Ugovor o angažovanju turističkog agenta u inostranstvu

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O ANGAŽOVANJU TURISTIČKOG AGENTA

Zaključen u __, dana __.__.____. godine između:

 1. „___“ d.o.o. ___, ul. ___, br. __ PIB ___ matični broj ___ koje zastupa direktor ____ (u daljem tekstu „Agencija“)
 2. _____ iz __ ul. _ JMBG __ l.k. ___ tekući račun ___ (u daljem tekstu „Agent“)

 

Član 1.

Agencija poverava Agentu da u ime i za račun Agencije kao njen predstavnik u ___, mesto ___ u periodu od ___ do ___ godine obavlja poslove i to :

 • sačekuje i ispraća putnike Agencije prvog i poslednjeg dana aranžmana prema datumima i katalogu Agencije za leto ____ godine,
 • svakog drugog dana obavezno obilazi putnike Agencije u određeno vreme u vili koju je prethodno preciziro obaveštenjem istaknutim u holu vile za goste,
 • obavezno dežura u mesnoj agenciji u vreme koje je dogovoreno sa Agencijom i mesnom agencijom,
 • kontaktira sa domaćinima vila u vezi popravki, čišćenja, peškira, najma klima uređaja, vaučera i dr.,
 • neprekidno, 24-časa, je dostupan putnicima Agencije na mobilnom telefonu čiji broj će im saopštiti prilikom njihovog dolaska u mesto,
 • u izuzetnim situacijama bolesti i povreda putnika Agencije angažuje lekara i pruža pomoć prilikom eventualnog prijema u bolnicu,
 • za svaku grupu putnika Agencije čuva njihove polise zdravstvenog osiguranja do odlaska grupe sa teritorije ___ i tom prilikom predaje polise za putnike vodiču Agencije,
 • prodaje kapacitete Agencije uz prethodnu saglasnost Agencije u vezi cene,
 • predaje novac od prodatih kapaciteta vodiču Agencije uz obaveznu pismenu potvrdu o predaji,
 • upoznaje putnike Agencije o fakultativnim izletima,
 • obavezno drži jedan info sastanak pri dolasku grupe putnika u ___,
 • ističe obaveštenja na oglasnoj tabli u svakoj vili,
 • obavezno obilazi putnike Agencije predposlednjeg dana boravka i obaveštava ih o polasku autobusa za Srbiju za naredni dan,
 • obavlja i sve druge poslove u vezi prijema i boravka putnika Agencije u __.

Član 2.

Agent ima sledeće obaveze :

 • pristojnog ponašanja i odevanja,
 • obezbeđuje sebi polisu zdravstvenog osiguranja za period u kome obavlja poslove agenta u __ prema ovom Ugovoru,
 • ukoliko ima potrebu da napusti teritoriju ___ zbog privatnih potreba dužan je da obezbedi adekvatnu zamenu i time obavesti Agenciju kao putnike koji se trenutno budu nalazili u ___ u toj smeni najmanje __ dana ranije,
 • u slučaju svoje bolesti o tome odmah obaveštava Agenciju i ukoliko je moguće pronalazi adekvatnu zamenu.

Agent nema obavezu čuvanja pasoša putnika Agencije.

Član 3.

Obaveze Agencije su :

 1. dostavlja Agentu, najkasnije jedan dan pre dolaska putnika Agencije, rooming listu za tu smenu koju Agent ne sme da menja bez saglasnosti Agencije,
 2. blagovremeno obaveštava Agenta o :
  • _______________________
  • _______________________
  • _______________________

Agencija nema nikakve obaveza prema Agentu u pogledu plaćanja troškova telefonskih računa, smestaja i ishrane, benzina i polise osiguranja, osim unapred dogovorene sume novca, a zauzvrat Agencija se odriče provizije od naplaćenih fakultativnih izleta.

Član 4.

Agent će poverene poslove obavljati stručno, savesno i odgovorno, u svemu prema ovom Ugovoru i zahtevima Agencije.

Agent je dužan da čuva interese Agencije sa pažnjom i snosi sve štetne posledice ukoliko ne izvršava sve svoje, ovim Ugovorom, preuzete obaveze uključujući i štetu koja nastane povodom zahteva partnera iz ___ prema Agenciji.

Agent se obavezuje da neće za druge Agencije vršiti poslove koje su navedeni u ovom Ugovoru.

Agent ne sme, ni posle prestanka ovog Ugovora, da iskorišćava niti da otkriva poslovne tajne Agencije koje su joj poverene ili koje je saznala u toku izvršenja Ugovora a u suprotnom snosi sve štetne posledice.

Član 5.

Za poslove iz ovog Ugovora i za period koji je ugovoren Agentu pripada mesečnu naknadu u iznosu od __ EUR koja se isplaćuje u dinarima prema srednjem kursu NBS s tim što porez i doprinosi padaju na teret Agencije.

Agent snosi troškove upotrebe automobila, prenoćišta, ishrane kao i sve druge troškove koje načini u toku obavljanja poslova po ovom Ugovoru ili u vezi za njim.

Član 6.

Ovaj Ugovor se zaključuje za period od ___ od ___ godine.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor sa otkaznim rokom od 30 dana u kom roku su ugovorne strane dužne da izvrše sve svoje dotada preuzete obaveze a Agent ima obavezu da vrati sve obrasce, formulare i reklamni materijal koji je dobio od Agencije.

Član 7.

Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će rešavati sporazumom a ukoliko isti nije moguć, spor će rešavati nadležni sud u __.

Član 8.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

Agent Agencija

_____________________ _____________________

 

————————————————————————————————————————————————–

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA

Zaključen u __, dana __.__.__. godine između:

 1. __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ l.k. __ MUP __
 2. __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ l.k. __ MUP __

Član 1.

U cilju izvršenja Ugovora o agenturi koji su dana __ godine pod brojem __ zaključili „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ kao turistička agencija i __ kao njen agent u __, mesto __ ugovorne strane su saglasne da će obavezu izvršenja plaćanja iz tog ugovora u ime i za račun tog privrednog društva vršiti __ kao osnivač i direktor agencije.

Plaćanje će se vršiti mesečno, u periodu od __ do __-og u mesecu isplatom lično __ ili drugom licu prema pismenom punomoćju koje će __ dati tom licu.

Izvršenom isplatom mesečne naknade od strane __ smatraće se da je prestala obaveza isplatu po osnovu napred navedenog Ugovora o agenturi.

Član 2.

Obzirom da će se poslovi iz Ugovora o agenturi obavljati u __ se obavezuje da nakon svake izvršene isplate dostavi agenciji svojeručno napisanu priznanicu o primljenoj naknadi.

Član 3.

Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane će rešavati sporazumom a ukoliko isti nije moguć, spor će rešavati stvarno i mesno nadležni sud.

Član 4.

Ugovor je sačinjen u __ (__) istovetna primerka, po __ (__) za svaku ugovornu stranu.

 

_____________________    _____________________

__ __

 

Servis računara online zakazivanje