Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

Servis računara online zakazivanje

Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

Sl.glasnik RS br. 112/2006, 32/2010, 15/2012

Član 1

Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi i način vršenja kontrole deviznog poslovanja i izveštavanja od strane rezidenata i nerezidenata i vođenje evidencije o poslovanju propisani Zakonom o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), kao i mere koje se preduzimaju prema rezidentima i nerezidentima u postupku vršenja kontrole.

Član 2

Kontrolu iz člana 1. ove uredbe obavlja Devizni inspektorat.

Kontrola iz stava 1. ovog člana vrši se:

1) posredno – kontrolom dokumentacije koju rezidenti i nerezidenti u poslovanju sa inostranstvom dostavljaju Deviznom inspektoratu;

2) neposredno – uvidom u poslovne knjige i drugu dokumentaciju rezidenata i nerezidenata, koju vrše devizni inspektori.

Član 3

Radi obavljanja posredne kontrole, Deviznom inspektoratu rezident i nerezident dostavljaju:

1) po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga: izveštaj o fakturisanim uslugama (Prilog br. 1), u roku od 30 dana od dana fakturisanja po poslovima izvoza usluga, odnosno dana prijema fakture po poslovima uvoza usluga, u elektronskoj formi;

2) po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja izvršenog u skladu sa članom 6. stav 1. Zakona: izveštaj o izvršenom prebijanju dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga (Prilog br. 2), u roku od 30 dana od dana izvršenog prebijanja, u štampanoj formi;

3) po poslovima kupovine ili prodaje, odnosno plaćanja ili naplaćivanja potraživanja i dugovanja iz člana 7. Zakona: ugovor, izmene, odnosno dopune ugovora koji sadrži broj i godinu iz knjige kontrolnika iz realizovanog spoljnotrgovinskog posla, dokaze o raskidu ugovora, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno od dana nastale promene, odnosno od dana raskida ugovora, rezident – poverilac koji prenosi potraživanje, rezident – dužnik koji preuzima dugovanje, rezident uputilac – asignant, u elektronskoj formi.

Izuzetno, ukoliko je jedna od ugovornih strana rezident pravno lice koga je Republika osnovala posebnim zakonom radi finansiranja izvoza, dokumentaciju iz ove tačke dostavlja taj rezident;

4) po osnovu direktnog ulaganja u inostranstvu: godišnji obračun o utvrđivanju dobiti overen od nadležnog organa u inostranstvu, u roku od 30 dana od dana overe obračuna od nadležnog organa u zemlji u kojoj je izvršeno direktno ulaganje, u elektronskoj formi;

5) po osnovu prodaje plaćene robe koja se nalazi u inostranstvu i neposredno isporučuje u inostranstvo: izveštaj o finansijskom efektu po prodaji robe u inostranstvu, koji predstavlja razliku između fakturisanog iznosa po poslu prodaje i fakturisanog iznosa po poslu kupovine (Prilog br. 3), u roku od 30 dana od dana fakturisanja navedene robe kupcu, u štampanoj formi;

6) po poslovima naplaćivanja, odnosno plaćanja drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome se duguje, odnosno od koga se potražuje, po tekućim ili kapitalnim poslovima iz člana 33. stav 1. Zakona: ugovor, izmene, odnosno dopune ugovora koji sadrži broj i godinu iz knjige kontrolnika iz realizovanog posla, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno od dana nastale promene, u elektronskoj formi;

7) po kreditnim poslovima u kojima rezident – dužnik po dinarskom kreditu koji uzima od međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države vrši plaćanje i drugoj međunarodnoj finansijskoj organizaciji i razvojnoj banci ili finansijskoj instituciji čiji su osnivači strane države, a ne onoj kojoj duguje po tom poslu, shodno članu 33. stav 2. Zakona: ugovor, izmene, odnosno dopune ugovora, kao i dokumentaciju kojom dokazuje da su promene po kreditnim poslovima sa inostranstvom iz ove tačke evidentirane kod Narodne banke Srbije, u roku od 30 dana od dana nastale promene, u štampanoj formi;

8) po kompenzacionim poslovima: obračun o izvršenju kompenzacionog posla u skladu sa tačkom 5. Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama („Službeni glasnik RS“, broj 109/05), (Prilog br. 4), u roku iz rešenja o odobrenom kompenzacionom poslu, u elektronskoj formi.

