Ugovor o poravnanju

UGOVOR O PORAVNANJU

Zaključen dana ___ godine u __između :

  1. “__” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __
  2. “__” d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __

 

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je dogovor o potpunom izmirenju međusobnih obaveza po osnovu prometa robe i usluga.

Član 2.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su zaključile ugovor o kompenzaciji na iznos od __ dinara kojim su u tom iznosu izmirene međusobne obaveze.

Član 3.

“___” d.o.o. se obavezuje da do __ godine na račun “__” uplati iznos od __ dinara kao ostatak svog duga.

Član 4.

Nakon uplate iznosa iz člana 3. ovog Ugovora, ugovorne strane su saglasne da se smatra da su sve međusobne obaveze, kako u pogledu glavnog duga tako i u pogledu kamate i ostalih davanja, zaključno sa danom __ godine u potpunosti izmirene i da ugovorne strane nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

Član 5.

Ovaj Ugovor je sačinjen u __ (__) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__) primerka.

Za “___” Za “___”
_______________________ _______________________