeležničke tarife)

Javni beležnik (notar) je dužan da preda stranci ili drugim učesnicima pravnog posla javnobeležničke isprave koje je sačinio, tek nakon što su nagradai naknada troškova plaćeni u celosti.

Javni beležnik (notar) je dužan da stranci izda potvrdu, odnosno račun o plaćenoj nagradi i naknadi troškova.

Rešavanje spora mirnim putem (član 20. Javnobeležničke tarife)

Ako stranka nije saglasna sa nagradom i naknadom troškova koje je odredio javni beležnik (notar), ona ili javni beležnik (notar) mogu zahtevati rešavanje spora mirnim putem kod nadležnog organaJavnobeležničke komore.

 

Servis računara online zakazivanje