Prilozi iz stava 1. ovog člana koji se dostavljaju u štampanoj formi, moraju biti overeni od strane ovlašćenog lica – rezidenta.

Prilozi br. 1 – 4 čine sastavni deo ove uredbe.

Za tačnost podataka koji se dostavljaju Deviznom inspektoratu, odgovoran je rezident koji ih dostavlja.

Kada se dostavlja ugovor sa izmenama, odnosno dopunama i godišnji obračun o utvrđivanju dobiti overen od nadležnog organa u inostranstvu na stranom jeziku, dostavlja se i njihov prevod overen od strane ovlašćenog tumača.

Član 4

Devizni inspektorat, radi obavljanja posredne kontrole, pribavlja:

1) od Uprave carina – podatke iz jedinstvenih carinskih isprava o izvršenom izvozu, odnosno uvozu robe;

2) od Narodne banke Srbije – podatke iz naloga za naplatu, odnosno plaćanje, podatke o evidentiranim kreditnim poslovima sa inostranstvom, podatke koje rezidenti, radi obaveze izveštavanja shodno Zakonu dostavljaju Narodnoj banci Srbije, kao i podatke iz jedinstvenog registra deviznih računa rezidenata – pravnih lica i preduzetnika;

3) od Poreske uprave – podatke o poreskom identifikacionom broju rezidenata i nerezidenata;

4) od Agencije za privredne registre – podatke o registraciji privrednih subjekata i finansijske izveštaje;

5) od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja – rešenje o odobrenju kompenzacionog posla, u skladu sa zakonom koji reguliše spoljnotrgovinsko poslovanje;

6) od Ministarstva unutrašnjih poslova – podatke iz jedinstvene evidencije građana.

Član 5

Devizni inspektorat može, osim podataka iz čl. 3. i 4. ove uredbe, od rezidenata, odnosno nerezidenata zahtevati i drugu dokumentaciju (npr. dokument koji sadrži broj i godinu iz knjige kontrolnika, a koji se odnosi na otpis i pripis razlika u odnosu na fakturisanu vrednost), odnosno izjašnjenje.

Član 6

Radi obavljanja neposredne kontrole, u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona, devizni inspektor može od kontrolisanog subjekta, kao i od drugog rezidenta sa kojim je kontrolisani subjekt u poslovnom odnosu, zahtevati dokumentaciju, odnosno informacije i izjave koje se odnose na:

1) plaćanja, naplaćivanja i prenose između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima;

2) plaćanja, naplaćivanja i prenose između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja;

3) kupovinu i prodaju sredstava plaćanja između rezidenata i nerezidenata, kao i kupovinu i prodaju stranih sredstava plaćanja između rezidenata;

4) jednostrane prenose sredstava plaćanja iz Republike Srbije i u Republiku Srbiju koji nemaju obeležja izvršenja posla između rezidenata i nerezidenata;

5) tekuće i depozitne račune rezidenata u inostranstvu i rezidenata i nerezidenata u Republici Srbiji;

6) kreditne poslove u Republici Srbiji, i to između banaka i rezidenata u devizama i između banaka i nerezidenata u dinarima, kao i kreditne poslove sa inostranstvom;

7) drugu dokumentaciju neophodnu za kontrolu deviznog poslovanja.

U cilju obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana devizni inspektor može doneti pismeni zaključak.

Na zaključak iz stava 2. ovog člana nije dozvoljena žalba.

Član 7

Devizni inspektor je dužan da o izvršenoj neposrednoj kontroli sačini zapisnik o kontroli i dostavi ga kontrolisanom rezidentu, odnosno nerezidentu, koji ima pravo da u roku od osam dana od dana prijema zapisnika o kontroli dostavi primedbe na nalaz deviznog inspektora, sa dokazima u prilogu.

Dopunu zapisnika o kontroli devizni inspektor sačinjava u slučaju kada se proverom navoda iznetih u primedbama kontrolisanog rezidenta, odnosno nerezidenta, utvrdi činjenično stanje bitno različito od onog navedenog u zapisniku.

Devizni inspektor ne sačinjava dopunu zapisnika o kontroli kada utvrdi da se primedbe na zapisnik o kontroli odnose na promenu činjeničnog stanja nastalog nakon završene kontrole.

Dopuna zapisnika o kontroli dostavlja se kontrolisanom rezidentu, odnosno nerezidentu.

Član 8

Ako devizni inspektor u vršenju kontrole utvrdi nezakonitost, odnosno nepravilnost koja se može otkloniti, donosi rešenje kojim nalaže kontrolisanom rezidentu, odnosno nerezidentu da nezakonitost, odnosno nepravilnost otkloni u određenom roku od dana prijema rešenja, pod pretnjom prinudnog obezbeđenja predmeta prekršaja, shodno članu 52. Zakona i odredbama o prinudnoj naplati iz zakona koji uređuje platni promet.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana kojim se nalaže otklanjanje nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, može se uložiti žalba Ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.

Žalba iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja iz stava 1. ovog člana.

Devizni inspektor, u slučaju kada rezident, odnosno nerezident onemogući vršenje neposredne kontrole deviznog poslovanja, podnosi krivičnu prijavu za krivično delo onemogućavanje vršenja kontrole, u skladu sa članom 241. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09 i 111/09).

Pod onemogućavanjem vršenja neposredne kontrole deviznog poslovanja, u smislu ove uredbe, podrazumeva se da rezident, odnosno nerezident, onemogući deviznom inspektoru uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju ili onemogući pregled predmeta, prostorija ili drugih objekata.

Član 9

Rezident, odnosno nerezident dužan je da postupi po rešenju iz člana 8. stav 1. ove uredbe, odnosno zaključku iz člana 6. stav 2. ove uredbe, na način i u rokovima utvrđenim tim rešenjem, odnosno zaključkom.

U slučaju nepostupanja rezidenta, odnosno nerezidenta u skladu sa rešenjem, odnosno zaključkom iz stava 1. ovog člana, devizni inspektor podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka Prekršajnom sudu.

Član 10

Devizni inspektor u vršenju kontrole može privremeno od rezidenta odnosno nerezidenta oduzeti efektivni strani novac, čekove, hartije od vrednosti i dinare, ako posumnja da su upotrebljeni ili nastali izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja.

Devizni inspektor izdaje potvrdu o privremeno oduzetim sredstvima iz stava 1. ovog člana. Devizni inspektor privremeno oduzeta sredstva deponuje na namenski račun Deviznog inspektorata koji se vodi kod Narodne banke Srbije ili u depo Narodne banke Srbije, odnosno dinare uplaćuje na namenski račun Deviznog inspektorata, koji se vodi kod Ministarstva finansija.

Član 11

Rezidenti i nerezidenti su dužni da vode evidenciju u knjizi kontrolnika o svakom zaključenom spoljnotrgovinskom poslu, kao i realizaciji po tom poslu.

Knjiga kontrolnika smatra se poslovnom knjigom i čuva se deset godina.

Knjiga kontrolnika vodi se u obliku povezane knjige ili u elektronskom obliku uz mogućnost pregleda u štampanoj formi. Knjigu kontrolnika overava lice ovlašćeno za overavanje poslovnih knjiga.

Knjiga kontrolnika vodi se u dve odvojene knjige, posebno za izvoz robe i usluga, odnosno naplatu, a posebno za uvoz robe i usluga, odnosno plaćanje.

Svaki ugovor o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu evidentira se u knjizi kontrolnika hronološki, po rastućem nizu kao broj kontrolnika kroz godinu. Broj u knjizi kontrolnika ne sme imati više od deset numeričkih mesta, pri čemu se broj ugovora evidentira sa šest numeričkih mesta, a godina se evidentira sa poslednja četiri numerička mesta. Svaki ugovor o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu može biti evidentiran samo pod jednim brojem kroz godinu. Dva ili više ugovora ne smeju imati isti broj u knjizi kontrolnika u jednoj godini.

Broj iz knjige kontrolnika je identifikacioni broj zaključenog spoljnotrgovinskog posla, koji se koristi u ispravama o realizaciji tog posla (jedinstvenoj carinskoj ispravi, fakturi, nalogu o izvršenom plaćanju i naplati, ugovoru o kupoprodaji potraživanja i dugovanja i dr.).

Isprave koje se koriste u realizaciji spoljnotrgovinskog posla, evidentiraju se u knjizi kontrolnika u roku od tri dana od dana nastale promene, odnosno u roku od tri dana od dana prijema dokumenta koji potvrđuje nastalu promenu.

Član 12

U knjigu kontrolnika izvoza robe i usluga, odnosno naplate upisuju se sledeći podaci:

1) broj i godina ugovora;

2) iz ugovora zaključenog sa nerezidentom: ugovorne strane, vrednost zaključenog posla, vrsta i količina robe koja se izvozi, vrednost i vrsta usluge koja se izvozi, naziv i sedište posrednika i procenat provizije, naziv i sedište proizvođača, odnosno vlasnika robe, paritet isporuke robe, kao i način i rok naplate;

3) iz isprava koje se koriste u realizaciji spoljnotrgovinskog posla: broj ili naziv carinske ispostave, broj jedinstvene carinske isprave, datum carinjenja, oznaka valute i vrednost;

4) iz fakture o izvršenoj usluzi: broj i datum fakture, datum izvršenja usluge, oznaka valute i vrednost;

5) iz naloga o izvršenoj naplati: naziv banke preko koje je izvršena naplata, broj naloga, oznaka, iznos i datum valute.

Za svaki nalog o izvršenoj naplati rezident, odnosno nerezident vrši raspodelu po jedinstvenoj carinskoj ispravi za robu, odnosno fakturama za usluge.

U knjigu kontrolnika uvoza robe i usluga, odnosno plaćanja upisuju se sledeći podaci:

1) broj i godina ugovora;

2) iz ugovora zaključenog sa nerezidentom: ugovorne strane, vrednost zaključenog posla, vrsta i količina robe koja se uvozi, vrednost i vrsta usluge koja se uvozi, naziv i sedište posrednika i procenat provizije, naziv i sedište korisnika robe, paritet isporuke, kao i način i rok plaćanja;

3) iz isprava koje se koriste u realizaciji spoljnotrgovinskog posla: broj ili naziv carinske ispostave, broj jedinstvene carinske isprave, datum carinjenja, oznaka valute i vrednost;

4) iz fakture o pruženoj usluzi: broj i datum fakture, datum pružene usluge, oznaka valute i vrednost;

5) iz naloga o izvršenom plaćanju: naziv banke preko koje je izvršeno plaćanje, broj naloga, oznaka, iznos i datum valute.

Član 13

O poslovima koji podležu odobravanju kod Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva finansija, pored podataka iz člana 12. ove uredbe, u knjigu kontrolnika upisuje se broj i datum rešenja o odobrenju, odnosno broj i datum izveštaja iz člana 3. stav 1. tač. 2) i 5) ove uredbe.

Podaci o pravdanju razlika vrednosti nastalih u poslovanju sa inostranstvom, unose se u knjigu kontrolnika.

Član 14

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Službeni glasnik RS“, broj 63/04) i Odluka o vođenju evidencije o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa inostranstvom („Službeni list SRJ“, broj 74/00).

Član 15

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

(„Sl. glasnik RS“, br. 39/2010)

Član 3[s]

Odredba člana 1. stav 1. ove uredbe, u delu koji se odnosi na dostavljanje, u elektronskoj formi, dokumenata iz člana 3. stav 1. tač. 2), 3) i 5) i stav 2. Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Službeni glasnik RS“, broj 112/06) primenjuje se od 1. novembra 2010. godine.

Član 4[s]

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog br. 1

IZVEŠTAJ O FAKTURISANIM USLUGAMA

Naziv rezidenta:
Matični broj rezidenta:
PIB rezidenta:
Adresa i telefon:
e-mail:
Kontakt osoba:
IZVEŠTAJ O FAKTURISANIM USLUGAMA
IZVOZ USLUGA

FAKTURA KONTROLNIK USLUGA VALUTA** IZNOS NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA**
BROJ DATUM BROJ/GODINA ŠIFRA* OPIS DATUM IZVRŠENJA USLUGE
UVOZ USLUGA

FAKTURA KONTROLNIK USLUGA VALUTA** IZNOS NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA**
BROJ DATUM BROJ/GODINA ŠIFRA* OPIS DATUM IZVRŠENJA USLUGE
* Šifra osnova naplate/plaćanja iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10 i 92/11)
** Šifra valute i šifra zemlje – Alfa oznaka iz Šifarnika valuta i Šifarnika zemalja koji su prema tački 5. stav 2. podtačka 4) Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, objavljeni na sajtu Narodne banke Srbije, www.nbs.rs

Prilog br. 2

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM PREBIJANJU DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA

Naziv rezidenta:
Matični broj rezidenta:
PIB rezidenta:
Adresa i telefon:
e-mail:
Kontakt osoba:
Broj izveštaja:
Datum:
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM PREBIJANJU DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU
REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA

U VREDNOSTI OD
EUR _______________
DATUM PREBIJANJA _____
I – IZVOZ ROBE

VRSTA CARINSKE ISPRAVE ŠIFRA CARINSKE ISPOSTAVE BROJ JCI GODINA PODNOŠENJA JCI VRSTA POSLA KONTROLNIK BROJ/GODINA DATUM CARINJENJA VALUTA** IZNOS*** NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA ** IZNOS PRERAČUNAT U EUR

 

UKUPNO (vrednost JCI): _______________ UKUPNO EUR: _______________

II – UVOZ ROBE

VRSTA CARINSKE ISPRAVE ŠIFRA CARINSKE ISPOSTAVE BROJ JCI GODINA PODNOŠENJA JCI VRSTA POSLA KONTROLNIK BROJ/GODINA DATUM CARINJENJA VALUTA** IZNOS*** NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA ** IZNOS PRERAČUNAT U EUR

 

UKUPNO (vrednost JCI): _______________ UKUPNO EUR: _______________

III – IZVOZ USLUGA

FAKTURA KONTROLNIK USLUGA VALUTA ** IZNOS *** NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA ** IZNOS PRERAČUNAT U EUR
BROJ DATUM BROJ/GODINA ŠIFRA * OPIS DATUM IZVRŠENJA USLUGE

 

UKUPNO (vrednost usluge): _______________ UKUPNO EUR: _______________

IV – UVOZ USLUGA

FAKTURA KONTROLNIK USLUGA VALUTA ** IZNOS *** NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA ** IZNOS PRERAČUNAT U EUR
BROJ DATUM BROJ/GODINA ŠIFRA * OPIS DATUM IZVRŠENJA USLUGE
UKUPNO (vrednost usluge): UKUPNO EUR:

 

UKUPNO (vrednost usluge): _______________ UKUPNO EUR: _______________

Ovlašćeno lice (potpis i pečat)

– Ukoliko se vrši prebijanje potraživanja po osnovu realizovanog izvoza robe i dugovanja po osnovu realizovanog uvoza robe popunjavaju se tabele I i II
– Ukoliko se vrši prebijanje potraživanja po osnovu realizovanog izvoza robe i dugovanja po osnovu realizovanog uvoza usluga popunjavaju se tabele I i IV
– Ukoliko se vrši prebijanje potraživanja po osnovu realizovanog izvoza usluga i dugovanja po osnovu realizovanog uvoza robe popunjavaju se tabele III i II
– Ukoliko se vrši prebijanje potraživanja po osnovu realizovanog izvoza usluga i dugovanja po osnovu realizovanog uvoza usluga popunjavaju se tabele III i IV
* Šifra osnova naplate/plaćanja iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10 i 92/11)
** Šifra valute i šifra zemlje – Alfa oznaka iz Šifarnika valuta i Šifarnika zemalja koji su, prema tački 3. stav 2. podtačka 4) Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, objavljeni na sajtu Narodne banke Srbije www.nbs.rs
*** Iznos – unosi se iznos sa kojim je JCI, odnosno faktura uključena u posao prebijanja, zaokružen na dve decimale.

Prilog br. 3

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM EFEKTU PO PRODAJI ROBE U INOSTRANSTVU KOJI PREDSTAVLJA RAZLIKU IZMEĐU FAKTURISANOG IZNOSA PO POSLU PRODAJE I FAKTURISANOG IZNOSA PO POSLU KUPOVINE

Naziv rezidenta:
Matični broj rezidenta:
PIB rezidenta:
Adresa i telefon:
e-mail:
Kontakt osoba:
Broj izveštaja:
Datum:

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM EFEKTU PO PRODAJI ROBE U INOSTRANSTVU KOJI PREDSTAVLJA RAZLIKU IZMEĐU FAKTURISANOG IZNOSA PO POSLU PRODAJE I FAKTURISANOG IZNOSA PO POSLU KUPOVINE

ŠIFRA OSNOVA NAPLATE / PLAĆANJA 312*)

1 – PRODAJA ROBE U INOSTRANSTVU
FAKTURA KONTROLNIK VALUTA ** IZNOS NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA ** IZNOS PRERAČUNAT U EUR
BROJ DATUM BROJ/GODINA

 

UKUPNO _______________ UKUPNO EUR: _______________

 

2 – KUPOVINA ROBE U INOSTRANSTVU
FAKTURA KONTROLNIK VALUTA ** IZNOS NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA ** IZNOS PRERAČUNAT U EUR
BROJ DATUM BROJ/GODINA

 

UKUPNO _______________ UKUPNO EUR: _______________

 

EFEKAT POSLA U EUR 1-2: _______________

Ovlašćeno lice (potpis i pečat)

* Šifra osnova naplate/plaćanja * 312 iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10 i 92/11). (Ne uključuje plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se trajno donira u drugoj državi ili carinskoj teritoriji i ostaje u vlasništvu rezidenta).
** Šifra valute i šifra zemlje – Alfa oznaka iz Šifarnika valuta i Šifarnika zemalja koji su prema tački 5. stav 2. podtačka 4) Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, objavljeni na sajtu Narodne banke Srbije www.nbs.rs.

Prilog br. 4

OBRAČUN O IZVRŠENJU KOMPENZACIONOG POSLA

Naziv rezidenta:
Matični broj rezidenta:
PIB rezidenta:
Adresa i telefon:
e-mail:
Kontakt osoba:
Broj obračuna:
Datum:
OBRAČUN O IZVRŠENJU KOMPENZACIONOG POSLA

PO REŠENJU O ODOBRENJU KOMPENZACIONOG POSLA SA INOSTRANSTVOM BROJ __________ DATUM REŠENJA __________
U VREDNOSTI OD __________ OZNAKA VALUTE __________
ROK ZA IZVRŠENJE POSLA IZ REŠENJA _________
I – IZVOZ ROBE

VRSTA CARINSKE ISPRAVE ŠIFRA CARINSKE ISPOSTAVE BROJ JCI GODINA PODNOŠENJA JCI VRSTA POSLA KONTROLNIK BROJ/GODINA DATUM CARINJENJA VALUTA** IZNOS*** NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA **

 

UKUPNO (vrednost JCI): _______________

II – UVOZ ROBE

VRSTA CARINSKE ISPRAVE ŠIFRA CARINSKE ISPOSTAVE BROJ JCI GODINA PODNOŠENJA JCI VRSTA POSLA KONTROLNIK BROJ/GODINA DATUM CARINJENJA VALUTA** IZNOS*** NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA **

 

UKUPNO (vrednost JCI): _______________

III – IZVOZ USLUGA

FAKTURA KONTROLNIK USLUGA VALUTA ** IZNOS *** NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA **
BROJ DATUM BROJ/GODINA ŠIFRA * OPIS DATUM IZVRŠENJA USLUGE

 

UKUPNO (vrednost usluge): _______________

IV – UVOZ USLUGA

FAKTURA KONTROLNIK USLUGA VALUTA ** IZNOS *** NAZIV INOPARTNERA ŠIFRA ZEMLJE INOPARTNERA **
BROJ DATUM BROJ/GODINA ŠIFRA * OPIS DATUM IZVRŠENJA USLUGE

 

UKUPNO (vrednost usluge): _______________

Ovlašćeno lice (potpis i pečat)

– Ukoliko se izvoz robe naplaćuje uvozom robe popunjavaju se tabele I i II
– Ukoliko se izvoz robe naplaćuje uvozom usluga popunjavaju se tabele I i IV
– Ukoliko se izvoz usluga naplaćuje uvozom robe popunjavaju se tabele III i II
– Ukoliko se izvoz usluga naplaćuje uvozom usluga popunjavaju se tabele III i IV
– Šifra osnova naplate/plaćanja iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10 i 92/11)
** Šifra valute i šifra zemlje – Alfa oznaka iz Šifarnika valuta i Šifarnika zemalja koji su, prema tački 3. stav 2. podtačka 4) Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, objavljeni na sajtu Narodne banke Srbije www.nbs.rs
*** Iznos – unosi se iznos sa kojim je JCI, odnosno faktura uključena u posao prebijanja, zaokružen na dve decimale.

 

 

Servis računara online zakazivanje